Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) - Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot

Show simple item record

dc.contributor.author Laitinen, Jyrki
dc.contributor.author Nieminen, Jenni
dc.contributor.author Saarinen, Risto
dc.contributor.author Toivikko, Saijariina
dc.date.accessioned 2014-03-20T07:45:55Z
dc.date.available 2014-03-20T07:45:55Z
dc.date.issued 2014-03-20
dc.identifier.isbn 978-952-11-4286-4 fi
dc.identifier.issn 1796-1637 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/43199
dc.description.abstract Selvityksen tarkoituksena oli määritellä paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoille. Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) mukaan ympäristölupahakemuksissa tulee esittää arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta. BAT:n käsite on kuitenkin jätevedenpuhdistuksen osalta ollut epäselvä ja tämä on hankaloittanut ympäristölupahakemuksien laatimista ja käsittelyä. Jätevedenpuhdistamoiden prosessien ja toiminnan kartoittamiseksi tehtiin kysely valituille eri puolilla Suomea sijaitseville puhdistamolle. Kyselyyn osallistui 57 puhdistamoa ja ne jaettiin virtaaman mukaan kolmeen kokoluokkaan seuraavasti: 20 kpl suuria (Q > 10 000 m3/d), 24 kpl keskisuuria (1 000 < Q < 10 000 m3/d) ja 13 kpl pieniä (Q < 1 000 m3/d) puhdistamoja. Puhdistamoiden tehokkuudesta ja kuormituksesta saatuja tietoja käytettiin arvioitaessa parasta käyttökelpoista tekniikkaa asiantuntijatyöryhmässä. Raportti on kansallinen BAT-selvitys, mutta sen sisältö mukailee virallisten BAT-dokumenttien sisältöä. Aluksi luvussa 2 esitellään yleistä tietoa jätevesien ympäristövaikutuksia ja niihin liittyvästä lainsäädännöstä. Luvussa 3 tarkastellaan jätevedenpuhdistamoille tulevia kuormitusjakeita. Neljännessä luvussa tarkastellaan nykyisiä kulutus- ja päästötasoja jätevedenpuhdistamoille tehdyn kyselyn pohjalta. Luvussa 5 esitellään BAT:n määrittämisessä huomioon otettavia, nykyisin yleisesti käytössä olevia tekniikoita, joiden avulla saavutettavia kulutus- ja päästötasoja esitellään luvussa 6. Näiden tietojen ja työryhmän kokemuksien pohjalta on muodostettu luvussa 7 esiteltävät BAT-päätelmät. 8. luvussa esitellään lupaavia tekniikoita, joista on vain jonkin verran kokemuksia, mutta joiden arvellaan vakiintuvan käyttöön tulevaisuudessa. BAT-raportin on tarkoitus toimia ympäristöluvan hakijoiden ja lupakäsittelijöiden käsikirjana. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 3/2014 fi
dc.subject BAT fi
dc.title Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) - Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa yhdyskunnat fi
dc.subject.ysa jätevesi fi
dc.subject.ysa käsittely fi
dc.subject.ysa jätevedenpuhdistamot fi
dc.subject.ysa paras käytettävissä oleva tekniikka fi
ym.theme Ympäristönsuojelu fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_3_2014.pdf 9.672Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record