Lohjanjärven ranta-alueiden tulvavahinkoselvitys

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/43208

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UUDra_2_2008.pdf 1.849Mb PDF View/Open
Title: Lohjanjärven ranta-alueiden tulvavahinkoselvitys
Author: Haapala, Elina; Rantakokko, Kari
Publisher: Uudenmaan ympäristökeskus
Date: 2008-02-01
Language: fi
Belongs to series: UUDra 2/2008
ISBN: 978-952-11-2999-5
ISSN: 1796-1742
URI: http://hdl.handle.net/10138/43208
Abstract: Lohjanjärven seutu on suosittua virkistyskäyttöaluetta ja rannoille on rakennettu runsaasti etenkin vapaa-ajan asuntoja. Alueella on myös teollisuus- ja vesihuoltolaitosten rakenteita sekä peltoja. Alavilla rannoilla voi vedenpinnan noususta aiheutua tulvavahinkoja. Tässä selvityksessä on määritetty mahdolliset tulvavahingot Lohjanjärven eri vedenkorkeuksilla. Rakennuksiin kohdistuvien vahinkojen lisäksi on selvitetty teollisuudelle ja vesihuollolle aiheutuvat vahingot. Lisäksi on kartoitettu tulvan alle jäävät tieosuudet. Lohjanjärveä säännöstellään Mustionkosken voimalaitospadolla. Säännöstelyn yläraja on ehdollinen ja sen ylittyessä on juoksutettava lupaehtojen mukaista virtaamaa. Maksimijuoksutukset vaihtelevat vuodenajasta riippuen. Luvassa mainittu kesän ja syksyn maksimijuoksutus ei kaikissa oloissa ole riittävä estämään vedenkorkeuden nousua. Lisäksi suuret juoksutukset saattavat aiheuttaa vahinkoa alapuolisen Mustionjoen varrella. Uudenmaan ympäristökeskuksessa on määritetty Lohjanjärven ranta-alueille alimmaksi suositeltavaksi rakentamiskorkeudeksi NN+ 33,00 m. Tavoitteena on, että kunnat huomioisivat suosituksen ja ohjaisivat uudisrakentamista sen mukaisesti. Kuntien rakennusjärjestyksissä ei ole aina huomioitu tulvan mahdollisuutta riittävän suurella varmuudella. Tehdyn selvityksen mukaan rakennuksiin kohdistuva vahinko alkaa kasvaa selvästi järven vedenpinnan noustessa yli tason NN+ 32,30 m. Suurin yksittäinen vahinko vedenpinnan noususta kohdistuu teollisuuteen, M-real Oyj:n Kirkniemen paperitehtaaseen. Vedenkorkeus NN+ 32,30 m aiheuttaa tehtaan puukentän vaurioitumisen ja sen myötä tuotannon keskeyttämisen. Puukentälle aiheutuvat vahingot ovat noin 100 000 € ja tuotannon keskeyttäminen aiheuttaisi liikevaihdon vähentymistä noin 1,7 milj. € vuorokaudessa (vuoden 2005 mukaan). Rakennuksille aiheutuva vahinko vastaavalla vedenkorkeudella on noin 184 000 €. Vesihuollolle ei vedenpinnan nousu aiheuta ongelmia ylimääräistä vedenpuhdistamista lukuun ottamatta. Järvivettä pääsee Lohjan kaupungin puhdistusjärjestelmään vedenpinnan ylittäessä ylivuotokynnyksen korkeuden, NN+ 32,40 m. Ylivuotokynnystä on mahdollista korottaa tarvittaessa. Maatalouteen kohdistuvia vahinkoja ei tämän selvityksen yhteydessä ole tutkittu, mutta rakennuksiin ja teollisuuteen verrattuna maatalouden vahingot on oletettu pieniksi. Joillekin Lohjanjärven läheisyydessä sijaitseville teille nousee vesi tulvan aikana. Selvityksessä on esitetty tulvan aikana veden alle jäävät tieosuudet.
Subject (ysa): tulvat
tulvavahingot
tulvasuojelu
Lohjanjärvi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record