Espoonlahden hoitoja käyttösuunnitelma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/44001

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
UUDra_23_2008.pdf 13.10Mb PDF View/Open
Title: Espoonlahden hoitoja käyttösuunnitelma
Author: Helminen, Sirkka-Liisa; Soini, Pirita; Yrjölä, Rauno
Publisher: Uudenmaan ympäristökeskus
Date: 2008-12-27
Language: fi
Belongs to series: UUDra 23/2008
ISBN: 9789521133312
ISSN: 17961742
URI: http://hdl.handle.net/10138/44001
Abstract: Espoonlahden–Saunalahden kaksiosainen Naturaalue sijaitsee Espoon ja Kirkkonummen rajalla. Pintaalaltaan huomattavampi on Espoonlahti, jonka koko on 220 ha. Valtion omistama Fiskarsinmäki kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja Espoonlahden perukan vesija rantaalueesta suuri osa kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojelualueeseen. Pienempi Saunalahden osaalue on otettu mukaan Suomessa vaarantuneeksi luokitellun meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis) esiintymispaikkana. Runsaimmat esiintymät sijaitsevat Espoonlahdella. Meriuposkuoriaisen suojelualuerajaus koostuu 4,5 hehtaarin ruovikkoisesta vesialueesta sekä rantaniitystä. Aikaisemmin laadittujen luontoja ympäristöselvitysten lisäksi hoitoja käyttösuunnitelmatyötä varten selvitettiin Espoonlahden kasvillisuus kesällä 2007. Vesialueen ja rantakosteikon kasvillisuus kuvioitiin ja lajisto määritettiin. Kasvillisuuden nykytilaa verrataan ilmakuvan avulla myös vuoden 1944 otettuun ilmakuvaan ja voidaan todeta, että ruovikko on lisääntynyt vuosikymmenien aikana jonkin verran. Suunnitelmassa selvitetään Espoonlahden nykytilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Nykytilasta kuvaillaan kasvillisuus, vedenlaatu, linnusto, meriuposkuoriaisen esiintyminen, muuta eläimistöä sekä metsästyksen ja kalastuksen aktiivisuutta. Espoonlahteen laskee muutamia jokia, joten valumaalue on suuri ja monet toiminnot vaikuttavat sen tilaan. Merkittävin vedenlaatuun vaikuttava tekijä on todennäköisesti maatalous. Espoonlahden rantojen kaavoituspaine on suuri, ja joitakin asemakaavoja on jo valmiina. Lisääntyvä asutus aiheuttaa virkistyskäyttöpaineita lahdelle ja esimerkiksi venepaikkoja tarvitaan lisää. Virkistyskäytön yhteensovittaminen luontoarvojen kanssa on haastavaa, ja siihen tässä suunnitelmassa pyritään vastaamaan. Suunnittelua tehtiin yhteistyössä alueen nykyisten asukkaiden, kuntien kaavoittajien ja ympäristöyhdistysten kanssa. Asukkailta kerättiin palautetta ja heiltä saatiinkin arvokasta tietoa alueen historiasta ja nykytilasta sekä myös hyviä kehitysehdotuksia. Kerättyjen tietojen perusteella suunnitelmassa annetaan suosituksia erilaisia toimintoja varten. Venelaitureille ehdotetaan sellaisia sijaintipaikkoja, joissa ne eivät heikennä alueen luontoarvoja. Myös muuta virkistyskäyttöä tulee ohjata alueella. Rantojen ruoppaukseen ja niittoon annetaan rajoituksia ja suosituksia. Suunnitelmassa ehdotetaan myös joitain kunnostustoimenpiteitä, joilla voidaan parantaa alueen luontoarvoja. Kaavoituksessa myös hulevedet tulee huomioida. Suunnitelman lopussa arvioidaan kunnostustoimien vaikutuksia eri luontoarvoihin. Myös kaavoitus ja muualla valumaalueella tehtävät toimenpiteet saattavat vaikuttaa niihin. Espoonlahden luonnon ja ympäristön seuraamiseksi tulisi laatia yleinen seurantaohjelma, jonka osia sitten esimerkiksi Kirkkonummen kunta, Espoon kaupunki ja Uudenmaan ympäristökeskus tahollaan toteuttavat. Seurannassa voisivat olla mukana ainakin vedenlaatu, pohjan sedimentti, kasvillisuus, meriuposkuoriainen ja linnusto. Muusta eläimistöstä voitaisiin selvitää kalastoa sekä lepakoiden ja sudenkorentojen esiintymistä.
Subject (ysa): luonnonsuojelu
umpeenkasvu
vedenlaatu
virkistyskäyttö
ympäristönsuojelu


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record