Metsäteollisuusosakkeet riskin hajauttajina osakeportfoliossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212179
Title: Metsäteollisuusosakkeet riskin hajauttajina osakeportfoliossa
Alternative title: Do forest industry securities diversify risk in the stock portfolio?
Author: Oppong Adomaa, Angelica
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212179
http://hdl.handle.net/10138/44693
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi
Forest Economics
Metsäekonomia (liiketaloudellinen metsäekonomia)
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan portfolioteorian avulla metsäteollisuusosakkeiden vaikutusta osakeportfolion riskiin sekä vertaillaan keskenään kansainvälisiä metsäteollisuusyhtiöitä sijoituskohteina käyttäen fundamenttianalyysin tutkimusmenetelmiä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana metsäteollisuuden painopiste maiden välillä on muuttunut. Länsimaissa metsäteollisuustuotteiden kysyntä on ollut laskussa, vaikka kokonaiskysyntä globaali tasolla on kasvanut. Metsäteollisuustuotteiden kokonaiskysynnän kasvu selittyy kehittyvien maiden kysynnän kasvulla. Suomessa metsäteollisuutta on perinteisesti pidetty vakaana toimialana, joka on tuottanut osakesijoittajille tasaiset tuotot. Aiempien tutkimuksien mukaan metsäteollisuusosakkeiden tuoton riski on ollut tietyillä periodilla keskimäärin muiden osakkeiden riskiä matalampi. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten suomalaisen sijoittajan portfolion riskiin olisi vaikuttanut sijoittamisen hajauttaminen eri maiden metsäteollisuusosakkeiden kesken vuosina 2003–2013. Tutkimuksen teoreettisen kehityksen muodostavat portfolioteoria sekä fundamenttianalyysi. Portfolioteorian lähtökohtana on sijoitussalkun parhaan mahdollisen tuoton saavuttaminen annetulla riskitasolla tai vaihtoehtoisesti pienimmän mahdollisen riskin saavuttaminen annetulla tuottotasolla. Valitsemalla sijoitussalkkuun arvopapereita, joiden odotetut tuoton korreloivat keskenään mahdollisimman vähän, voidaan saavuttaa paras hajautushyöty ja näin pienentää portfolioriskiä. Fundamentti-analyysin avulla tarkasteltiin keskeisimpiä yrityksen taloudellisia toimintaedellytyksiä ilmaisevia tunnuslukuja, jotka kuvasivat yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta sekä maksuvalmiutta. Portfolioriskin laskemista varten muodostettiin markkinaportfolio, johon vuorotellen sisällytettiin eri maiden metsäteollisuusosakkeita, jonka jälkeen osakkeiden painot portfoliossa optimoitiin. Analyysin markkinaportfolioksi valittiin Helsingin pörssin OMXH CAP -tuottoindeksi, joka edustaa Helsingin pörssissä vaihdettujen arvopapereiden kesken täydellisesti hajautettua osakeportfoliota. Tutkimusaineiston muut arvopapereiden tuottoindeksit edustivat suomalaisia, saksalaisia, yhdysvaltalaisia, eteläamerikkalaisia sekä kiinalaisia metsäteollisuusosakkeita. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että eri maiden metsäteollisuusosakkeiden keskinäisessä vertailussa suurin riskin hajautushyöty saavutettiin saksalaisten metsäteollisuusosakkeiden kohdalla. Saksalaisten metsäteollisuusosakkeiden sisällyttäminen osakeportfolioon laski riskiä 2,77 %, kun tutkimuksen muiden maiden metsäteollisuusosakkeet laskivat riskiä huomattavasti vähemmän, vain alle 1 %. Verrattuna muiden maiden metsäteollisuusosakkeisiin saksalaisten osakkeiden korrelaatio OMXH CAP -tuottoindeksin kanssa oli myös pienempi. Yksiselitteistä vastausta, minkä maan metsäteollisuusosakkeet tulisivat olemaan kannattavimmat sijoittajan kannalta, ei pelkän fundamenttianalyysin perusteella voitu antaa, sillä yksittäiset yhtiöiden tulokset vaihtelivat maan sisällä hyvinkin paljon.This study examines the impact of forest industry securities on the portfolio risk in the frame of portfolio theory, and performs comparison of international forest industry enterprises as investment objects by using methods of fundamental analysis. During the past decade the global balance of forest industry has been shifting. While the demand for forest industry products in Western countries has been declining, the total demand for forest industry products on the global level has been growing. The growth of total demand has been generated by emerging markets. In Finland forest industry has been considered as a steady industry sector, which has been rewarding investors with stable profits. The previous researches show that compared to the average risk of securities, forest industry securities tend to have a lower risk. The objective of this study is to examine the geographical diversification of forest industry securities and its benefits to the risk in a Finnish stock portfolio between 2003 and 2013. The theoretical framework of this study includes portfolio theory and fundamental analysis. The principal aim of portfolio theory is to maximize expected return for a given amount of risk, or equivalently minimize risk for a given level of expected return. The risk is interpreted as variance of portfolio expected returns. By choosing securities which have only very little correlation with each other we obtain the best diversification benefits, hence minimize portfolio risk. Fundamental analysis provided key indicators for analyzing economic preconditions of the companies which reflected efficiency, solvency and market liquidity. The portfolio risk was calculated from a market portfolio, which included forest industry securities from five alternative countries; Finland, Germany, USA, Latin America, China. After including the securities to the portfolio their weight was optimized. The market portfolio was represented by OMXH CAP -return index as it consists of a weighted sum of every asset traded at Helsinki Stock Exchange, hence is perfectly diversified portfolio. The results showed that in the geographical comparison the German forest industry stocks provided the best diversification benefits. Including German forest industry stocks to a Finnish market portfolio decreased portfolio risk by 2.77 %, where the forest industry stocks of other countries where able to decrease portfolio risk less than 1 %. Compared to other countries, German forest industry stocks had the smallest correlation with OMXH CAP -return index. Performing fundamental analysis of forest industry companies on a country level did no provide explicit results what comes to the investment attractiveness as financial key indicators of companies had considerable fluctuation within a country.
Subject: portfolio theory
modern portfolio theory
forest industry
stocks
fundamental analysis
diversification
risk
investment risk
portfolioteoria
metsäteollisuus
osakkeet
fundamenttianalyysi
diversifiointi
riski


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu tutkielma_ Angelica Adomaa (ver.2).pdf 2.161Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record