Somalien maastalähdön järjestelmät

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112252372
Title: Somalien maastalähdön järjestelmät
Author: Saari, Tanja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112252372
http://hdl.handle.net/10138/44755
Thesis level: master's thesis
Discipline: Regional Studies
Aluetiede
Regionvetenskap
Abstract: Somalia has suffered from a long lasting conflict which has driven millions of Somalis out of the country producing a widely dispersed Somali diaspora. The aim of this research is to gather all the accessible evidence of the ways Somalis emigrate Somalia and the neighboring regions, and also of the used migration routes illustrating the current level of knowledge. Research explains what are the routes and ways of migration that Somalis use to leave the country and to where Somali diaspora has spread out and also what kind of influence social network has on choosing the destinations of Somalis. Research method is qualitative meta-synthesis which aims to produce broad understanding of the phenomena under study, broader than the single empirical studies together or separately have offered. Research data consists of 158 different references. Narrative method was used for the synthesis, which means choosing and organizing the research evidence in order to produce a description of the phenomenon. Synthesis summary is more descriptive than interpretative due to the aims of the research. Research also examines the destination choices of Somalis by using network migration theory. According to the theory social network influences individual's migration decision and it reduces risks and costs involved in migration and facilitates migrant's integration in a new country. Somalis' ways of emigration is strongly dominated by fleeing in great numbers to the neighboring countries, and irregular migration mainly to other parts of Africa, Middle East and Europe. The main result of this research are the maps produced during the research process that illustrate the ways and routes Somalis mainly use to leave the country and the neighboring regions towards different aspired destination countries and regions around the world. There are three most used routes. One of them goes from Somalia through Ethiopia and Sudan towards the Mediterranean coast, mainly to Libya, where boats leave for Southern Europe. Second route goes straight from Somalia, or through Djibouti, towards Yemen across the Red Sea or the Gulf of Aden. From Yemen many travel onward to other Middle Eastern countries or even to Europe. Third route goes from Somalia towards South Africa mainly on land and by sea. Somali diaspora that has developed as a result of these migrations has concentrated in the Horn of Africa and Yemen; countries in the Gulf of Persia and in the Western Europe; and North America. Somalis live mainly as refugees in the neigboring countries and regions, especially in Kenya, Ethiopia and Yemen. In the Western countries the biggest diasporas are located in the United States, United Kingdom, Canada, Sweden, Netherlands, Norway, Denmark, Finland and Italy. Somali diaspora is still on the move and started to grow in new destinations. The existence of the social networks in the destination countries is a significant factor when Somalis choose their destination countries. Networks offer information about the migration in addition to financial and mental support. Tightening immigration controls in the destination countries has increased the need of the support of the networks. The routes Somalis travel most often indicate their feasibility and functionality to reach the aspired destination. Routes, as well as the destination countries tend to change constantly as a response to tightening immigration and border controls. Despite the latest improvements in Somalia's situation emigration from Somalia still continues. In the future more and more Somalis need to rely on human smugglers in order to leave Somalia and neighboring regions to migrate to pursued destination. Increase in smuggling activities can bring along unwanted side effects such as human rights violations and human trafficking of migrants.Somaliassa jo toista vuosikymmentä jatkunut konflikti on ajanut miljoonia somaleita maanpakoon lähelle ja kauas, synnyttäen laajalle levittäytyneen somalidiasporan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa ja koota yhteen kaikki saatavilla oleva tieto somalien maastalähdön järjestelmistä, eli eri tavoista lähteä Somaliasta ja sen lähialueilta, sekä käytetyistä muuttoreiteistä, kuvastaen tämän hetken tiedon tasoa. Tutkimus selvittää mitä reittejä kulkien ja mitä kulkumuotoja käyttäen Somaliasta pyritään pois, ja minne kaikkialle somalidiaspora on levittäytynyt, sekä minkälainen vaikutus sosiaalisella verkostolla on somalien kohdemaan valintaan. Tutkimusmenetelmänä on käytetty kartoittavaa laadullista metasynteesiä, jonka tarkoitus on tuottaa tutkittavasta ilmiöstä suurempi ymmärrys, kuin mitä yksittäiset empiiriset tutkimukset yhdessä tai erikseen ovat tarjonneet. Tutkimusaineistoksi valikoitui yhteensä 158 erilaista lähdettä. Synteesimenetelmänä käytettiin narratiivista yhteenvetoa, mikä tarkoittaa tutkimustodisteiden valintaa sekä järjestämistä, jotta voidaan tuottaa kuvaus tutkittavana olevan ilmiön todisteista. Yhteenveto on tässä tutkimuksessa enemmän kuvaileva kuin tulkinnallinen tutkimusten tavoitteiden vuoksi. Tutkimus tarkastelee myös somalien kohdemaavalintoja verkostomuuttoliiketeorian kautta. Teorian mukaan henkilön muuttopäätökseen vaikuttaa hänen sosiaalinen verkostonsa, mikä vähentää muuton riskejä ja kuluja, sekä helpottaa siirtolaisen sopeutumista uuteen maahan. Somalien maastalähdön järjestelmiä hallitsee vahvasti pakeneminen joukoittain naapurimaihin, sekä epäsäännönmukainen muuttoliike pääasiassa muualle Afrikkaan, Lähi-itään ja Eurooppaan. Tämän tutkimuksen päätuloksena ovat tutkimusprosessin kautta syntyneet kartat, jotka havainnollistavat somalien käyttämiä tapoja ja reittejä lähteä maasta, tai sen lähialueilta, tavoittelemiinsa eri kohdemaihin ympäri maailman. Eniten käytettyjä reittejä on kolme, joista yksi reitti kulkee maitse Somaliasta Etiopian ja Sudanin kautta Välimeren rannalle, pääasiassa Libyaan, josta matka jatkuu veneellä Etelä-Eurooppaan. Toinen reitti kulkee suoraan Somaliasta tai Djiboutin kautta Punaisenmeren tai Adeninlahden yli Jemeniin, josta monet pyrkivät maitse edelleen muihin Lähi-idän maihin, tai jopa Eurooppaan asti. Kolmas reitti kulkee Somaliasta pääasiassa maitse ja meritse kohti Etelä-Afrikkaa. Näiden muuttoliikkeiden tuloksena syntynyt somalidiaspora on keskittynyt Afrikan sarveen ja Jemeniin; Persianlahden maihin ja Länsi-Eurooppaan; sekä Pohjois-Amerikkaan. Somaleita oleskelee eniten pakolaisina Somalian naapurimaissa ja lähialueilla, erityisesti Keniassa, Etiopiassa ja Jemenissä. Länsimaissa suurimmat somalidiasporat sijaitsevat Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Kanadassa, Ruotsissa, Alankomaissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Italiassa. Somalidiaspora on yhä liikkeellä ja alkanut kasvaa uusissa kohteissa. Kohdemaahan perustettujen sosiaalisten verkostojen olemassaolo on merkittävä tekijä somalien kohdemaan valinnassa. Verkostot tarjoavat rahallisen ja henkisen tuen lisäksi myös tietoa muutosta. Kohdemaiden maahanmuuttotoimenpiteiden kiristyminen on johtanut verkoston tuen tarpeen lisääntymiseen. Somalien eniten käyttämät reitit kertovat näiden reittien käyttökelpoisuudesta ja toimivuudesta tavoiteltuun kohdemaahan tai -alueelle pääsemiseksi. Reitit, samoin kuin kohdemaat, muuttuvat kuitenkin jatkuvasti vastauksena kohdemaiden kiristyviin rajakontrolleihin. Huolimatta viimeaikaisista parannuksista maan tilanteessa maastalähtö Somaliasta jatkuu edelleen. Tulevaisuudessakin yhä useampi somali joutuu turvautumaan salakuljettajien apuun päästäkseen maasta, tai sen lähialueilta pois ja kohti tavoiteltua kohdemaata. Salakuljetustoiminnan lisääntyminen voi tuoda mukanaan epätoivottuja lieveilmiöitä kuten siirtolaisten ihmisoikeuksien rikkomuksia ja ihmiskauppaa.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tanja Saari Gradu.pdf 2.814Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record