Sommitelmia ja kiepsahduksia : Nomadisia kirjoituksia tutkimuksen tulemisesta (ja käsityön sukupuolisopimuksesta)

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor.author Guttorm, Hanna
dc.date.accessioned 2014-04-09T07:16:38Z
dc.date.available 2014-04-15 fi
dc.date.available 2014-04-09T07:16:38Z
dc.date.issued 2014-04-25
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-9369-2 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/44771
dc.description.abstract In this doctoral thesis I illustrate the becoming of my thesis and the materialization of poststructural theories in the practices of research and its writing. My ethnographic research on genderized craft education shifted to that of an autoethnographic investigation on the possibilities and justifications of knowing, as well as that of ethical questions: how is it possible to know about others or the discourses they are using? How do I position myself as a researcher in the prevailing practices of knowledge production? How is it possible to represent the world with a language, which always categorizes and divides? And how is it possible to illustrate the research process, while putting to work the poststructural theories not only in the analysis of the data, but also in the practices of manufacturing and writing the research. The epistemological and methodological questions became unavoidable with the theoretical frameworks I used: my work is inspired by poststructural theories and the Anglo-American and continental poststructural feminist societal and behavioural research inspired by them. As a result of these choices, it became possible for me to consider the manufacturing and writing of science as socially, historically, culturally and discursively constructed, and thus possible to become manufactured otherwise. In my research I contemplate the practices of knowledge production and the coming to know and illustrate what is happening in a doctoral thesis and how it occurs. I present some illustrations on the methods and research materials written throughout the research journey as well as the flow of questions in verse/poetic form. These texts, which I call nomadic writings, overlap with the theoretical texts written later on. Simultaneously I seek both rational and affective arguments for expanding the space of not-knowing, dignity, and co-creation in the academy and academic practices. In this research I settle upon writing love letters to my research participants/co-researchers. I demonstrate in my research, that writing in verse/poetic form manages to apply and represent the ongoing movement of the events, phenomena, and realities, that is, without grasping them. In its discontinuity and gaps the poetic language illustrates the partiality, constant incompleteness, ambiguity, and the procedural nature of knowing. In addition it creates space for breathing and holding thousands of different kinds of minds. And that always only a selected part is illustrated in the research report and that the choices can also be made differently And that the research becomes/arises in intra-action with the research communities, read, and countless (in Finnish also unread ) books, people, animals, artifacts, e.g. writing materials And that texts always fail or never reach reality in its entirety, while at the same time they are materials that can touch, and participate in creating the world Thus, one contribution of this research is to create space within Finnish behavioural sciences for poststructural autoethnographic writing, written from one s own moving place. For writing, where one s own and not-own sensing and thinking multivoice sounds. en
dc.description.abstract Tässä väitöskirjassa kuvaan tutkimukseni tulemista ja poststrukturalististen teorioiden materialisoitumista tutkimuksen ja sen kirjoittamisen käytännöissä. Etnografia käsityönopetuksen sukupuolittuneisuudesta muuntui autoetnografiseksi tietämisen mahdollisuuksien ja oikeutuksien sekä eettisten kysymysten tutkimiseksi: Miten toisista tai heidän käyttämistään diskursseista on mahdollista tietää? Miten asetun tutkijan paikalle vallitsevissa tieteen tekemisen käytännöissä? Miten maailmasta voi kirjoittaa kielellä, joka aina kategorisoi ja erottelee? Ja miten kuvata tutkimuksen prosessia, kun poststrukturalistiset teoriat pannaan käytäntöön myös tutkimuksen tekemisen ja kirjoittamisen käytännöissä eikä vain aineistojen analyyseissa? Epistemologiset ja metodologiset kysymykset tulivat välttämättömiksi käyttämieni teoreettisten kehysten kanssa: Työni inspiroituu poststrukturalistisista teorioista sekä niistä innoittuneesta angloamerikkalaisesta ja mannermaisesta poststrukturalistisesta feministisestä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisestä tutkimuksesta. Näiden kanssa minun on tullut mahdolliseksi ajatella tieteen tekemistä ja tieteellistä kirjoittamista sosiaalisesti, historiallisesti, kulttuurisesti ja diskursiivisesti rakentuneena, ja siten mahdollisena myös tehdä toisin. Pohdin tutkimuksessani tiedon tuottamisen ja tietämään tulemisen käytäntöjä ja kuvaan, miten ja mitä väitöskirjassa tapahtuu. Esitän pitkin tutkimuksen matkaa kirjoitettuja metodin ja empirian kuvauksia sekä runomuotoista kysymysten virtaa limittäin myöhemmin kirjoitettujen teoreettisten tekstien kanssa. Näitä kirjoituksia nimitän nomadisiksi. Samalla haen sekä rationaalisia että affektiivisia argumentteja ei-tietämisen, kunnioituksen ja yhdessäluomisen tilan avartamiseksi akateemisissa käytännöissä. Tässä tutkimuksessa päädyn kirjoittamaan rakkauskirjeitä tutkittavilleni/kanssatutkijoille. Osoitan tutkimuksessani, että runomuotoinen kirjoittaminen sopii kuvaamaan tapahtumisten, ilmiöiden ja todellisuuksien rakentumisen jatkuvaa liikettä, niitä haltuunottamatta. Aukollisuudessaan runomuotoinen kieli havainnollistaa tietämisen osittaisuuden, alituisen keskeneräisyyden, monitulkintaisuuden ja prosessiluonteisuuden. Lisäksi se antaa tilaa hengittää ja olla tuhansia eri mieliä. Ja että tutkimusraportissa aina kuvataan vain valittu osa ja valintoja voi tehdä toisinkin Ja että tutkimus tulee/syntyy intra-aktiossa tutkimusyhteisöjen, luettujen ja lukemattomien kirjojen, ihmisten, eläinten, artefaktien, esim. kirjoitusvälineiden, kanssa Ja että tekstit epäonnistuvat aina tai eivät koskaan tavoita todellisuutta kokonaisuudessaan, samalla juuri niillä voimme koskettaa, osallistua maailman luomiseen Siten tämän tutkimuksen yhtenä kontribuutiona on luoda suomalaiseen käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen tilaa omalta liikkeelliseltä paikalta tapahtuvalle poststrukturalistiselle autoetnografiselle kirjoittamiselle. Kirjoittamiselle, jossa tutkijan oma ja ei-oma tunteva ja ajatteleva moniääni kuuluu. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-9368-5 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: Käyttäytymistieteiden laitos, 2014, Kasvatustieteellisiä tutkimuksia. 1798-8322 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject kasvatustiede fi
dc.title Sommitelmia ja kiepsahduksia : Nomadisia kirjoituksia tutkimuksen tulemisesta (ja käsityön sukupuolisopimuksesta) fi
dc.title.alternative Assemblages and swing-arounds : Nomadic writings on the becoming of a research (and the gender agreement of craft) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Salo, Ulla-Maija
dc.ths Löytönen, Teija
dc.opn Varto, Juha
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
guttorm_vaitoskirja.pdf 1.378Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record