Instrumentaaliset ja ekspressiiviset arvot vanhempien kouluvalintojen taustalla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014041423392
Title: Instrumentaaliset ja ekspressiiviset arvot vanhempien kouluvalintojen taustalla
Author: Kukkola, Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014041423392
http://hdl.handle.net/10138/44835
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Previous research has implied that parents' school choice is a social correspondence process in which they search a school which would match with their child's features. In that case the school peer group is a significant criterion of choice. The aim of this study was to examine parental values behind the school choice. The basis of my study were two value-orientations which Bernstein has connected to school. Instrumental values concern improving child's study skills. Expressive values emphasize the child's inner development. One hypothesis behind this study anticipated that instrumental values are related to the choice of class with a special emphasis and way of reaching child's school achievement. The research data consisted of survey data and interviews. Analysis process included quantitative and qualitative methods. Two kinds of data were used to reach a better understanding. The study compared, did the parents' instrumental and expressive values differ, when their relation to mother's level of education, family income and school choice were measured. The study also examined how parents link these values to the school peer group and the class with a special emphasis in their speech. The study revealed that parents represented instrumental and expressive values pretty equally, but expressive values highlighted. Concerning instrumental values those families with mother's low level of education were emphasized. The instrumental order of the school might be connected to the struggle of social position in society. School choice was a way to seek similar selected peer group around the child. Instrumental values aimed at learning environment which would offer keys to child's future success. In expressive values schools were evaluated by the fact how they could offer a happy lifetime experience for the child. When selecting a class with special emphasis the people in the school were more important than the actual subject.Tutkimukset ovat osoittaneet kouluvalinnan olevan vanhemmille sosiaalisen vertailun prosessi, jossa etsitään oman lapsen piirteitä vastaavaa koulua. Koulun vertaisryhmä on tällöin merkittävä kouluvalintakriteeri. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tarkastella vanhempien arvoja kouluvalintojen taustalla. Tutkimukseni lähtökohtana toimi Bernsteinin kouluun liittämät kaksi arvosuuntausta. Instrumentaalisilla arvoilla tarkoitetaan lapsen opiskelutaitoja kehittäviä välineellisiä arvoja. Ekspressiivisissä eli kokemuksellisissa arvoissa korostetaan lapsen sisäistä kehitystä. Tutkimuksen yhtenä taustahypoteesina oli, että instrumentaaliset arvot liittyvät painotetun opetuksen valintaan ja lapsen koulumenestyksen tavoittelemiseen. Tutkimusaineistona käytettiin kysely- ja haastatteluaineistoja. Tutkimuksessa yhdistyivät tilastolliset analyysimenetelmät ja laadullinen sisällönanalyysi. Kahdella aineistolla pyrittiin saamaan tutkimuskohteesta laajempi käsitys. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten vanhempien instrumentaaliset ja ekspressiiviset arvot eroavat suhteessa äidin koulutustasoon, perheen tuloihin ja kouluvalintaan. Lisäksi tutkittiin, miten arvot liitetään vanhempien puheessa koulun vertaisryhmään ja painotettuun opetukseen. Tulokset osoittivat, että vanhemmat edustivat samansuuntaisesti sekä instrumentaalisia että ekspressiivisiä arvoja, mutta ekspressiiviset arvot painottuivat. Instrumentaalisten arvojen osalta korostuivat perheet, joissa äidillä oli matala koulutus. Koulun välineellisyys saattoi liittyä kamppailuun perheen asemasta yhteiskunnassa. Valinnoilla lapselle tavoiteltiin samankaltaista valikoitunutta vertaisryhmää. Instrumentaalisissa arvoissa tavoiteltiin oppimisympäristöä, joka tarjoaa lapselle menestyksen avaimet tulevaisuuteen. Ekspressiivisissä arvoissa kouluja arvotettiin sen mukaan, pystyisivätkö ne tarjoamaan lapselle onnellisen elämänkokemuksen. Painotetun opetuksen valinnassa oltiin kiinnostuneempia koulun ihmisistä kuin itse oppiainepainotuksesta.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
instrume.pdf 3.866Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record