Hotelli- ja ravintolatyöntekijöiden työn imu : systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014041423394
Title: Hotelli- ja ravintolatyöntekijöiden työn imu : systemaattinen kirjallisuuskatsaus
Author: Kanerva, Katja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014041423394
http://hdl.handle.net/10138/44837
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of my research is to understand work engagement and it's construction in the hospitality field. A central target of my interest is to observe how well employees in hotel and restaurant business feel and which factors generate work engagement and which factors prevent it's development among the employees in the field. Work engagement is a dimension of work well-being. It increases the well-being of employees and their coping at work. The meaning of work well-being emphasizes before anything in the work of front line employees, where the working conditions are challenging and working hours are varying. Work engagement's study is about what makes one enjoy his/her work and feel well. It can be seen as the antipode of burnout. The research data is formed of 24 scientific studies of work engagement and/or burnout in the context of hotel and restaurant field. As my research method I have used the systematic literature review. My research findings pointed out that previous research has been more concentrated in the antecedents and the consequences of work engagement rather than analyzing how engaged to work employees are. Main resources that influence on the construction of work engagement were personal traits and characteristics of work or workplace all together. These resources reduce the load of work related requirements and generate work engagement. Organizations need to invest into the work well-being of their employees by adding the supply and availability of resources. Although superiors can influence more on the characteristics of work and workplace they should not forget the personal traits of employees. It is important that superiors are aware of the factors relating to work engagement to be able to support these factors if possible.Tutkimukseni tarkoitus on ymmärtää työn imua ja sen rakentumista hotelli- ja ravintola-alalla. Keskeisenä kiinnostuksen kohteena on tarkastella sitä, miten hyvin työntekijät hotelli- ja ravintola-alalla voivat ja selvittää mitkä tekijät säätelevät työn imun syntymistä tai estävät sitä alan työntekijöiden keskuudessa. Työn imu on yksi työhyvinvoinnin ulottuvuus, joka lisää työntekijöiden hyvinvointia ja työssäjaksamista. Hyvinvoinnin ja jaksamisen merkitys korostuu ennen kaikkea etulinjan työntekijöiden työssä, jossa työolosuhteet ovat haastavia ja työajat vaihtelevia. Työn imussa ollaan kiinnostuneita siitä, mikä saa ihmisen nauttimaan työstään ja voimaan hyvin. Se voidaan myös nähdä loppuunpalamisen vastakohtana. Tutkimusaineiston muodostavat 24 tieteellistä tutkimusta työn imusta ja/tai loppuunpalamisesta hotelli- ja ravintola-alan kontekstissa. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt systemaattista kirjallisuuskatsausta. Tutkimukseni osoitti, että aikaisemmassa tutkimuksessa on tarkasteltu vain vähän sitä, miten hyvin tai huonosti työntekijät alalla voivat. Vähäiset työn imun tutkimukset hotelli- ja ravintola-alalla olivat pitkälti keskittyneet siihen mitkä tekijät vaikuttavat työn imun syntymiseen ja mitä työn imusta seuraa. Keskeisiä työn imuun vaikuttavia tekijöitä olivat henkilökohtaiset ominaisuudet ja työn tai työpaikan piirteet yhdessä. Nämä voimavarat lieventävät vaatimusten aiheuttamaa kuormitusta ja näin synnyttävät työn imua. Yritysten tulee panostaa työntekijöiden hyvinvointiin lisäämällä voimavarojen tarjontaa ja saatavuutta. Vaikka esimiehet voivat enemmän vaikuttaa työn ja työpaikan piirteisiin, ei työntekijöiden henkilökohtaisia ominaisuuksia sovi sivuuttaa. Esimiesten olisikin hyvä olla tietoisia työn imun syntymiseen vaikuttavista henkilökohtaisista ominaisuuksista voidakseen tukea niitä mahdollisuuksien mukaan.
Subject: work engagement
well-being
burnout
frontline employee
customer service work
työnimu
työhyvinvointi
loppuunpalaminen
etulinjan työntekijät
asiakaspalvelutyö
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hotellij.pdf 1.014Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record