Uusiutuvan energian tuotannon ja käytön ympäristövaikutukset ja -riskit

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/44838

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
YMra_9_2014.pdf 443.5KB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Uusiutuvan energian tuotannon ja käytön ympäristövaikutukset ja -riskit
Toissijainen nimi: Kirjallisuuskatsaus ja asiantuntija-arvio
Tekijä: Leskinen, Pekka; Holma, Anne; Manninen, Kaisa; Sinkko, Taija; Pasanen, Karri; Rantala, Mirja; Sokka, Laura
Julkaisija: Ympäristöministeriö
Päiväys: 2014-04-15
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: Ympäristöministeriön raportteja 9/2014
ISBN: 978-952-11-4294-9
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/44838
Tiivistelmä: Tässä työssä tarkasteltiin uusiutuvan energian tuotantoon liittyviä haitallisia ympäristövaikutuksia ja riskejä. Selvitys on toteutettu laajana kirjallisuuskatsauksena ja laadullisena asiantuntija-arviona. Selvityksessä on koottu tietoa energiamuotojen koko elinkaaren aikaisista vaikutuksista muun muassa ilmastonmuutokseen, happamoitumiseen, rehevöitymiseen, veden kulutukseen, luonnon monimuotoisuuteen, maankäyttöön, pienhiukkasten muodostumiseen, uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöön ja otsonikatoon. Ympäristövaikutuksia on tarkasteltu sekä yksikkövaikutuksittain, että vuoden 2020 uusiutuvien energialähteiden tuotantotavoitteet huomioiden. Lisäksi laadittiin toimenpide-ehdotuksia ja jatkotutkimusaiheita sisältävä priorisoitu lista keskeisimmistä tietoaukoista ja kehittämistoimenpiteistä uusiutuvan energian toimintasuunnitelman toteuttamisessa ja haitallisten ympäristövaikutusten minimoimisessa Suomessa. Kirjallisuuskatsaus osoitti, että eri energiamuotojen ympäristövaikutuksista ei ole riittävästi määrällistä ja keskenään vertailukelpoista tietoa. Tästä syystä arvio ympäristövaikutuksista tehtiin laadullisena asiantuntija-arviona. Tutkimuksessa sovelletun laadullisen lähestymistavan tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina, mutta kykenevinä nostamaan esille joukon keskeisiä kysymyksiä liittyen esimerkiksi metsäenergian ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksiin ja peltoenergian vesistöjä rehevöittäviin vaikutuksiin. Tärkeimmäksi jatkotutkimusaiheeksi nousi kattavan ja vertailukelpoisen LCA-tutkimuksen toteuttaminen uusiutuvan energian tuotantovaihtoehdoille.
Avainsanat: uusiutuva energia
Asiasanat (ysa): ympäristövaikutukset
elinkaariarviointi


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot