Historian tekstitaitojen opettamiseen tarkoitetun oppimateriaalin luomisprosessin anatomia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014041423395
Title: Historian tekstitaitojen opettamiseen tarkoitetun oppimateriaalin luomisprosessin anatomia
Author: Manninen, Marika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014041423395
http://hdl.handle.net/10138/44839
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this thesis was to find out what kind of literacy skills are needed in studying history and how these skills could be taught. The focus of history teaching has moved from emphasizing content knowledge towards skill-oriented teaching. Skill-oriented teaching includes the idea of working like a researcher of history. By studying primary and secondary references the students themselves learn to compile historical information: they have to evaluate the information available and match even contradictory interpretations from past events. Studying historical documents requires genre-related knowledge and skills. However, according to many studies the objectives set for school History in the curriculum have not been fulfilled. Transforming the traditional way of teaching history to meet the objectives set by the curriculum has proven to be challenging, because working based on document examination requires cutting down contents and a teacher familiar with teaching historical thinking. This study connects methods needed for both teaching literacy skills and teaching document skills, and based on these a pedagogical model is created, which allows the teacher to concentrate on the teaching of literacy skills particularly needed in history. This study utilized features from design-based research. The starting point for the study was the detection of a practical problem. The study advanced from defining and analysing a theoretical didactic problem for developing a didactic artefact corresponding to a practical problem. The iterative testing process belonging to a typical design-based research was not included in this study at this stage because of the restrictions set by the extent of a master's thesis. The last element of this study is practical. Another end product of this study besides the description of a literacy skills teaching process is a learning material intended for teaching literacy skills. The literacy skills teaching process developed in this study is applied in this material, in which the legend of the first crusade is explored by the means of investigating source documents. The learning material developed in this study offers opportunities for integrating the teaching of history and mother tongue. Testing and developing this learning material according to the principles of design-based research give reason for further study.Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia tekstitaitoja historian opiskelussa tarvitaan ja miten näitä taitoja olisi mahdollista opettaa. Historianopetuksen painopiste on siirtynyt sisältötiedon korostamisesta kohti taitopainotteista opetusta. Taitopainotteiseen opetukseen sisältyy ajatus työskentelystä historiantutkijan tavoin. Ensi- ja toisen käden lähteitä tutkimalla oppilaat oppivat itse rakentamaan historiallista tietoa: he joutuvat arvioimaan saamaansa tietoa ja sovittamaan yhteen ristiriitaisiakin näkemyksiä menneisyyden tapahtumista. Dokumenttien tutkiminen edellyttää myös tekstilajitietoisuutta ja -taitoja. Tutkimusten mukaan opetussuunnitelmassa historia-oppiaineelle asetetut tavoitteet eivät kuitenkaan ole toteutuneet. Perinteisen historianopetuksen muuttaminen opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaksi on osoittautunut haasteelliseksi, sillä dokumenttiopetukseen perustuva työskentely edellyttää sisältöjen karsimista ja myös opettajalta perehtyneisyyttä historiallisen ajattelun opettamiseen. Tässä tutkimuksessa yhdistetään sekä tekstitaitojen opettamiseen että historian dokumenttiopetukseen tarkoitettuja menetelmiä, ja luodaan näistä pedagoginen malli, jonka avulla opettajan olisi mahdollista keskittyä nimenomaan historian tekstitaitojen opettamiseen. Tutkimuksessa hyödynnettiin design-tutkimukseen kuuluvia piirteitä. Lähtökohtana tutkimukselle oli käytännöllisen ongelman havaitseminen. Tutkimus eteni ensin teoreettisen opetuksellisen ongelman määrittelemisellä ja jäsentämisellä, jonka jälkeen tutkimuksessa kehitettiin käytännön ongelmaan vastaava opetuksellinen artefakti. Kehittämistutkimukseen kuuluva iteratiivinen testausprosessi jäi työstä tässä vaiheessa pois pro gradu -työn laajuuden asettamien rajoitusten vuoksi. Tutkimuksen viimeinen elementti on käytännöllinen. Tekstitaitojen opettamisprosessin kuvauksen ohella tutkimuksen lopputuotteena syntyi tekstitaitojen opettamiseen tarkoitettu oppimateriaali. Siinä sovelletaan tutkimuksessa kehitettyä tekstitaitojen opettamisen prosessia, ja tutustutaan lähdedokumentteja tutkimalla legendaan ensimmäisestä ristiretkestä. Tutkimuksessa kehitetty oppimateriaali tarjoaa mahdollisuuksia myös historian ja äidinkielen opetuksen eheyttämiselle. Oppimateriaalin testaus- ja kehittämistyö design-tutkimuksen periaatteiden mukaisesti antavat aihetta jatkotutkimukselle.
Subject: history teaching
literacy skills
genre-pedagogy
document based learning
historianopetus
tekstitaidot
genrepedagogiikka
dokumenttiopetus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
historia.pdf 4.188Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record