Den besvärliga provinsen : Reduktion, skattearrendering och bondeoroligheter i det svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-653-399-8
Titel: Den besvärliga provinsen : Reduktion, skattearrendering och bondeoroligheter i det svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet
Sekundär titel: The Troublesome Province : Reduction, Tax Farming and Peasant Resistance in Swedish Ingria at the End of the 17th Century
Författare: Kepsu, Kasper Eskil Olavi
Medarbetare: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Utgivare: Finska Vetenskaps-Societeten
Datum: 2014-05-09
Språk: sv
Tillhör serie: Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk - URN:ISSN:0067-8481
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-653-399-8
http://hdl.handle.net/10138/44863
Nivå: Doktorsavhandling (monografi)
Abstrakt: The Swedish province of Ingria was a turbulent region in the 17th century. This thesis examines the position of the province in the Swedish Empire, mainly by investigating the relations between peasants and authorities. In addition, this thesis discusses other themes, such as the reduction of the estates, the initiation of tax farming, the manorial economy, the character of Ingria as a border region, and the objective of the Swedish authorities to unify its provinces to the realm. Sweden was a typical conglomerate state that comprised different territories. This thesis demonstrates that military competition between states was the main driving force in the early modern European state building process. Ingria had a pivotal military importance for Sweden as a buffer zone against Russia. The income that the state gained out of the reduction and the initiation of tax farming was almost entirely invested in Ingrian fortresses. The Crown also attempted to integrate Ingria closer to the realm. Tax farming demonstrates nevertheless that the Crown was not strong enough to carry out a coherent integration process. Thus Ingria was still treated as a province. During the 1680s, there were numerous quarrels between peasants and leaseholders who administrated the manors. This thesis argues that bargaining was an essential part of the political culture in the Swedish provinces. The Crown officials negotiated with the peasants and took their opinions into account. Peasants were irritated by the heavy tax burden, the obligation to statute labour, the arbitrariness of the manorial officials, and the tax farming system itself. Peasants used both legal and illegal methods in trying to get a fixed rent and to get rid of the tax farming system. A typical legal method was to write complaints. However, there were many forms of illegal resistance from collective strikes to violent assaults. The mobility of the Ingrian population made it very difficult for the authorities to control the region. This study shows that the Ingrian peasants used borders in a very tactical manner in order to avoid various obligations both from the Crown and the manors. This thesis sheds new light on the early modern Swedish state. Previous studies perceive Sweden as a representative example of a power state. This thesis however shows that in the periphery the Swedish Empire was more like a powerless state.Den svenska provinsen Ingermanland var på 1600-talet ett turbulent område. Den här avhandlingen utreder Ingermanlands position i det svenska stormaktsväldet i slutet av 1600-talet. För att analysera detta undersöks förhållandet mellan allmoge och överhet, särskilt bondeoroligheterna i mitten av 1680-talet. Andra teman, som reduktionen och införandet av skattearrenderingen, godsdriften, provinsens karaktär som gränsregion samt kronans centraliseringspolitik, granskas också. Sverige var under 1600-talet en typisk konglomeratstat som bestod av olika territorier med olika relationer till centralmakten. Under Karl XI:s regeringsperiod försökte kronan knyta provinserna närmare riket, så också Ingermanland. Reduktionen, där kronan drog in bortdonerade gods, utgjorde basen för den nya provinspolitiken. Under 1680-talet genomfördes olika centraliserings- och integreringsåtgärder, t.ex. förändringar inom rättsväsendet och religionspolitiken. Däremot beslöt kronan att privatisera skatteuppbörden. Skattearrenderingen visar att integrationen inte var fullständig, utan Ingermanland betraktades fortfarande som en provins. Avhandlingen bestyrker att den militära konkurrensen mellan staterna drev den tidigmoderna europeiska statsbildningsprocessen. De inkomster som kronan fick genom reduktionen och skattearrenderingen användes främst för militära behov, särskilt stärkandet av de ingermanländska fästningarna. Under 1680-talet förekom det ett stort antal konflikter på de ingermanländska godsen. Bönderna protesterade mot dagsverken, otillbörlig husaga, den tunga skattebördan och skattearrenderingen. Bönderna använde sig av både legala och illegala metoder, allt från suppliker och vardagsmotstånd till våldsamma övergrepp. Målsättningen var att få en fast skatt och bli fri från skattearrenderingen. Konflikterna utreddes ofta på tinget och de mest aktiva ledarna dömdes till hårda straff. Likväl inrättades en slags fast skatt, vilket visar att överheten beaktade böndernas synpunkter. Förhållandet mellan allmoge och överhet i provinserna präglades också av förhandling. Ingermanlands läge som gränsregion gjorde det svårt för överheten att kontrollera området. Bönderna utnyttjade taktiskt gränserna i regionen för att undvika olika slags pålagor och repressalier. Avhandlingen visar att det svenska stormaktsväldet ur ett provinsperspektiv inte kan betecknas som någon effektiv maktstat.
Subject: historia
Licens: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
denbesva.pdf 2.863Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post