Challenges and Opportunities for Business Advantage in Finnish Pellet Industries : A Literature Review and Insights on Current and Future Retailer Opinions

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212185
Title: Challenges and Opportunities for Business Advantage in Finnish Pellet Industries : A Literature Review and Insights on Current and Future Retailer Opinions
Alternative title: Suomalaisen pellettiteollisuuden liiketoiminnan kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet : tuloksia kirjallisuuskatsauksesta ja jälleenmyyjäkyselystä
Author: Joas, Markus
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212185
http://hdl.handle.net/10138/44938
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi och marknadsföring (skogsindustrins marknadsföring och ledning)
Forest Economics and Marketing
Metsäekonomia ja markkinointi (metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen)
Abstract: The Finnish forest industries are going through heavy adjustments as especially the western world is moving towards a more digitalized model where the amount of paper and pulp consumed is diminishing. It is obvious that the whole industry is in need for new solutions. These new solutions and innovations can be found from the field of bioenergy. Finland is rich with forest-based raw material which can provide a long-term and local source of energy. In the future this will be of primary importance as the prices of the non-renewable energy sources will climb higher as the deposits of the fossil fuels dry up. The usage of the renewable energy sources are also very important in order to prevent the global climate change and to achieve the goals regulated for Finland in the Kyoto Protocol and the European RES-E directive. This Master’s Thesis takes a look at the current state and the future trends of the Finnish wood pellet industries. The domestic wood-based pellet industries are studied with a concise literature review and a SWOT analysis based on the earlier literature. The analysis is linked to the future expectations and current retailer perspectives with a survey conducted between June and October 2013. The sample consists of 39 low, medium and high sales volume wood pellet manufacturers and retailers whom mostly do only domestic pellet trading business. Most of the strengths of the domestic wood-based pellet industries are related to different kinds of ecological aspects or different kinds of raw material related issues. In the future especially the prices of the raw materials, prices of other energy sources and prices of the end-product will be in a crucial role. Most of the survey participants underlined the significance of the governmental acts concerning the future of the whole business in Finland: a favorable taxing policy and different subsidies can make Finland truly a greener economy but this have not happened yet, much due to the unfavorable domestic politics. According to the survey respondents, in the future the demand of wood-based pellet services, especially tailored and ready-to-use services from maintenance to deliveries are going to increase.Suomalainen metsäteollisuus on joutunut läpikäymään erittäin suuria muutoksia maailman digitalisoituessa ja tämän myötä paperin ja sellun kysynnän laskiessa. Tämän valossa on selvää, että koko metsäteollisuus tarvitsee uusia ratkaisuja. Näitä uusia ratkaisuja sekä innovaatioita voidaan tulevaisuudessa löytää bioenergian saralta. Suomi on metsävaltainen maa, jossa riittää uusiutuvaa raaka-ainetta, joka puolestaan voi tarjota pitkäaikaisen ja paikallisen energian lähteen. Tulevaisuudessa fossiilisten polttoaineiden hintojen noustessa ja varantojen ehtyessä tämä tulee olemaan ensiarvoisen tärkeää. Uusiutuvien energiamuotojen käyttö tulee olemaan myös erittäin tärkeää taisteltaessa ilmastonmuutosta vastaan sekä tähdättäessä Kioton Pöytäkirjan ja eurooppalaisen RES-E direktiivin täytäntöön. Tämä Maisterin tutkielma tarkastelee suomalaisen pellettiteollisuuden nykytilaa sekä tulevaisuuden trendejä ja mahdollisuuksia. Kotimaista pellettiteollisuutta tutkitaan tiiviin kirjallisuuskatsauksen sekä tämän pohjalta työstetyn SWOT-analyysin perusteella. SWOT-analyysi linkitetään tulevaisuuden odotuksiin ja nykyisiin pellettijälleenmyyjien näkemyksiin kaupan tilasta kyselytutkimuksen pohjalta. Kyselytutkimus suoritettiin kesäkuun 2013 ja lokakuun 2013 välisenä aikana. Kyselytutkimuksen otos koostui 39:stä matalan, keskisuuren sekä korkean myyntivolyymin omaavasta puupellettien valmistajasta sekä jälleenmyyjästä, jotka suurimmaksi osaksi tekevät pelkästään kotimaista pellettikauppaa. Suurin osa kotimaisen pellettiteollisuuden vahvuuksista on liitoksissa ekologisuuteen tai erilaisiin raaka-aineisiin liittyviin näkökulmiin. Tulevaisuudessa erityisesti raaka-aineiden hinnat, muiden energiamuotojen hinnat sekä lopputuotteiden hinnat tulevat olemaan ensiarvoisessa roolissa. Suurin osa kyselytutkimukseen vastanneista korosti valtiollisten toimenpiteiden merkitsevyyttä koko pellettiteollisuuden tulevaisuuden jatkon kannalta: suotuisa verotuspolitiikka yhdistettynä erilaisiin tukiaisiin voi tehdä Suomesta todellisen vihreämmän kansakunnan, mutta pitkälti epäsuotuisan kotimaisen politiikan ansiosta tämä ei ole ainakaan vielä tapahtunut. Vastaajien mukaan erilaiset puupelletteihin liittyvät palvelut, kuten räätälöidyt ”avaimet käteen”-paketit joihin kuuluu kaikki palvelut huollosta toimituksiin tulevat nostamaan suosiotaan tulevaisuudessa.
Subject: bioenergy
Kyoto Protocol
pellet
wood-based pellet
EU
energy
consumption
renewable energy
bioenergia
Kioton pöytäkirja
pelletti
puupelletti
energia
kulutus
uusiutuva energia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
markusjoas_progradu_final13012014pdf.pdf 1.406Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record