Multiregional equilibrium analysis on the Russian sawmill market

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212188
Title: Multiregional equilibrium analysis on the Russian sawmill market
Alternative title: Monialue-tasapainoanalyysi kautta Venäjän sahatavara markkinoita
Author: Cotroux, Veronika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212188
http://hdl.handle.net/10138/44964
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi och marknadsföring
Forest Economics and Marketing
Metsäekonomia ja markkinointi
Abstract: The Master’s thesis provides a multiregional equilibrium analysis on the Russian sawmill market. The main objective of the thesis is to establish a partial equilibrium model on the Russian sawmill market and define the amount by which production, consumption, imports, exports, prices for roundwood and sawnwood may change over a period of time as a response to the following external factors: economic growth, changes in tariffs for roundwood after Russia’s accession to WTO, exchange rates, increased supply of the Russian sawlog, increased consumer preference for sawnwood in Russian and EU. The model includes 20 Russian regions and 5 export regions. The base year of the model is 2009. The partial equilibrium model has been constructed using GAMS software. After establishing an equilibrium model of supply and demand, 9 scenario variations have been run to answer the research questions. The results suggest that increased demand in CIS and China has a positive impact on the Russian sawnwood production. Increased supply of sawlogs in Russia could reduce prices for raw material on the local market and stimulate production of sawnwood in Russia. Changed consumer preference towards sawnwood could also stipulate the development of the sawmill sector, which highlights the importance of national programs to promote wood in construction. However, it was discovered that introduction of export tariffs for sawlogs does not stipulate production of sawnwood in Russia substantially, but reduces prices for sawnwood on the domestic market and decreases harvest of sawlogs. Increased dollar rate against ruble improves the profitability of the sawmill industry. However, devaluation of ruble may also lead to lower incomes of the Russian population in comparison to the EU and the US.Tämä Pro gradu-tutkielma käsittelee alueittaisen tasapainoanalyysin kautta Venäjän sahatavara markkinoita. Päätavoitteena on luoda osittainen tasapainomalli Venäjän sahatavara markkinoille ja määrittää millä tavoin tuotanto, kulutus, tuonti, vienti, raakapuun ja sahatavaran hinnat reagoivat ajassa suhteessa seuraaviin ulkoisiin tekijöihin: taloudellinen kasvu, raakapuun tariffimuutokset Venäjän liityttyä WTO:hon, valuuttakurssit, Venäjän lisääntynyt tukkipuun tarjonta ja kuluttajien vahvistunut mieltymys sahatavaran käyttöön Venäjällä ja EU:ssa. Malli sisältää 20 Venäjän aluetta ja 5 viennin aluetta. Perusmallissa on käytetty vuoden 2009 tietoja. Osittainen tasapainomalli on rakennettu käyttäen GAMS-ohjelmistoa. Mallin löydettyä tasapainon tarjonnalle ja kysynnälle sillä ajettiin 9 erilaista skenaariota, jotta löydettäisiin vastaukset esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tulokset viittaavat siihen, että IVY-maiden ja Kiinan lisääntyneellä kysynnällä saattaa olla myönteinen vaikutus Venäjän sahatavaran tuotantoon. Lisääntynyt tukkipuun tarjonta Venäjällä vähentää raaka-aineiden hintoja paikallisilla markkinoilla ja tämä voi siten stimuloida sahatavaran tuotantoa Venäjällä. Muuttunut kuluttajien mieltymys sahatavaran käyttöön voisi myös parantaa kehitystä Venäjän sahausliiketoiminnassa, jossa korostetaan puurakentamista edistäviä kansallisia ohjelmia. Kuitenkin tuloksista voidaan havaita, että tukkipuun vientitullien käyttöönotto ei lisää sahatavaran tuotantoa Venäjällä huomattavasti, mutta pienentää sen sijaan sahatavaran hintoja ja tukkipuun hakkuita kotimaan markkinoilla. Kallistunut dollari suhteessa ruplaan parantaa kannattavuutta sahateollisuudessa. Kuitenkin ruplan devalvaatio voi myös johtaa Venäjän väestön ostovoiman pienentymiseen verrattuna EU:iin ja Yhdysvaltoihin.
Subject: partial equilibrium model
multiregional analysis
sawmill industry
Russia
osittainen tasapainomalli
alueittainen tasapainoanalyysi
sahateollisuus
Venäjä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record