Vapaaehtoistyön ytimessä : Järjestömuotoinen vapaaehtoistyö sosiaalisten representaatioiden näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9106-3
Title: Vapaaehtoistyön ytimessä : Järjestömuotoinen vapaaehtoistyö sosiaalisten representaatioiden näkökulmasta
Author: Marjovuo, Ari
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-05-24
Language: fin
Belongs to series: URN:ISSN:1798-9051
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9106-3
http://hdl.handle.net/10138/44979
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Volunteering has become a major social issue during the past twenty years. There has, however, been very little research on Finnish voluntary work. This study examines volunteering from the volunteers own perspective. The aim is to investigate what kinds of conceptions volunteers have of voluntary work. What made them interested in voluntary work? Why are they involved in it? This study also analyses the core aspects of volunteering separating them from peripheral factors. The research material consisted of 22 interviews with voluntary workers. The analysis method was content analysis. The theoretical framework is the theory of social representations. According to the study, voluntary work forms its own world of nonpersonal friendship that enables the experience of dereification. That experience arises from the dynamics of two different social realities. From the point of view of the world of voluntary work it seems that the world of professional work is negative, oppressive and reifical. The superstructure of this world is rigid and the dialogue between people and the superstructure is broken. In the world of voluntary work there is also a superstructure, but the relationship between people and the superstructure is dialogical. This dialogical relationship allows the experience of dereification. This means that the anxiety and frustration produced by the reifical world stop for a moment in the world of the voluntary work. These two worlds are not completely separated, but there is a gateway between them. This gateway controls the interaction between them. The preconditions of the experience of dereification are expressive and collaborative by nature. Expressive factors of this study were ethics, authenticity, positivity, experiential, mental growth, unpaid work and activity. Collaborative factors were togetherness, organizational planning and receptivity to professionalism. These factors form the superstructure of voluntary work. Expressive factors are presumably more attracting in the beginning of voluntary work and recruiting, but collaborative factors are probably more important in involvement and staying. The core of the social representation consisted of ethicality, organizational planning and togetherness. The concept of voluntary work as non-paid work was placed in the periphery with authenticity, positivity, experiential, mental growth, activity and receptivity of professionalism. Results of the study can be applied to the development of voluntary work practice.Vapaaehtoistyö on noussut yhdeksi keskeiseksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Suomalaista järjestöjen tekemää vapaaehtoistyötä on kuitenkin tutkittu edelleen varsin vähän.Tämä tutkimus tarkastelee vapaaehtoistyötä vapaaehtoisen itsensä näkökulmasta. Tavoitteena on tutkia millaisia käsityksiä vapaaehtoisella on vapaaehtoistyöstä? Mikä vetää häntä puoleensa, ja miksi hän on mukana? Tutkimuksessa etsitään myös vapaaehtoistyön ydintekijöitä ja suhteutetaan niitä perifeerisempiin tekijöihin. Tutkimuksen aineisto koostuu 22 vapaaehtoistyöntekijän haastattelusta. Analyysimenetelmänä on sisällönanalyysi. Teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalisten representaatioiden teoria. Tutkimuksen mukaan vapaaehtoistyö muodostaa oman persoonattoman ystävyyden maailmansa, joka mahdollistaa erityislaatuisen ahdistuneisuutta purkavan dereifikaatiokokemuksen. Vapaaehtoistyön maailman näkökulmasta katsottuna hahmottuu kielteinen rahan esineellistävä maailma, jossa ihmisen ja erilaisten sääntöjen muodostaman ylärakenteen välinen dialogi on katkennut. Vapaaehtoistyön maailmassakin on jossain määrin saman kaltainen ylärakenne, mutta ihmisen suhde siihen on dialoginen. Tämä dialoginen suhde mahdollistaa dereifikaatiokokemuksen, jossa esineellistävän rahan maailman tuottama turhautuminen ja ahdistus hetkeksi lakkaa olemasta. Vapaaehtoistyön ja rahan maailma eivät kuitenkaan ole täysin erilliset, vaan niiden välillä on portti, joka säätelee niiden välistä vuorovaikutusta. Dereifikaatiokokemuksen edellytyksinä ovat ekspressiivisyys ja kollaboratiivisuus. Ekspressiivisiä tekijöitä ovat eettisyys, autenttisuus, positiivisuus, elämyksellisyys, henkinen kasvu, palkattomuus ja aktiivisuus. Nämä tekijät ovat tärkeitä vapaaehtoistyön vetovoimaisuuden kannalta. Ne mahdollistavat itsensä ilmaisemisen omien tarpeidensa mukaisesti syvällisesti tai kevyesti, suppeasti tai laaja-alaisesti. Kollaboratiiviset tekijät puolestaan muodostavat vapaaehtoistyölle ominaisen ylärakenteen. Näitä tekijöitä ovat tässä tutkimuksessa yhteenkuuluvaisuus, suunnitelmallisuus sekä vastaanottavaisuus professionaalisuudelle. Vapaaehtoistyön ydintekijöiksi hahmottuvat eettisyys, suunnitelmallisuus ja yhteenkuuluvaisuus. Perifeerisempiä tekijöitä ovat autenttisuus, positiivisuus, elämyksellisyys, henkinen kasvu, aktiivisuus, vastaanottavaisuus professionaalisuudelle sekä palkattomuus Tutkimus kyseenalaistaa käsityksen vapaaehtoistyön palkattomuuden keskeisestä asemasta ja osoittaa, että palkattomuus on paljon moniulotteisempi, problemaattisempi ja vähemmän itsestään selvä asia kuin mitä yleensä ajatellaan. Tutkimuksen tuloksia soveltaen esitetään myös näkökulmia järjestöjen ja vapaaehtoistyön käytännön kehittämiseen.
Subject: sosiaalipsykologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
marjovuo_väitöskirja.pdf 481.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record