Negotiating identity and tradition in single-faith religious education : A case study of Islamic education in Finnish schools

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-3-8309-3089-1
Title: Negotiating identity and tradition in single-faith religious education : A case study of Islamic education in Finnish schools
Alternative title: Identiteetin ja tradition neuvottelua oman uskonnon opetuksessa : tapaustutkimus islamin opetuksesta suomalaisissa kouluissa
Author: Rissanen, Inkeri
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Theology, Käytännöllinen teologia
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten
Publisher: Waxmann
Date: 2014-05-30
Language: eng
Belongs to series: Research on religious and spiritual education
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-3-8309-3089-1
http://hdl.handle.net/10138/45013
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This qualitative case study examines the practices of Islamic education in Finnish schools. Through analysing the Finnish approach to religious education from the perspective of education according to Islam, this study participates in the European discussion concerning the search for legitimate and successful forms of religious education. The aim is to investigate how common aims given to liberal religious education in contemporary European multicultural societies can be pursued in a single-faith approach to religious education, and what kind of processes of negotiation are involved in teaching and studying Islam in a modern liberal context. These issues are studied through the following research questions: 1) How are the students religious identities developed in the classroom? What are the practical implications of the shift from religious socialisation to the aim of identity development? 2) How is the students willingness to deal with difference developed in the classroom? How do the ways to develop the willingness to encounter a) interreligious b) cultural c) intrareligious difference differ from each other? 3) How do the students deal with religious and cultural difference? What kind of ideological influences can be detected in their understandings of difference and tolerance? 4) How do teachers mediate contested meanings and practices of Islam as well as values and ideals of liberal democracies as these are negotiated through the Finnish curriculum for religious education? What kind of representation of Islam do these negotiations lead to? The data of the study consist of 1) observations of three courses of Islamic education in comprehensive and upper secondary schools in the metropolitan area of Helsinki, and 2) interviews of teachers (n=3) and students (n=16). The methodological design draws from educational ethnography and critical ethnography. The data were analysed by means of qualitative content analysis. Both Islamic education teachers and their students were found to negotiate between Islamic tradition and liberal ideals. Teachers introduced liberal educational values, such as autonomy, tolerance and citizenship, through religion. Students identities as Finnish Muslims as well as their willingness to deal with difference were supported in many ways and these educational practices were grounded on the representation of autonomy, tolerance and responsible citizenship as Islamic virtues. Besides negotiating liberal educational values in the Islamic framework, the teachers also negotiated Islam in relation to its context. They represented Islam in a way that emphasised its compatibility within a Finnish, and more generally, within a modern Western context. This required them also to negotiate the diversity in Islam which was done by distinguishing between culture and religion and focusing on commonalities. Students negotiations on diversity and tolerance brought out distinct challenges in dealing with interreligious, intrareligious and cultural differences. Furthermore, students different understandings of tolerance in the Islamic and liberal frameworks caused confusion. The conclusion, however, was that through offering a space for these kinds of negotiations of teachers and students, Islamic education contributed to the emergence of Finnish Islam and the organisation of a peaceful, multicultural society.Tämä laadullinen tapaustutkimus tarkastelee islamin uskonnonopetusta suomalaisissa kouluissa. Tutkimus analysoi suomalaista uskonnonopetusmallia islamin opetuksen näkökulmasta ja osallistuu eurooppalaiseen keskusteluun, jossa pyritään hahmottamaan legitiimejä ja hyvin toimivia malleja uskonnonopetukselle. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, miten oppilaan oman uskonnon opetuksessa voidaan toteuttaa niitä tavoitteita, joita Eurooppalaisissa monikulttuurisissa yhteiskunnissa uskonnonopetukselle yleisimmin asetetaan, ja minkälaisiin neuvotteluihin islamin opettaminen modernissa liberaalissa kontekstissa johtaa. Tutkimustehtävä tarkentuu seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1) Miten oppilaan uskonnollisen identiteetin kehittymistä tuetaan islamin uskonnonopetuksessa? Miten käytännön tasolla ilmenee uskonnonopetuksen sosialisaatiotavoitteiden vaihtuminen identiteetin tukemisen tavoitteiksi? 2)Miten oppilaiden valmiutta kohdata erilaisuutta tuetaan islamin uskonnonopetuksessa? Miten tavat tukea oppilaiden valmiutta kohdata a)uskontojen välistä b)kulttuurista c)uskontojen sisäistä erilaisuutta poikkeavat toisistaan? 3)Miten oppilaat käsittelevät ja kohtaavat uskonnollista ja kulttuurista erilaisuutta? Minkälaiset ideologiset vaikutteet ovat muokanneet oppilaiden käsitystä erilaisuudesta ja suvaitsevaisuudesta? 4)Miten opettajat neuvottelevat suomalaiseen uskonnon opetussuunnitelmaan kytkeytyneitä jännitteitä, jotka liittyvät yhtäältä islamin moninaisuuteen ja toisaalta islamilaisten sekä liberaalien demokraattisten arvojen ja ideaalien välisiin suhteisiin? Minkälaiseen islamin representaatioon nämä neuvottelut johtavat? Tutkimuksen aineisto kerättiin havainnoimalla islamin opetusta pääkaupunkiseudulla kahdessa yläkoulussa ja yhdessä lukiossa sekä haastattelemalla havainnoitujen kurssien opettajia (n=3) sekä oppilaita (n=16). Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen metodologiassa on vaikutteita kouluetnografian sekä kriittisen etnografian tutkimusperinteistä. Tutkimuksessa havaittiin sekä opettajien että oppilaiden neuvottelevan islamilaisen tradition ja liberaalien ideaalien välillä. Opettajat tavoittelivat liberaaleja koulutuksellisia arvoja, kuten autonomiaa, suvaitsevaisuutta ja vastuullista kansalaisuutta uskontoon kasvattamisen kautta. Oppilaiden uskonnollista identiteettiä sekä heidän valmiuttaan kohdata erilaisuutta tuettiin monin tavoin, ja nämä tavat perustuivat autonomian, suvaitsevaisuuden ja vastuullisen kansalaisuuden esittämiseen islamilaisina hyveinä. Sen lisäksi että opettajat neuvottelivat liberaaleja koulutuksellisia arvoja islamilaisessa viitekehyksessä, he myös neuvottelivat islamilaista traditiota suhteessa sen tämänhetkiseen yhteiskunnalliseen kontekstiin. He opettivat islamia korostaen sen yhteensopivuutta suomalaisen yhteiskunnan kanssa, ja yleisemmin modernien liberaalien läntisten yhteiskuntien kanssa. Opettajat neuvottelivat myös islamin moninaisuutta tekemällä selvän käsitteellisen eron kulttuurin ja uskonnon välillä sekä keskittymällä siihen, mikä on yhteistä. Oppilaiden tavat käsitellä erilaisuutta ja suvaitsevaisuutta paljastivat, että uskontojen välisen erilaisuuden, uskontojen sisäisen erilaisuuden ja kulttuurisen erilaisuuden kohtaamiseen liittyvät haasteet ovat erilaisia. Oppilaat myös tasapainottelivat liberaalista ja islamilaisesta viitekehyksestä tulevien erilaisten suvaitsevaisuuskäsitysten välillä, mikä monimutkaisti heidän erilaisuuden kohtaamiseen liittyviä neuvotteluitaan. Uskonnollisesta traditiosta ja liberaalista viitekehyksestä nousevien ideaalien kietoutuminen yhteen islamin opetuksessa johti siis sekä opettajat että oppilaat neuvottelemaan ruohonjuuritasolla monikulttuurisen ja -uskontoisen yhteiskunnan järjestäytymisen kannalta olennaisia kysymyksiä ja asemoi opettajat tärkeiksi monikulttuurisuuspolitiikan toimijoiksi. Voidaankin todeta, että tarjoamalla tilan tällaisille neuvotteluille islamin opetus voi osaltaan edistää suomalaisen islamin sekä rauhallisen, oikeudenmukaisen monikulttuurisen yhteiskunnan kehitystä.
Subject: uskonnonpedagogiikka
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record