Siuruanjoki kuntoon -yhteishanke. Vaiheen II loppuraportti 2006–2008

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/45063

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
LAPra_2_2009.pdf 5.996Mb PDF View/Open
Title: Siuruanjoki kuntoon -yhteishanke. Vaiheen II loppuraportti 2006–2008
Author: Pehkonen, Sannamari; Hiltunen, Eero; Halonen, Miikka; Keskikallio, Pentti; Lampela, Jouko; Kiiskelä, Aulis
Publisher: Lapin ympäristökeskus
Date: 2009-12-02
Language: fin
Belongs to series: LAPra 2/2009
ISBN: 978-952-11-3659-7
ISSN: 1796-198X
URI: http://hdl.handle.net/10138/45063
Abstract: Siuruanjoki kuntoon -yhteishankkeen II-vaiheen keskeisin tavoite oli hidastaa Siuruanjoen rehevöitymiskehitystä. Hankkeen pääpaino oli vesistöön kohdistuvan hajakuormituksen vähentämisessä, mutta myös ongelmallisimpien latvajärvien sisäiseen kuormitukseen voitiin hankkeessa vaikuttaa. Tavoitteena oli virkistyskäytön, kalastuksen ja matkailun edistäminen sekä vesistön yleisen arvostuksen parantaminen ja asumisviihtyvyyden lisääminen. Tavoitteisiin pyrittiin mahdollisimman laajalla rintamalla tapahtuvan yhteistyön avulla. Hankkeessa mm. laadittiin maatalouden suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma, järjestettiin haja-asutuksen jätevesineuvontaa, hankittiin ilmastimet Luiminkajärvelle ja tehtiin koe- ja hoitokalastuksia Ranuan-, Taka- ja Luiminkajärvillä. Siuruanjoen vesistöalueella on pitkään tehty työtä vesistösuojelutoimien tehostamiseksi. Vuosina 2000–2002 pyrittiin hajakuormituksen vähentämiseen joen keski- ja alaosalla sekä latvajärvien kunnostamiseen joen yläosalla. Latvajärvien heikon tilan arvioitiin kuitenkin heikentävän edelleen koko alapuolisen Siuruanjoen veden laatua. Ranuanjärvellä ja Luiminkajärvellä esiintyi runsaita sinileväkukintoja. Vuonna 2005 Ranuan kunnan ja Lapin ympäristökeskuksen toimesta haettiin hankerahoitusta latvavesistöön kohdistuvan niin maa- ja metsätalouden kuin haja-asutuksenkin aiheuttaman kuormituksen sekä Ranuanjärven ja Luiminkajärven sisäisen kuormituksen vähentämiseksi. Hankkeen toteutuminen edellytti paikallisen väestön ja vesialueiden omistajien sitoutumista sekä osallistumista. Tavoitteiden asettajina ja järvien kehityshistorian asiantuntijoina toimivat paikalliset ihmiset. Menetelmien valinnassa huomioitiin ulkoisen ja sisäisen kuormituksen suhde. Hankkeen suunnittelussa pyrittiin yhdistämään kunnostusmenetelmiä, jotka pureutuvat valuma-alueen ongelmakohtiin sekä rehevöitymiseen ja sen seurauksiin vesistön järvissä. Hanke toteutettiin vuosina 2006–2008 Ranuan kunnan ja Lapin ympäristökeskuksen yhteistyönä. Siuruanjoki kuntoon -yhteishankkeen II-vaiheen rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto, ympäristöministeriö ja Ranuan kunta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 170 000 €.
Subject (ysa): vesistöjen kunnostus
virkistyskäyttö
hajakuormitus
suojavyöhykkeet
sinilevät
vedenlaatu
rehevöityminen
hoitokalastus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record