Empowering women through microcredit, The case of Nepal

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251894
Title: Empowering women through microcredit, The case of Nepal
Author: Orlow, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251894
http://hdl.handle.net/10138/45115
Thesis level: master's thesis
Discipline: Regional Studies
Aluetiede
Regionvetenskap
Abstract: This research concentrates on microfinance and microcredit and the empowerment of women. This particular method of financing is targeted towards people who are the poorest and who cannot use normal channels of financing. Policymakers, development agencies and politicians promote microfinance as an effective anti-poverty intervention. Nevertheless there is no consensus yet whether microcredit is the right and most effective tool for empowering women. Another key concept in this thesis is empowerment. Empowerment is a process of change by which individuals or groups with little or no power gain the ability to make choices that affect their lives. Women`s empowerment in particular refers to a process by which women redefine gender roles and have the capacity to increase their own self-reliance and internal strength. The aim of this research is to discover what kind of impact microcredit has on poor rural women in the village of Devichaur In Nepal. The role of women`s groups is essential in the context of microfinance in Devichaur. The research question of this thesis is whether microcredit is a valuable tool in empowering poor women. Another important question is what kinds of changes that can be said to associate with the increased access to credit can be discovered in poor women`s situation. This research concentrates on the experiences of local women in Devichaur. The empirical data was collected via personal interviews with twenty-three women. The empirical research findings are compared with the theories concerning the empowering effect of microfinance and microcredit for poor women. The research was conducted using a descriptive, qualitative method. Qualitative research emphasizes processes and meanings not measured in quantity, amount or frequency. Instead it stresses socially constructed reality and it seeks to find out the quality of phenomena. Semi-structured theme interviews were carried out to get insights into the genuine feelings and thoughts of the interviewees. Content analysis was used in analyzing the research material collected from the field. The units of analysis derive from the main themes of the interview questions. The results of this research show clear improvements in the status and self-esteem of women within their households and the whole community. Women in Devichaur felt empowered as individuals as well as a group in comparison to the situation before microcredits and women's groups. Women are more independent economically and also more independent in their decisions about the use of money. Although microfinance has a great potential and ability to empower women, the connection is neither straightforward nor automatic. Lending money to women and giving them access to financial assets can create new challenges and extra burdens for women. Microfinance operations should also include well-planned and long lasting non-credit aspects such as training on literacy to have long lasting positive impacts on empowerment. It is important also to make sure that evaluation and monitoring of the loan cycles occurs, in order to channel microfinance systems into more profitable use.Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee köyhille suunnattujen pienrahoitusmuotojen (microfinance) ja erityisesti mikrolainojen (microcredit) vaikutusta köyhien naisten asemaan ja voimaantumiseen (empowerment) Nepalissa. Mikrolainat ovat suunnattu köyhistä köyhimmille, joilla ei ole mahdollisuutta saada rahoitusta eikä lainoja perinteiseltä pankkisektorilta. Mikrolainoja pidetään tehokkaana kehitysavun välineenä köyhyyden vähentämisessä. Kuitenkaan ei ole täyttä yhteisymmärrystä siitä, ovatko mikrolainat sopivin ja tehokkain tapa voimaannuttaa kehitysmaiden köyhiä naisia. Toinen tämän tutkimuksen keskeisistä käsitteistä on naisten voimaantuminen (women`s empowerment). Voimaantumisella tarkoitetaan muutosta, jossa ryhmä tai yksilö, jolla on ollut hyvin vähän valtaa saavuttaa tilanteen, jossa heillä tai hänellä on valtaa päättää omaa elämää koskevista asioista. Naisten voimaantuminen (women`s empowerment) on prosessi, jossa sosiaaliset sukupuoliroolit (gender roles) muuttuvat sekä naisten itsetunto ja itseluottamus kasvavat. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää millaisia vaikutuksia mikrolainoilla on köyhien maaseudun naisten elämään ja heidän asemaansa Devichaurin kylässä, Nepalissa. Naisten ryhmät ovat merkittävässä roolissa puhuttaessa mikrolainatoiminnasta Devichaurissa. Tutkimuskysymys on ovatko mikrolainat hyödyllisiä ja toimivia työkaluja köyhien naisten voimaantumisessa. Toinen tutkimukselle tärkeä kysymys on mitä mikrolainoista johtuvia muutoksia voidaan havaita naisten asemassa oman yhteisönsä sisällä. Tutkimus keskittyy paikallisten naisten omiin kokemuksiin Devichaurissa. Empiirinen tieto kerättiin haastattelemalla kaksikymmentäkolme kylässä asuvaa naista. Empiiristä tietoa peilataan ja verrataan aiempaan monien tutkijoiden tuottamaan teoreettiseen tietoon mikrolainojen vaikutuksista naisten voimaantumiseen.Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä ja sen merkityksiä. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivisia, laadullisia metodeita, kuten puolisturkturoituja haastatteluja. Haastettelujen avulla pyrittiin selvittämään haastateltavien omia ajatuksia mikrolainoista ja niiden merkityksestä heille itselleen. Sisällön analyysin avulla tutkimusmateriaali jäsenneltiin mielekkäiksi kokonaisuuksiksi käyttäen apuna haastattelun teemoja. Tutkimuksen tulokset osoittavat selkeitä parannuksia naisten asemassa ja itsetunnossa. Naisten arvostus yhteisöjensä ja kotitalouksiensa sisällä on kohonnut huomattavasti. Naiset kokivat olevansa voimaantuneita (empowered) niin yksilöinä kuin ryhmänäkin verrattuna tilanteeseen ennen naisten ryhmiä ja mahdollisuutta saada mikrolainoja. Naiset ovat nykyisin taloudellisesti itsenäisempiä myös rahankäyttöä koskevissa päätöksissä. Mahdollisuus saada mikrolainoja ei kuitenkaan automaattisesti johda naisten voimaantumiseen. Lainojen myöntäminen voi luoda naisille aivan uudenlaisia haasteita ja tuoda lisää työtä, lisäten näin jo muutenkin naisten harteilla olevaa suurta työtaakkaa. Eri toimijoiden toteuttamiin pienrahoitusmuotoihin tulisi sisältyä automaattisesti myös hyvin suunniteltu ja pitkäjänteinen ei-luotto - näkökulma. Tällaisia ovat esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidon koulutus köyhille naisille. Koulutuksen ja tietotaidon kohottamisen kautta mikrolainaprojekteilla voidaan saada aikaan positiivisia ja kestäviä vaikutuksia naisten voimaantumiselle. Projektien ja niiden vaikutusten monitorointi ja arviointi ovat erittäin tärkeitä, jotta pienrahoituksen hyödyt saadaan maksimoitua.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Orlow thesis Final.pdf 8.931Mb PDF View/Open
Orlow thesis - Final.pdf 8.931Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record