En lierad finländsk maktelit : En studie av näringslivet och riksdagen

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272810
Titel: En lierad finländsk maktelit : En studie av näringslivet och riksdagen
Författare: Pettersson, Dann
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2014
Språk: swe
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272810
http://hdl.handle.net/10138/45183
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Political Science, Administration and Organisations
Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Allmän statslära, förvaltnings- och organisationsforskning
Abstrakt: I denna pro gradu avhandling har maktförhållandena i Finland undersökts. Avhandlingen innefattar två olika undersökningshelheter, den första behandlar näringslivet och den andra näringslivets förhållande till riksdagen. Studiet av näringslivet är intressant med tanke på att isolera makten och kunna undersöka maktens utformning i Finland utan hinder. Den andra delen, jämförelsen mellan riksdagen och näringslivet, motiveras främst av den en demokratisk aspekt. Ifall Finlands hade en utvecklad maktelit, uppgjord av riksdagsledamöter och toppar inom näringslivet kan detta inte sägas inverka positivt på demokratin. I studiet av maktförhållandena, har elitbildningar i det finländska samhället eftersökts. Den första delen av avhandlingen är en litteraturöversikt över det pluralistiska och det elitistiska synsättet av makt. I presentationen av den elitistiska synen av makt lyfts främst Dahl (1958) fram som kritik. Orsaken till detta är gränsen han drar upp mellan faktisk och potentiell elit. Efter detta avsnitt följer en genomgång av tidigare forskning, av internationell karaktär samt tidigare finländsk forskning. Den första delen av undersökningen i denna avhandling behandlar de 500 största företagen i Finlands styrelser. Detta område är intressant då personer här kan röra sig fritt och man kan studera uppkomsten och den naturliga förekomsten av eliter i Finland. Resultaten pekar på att det förekommer en elit inom det finländska näringslivet. Var man drar gränsen för förekomsten är dock svårt, inom denna undersökning föreslås att man drar gränsen var personer inte längre har en naturlig sannolikhet att mista maktpositioner. Undersökningsmetodiken är här, i den första delen kvantitativ analys. Det som klargörs är ifall det finns en kontinuitet över åren, ifall makten kan visas vara kumulativ utöver detta formas en modell för hur man förlorar maktpositioner. Den andra delen av undersökningen fokuserar på kopplingen mellan näringslivet och riksdagen. Detta för att undersöka Mills (1956) tanke på sammanflytande spelplaner. Det kan dock konstateras att det inte förekommer i någon stor utsträckning. Det förekommer undantag men generellt kan man utesluta ett sammanflytande av spelplaner mellan politiken och näringslivet på högsta nivå i Finland. Denna del av undersökningen är av kvalitativ karaktär.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
EN LIERAD FINLN ... ngslivet och riksdagen.pdf 1.048Mb PDF Granska/Öppna
EN_LIERAD_FINLA ... ngslivet_och_riksdagen.pdf 1.048Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post