Uhri vai sankari? : Vammaisuuden diskurssit Helsingin Sanomissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014051625891
Title: Uhri vai sankari? : Vammaisuuden diskurssit Helsingin Sanomissa
Author: Randelin, Ellen
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014051625891
http://hdl.handle.net/10138/45297
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim if this master's thesis was to examine discourses about disability in Helsingin Sanomat and to observe how a positive, heroic, stereotype about disability occurs. The background of this was influenced by disability stereotypes and social disability studies' view about disability as social construct. A social disability model was mainly used as a tool to perceive disability. Impression behind heroic stereotype exploration was a view of stigmatizing positive stereotypes. Research problems were: What kind of disability discourses do appear in Helsingin Sanomat? and What kind of discourses do appear about heroic disability? The purpose of this study was to challenge perceptions about disability and offer a new perspective to explore disability. My research material consisted of writings about disabled persons in Helsingin Sanomat in 2008-2013, which accumulated altogether 107 articles, altogether 117 pages. The analysis was based on French discourse analysis tradition, where the attention is focused on cultural products that construct reality. With the help of discourse analysis, it was explained what kind of discourses were built and what do they tell about attitudes toward disability. There appeared quite different discourses about disability, but the most noticeable was the tragic discourse. This was however challenged through opposing discourses, in which the problems focus was centered to society instead of focusing the problems toward individual. Difference discourse was striven to be emphasize the differences related to disability, but it was protested by similarity discourse. Heroic disability was constructed through opposing discourse to tragic discourse about disability and overplayed skills and persistence. This study shows that disabled are still in the marginal, though attitudes seem to be changing. Positive stereotypes are stigmatizing and uphold attitudes where skills are interpreted as an exception. At the same time disabled people may be seen as somehow magical creatures. This study highlights attitudes toward disability which can be seen as a tool to challenge prejudice and normative attitudes about disability.Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelin Helsingin Sanomissa esiintyviä vammaisuusdiskursseja ja sankarivammaisuudeksi nimetyn positiivisen stereotypian ilmenemistä. Tutkimuksen taustalla vaikuttivat tutkimukset vammaisuuteen liitetyistä stereotypioista sekä sosiaalisen vammaistutkimuksen näkemys vammaisuudesta yhteiskunnan tuottamana ilmiönä. Sosiaalinen vammaistutkimus toimi lähinnä vammaisuuden hahmottamisen välineenä. Sankaristereotypian tarkastelun taustalla vaikutti näkemys myös positiivisten yleistysten leimaavuudesta. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: Millaisia vammaisuusdiskursseja Helsingin Sanomien kirjoituksissa esiintyy? sekä Millaisia diskursseja esiintyy sankarivammaisuudesta? Tutkimuksen tarkoituksena oli haastaa vammaisuuteen liitettyjä käsityksiä, sekä tarjota uudenlainen perspektiivi vammaisuuden tarkasteluun. Aineistona toimi Helsingin Sanomien vammaisiin henkilöihin liittyvät kirjoitukset vuosilta 2008-2013, joita kertyi ajalta yhteensä 107, yhteensä 117 sivua. Aineiston analyysi pohjautui ranskalaisen diskurssianalyysin perinteeseen, jossa huomio kiinnitetään kulttuurin tuotteisiin todellisuuden rakentajana. Diskurssianalyysin avulla selvitettiin millaisia diskursseja rakentuu ja mitä ne kertovat vammaisuuteen suhtautumisesta. Vammaisuudesta ilmeni erilaisia diskursseja, joista näkyvimpänä esiintyi traaginen diskurssi. Traagista diskurssia kuitenkin haastettiin vastadiskurssien kautta, jossa ongelman fokus keskitettiin yhteiskuntaan yksilön sijasta. Erilaisuusdiskurssi pyrki osoittamaan vammaisuuteen liittyvää erilaisuutta, mutta sitä vastaan asettui samanlaisuutta korostava diskurssi. Sankarivammaisuuden stereotypia rakentui traagisuuden vastadiskurssina, jossa ylikorostettiin vammaisten sinnikkyyttä ja kyvykkyyttä. Tutkimus osoittaa vammaisten olevan edelleen marginaalissa, vaikka suhtautuminen vaikuttaa olevan hiljalleen muuttumassa. Positiiviset stereotypiat leimaavat vammaisia ja ylläpitävät asenteita, joissa kyvykkyys tulkitaan poikkeuksellisuutena. Samalla vammaisiin saatetaan liittää näkemys jollain tavoin maagisina olentoina. Tutkimus nostaa esiin vammaisuuteen kohdistuvia asenteita, jonka avulla ennakkoluuloja ja normiksi miellettyjä asenteita on mahdollista purkaa.
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
uhrivais.pdf 1.110Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record