Kväveeffekt och inverkan av gröngödsling med vitlupin i en spannmålsrik växtföljd

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212201
Title: Kväveeffekt och inverkan av gröngödsling med vitlupin i en spannmålsrik växtföljd
Author: Räfså, Tomas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212201
http://hdl.handle.net/10138/45308
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap (växtodlingslära)
Plant Production Science (Crop Science)
Kasvintuotantotieteet (kasvinviljelytiede)
Abstract: More than half of the agricultural land in Finland is cultivated with cereals, and on many farms, cereals are also grown in monoculture. Studies have shown that crop rotation can decrease the need of inputs and also increase crop yields. At the same time more knowledge is needed about qualities and benefits of different crops. The aim of this study was to investigate the qualities of white lupin as a one year green manure crop, and to investigate its impact and nitrogen effect on barley yield formation and yield quality during the subsequent growth period. The aim was furthermore to investigate if white lupin affected soil mineral nitrogen content. A two year long field experiment was established during the growth season of 2010 at Viikki research farm in Helsinki. In year 2010 white lupin, barley and fallow was cultivated as precrops for the following growth period. In year 2011 only barley was cultivated and different nitrogen treatments were included in the experiment to be able to evaluate precrop nitrogen effect. In year 2011 cultivation of white lupin and barley was also repeated in a second field experiment. In the experiments, white lupin lenght development, ground coverage and biomass accumulation were recorded and compared with barley. The total amount of nitrogen that white lupin accumulated was also determined. In year 2011 precrop and nitrogen treatment effects on barley yield formation and yield quality was determined. Precrop and nitrogen treatment effects on soil mineral nitrogen was investigated from fall 2010 to fall 2011. White lupin was successfully cultivated without any input of fertilizers. White lupin showed less ground coverage in early summer, and therefore showed inferior weed competition compared with barley. White lupin achieved the same plant lenght and total biomass as barley, but accumulated over 200 N kg/ha. In the precrop and nitrogen treatments, barley grain yield did not indicate any need of nitrogen fertilizer, where white lupin had been used as precrop. Grain protein content, however, showed that even with white lupin as precrop, a 20 kg/ha nitrogen starter was not sufficient. Soil mineral nitrogen content was clearly increased by white lupin only before sowing in year 2011.I Finland odlas spannmål på över hälften av den totala åkerarealen, och på många gårdar odlas spannmål i monokultur. Studier har visat att en växtföljd kan minska behovet av insatsmedel, och även förbättra skördenivån för de grödor som ingår i växtföljden. Att börja odla nya grödor kräver samtidigt mera kunskap om grödornas egenskaper och inverkan i växtföljden. Målsättningen med denna studie var att undersöka vitlupinens odlingsegenskaper som en ettårig gröngödslingsgröda, och under den efterföljande växtperioden undersöka hur dess kväveeffekt inverkade på kornets skördebildning och skördekvalitet. Målsättningen var även att undersöka vitlupinens inverkan på mineralkvävehalten i marken. Ett tvåårigt fältförsök anlades under växtperioden 2010 på försöksgården i Vik i Helsingfors. År 2010 odlades vitlupin, korn och svartträda som förfrukter till efterföljande växtperiod. År 2011 odlades enbart korn, och olika kvävegödslingsnivåer inkluderades för att kunna utvärdera förfrukternas kväveeffekt. År 2011 upprepades odlingen av vitlupin och korn i ett nytt fältförsök. I försöken undersöktes vitlupinens längdtillväxt, marktäckning och biomassabildning i jämförelse med korn. Därtill undersöktes mängden kväve som vitlupinen kunde ackumulera. År 2011 undersöktes förfruktens och kvävegödslingens inverkan på kornets skördebildning och skördekvalitet. Även förfruktens och kvävegödslingens inverkan på mineralkvävehalten i marken undersöktes från hösten 2010 fram till hösten 2011. Vitlupin kunde odlas framgångsrikt som gröngödsling utan insats av gödselmedel. Vitlupinens marktäckning visade sämre ogräskonkurrens än kornet på försommaren. Vitlupinen uppnådde samma slutliga plantlängd och biomassa som kornet, men ackumulerade över 200 N kg/ha. Kornets fröskörd indikerade inget behov av kvävegödsling med vitlupin som förfrukt, men kärnornas proteinhalt visade att en större startgiva än 20 N kg/ha borde ha använts. Vitlupinen ökade tydligt mineralkvävehalten i marken endast före sådden 2011.
Subject: gröngödsling
kväveeffekt
mineralkväve
skörd
vitlupin
korn
svartträda
green manure
nitrogen effect
mineral nitrogen
yield
white lupin
barley
fallow


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tomas Räfså gradu.pdf 1.429Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record