”Virtuaalisesti livenä läsnä” : Aikuisopiskelijoiden vuorovaikutusosaaminen virtuaalivalmennuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014052025919
Title: ”Virtuaalisesti livenä läsnä” : Aikuisopiskelijoiden vuorovaikutusosaaminen virtuaalivalmennuksessa
Author: Raivio, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014052025919
http://hdl.handle.net/10138/45319
Thesis level: master's thesis
Abstract: Employers are constantly increasing their interest towards communication competence and computer-mediated communication. The use of different kinds of technological applications in organizations and educational institutions is growing. The research on these applications is extensive, but is mostly quantitative and focused on synchronous (same-time) communication and learning results. The goal of this thesis was to find out adult students' thoughts and experiences of computer-mediated communication and computer-mediated communication competence in the virtual online classroom. The thesis was a qualitative case study, and it was carried out for a Finnish specialized vocational institute. The data for this thesis was collected by interviewing seven adult students, who had taken part in a virtual online classroom session in the fall of 2013. The class was deployed by using web-conferencing solution, Adobe Connect Pro. The interviews were implemented as theme interviews and the themes were partly based on Spitzberg's (2006) model of computer-mediated communication competence. The data was analyzed by using data-driven content analysis. The results indicated that adult students' perceptions and experience of computer-mediated communication were mainly positive and the use of different communication channels was diverse. The results indicated that the requisite communication competence in the virtual online classroom consisted of knowledge about communication context, skills to communicate in task-oriented and relationship-oriented ways and motivation to learn to use new computer-mediated technologies. In addition, instructors' communication competence was seen important in enhancing the interaction of the virtual classroom. The findings also provided information of students' user experiences of the virtual online classroom; its benefits, challenges and suggestions for improvement. Technology and connection problems in particular were seen as a challenge because they were seen to decrease interaction. This thesis provided information about computer-mediated communication competence in the context of new learning technology. The results can be useful for different kinds of organizations and educational institutions in planning, developing and using virtual technologies in distance education.Vuorovaikutusosaamisella sekä tietokonevälitteisellä viestinnällä on työelämässä jatkuvasti lisääntyvä merkitys. Myös erilaisten uusien teknologisten sovellusten käyttö työelämän viestinnässä sekä opetuksessa on koko ajan kasvamassa. Tutkimus sovellusten käytöstä on jo laajaa, mutta aikaisemmat tutkimukset ovat olleet suurimmaksi osaksi kvantitatiivisia ja keskittyneet lähinnä synkronisten, eli samanaikaisten oppimisympäristöjen ominaisuuksien sekä oppimisen tutkimiseen. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää aikuisopiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä tietokonevälitteisestä viestinnästä sekä vuorovaikutusosaamisesta virtuaalivalmennuksessa. Kyseessä oli laadullinen tapaustutkimus, joka toteutettiin toimeksiantona suomalaiselle ammatilliselle erikoisoppilaitokselle. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla aikuisopiskelijoita, jotka olivat osallistuneet syksyllä 2013 virtuaaliseen valmennustilaisuuteen. Verkkokokousjärjestelmä Adobe Connect Pro toimi valmennuksen alustana. Järjestelmä mahdollistaa useat vuorovaikutteiset toiminnot virtuaalivalmennuksen aikana. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, ja haastateltavia oli seitsemän. Haastattelun teema-alueiden kehittelyn pohjana toimi Spitzbergin (2006) malli tietokonevälitteisestä vuorovaikutusosaamisesta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Keskeisinä tuloksina saatiin selville, että aikuisopiskelijoiden käsitykset ja kokemukset tietokonevälitteisestä viestinnästä olivat pääosin positiivisia, ja erilaisten viestintäkanavien käyttö monipuolista. Virtuaalivalmennuksessa tarvittavan vuorovaikutusosaamisen nähtiin koostuvan tiedoista viestintäkontekstiin liittyen, taidoista välittää viestejä sekä suhde- että tehtäväkeskeisesti sekä motivaatiosta tietokonevälitteisten uusien sovellusten opetteluun. Tuloksissa ilmeni valmentajan vuorovaikutusosaamisen tärkeys, jolla nähtiin olevan olennainen vaikutus koko virtuaalivalmennuksen vuorovaikutteisuuteen. Tuloksissa saatiin myös selville aikuisopiskelijoiden kokemuksiin perustuvia arvioita virtuaalivalmennuksen eduista, haasteista sekä kehitys- ja parannusehdotuksista. Erityisenä haasteena pidettiin tekniikkaan liittyviä yhteysongelmia, jotka vähensivät virtuaalivalmennuksen vuorovaikutteisuutta. Tutkielma tuotti tietoa tietokonevälitteisestä vuorovaikutusosaamisesta erityisesti uuden opetusteknologian käytössä. Tutkielman tuloksia voidaan soveltaa erilaisten yritysten sekä oppilaitosten virtuaalisten valmennusten suunnittelussa, kehittämisessä ja sovellusten käyttöönotossa.
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Fonetiikka (Puheviestintä)
Fonetik (talkommunikation)
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
virtuaal.pdf 1.356Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record