Kiusaaminen kotitalousluokassa opettajan näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014052025920
Title: Kiusaaminen kotitalousluokassa opettajan näkökulmasta
Author: Kallankari, Iiris
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014052025920
http://hdl.handle.net/10138/45321
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Aims. Purpose of this study was investigate how home economy teachers see bullying in their work and what kind of preparedness they have. Earlier studies have shown that bullying in school is quite common. Despite the fact that bullying has been widely noticed in media, there haven't find explicit ways to intervene. Bullying in home economics classroom haven't been studied before. Home economics as a school subject differs from other theoretical subjects and that is the reason why ways of bullying might be different. In this study we tried to find out what kinds of bullying exist in home economics classroom, how teachers intervene it and what kind of preparedness teachers experience they have. Bullying phenomenon is very diverse so study's framework consist of perceiving bullying phenomena, describing nature of home economics and exposing teacher's preparedness. Methods. The material of study was collected with nine open questions questionnaire. There were also few background questions. Questionnaires were send digitally to home economics teachers who were teaching in high schools and belong in mailing list of Home economics union, Facebook group called Home economics teachers or Home economics and those who's e-mail address were find from websites of large cities Finnish speaking schools. 44 answers were received and 6 of them by mail. Work experience of answerers varies from less than a year to 34 years. Material were analysed using content analysis. Results and conclusions. In this study noticed that there were specific features of bullying in home economics classroom. For example pupils free moving, plenty of equipment, opportunity to danger situations, rush and the fact that there happens so much at the same time in a classroom. Teachers feel that their preparedness were mainly good. Young teachers were most unhappy about their preparedness. Education doesn't give enough preparedness to intervene bullying, but working experience and own children does. Teachers intervene bullying by discussion with bully, victim and their parents. When needed also help of other agents and punishments.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella, kuinka kotitalousopettajat työssään näkevät kiusaamisen sekä minkälaiset valmiudet kiusaamiseen puuttumiseen he kokevat omaavansa. Tutkimukset kiusaamisesta ovat osoittaneet kiusaamisen olevan varsin yleinen ilmiö kouluissa. Huolimatta siitä, että ilmiö on ollut mediassa paljon esillä, ei ole löydetty tarpeeksi selkeitä puuttumiskeinoja. Kiusaamisilmiötä ei ole kuitenkaan kokonaisuutena aiemmin tutkittu kotitalousluokan kontekstissa. Kotitalous-oppiaine kuitenkin poikkeaa muista teoria-aineista, jonka vuoksi sen kiusaamismuodot saattavat olla erilaiset. Tämä tutkimus pyrki selvittämään, minkälaista kiusaamista kotitalousluokassa esiintyy oppilaiden keskuudessa, miten siihen puututaan sekä minkälaiset valmiudet kotitalousopettajat kokevat omaavansa siihen puuttumisessa. Kiusaamisilmiö on hyvin monimuotoinen, joten tutkimuksen viitekehys koostuu kiusaamisilmiön hahmottamisesta, kotitalousoppiaineen luonteen kuvaamisesta sekä opettajan valmiuksien avaamisesta. Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella, jossa oli yhdeksän avointa kysymystä ja muutama taustatietokysymys. Kyselylomakkeet lähetettiin sähköisesti yläasteella opettaville kotitalousopettajille, jotka kuuluivat Kotitalousliiton sähköpostilistoille, Facebookin Kotitalousopettajat tai Kotitalous ryhmiin sekä niille, joiden sähköpostiosoite löydettiin suurimpien kaupunkien suomenkielisten koulujen sivuilta. Vastauksia saatiin yhteensä 44 kappaletta, joista 6 postitse. Vastaajien työkokemus vaihteli vajaasta vuodesta 34 vuoteen. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen perusteella todettiin, että kotitalousopetuksesta on löydettävissä sille erityisiä piirteitä kiusaamisen toteuttamiseen. Näitä ovat esimerkiksi oppilaiden vapaa liikkuminen, välineistön runsaus, vaaratilanteiden mahdollisuus, kiire sekä se, että luokassa tapahtuu niin paljon samanaikaisesti. Opettajat kokivat pääosin valmiutensa kiusaamiseen puuttumisessa hyviksi. Tyytymättömimpiä valmiuksiinsa olivat nuoret opettajat. Koulutus ei anna riittäviä valmiuksia puuttumiseen, mutta työn ja omien lasten myötä tullut kokemus tuovat riittävät valmiudet. Kiusaamiseen puututtiin keskustelemalla kiusaajien, kiusatun sekä oppilaiden vanhempien kanssa. Tarvittaessa käytettiin muiden tahojen apua sekä rangaistuksia.
Subject: bullying
home economics
home economics teacher
interference of bullying
kiusaaminen
kotitalous
kotitalousopettaja
valmiudet
kiusaamiseen puuttuminen
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kiusaami.pdf 1.903Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record