Käsitöiden tekeminen vapaa-ajalla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014052025932
Title: Käsitöiden tekeminen vapaa-ajalla
Author: Nykänen, Irina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014052025932
http://hdl.handle.net/10138/45326
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: It is possible to participate in leisure activities and handicrafts with different levels of commitment and devotion. Dimensions of handicraft activities can also vary along with hobbyists. The aim of this research was to get an overall picture of the dimensions that are typical for Finnish handicraft leisure and what separates hobbyists from each other. The research was descriptive and explorative. Leisure handicrafts were approached through five problems: 1. To what extent different handicrafts are made as leisure? 2. To what extent craft hobbyists seek for inspiration, information or instructions from different sources? 3. To what extent different dimensions of serious leisure occur in handicraft activities? 4. To what extent different social actions occur in handicraft activities? 5. To what extent different motives guides handicraft activities? Quantitative data was collected using web survey during spring 2013. The survey was advertised through craft-themed webpages and Facebook-groups. The data (N=3009) was female oriented. It was analyzed using statistical software SPSS 22. Central tendencies and frequencies were observed. For further analysis, hierarchical cluster analysis, K-means cluster analysis and correlations were computed. The aims of these analyses were to deepen the results and observe the connections between the dimensions of the research. Handicrafts were made mostly daily and 1 2 hours at one time. Knitting, crocheting, and making accessories were the most popular forms of crafts. Making crafts in company varied between respondents, but making crafts as gifts was quite common. Making holistic and ordinary crafts varied between respondents and weren t connected to the dimensions of serious leisure. Most respondents found their skills and ways of doing crafts positive. The extent in which the respondents participate in craft activities was connected to identifying with leisure pursuit. Inspiration, information and instructions were often sought from webpages, -goups and -blogs and from craft books and magazines. Handicrafts were mostly made for process-centered reasons and uniqueness, but the manufacture-based and experiment-based motives were also present. Respondents could be grouped to four groups whose results varied within the key parts of this research and within background variables. For example, respondents differed in their identification to the hobby and in their overall activeness in this pursuit. However differences in seriousness of the leisure couldn't be defined. The results of this study, along with the methods and terminology used in this study, can be applied to future studies and developed further based on more specific designs.Vapaa-ajan aktiviteetteja ja käsitöitä on mahdollista tehdä eri sitoutumisen ja harrastuneisuuden tasoilla. Myös käsityötoiminnan osa-alueet voivat saada erilaisia painotuksia harrastajista riippuen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada yleiskuva siitä, mikä on tyypillistä suomalaisten vapaa-ajan käsityötoiminnalle ja mikä erottelee käsityöntekijöitä. Tutkimus on luonteeltaan kuvaileva ja kartoittava. Vapaa-ajan käsityötoimintaa lähestyttiin viiden tutkimusongelman avulla: 1. Missä määrin erilaisia käsitöitä tehdään vapaa-ajalla? 2. Missä määrin käsityöntekijät hakevat inspiraatiota, tietoa tai ohjeita käsitöiden tekemiseen eri lähteistä? 3. Missä määrin käsitöiden tekemisessä painottuvat eri vakavan harrastamiseen ulottuvuudet? 4. Missä määrin käsitöiden tekemisessä painottuvat eri sosiaaliset toiminnot? 5. Missä määrin eri syyt ohjaavat käsitöiden tekemistä? Tutkimuksen määrällinen aineisto kerättiin elektronisella kyselylomakkeella keväällä 2013. Kyselyä mainostettiin käsityöaiheisilla internetsivustoilla sekä Facebook-yhteisöpalvelussa. Naispainotteista aineistoa (N=3009) analysoitiin SPSS 22 tilastonkäsittelyohjelmalla. Aineistosta tarkasteltiin vastausten jakautumista sekä keskilukuja. Jatkoanalyyseina aineistolle suoritettiin hierarkkinen- ja k-klusterianalyysi sekä tarkasteltiin korrelaatiokertoimia. Jatkoanalyysien tarkoituksena oli syventää tutkimustuloksia sekä tarkastella keskeisten ilmiöiden välisiä yhteyksiä. Käsitöitä tehtiin enimmäkseen päivittäin ja 1 2 tuntia kerrallaan. Neulominen ja virkkaaminen sekä asusteiden valmistaminen olivat suosituimmat käsityön muodot. Käsitöiden tekeminen seurassa erotteli vastaajia, mutta käsitöiden tekeminen lahjaksi oli yleistä. Myös ositetun ja kokonaisen käsityön tekeminen erotteli vastaajia, mutta ei ollut yhteydessä vakavan harrastamisen osa-alueisiin. Suurin osa vastaajista koki käsityötaitonsa ja toimintansa myönteisesti. Käsitöiden tekemisen useus oli puolestaan yhteydessä käsityötoimintaan identifioitumiseen. Inspiraatiota, tietoa tai ohjeita haettiin useimmiten käsityökirjoista ja lehdistä sekä internetsivuilta, -ryhmistä ja blogeista. Käsitöitä tehtiin useimmin prosessikeskeisistä sekä yksilöllisyyskeskeisistä syistä, joiden lisäksi aineistosta korostuivat myös tuotantokeskeiset ja uuden kokemisen syyt. Vastaajat jakautuivat neljään ryhmään, jotka erosivat toisistaan tutkimuksen keskeisten osa-alueiden sekä taustamuuttujien suhteen. Vastaajaryhmät erosivat muun muassa identifioitumisen ja yleisen harrastusaktiivisuuden suhteen, joskin harrastamisen vakavuuden tasoja ei voitu päätellä. Tutkimuksen tuloksia, menetelmiä ja käsitteitä kehotetaan soveltamaan käsityöharrastamista koskevissa tutkimuksissa, joita voisi jatkossa tehdä kohdennetummilla lähtöasetelmilla.
Subject: leisure time
recreational activities
serious leisure
handicrafts
vapaa-aika
harrastukset
vakava harrastaminen
käsityöt
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kasitoid.pdf 2.280Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record