Lasten toimintaa kanssatutkijoina : valokuvaamisen tavat

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014052225978
Title: Lasten toimintaa kanssatutkijoina : valokuvaamisen tavat
Author: Vesalainen, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014052225978
http://hdl.handle.net/10138/45355
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: This study is a part of relatively new field of co-research. Co-research means that adults research with children. The research trend was influenced by the UN rights of the child and childhood paradigm change in such a way, that the child is seen more capable instead of vulnerable. The aim of this research trend is to listen to children's views of his life and in this way to increase understanding between adults and children, as well as to improve the lives of children. Methods used in this research trend have been studied little. One of the most widely used method is children working as data collectors by taking photographs. The purpose of this study was to find out how children take photographs during the AGENTS co-research project. In this way it was tried to get more information about children as a co-researchers and the photographing method. The aim of this study was to find out the nature of photographing and how photographing was built. I hoped that knowing children's ways of doing would help adults understand children better and to act in children's best interests. Data of this study were selected from the finished video and photo material using Progressive refinement of hypotheses method. Video and photo materials were collected in preschool in Tampere together with 19 children using digital cameras, visual narratives and group discussions. Data for this study consisted of parts of group discussions in which children were told how they take photos and the photos and videos related to these discussions. Data was analyzed by using content analysis. As a result of analysis were found three main way of taking photographs. These were play, informal learning and teasing. The category of play divided tree lower categories which were having fun, secret shooting and competing. The category on informal learning divided to experimental shooting and problem solving. Children photographing were intentional and made them feel good. As data collectors children worked in a complete way. As a conclusion can be said that children are capable of working in such ways that increase their wellness. They only need enough of freedom to do so. Also it can be said that taking photographs is a meaningful way to work for children and it increases adults understanding of children. As a tool camera is enough challenging and encourages creativity. Using camera freely make basis to learn photographing and critical photo reading. Children must give space to work in their own way as data collectors in coming co-research projects. Adults also need to allow children to fool around during co-research projects and take care that all children have cameras and the rules of taking photographs are discussed.Tämä tutkimus sijoittuu suhteellisen uuteen kanssatutkijuuden tutkimuskenttään. Kanssatutkijuudessa lapset osallistuvat tutkimuksen tekoon yhdessä aikuisten kanssa. Kyseisen tutkimussuuntauksen syntyyn ovat vaikuttaneet YK:n lapsen oikeudet ja lapsuuden paradigman muuttuminen niin, että lapsi nähdään kykenevänä haavoittuvan sijaan. Tutkimussuuntauksen tavoitteena on kuunnella lasten näkemyksiä elämästään ja tätä kautta lisätä ymmärrystä aikuisten ja lasten välillä, sekä parantaa lasten elämää. Koska kyseessä on uusi tutkimussuuntaus, on siinä käytettyjä metodeja tutkittu vain vähän. Yksi paljon käytetty metodi on lasten toimiminen tutkimuksen aineiston kerääjinä valokuvia ottamalla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lasten toimintaa heidän ottaessaan valokuvia AGENTS-kanssatutkijuushankkeen aikana ja tätä kautta saada lisää tietoa lasten toiminnasta kanssatutkijoina sekä valokuvausmetodista. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaista toimintaa valokuvaaminen oli luonteeltaan ja miten se rakentui. Lasten toiminnan tuntemisen toivottiin auttavan aikuisia paremmin ymmärtämään lapsia ja toimimaan lasten parhaaksi. Tutkimuksen aineisto valikoitiin valmiista video- ja valokuva-aineistosta Progressive refinement of hypotheses-menetelmällä. Valmis aineisto oli kerätty Tamperelaisessa esikoulussa yhdessä 19 lapsen kanssa käyttäen hyväksi digikameroita, kuvakerrontaa ja ryhmäkeskusteluja. Tämän tutkimuksen aineistoksi valikoituivat ne videoitujen reflektiokeskusteluiden osat (episodit), joissa lapset kertoivat kuvien ottamisesta, sekä kyseisiin episodikohtiin liittyvät lasten ottamat kuvat ja videot. Aineiston analysoinnissa käytettiin apuna sisällön analyysia. Analyysin tuloksena löydettiin kolme toisistaan merkittävästi eroavaa lasten tapaa ottaa valokuvia, jotka olivat valokuvaaminen leikkitoimintana, informaaliin oppimiseen johtavana ja kiusantekona. Näistä leikkitoiminnan luokka jakautui hauskanpitämiseen, salakuvaamiseen ja kisailuun ja informaalin oppimisen luokka kokeilevaan valokuvaamiseen ja ongelman ratkaisuun. Lasten kuvien ottaminen oli tarkoituksenmukaista ja tuotti pääasiassa lapsille hyvää oloa. Aineiston kerääjinä lapset toimivat kokonaisvaltaisesti. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että lapset osaavat toimia omaa hyvinvointiaan lisäävällä tavalla, mikäli heille vain annetaan mahdollisuus vaikuttaa toimintaansa. Lisäksi voidaan todeta, että kameroiden antaminen lasten käyttöön lisää aikuisten tuntemusta lapsista, lapsille mielekkään toimintatavan avulla. Kamera välineenä on lapsille sopivan haastava ja kannustaa luovuuteen ja sen vapaa käyttö luo pohjaa myöhemmälle kriittisen kuvanlukutaidon ja kuvaamisen taitojen opettelulle. Tulevissa kanssatutkijuusprojekteissa tulee antaa tilaa lasten kokonaisvaltaiselle tavalle toimia aineiston kerääjinä sekä sallia pelleily kameroiden kanssa. Lisäksi on huolehdittava, että jokaiselle tutkimukseen osallistujalle riittää kamera ja että kuvaamisen säännöistä sovitaan lasten kanssa.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lastento.pdf 856.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record