Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma RENKO, Renkajoen ja Kaartjoen kulttuurimaisemat

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/45372

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
HAMra_2_2006.pdf 2.692Mb PDF View/Open
Title: Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma RENKO, Renkajoen ja Kaartjoen kulttuurimaisemat
Author: Hirvonen, Auli
Publisher: Hämeen ympäristökeskus
Date: 2006-12-26
Language: fi
Belongs to series: HAMra 2/2006
ISBN: 952-11-2521-7
ISSN: 1796-1785
URI: http://hdl.handle.net/10138/45372
Abstract: Rengon maatalousympäristöjen luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelussa selvitettiin alueella sijaitsevat luonnon monimuotoisuuskohteet sekä esitettiin toimenpidesuosituksia niiden hoidolle ja kunnostukselle. Renkajoen valtakunnallisesti arvokkaasta rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja Kaartjoen maakunnallisesti arvokkaasta kulttuurimaisemasta etsittiin kohteita yhteistyössä maanomistajien kanssa kesällä ja syksyllä 2006. Viljelijä voi käyttää yleissuunnitelmaa apunaan tukia hakiessaan ja kohteiden hoitoa suunnitellessaan. Maatalousympäristön monilajiset perinnebiotoopit ja muut hyötykäytössä olleet alueet alkavat hiljalleen umpeutua ja muuttua lajistoltaan yksipuolisemmiksi. Tämä kehityssuunta johtuu laidunnuksen vähentymisestä. Arvokkaiden alueiden umpeenkasvua voidaan estää laiduntamalla, raivaamalla ja niittämällä. 28 % kaikista Suomen eliölajeista viihtyy maatalousympäristössä, joten sen hoitaminen on arvokasta työtä ympäristön hyväksi. Monet uhanalaiset lajit ovat riippuvaisia perinnebiotooppien säilymisestä. Suomessa on käytössä olevaa maatalousmaata vain 7,4 % maapinta-alasta, joten jokainen avoin viljelty pelto, kesanto ja laidunalue on arvokas maiseman kannalta. Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuutta edistetään maatalouden ympäristötukijärjestelmän avulla. 96% viljelijöistä on sitoutunut ympäristötukijärjestelmään. Ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden lisäksi luonnon monimuotoisuutta edistetään erityistukien avulla. Tähän yleissuunnitelmaan on pyritty löytämään sellaisia kohteita, joiden hoitamiseen viljelijä voi hakea erityistukea. Yleissuunnitelman kohdekuvauksia ja hoitosuosituksia viljelijä voi hyödyntää tukihakemuksissa. Yleissuunnittelun tavoitteita on tehostaa ja ohjata luonnon monimuotoisuuden hoitoa, parantaa vuorovaikutusta viljelijöiden, neuvojien ja viranomaisten kesken. Yleissuunnitelman avulla viljelijöitä kannustetaan ja innostetaan tekemään maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksia. Yleissuunnitteluhankkeeseen ovat osallistuneet paikalliset viljelijät, Hämeen TE-keskus, Hämeen ympäristökeskus, MTK- Etelä-Häme, Rengon kunta, Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja ProAgria Häme.
Subject (ysa): luonnon monimuotoisuus
maisema
niitto


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record