Itämeren ja Mustameren geologinen historia, sedimentaation kehitys sekä ympäristöongelmien vertailu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251913
Title: Itämeren ja Mustameren geologinen historia, sedimentaation kehitys sekä ympäristöongelmien vertailu
Author: Turkmen, Ayhan
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteiden ja maantieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geovetenskaper och geografi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251913
http://hdl.handle.net/10138/45381
Thesis level: master's thesis
Discipline: Geology
Geologia
Geologi
Abstract: The study area includes the Baltic and the Black Sea and their catchment basins based on mainly recent literature. The purpose of this study is to clarify environmental problems of these seas and the effect of geologic history and other factors of basins. The early geologic history of the Baltic Sea and the Black Sea basins differ from each other. The Baltic Sea basin (~2,5 Ga BP) is clearly older than the Black Sea basin (~299 Ma BP) and formation processes of these two basins are not related to each other directly. The Quaternary glaciations were intensive in the whole Baltic basin, whereas in the Black Sea only the highest and some northernmost areas of the basin were covered by ice sheet. The last connection between sea and these two basins have occurred almost at the same time, which is in the Baltic Sea ~8,5–6,5 ka BP and in the Black Sea ~9,4–8,4 ka BP. The most significant environmental problems in the Baltic and Black Sea are eutrophication, overfishing, non-indigenous species, heavy metals and hazardous substances. In general anthropogenic forcing is greater in the Baltic Sea than in the Black Sea leading changes in an ecosystem. The inflow of nutrients and pollutions occurs especially in to the northwest region of the Black Sea where large rivers (Danube and Dnieper) flows. On the contrary the eutrophication is wide and occurs almost in the whole basin of the Baltic Sea. It may take decades before the effect of reduced nutrients and the recovery of marine ecosystem occur in the basin. There are no significant heavy metals or hazardous substances contamination observed in the both sea basins. The results indicate that the overfishing and the spreading of non-indigenous species have caused more damages in the Black Sea than in the Baltic Sea. There have formed several environmental conventions both in the Baltic Sea and in the Black Sea which are emphasized especially in the Baltic Sea because of actions of EU. The effect of EU will probably increase in the Black Sea in future because new member countries such as Bulgaria and Romania and candidate country Turkey are surrounding by the Black Sea.Tutkimuskohteina ovat Itämeri ja Mustameri sekä niiden valuma-alueet. Tutkimus perustuu pääasiassa viimeaikaiseen kirjallisuuteen. Tutkielmassa on pyritty selvittämään kahden meren ympäristöongelmia sekä altaiden geologisen kehityksen ja muiden tekijöiden vaikutusta niihin. Mustameren ja Itämeren altaan varhainen geologinen historia eroaa toisistaan. Itämeren allas (~2,5 Ga BP) on selkeästi vanhempi kuin Mustameren allas (~299 Ma BP) ja niiden muodostumisprosessit eivät suoraan liity toisiinsa. Kvartäärikauden jäätiköitymisvaiheet ovat olleet voimakkaita koko Itämerellä, kun taas Mustamerellä vain korkeimmat alueet ja joitakin osia altaan pohjoisalueella ovat olleet mannerjäätikön peitossa. Altaiden viimeinen yhteys valtamereen on tapahtunut lähes samaan aikaan, mikä on arvioiden mukaan Itämerellä noin 8,5–6,5 ka BP ja Mustamerellä noin 9,4–8,4 ka BP. Mustamerellä ja Itämerellä merkittävimmät ympäristöongelmat ovat rehevöityminen, liikakalastus, vieraslajit, raskasmetallit ja haitalliset aineet. Yleisesti katsottuna antropogeenisen vaikutuksen aiheuttama ekosysteemin muutos on Itämerellä suurempi kuin Mustamerellä. Ravintoaineiden ja saasteiden virtaus tapahtuu erityisesti Mustameren luoteisosiin, missä tapahtuu suurten jokien (Tonava ja Dnepr) virtaus. Itämerellä taas rehevöityminen on laaja-alaista ja esiintyy lähes koko altaassa. Ravintoaineiden vähennyksen vaikutus ja meriekosysteemin palautuminen saattaa kestää vielä vuosikymmeniä. Raskasmetallien ja haitallisten aineiden ei ole havaittu aiheuttaneen merkittävää saastumista molemmissa merissä. Liikakalastus ja vieraslajien leviäminen taas osoittaa aiheuttaneen Mustamerellä suurempaa vahinkoa kuin Itämerellä. Mustamerellä ja Itämerellä on tehty useita ympäristösuojeluohjelmia, jotka ovat painottuneet erityisesti Itämereen EU:n toimenpiteiden ansiosta. EU:n vaikutuksen voidaan ajatella kasvavan tulevaisuudessa myös Mustamerellä, sillä EU:n uusimmat jäsenvaltiot (Bulgaria ja Romania) sekä jäsenyysehdokasmaa Turkki ovat Mustamerta ympäröiviä maita.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PRO_GRADU_TURKMEN.pdf 8.145Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record