The Defense of an Unconscionable Experimentation with Ignorance : The Legal Battle over Public Education in Prince Edward County, Virginia, 1959-1964

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014053026062
Title: The Defense of an Unconscionable Experimentation with Ignorance : The Legal Battle over Public Education in Prince Edward County, Virginia, 1959-1964
Author: Lagerquist, Jonathan
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014053026062
http://hdl.handle.net/10138/45410
Thesis level: master's thesis
Discipline: History (teaching in Swedish)
Historia (opetus ruotsiksi)
Historia (undervisning på svenska)
Abstract: From 1959 to 1964 the public schools in Prince Edward County, Virginia, remained closed. The schools had been closed to avoid complying with federal court orders requiring that the county desegregate its public schools. Segregation of public schools had been found unconstitutional by the Supreme Court in its 1954 landmark decision in Brown v. Board of Education. The Prince Edward public schools were closed for five years until the Supreme Court in 1964 found that the school closures were unconstitutional in Griffin v. County School Board of Prince Edward County. This Master s Thesis explores the legal battle that arose out the Prince Edward school closures. The purpose is to determine how the county was able to defend the closures during the lengthy litigation. The source material consists of briefs filed before the courts, where the involved parties present their arguments. These documents are found in the collection the Papers of Allan G. Donn, housed at the Special Collections and University Archives, Patricia W. and J. Douglas Perry Library, at Old Dominion University Libraries, Norfolk, Virginia. In addition, the several court rulings handed down during the litigation are examined. By analyzing this source material qualitatively, the litigation is reconstructed and analyzed. The Prince Edward school closures have received relatively little scholarly attention. The research that has been done on the Prince Edward school closures focuses on how proponents and opponents to the closures acted politically, in the public discourse, and on a grassroots level. This thesis will therefore explore an aspect of the closures that has heretofore been largely overlooked. In addition to casting light on a previously overlooked part of the Prince Edward school closures, this thesis also provides a new interpretation of the county s defense of the closures. Previous research has attributed the effectiveness of the county s strategy to keep the schools closed due to the lack of a constitutional requirement in regards to public education. While segregation in public schools had been found unconstitutional, public education nevertheless remained within the states purview. This study supports this claim, however it elaborates on how the involved parties and courts tasked with ruling on the closures perceived the role of public education within the American system of federalism. This thesis finds that the school closures represented a conflict between a conservative and a progressive view of the Constitution. According to the governing case law at the time, it was permissible under the Constitution for a county to abandon all public education. In order to reopen the schools, the courts had to employ new and innovative interpretations of the law of the land. This thesis also shows that the county s defense of the closures was more dynamic than has previously been believed. The closures were not only defended by relying on traditional interpretations of the Constitution, but also utilized a procedural defense that was aimed at prolonging the closures. This strategy played an important role in keeping the county s public schools closed for such an extended time period. This aspect of the litigation and its effect on extending the time period the county was able to operate no public schools has not been previously noted. This survey of the legal defense of the Prince Edward school closures shows that the defense was more versatile than has previously been believed. The American system of federalism and the duel court system with state and federal courts were exploited in several ways to keep the county s public schools closed. In order to reopen the schools, new, and to some extent radical, interpretations of the Constitution had to be employed.Från 1959 till 1964 hölls de allmänna skolorna i Prince Edward County, en kommun i delstaten Virginia, stängda. Skolorna hade stängs för att undvika att vita och svarta elever skulle undervisas i samma skolor. Segregation av vita och svarta elever hade förklarats olagliga under den amerikanska grundlagen av högsta domstolen 1954 i rättsfallet Brown v. Board of Educacation. Kommunens skolor hölls stängda under fem år, tills högsta domstolen 1964 i rättsfallet Griffin v. County School Board of Prince Edward County fann skolstängningarna olagliga under den amerikanska grundlagen. Denna pro gradu-avhandling behandlar den rättsprocess som uppstod som resultat av Prince Edward County:s beslut att stänga alla kommunens allmänna skolor för att undvika desegregation av de vita och svarta eleverna. Syftet med avhandlingen är att utforska hur kommunen försvarde sitt beslut att överge allmän utbildning i den långa rättsprocessen. Källmaterialet består av domstolshandlingar där parterna presenterar sina argument. Dessa dokument finns att tillgå i samlingen the Papers of Allan G. Donn som är förvarad i Special Collections and University Archives, Patricia W. and J. Douglas Perry Library, vid Old Dominion University Libraries, i Norfolk, Virginia, USA. Utöver dessa domstolshandlingar granskas även de domstolsbeslut som fattades under rättsprocessen. Genom att kvalitativt granska detta källmaterial kan rättsprocessen rekonstrueras och analyseras. Relativt lite tidigare forskning har gjorts om stängningen av skolor in Prince Edward County. Av den forskning som har gjorts saknas en detaljrik och analytisk genomgång av rättsprocessen. Den tidigare forskningen har istället koncentrerat sig på hur förespråkare och motståndare till beslutet att stänga de allmänna skolorna agerade politisk, i den offentliga diskursen, samt som på gräsrotsnivån. Denna avhandling kommer således att behandla en hittills relativt outforskat aspekt av Prince Edward kommunens övergivande av allmän utbildning. Förutom att belysa en hittills okänd del av historien om Prince Edward County, bidrar även denna avhandling med nya tolkningar om kommunens försvar av skolstängningarna. Tidigare forskning har beskrivit försvaret som effektivt på grund av att den amerikanska grundlagen inte tryggar en rätt till allmän utbildning. Även om hösta domstolen hade tolkat författningen som att förbjuda delstaterna från att segregera elever på grund av etniskt ursprung, så var allmän utbildning en fråga inom delstaternas befogenhet. Denna avhandling bestyrker detta synsätt. Kommunens försvar av skolstängningarna är väl förankrat i en traditionell förståelse av amerikans federalism. De parter och domstolar som mottsatte sig skolstängningarna var tvungna att tillämpa nya och innovativa argument som inte kunde bestyrkas med prejudikat. Prince Edward County, å andra sidan, kunde lätt finna tidigare domstolsbeslut som bekräftade deras argument. Denna avhandling påvisar även att kommunens försvar av skolstängningarna var mera dynamiskt än tidigare trott. Förutom att förlita sig på ett traditionellt synsätt på amerikans federalism och tolkningar av grundlagen, så utnyttjade även kommunen processrättsliga argument. Syftet med dessa argument var att fördröja processen. I denna studie av Prince Edward County rättsprocessen framläggs bevis för att de processrättsliga argumenten var avgörande för att hålla kommunens skolor stängda för en förlängd period. Prince Edward County lyckades utnyttja det regelverk som föreskriver hur rättsfall skall behandlas när såväl frågor under en delstats lagar som under federala lagar är relevanta för ett fall. Denna aspekt av rättsprocessen, och dess inverkan på att förlänga kommunens övergivande av allmän utbildning, har tidigare inte noterats. Denna granskning av försvaret av Prince Edward County kommunens beslut att överge allmän utbildning var mera månsidigt än tidigare trott. Det amerikanska systemet av federalism kunde utnyttjas på flera sett för att hålla kommunens skolor stängda. För att öppna skolorna krävdes nya och i viss mån radiala argument om hur den amerikanska grundlagen skulle tolkas.
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
thedefen.pdf 749.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record