Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 2472-2491 of 3485
 • Moen, Pirjo; Ruohomaa, Sini Susanna; Viljanen, Lea Anneli; Kutvonen, Lea (University of Helsinki, Department of Computer Science, 2010)
  Department of Computer Science Series of Publications C
  Inter-enterprise collaboration has become essential for the success of enterprises. As competition increasingly takes place between supply chains and networks of enterprises, there is a strategic business need to participate in multiple collaborations simultaneously. Collaborations based on an open market of autonomous actors set special requirements for computing facilities supporting the setup and management of these business networks of enterprises. Currently, the safeguards against privacy threats in collaborations crossing organizational borders are both insufficient and incompatible to the open market. A broader understanding is needed of the architecture of defense structures, and privacy threats must be detected not only on the level of a private person or enterprise, but on the community and ecosystem levels as well. Control measures must be automated wherever possible in order to keep the cost and effort of collaboration management reasonable. This article contributes to the understanding of the modern inter-enterprise collaboration environment and privacy threats in it, and presents the automated control measures required to ensure that actors in inter-enterprise collaborations behave correctly to preserve privacy.
 • Ervanne, Heini Johanna; Hakanen, Martti Ensio; Puukko, Esa Juhani (Posiva, 2014)
  Posiva-raportti
  Tämä raportti sisältää uudistetun tietokannan radionuklidien sorptioparametreistä kaukoalueella Olkiluodon kallioperässä. Tarkasteltavat geokemialliset olosuhteet perustuvat Olkiluodon paikkatutkimuksissa todettuihin nykyisiin olosuhteisiin sekä malleilla laskettuihin tuleviin olosuhteisiin. Radionuklidien sorptio arvioitiin neljälle kivilajille sekä rakopinnoilla Olkiluodossa yleisille saville. Mahdollinen hapellisten vesien tunkeutuminen kallioperään otettiin huomioon tarkastelemalla redox-herkkien aineiden sorptiota myös potentiaalisesti aerobisissa vesissä. Sorptioparametreille arvioitiin sekä ilmeisin arvo että alaraja-arvo. Radionuklidin kemialliset muodot vesissä sekä liukoisuus laskettiin käyttäen ANDRA:n kehittämää Thermo_Chimie 7b -tietokantaa ja geokemiallista PHREEQC-malliohjelmaa. Thermo_Chimie-tietokantaa täydennettiin kirjallisuudesta saaduilla uusimmilla parametriarvoilla, jotka on todettu tärkeiksi luonnon vesiä analysoimalla ja joiden avulla kokeellinen sorptio ja laskennallinen sorptio ovat aiempaa paremmin saatu yhteensopiviksi. Sorption arvioinnin lähtötietoina käytettiin ensisijaisesti Helsingin yliopiston Radiokemian laboratoriossa Olkiluodon kiville ja vesille saatuja tuloksia sekä Posiva Oy:n paikkatutkimusvaiheessa saatuja muita sorptiotuloksia. Näitä täydennettiin tämän raportin teon aikana Radiokemian laboratoriossa tehtyjen kokeiden tuloksilla sekä kirjallisuudessa hyvin kuvattujen kokeiden tuloksilla, erityisesti saville määritetyillä arvoilla. Muun tiedon puuttuessa radionuklidin sorptio arvioitiin sen kanssa kemiallisesti samankaltaisen aineen sorptiosta. Kivimateriaaleille on tehty kokeita pääasiassa käyttäen murskattuja kiviä. Murskeille saatujen sorptioarvojen muuttaminen ehjille kiville perustui sekä jo aikaisemmin diffuusiokokeissa että kivipinnoille saatuihin tuloksiin, joiden mukaan radionuklidit sorboituvat valtaosin kiven kiillemineraaleihin sekä muihin suuren kationin-vaihtokapasiteetin omaaviin ja huokoisiin suuren pinta-alan mineraaleihin. Tässä raportissa sorptioarvojen muuttaminen murskeelle saadusta arvosta ehjälle kivelle tehtiin olettamalla, että murskeessa kaikki mineraalipinnat sorboivat samalla tehokkuudella, mutta ehjässä kivessä sorptio tapahtuu vain kiillemineraalehin ja sarvivälkkeeseen. Muut mineraalit oletettiin sorboimattomiksi. Sorptioarvon muuntokertoimena käytettiin kiillemineraalien ja sarvivälkkeen kokonaispinta-alan ja kivimurskeen ominaispinta-alan suhdetta. Vain kationivaihdolla sorboituvien alkali- ja maa-alkalikationien sorptio joko laskettiin sorptiomallilla tai perustui arvioon biotiitin osuudesta murskatulle kivelle mitatusta sorptiosta. Saville ilmeisimmän sorptioarvon arvioinnissa oletettiin kirjallisuudessa esitettyihin tuloksiin perustuen, että sorptio ehjälle savelle on sama kuin kokeissa käytetylle hienojakoiselle savelle.
 • Hyytiä-Trees, E.; Skyttä, E.; Mokkila, M.; Kinnunen, A.; Lähteenmäki, L.; Ahvenainen, R.; Korkeala, H. (American Society for Microbiology, 2000)
  Sixteen different types of sous vide-processed products were evaluated for safety with respect to nonproteolytic group II Clostridium botulinum by using challenge tests with low (2.0-log-CFU/kg) and high (5.3-log-CFU/kg) inocula and two currently available predictive microbiological models, Food MicroModel (FMM) and Pathogen Modeling Program (PMP). After thermal processing, the products were stored at 4 and 8°C and examined for the presence of botulinal spores and neurotoxin on the sell-by date and 7 days after the sell-by date. Most of the thermal processes were found to be inadequate for eliminating spores, even in low-inoculum samples. Only 2 of the 16 products were found to be negative for botulinal spores and neurotoxin at both sampling times. Two products at the high inoculum level showed toxigenesis during storage at 8°C, one of them at the sell-by date. The predictions generated by both the FMM thermal death model and the FMM and PMP growth models were found to be inconsistent with the observed results in a majority of the challenges. The inaccurate predictions were caused by the limited number and range of the controlling factors in the models. Based on this study, it was concluded that the safety of sous vide products needs to be carefully evaluated product by product. Time-temperature combinations used in thermal treatments should be reevaluated to increase the efficiency of processing, and the use of additional antibotulinal hurdles, such as biopreservatives, should be assessed.
 • Haapala, Ilmari; Hytönen, Kai; Romu, Ilona (Suomen Geologinen Seura, 2010)
 • Saarela, Tauno; Morgan, Kevin (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 1998)
  Väki Voimakas; 11
  Suomalaisten kommunistien toiminta ja vaikutus Britannian kommunismin syntyyn 1920-luvun alussa
 • Sirén, Jouni (2010)
  Lecture Notes in Computer Science
  When augmented with the longest common prefix (LCP) array and some other structures, the suffix array can solve many string processing problems in optimal time and space. A compressed representation of the LCP array is also one of the main building blocks in many compressed suffix tree proposals. In this paper, we describe a new compressed LCP representation: the sampled LCP array. We show that when used with a compressed suffix array (CSA), the sampled LCP array often offers better time/space trade-offs than the existing alternatives. We also show how to construct the compressed representations of the LCP array directly from a CSA
 • Mäenpää, Pasi; Aniluoto, Arto; Manninen, Rikhard; Villanen, Sampo (Teknillinen korkeakoulu Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, 2000)
  Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja
  Tutkimuksessa selvitetään, mitkä ovat Helsingin kaupunkisuunnittelua koskevat tärkeimmät puhetavat, miten kaupunkisuunnittelijat ymmärtävät ne ja miten ne konkretisoituvat kaupunkisuunnitteluksi. Tarkoituksena on tuottaa ajankohtaista tietoa Helsingin kaupunkisuunnittelun toimintaympäristöstä, kuvata suunnittelun prosessia siihen osallistuvien henkilöiden näkökulmasta sekä analysoida vallitsevia suunnitteluideologioita ja -ihanteita. Tutkimusta varten haastateltiin 15 kaupunkisuunnitteluun osallistuvaa keskeistä henkilöä.
 • pietiläinen Jukka (Venäjän ja itä-Euroopan tutkimuksen seura, 2003)
 • Saarela, Tauno (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 1997)
  Artikkelissa käsitellään Santeri Mäkelän toimintaa vuoden 1918 jälkeen ensin Pietari/Leningradissa 1920-luvulla kirjoittajana ja SKP:n toimitsijana ja myöhemmin Neuvosto-Karjalassa.
 • Karisto, Antti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
  C25
  Maaliskuussa 2007 Landessa järjestettiin kaksipäiväinen seminaari Luovat ja toiminnalliset menetelmät hyvinvointialalla. Seminaarissa kuultiin monia kiehtovia esityksiä siitä, kuinka eri taidemuotoja — kirjallisuutta, teatteria, musiikkia, käsitöitä — oli kokeiltu onnistuneesti esimerkiksi vanhustyössä. Tässä julkaisussa esillä oleva sarjakuvatyöpaja oli yksi kiinnostavimmista kokeiluista, joita seminaarissa esiteltiin. Sarjakuvan tekijöinä olivat jo ikääntyneet ihmiset, sen aiheena evakkokokemukset. Uusi avaus, yllättävä yhdistelmä! Lähestyn sitä kirjoituksessani sanomalla aluksi pari sanaa sarjakuvasta ilmaisumuotona. Tämän jälkeen kirjoitan siitä, mikä merkitys omaelämäkerrallisten kuvien tekemisellä voi olla vanhenevalle ihmiselle. Lopuksi esitän, että tällaista ja vastaavaa toimintaa tulisi Landessa ehdottomasti jatkaa ja laajentaa.
 • Sassanian 
  Dixon, Helen Marie (Routledge - Taylor & Francis Group, 2015)
 • Saarinen, Risto (Teologinen julkaisuseura, 2009)
 • Peltonen, Matti (Historiallinen aikakauskirja, 2006)
  Historiallinen aikakauskirja 104:1, 2006, 70–74.
  Matti Peltonen esittelee uusimpia Max Weberin Protestanttinen etiikka -esseen englanninkielisiä käännöksiä. Uudet käännökset korjaavat monia ensimmäisen 1930 ilmestyneen käännöksen virheitä ja epätarkkuuksia ja tuovat kuuluisan esseen tulkinnan lähemmäksi modernia saksalaista Weber-reseptiota.
 • Virtanen, T.; Mikkola, K.; Patova, E.; Nikula, A. (Elsevier, 2002)
  In this paper we present what kind of human impacted changes can be found in dwarf birch (Betula nana) dominated shrub tundra vegetation around the large industrial complex of Vorkuta in the north-European Russian tundra. Using fieldwork data and Landsat TM satellite image we could identify two impact zones: (1) Pollution zone (150–200 km2). In this zone most of the lichen species are absent. Changes in vegetation communities' species composition in all main plant groups are obvious. Willows especially are more dominant than in the unpolluted sites. (2) Slight pollution/disturbance zone (600–900 km2). Here vegetation changes are mainly similar but less so than the changes in the first zone. Particularly, the amount of herbs and grasses is increased when compared to unpolluted areas. The pollution zones are spatially connected to the main emission sources in the area. Zones spread furthest to the northeast, matching the prevailing winds during winter.
 • Virokannas, Elina (Lapin yliopisto, 2007)
  57
  Miten tutkimusaiheet valikoituvat? Miksi yksi käyttää yhtä menetelmää ja joku toinen toista? Kuinka hyvin tutkimuksen tekoa voi suunnitella etukäteen? Mitä kaikkea tutkimuksesta raportoitaessa ei kerrota? Ja kuinka lukijan näkymättömiin jäävät tutkimukselliset valinnat — olivatpa nämä tarkoituksella kertomatta jätettyjä tai tutkijalle itselleenkin tiedostamattomia — vaikuttavat tutkimuksen etenemiseen ja tuloksiin? Artikkelini käsittelee sattumien ja sattumusten merkityksiä tutkimusprosessissa. Tarkastelen aihetta pääasiassa oman, huumehoidossa olevien nuorten tarinoita koskevan, väitöskirjaprosessini näkökulmasta. Tavoitteenani on tuulettaa tai haastaa sellaisia käsityksiä, että tutkijan täytyy aina tietää, mitä hän on tekemässä, työskentelyn täytyy olla teoreettisesti ja menetelmällisesti hallussa ja eri tutkimusvaiheiden tarkan kontrolloinnin avulla päästään parhaaseen ja luotettavimpaan lopputulokseen.
 • Eräsaari, Risto (Sosiaalipoliittinen yhdistys, 2010)
 • Hölttä, Teemu; Kurppa, Miika; Nikinmaa, Eero (Frontiers Research Foundation, 2013)
 • Mõttus, Matti; Rautiainen, Miina (IEEE, 2013)
 • Räsänen, Pajari (Suomalainen Tiedeakatemia, 2007)
  Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Humaniora