Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 3708-3727 of 3972
 • Liukko, Jyri (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  A Tutkimuksia
 • Lehikoinen, Annukka (2006)
  Työssä tutkittiin Suomenlahdella uuden tulokaslajin, valekirjosimpukan (Mytilopsis leucophaeata Condrad) soveltuvuutta indikaattorilajiksi radioekologisiin tutkimuksiin ja ydinvoimalaitoksen ympäristötarkkailuun. Samassa yhteydessä tehtiin kartoitusta lajin levinneisyydestä ja kannan tilasta Loviisan ydinvoimalaitoksen jäähdytysvesien vaikutusalueella ja sen ulkopuolella. Työhön sisältyi myös vaihtoehtoisten aineistonkeruumenetelmien testausta lajin populaatiokartoitusten ja indikaattorilajitutkimusten tarpeisiin. Valekirjosimpukkanäytteitä kerättiin sukeltamalla ja keinotekoisilla alustoilla. Näytteistä tehtiin gammaspektrometriset- ja strontiumanalyysit radionuklidikoostumuksen ja aktiivisuuspitoisuuksien selvittämiseksi. Havaituille radionuklideille laskettiin rikastumiskertoimet. Tuloksia verrattiin Säteilyturvakeskuksen (STUK) ydinvoimaloiden ympäristötarkkailuohjelman tuloksiin eri trofiatasojen indikaattorilajeista. Olkiluodosta Tarkastelussa oli mukana kaksi muuta simpukkalajia, sinisimpukka (Mytilus edulis L.) ja itämerensimpukka (Macoma baltica L.). Valekirjosimpukka ei radionuklidien rikastajana vaikuttaisi poikkeavan merkittävästi muista tutkituista simpukkalajeista. Juveniilien ja aikuisten välillä ei havaittu suuria eroja näytteistä löytyneiden radionuklidien tai niiden rikastumisen suhteen. Simpukat eivät rikastaneet 137Cs:ia erityisen tehokkaasti. Valekirjosimpukka osoittautui kuitenkin kohtalaisen hyväksi 90Sr:n kerääjäksi. Näytteistä löydettiin myös pieniä määriä täysin voimalaitosperäisiä 60Co:ia ja 110Ag:aa. Radionuklidien rikastumiseen valekirjosimpukoissa vaikuttivat vuodenaika ja etäisyys voimalaitoksen jäädytysvesien purkupaikasta. Elinvoimainen valekirjosimpukkapopulaatio on tällä hetkellä keskittynyt ydinvoimalan jäähdytysvesien läheisyyteen. Planktiset toukkavaiheet leviävät virtauksien mukana jopa 20 km:n päähän voimalasta ja asettuneita poikasia havaitaan loppukesällä ainakin Pernajanlahdella asti. Poikaset selviävät ilmeisesti varsin heikosti talvesta normaaleissa itäisen Suomenlahden veden lämpötiloissa.
 • Pfeifer, Marion; Lefebvre, Veronique; Gonsamo, Alemu; Pellikka, Petri K. E.; Marchant, Rob; Denu, Dereje; Platts, Philip J. (MDPI, Molecular Diversity Preservation International, 2014)
  The recent Global Inventory Modeling and Mapping Studies (GIMMS) LAI3g product provides a 30-year global times-series of remotely sensed leaf area index (LAI), an essential variable in models of ecosystem process and productivity. In this study, we use a new dataset of field-based LAITrue to indirectly validate the GIMMS LAI3g product, LAIavhrr, in East Africa, comparing the distribution properties of LAIavhrr across biomes and environmental gradients with those properties derived for LAITrue. We show that the increase in LAI with vegetation height in natural biomes is captured by both LAIavhrr and LAITrue, but that LAIavhrr overestimates LAI for all biomes except shrubland and cropland. Non-linear responses of LAI to precipitation and moisture indices, whereby leaf area peaks at intermediate values and declines thereafter, are apparent in both LAITrue and LAIavhrr, although LAITrue reaches its maximum at lower values of the respective environmental driver. Socio-economic variables such as governance (protected areas) and population affect both LAI responses, although cause and effect are not always obvious: a positive relationship with human population pressure was detected, but shown to be an artefact of both LAI and human settlement covarying with precipitation. Despite these complexities, targeted field measurements, stratified according to both environmental and socio-economic gradients, could provide crucial data for improving satellite-derived LAI estimates, especially in the human-modified landscapes of tropical Africa.
 • Roine, Johanna; Uusitalo, Liisa; Hielm-Björkman, Anna (BioMed Central, 2016)
  Abstract Background The DOGRISK questionnaire is an internet-based ongoing study of canine nutrition, living environment, and disease. Here we aim to assess the performance of the questionnaire using data from the first three years in relation to some descriptive and disease variables. We used associated questions, official register records, test-retest repeatability, and email/mail contact with questionnaire respondents. Results Reliability against an official register of gender, season of birth, breed, and results of hip radiography was tested and Cohen’s Kappa was between 0.95–0.99. Internal consistencies of hypothyroidism status and dog’s age were calculated using Cronbach’s Alpha (α = 0.95 and α = 0.99, respectively). Test-retest repeatability of ten variables among 224 participants was analyzed. Gender, season of birth, and born in owner family had Cohen’s Kappa > 0.86, color of coat, vaccination status as an adult, other dogs in household, and vaccination status as a puppy had Cohen’s Kappa between 0.67–0.80, and body condition score under two months of age and tidiness of household, had Cohen’s kappa of 0.45 and 0.42, respectively. In addition, time spent outside had Cohen’s kappa of 0.37. Of the owners contacted by email/mail to confirm their dog’s atopy/allergy (skin symptoms), 8.9 % reported that they had given an incorrect answer (positive predicted value 91 %), but only 69 % of all reaffirmed positive answers had a diagnosis set by a veterinarian. Conclusions Our study showed that owners were diligent with basic information and with the status of three diseases. Cohen’s Kappa in the reliability of the test-retest was in most variables at least 0.67. We propose that the descriptive variables and the disease variables be used as such when we generate hypotheses from the DOGRISK data.
 • Christenhusz, Maarten (Magnolia Press, 2011)
 • Majasalmi, Titta; Rautiainen, Miina; Stenberg, Pauline; Manninen, Terhikki (MDPI, Molecular Diversity Preservation International, 2015)
  Remote sensing of the fraction of absorbed Photosynthetically Active Radiation (fPAR) has become a timely option to monitor forest productivity. However, only a few studies have had ground reference fPAR datasets containing both forest canopy and understory fPAR from boreal forests for the validation of satellite products. The aim of this paper was to assess the performance of two currently available satellite-based fPAR products: MODIS fPAR (MOD15A2, C5) and GEOV1 fPAR (g2_BIOPAR_FAPAR), as well as an NDVI-fPAR relationship applied to the MODIS surface reflectance product and a Landsat 8 image, in a boreal forest site in Finland. Our study area covered 16 km(2) and field data were collected from 307 forest plots. For all plots, we obtained both forest canopy fPAR and understory fPAR. The ground reference total fPAR agreed better with GEOV1 fPAR than with MODIS fPAR, which showed much more temporal variation during the peak-season than GEOV1 fPAR. At the chosen intercomparison date in peak growing season, MODIS NDVI based fPAR estimates were similar to GEOV1 fPAR, and produced on average 0.01 fPAR units smaller fPAR estimates than ground reference total fPAR. MODIS fPAR and Landsat 8 NDVI based fPAR estimates were similar to forest canopy fPAR.
 • Hilden, Raili (Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos, 2008)
  Tutkimuksia
  Artikkelissa kuvataan aluksi kielitaidon arvioinnin validiustutkimuksen keskeisiä suuntauksia, joilla kehystetään käynnissä olevan suullisen kielitaidon arviointihankkeen tutkimustehtävä. Tutkimustehtävä kohdentuu kansallisiin opetussuunnitelmaperusteisiin sisältyvän taitotasoasteikon validiuteen, jota tarkastellaan validiusargumentin rakentumisen näkökulmasta. Väitettä asteikon ja sen pohjalta laadittujen puhetehtävien pätevyydestä suullisen taidon mittareina koetellaan Toulminin mallin avulla asettamalla tätä johtopäätöstä tukevat empiiriset lähtötiedot ja niitä tukevat perusteet vastakkain väitettä horjuttavan näytön kanssa. Perusteet ja varaukset koskevat väitetyn johtopäätöksen relevanssia, hyödyllisyyttä, tarkoitettuja seurauksia ja riittävyyttä. Hankkeen tutkijoiden spesifit tutkimusongelmat kohdentuvat johonkin mainituista piirteistä. Validiusargumenttia sovelletaan suullisen kielitaidon arviointihankkeen, Hy-Talkin, kontekstissa. Ongelmanasettelussa ja menetelmävalinnoissa hyödynnetään validiustutkimuksen perinteisempiä sisältö- ja kriteeriperustaisia lähestymistapoja, mutta tehdään myös uusia avauksia tiedon syventämiseksi niistä tulkinnoista ja näkemyksistä, joita suullisten tehtävien suorittajilla ja arvioijilla ilmenee.
 • Oittinen, Vesa Kalevi (Tieteellisten seurain valtuuskunta, 2012)
  A survey on the discussion evoked by the books of Jonathan Israel
 • Pietiläinen, Jukka (Suomen Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura, 2013)
 • Tikka, Marko (Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seura, 2004)
  Väki Voimakas;17
  Varkauden puhdistusta on pidetty valkoisten kostomentaliteetin purkautumisena, eräänlaisena primitiivireaktiona. Viha pääsi valloilleen taistelun päätyttyä. Jos tapahtunutta tarkastelee kenttäoikeuden pöytäkirjan valossa, "jälkiselvittely" oli jotakin muuta kuin sattumanvarainen kostotoimi. Varkauden taistelua seuranneet rankaisutoimet olivat pikemminkin sotatoimiin kiinteästi liittynyt repressio. Se oli kenttätaistelulla vallatun vihollisen alueen väkivaltainen rauhoittaminen, joka suoritettiin valkoisen rintamajohdon vastuulla. Varkauden tapahtumat eivdt olleet mielivaltainen tai kostonomainen poikkeus valkoisesta rankaisusta; pikemminkin esimerkki siitä, mihin suuntaan rankaisutoimet valkoisten valtaamilla alueilla kehittyisivät.
 • Kangaspuro, Markku (Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura, 2007)
  Idäntutkimus
 • Lehtisaari, Katja (Suomen Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura, 2015)
  Idäntutkimus-lehden 1/2015 pääkirjoitus
 • Ganelli, Giovanni; Tervala, Juha (International Monetary Fund, 2015)
 • Onttonen, Tiina (Suomen biologian seura Vanamo, 2012)
 • Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia; Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos; Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos; Haapola, Ilkka; Karisto, Antti; Fogelholm, Mikael; ; ; ; ; (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, 2013)
  Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja
 • Salo, Johanna; Andersson, Aino Maria Alice; Mikkola, Raimo Olavi; Kredics, Laszlo; Viljanen, Martti; Salkinoja-Salonen, Mirja Sinikka (2015)
  Penicillium expansum was identified as a major contaminant in indoor air, settled dust and materials of several buildings connected to indoor air related health complaints. This fungus emitted large quantities of exudates when cultivated on laboratory media. The exudates proved toxic towards four different mammalian test cells up to 10000 fold dilution. Toxins identified by LC-MS/MS were communesins and chaetoglobosin. Air dispersal of the toxic exudates was investigated with an experimental set-up where natural convection was generated by temperature gradient. It was found that the exudate with the contained toxins became airborne transported from the warmer surface to the colder surface. The results thus demonstrate transportation of microbially produced toxic substances across the air space. The role of liquid emissions from indoor molds represents a novel mechanism for human exposure in mold contaminated buildings. In this paper we report that vapor condensed from the indoor air of building affected with molds Aspergillus versicolor, Aspergillus calidoustus and Penicillium expansum contained substances that were acutely toxic when exposed to mammalian cells in vitro. The results encourage further study of condensed indoor water vapor as a tool to assess the presence of airborne substances with possible adverse health effects.
 • van Nouhuys, Saskya; Niemikapee, Suvi; Hanski, Ilkka (MDPI, 2012)
  Abstract: Antagonistic relationships between parasitoids and their insect hosts involve multiple traits and are shaped by their ecological and evolutionary context. The parasitoid wasp Cotesia melitaearum and its host butterfly Melitaea cinxia occur in several locations around the Baltic sea, with differences in landscape structure, population sizes and the histories of the populations. We compared the virulence of the parasitoid and the susceptibility of the host from five populations in a reciprocal transplant-style experiment using the progeny of five independent host and parasitoid individuals from each population. The host populations showed significant differences in the rate of encapsulation and parasitoid development rate. The parasitoid populations differed in brood size, development rate, pupal size and adult longevity. Some trait differences depended on specific host-parasitoid combinations, but neither species performed systematically better or worse in experiments involving local versus non-local populations of the other species. Furthermore, individuals from host populations with the most recent common ancestry did not perform alike, and there was no negative effect due to a history of inbreeding in the parasitoid. The complex pattern of variation in the traits related to the vulnerability of the host and the ability of the parasitoid to exploit the host may reflect multiple functions of the traits that would hinder simple local adaptation.
 • Saily, Tanja (De Gruyter Mouton, 2011)
  The first aim of this work is to examine gender-based variation in the productivity of the nominal suffixes -ness and -ity in present-day British English. Possible interpretations are presented for the findings that -ity is used less productively by women, while with -ness there is no gender difference. The second aim is to analyse the validity of hapax-based measures of productivity in sociolinguistic research. It is discovered that they require a significantly larger corpus than type-based ones, and that the category-conditioned degree of productivity P is unusable when comparing subcorpora based on social groups. Otherwise, hapax legomena remain a theoretically well-founded component of productivity measures.