Study materials

 

Study material including in the degree requirements at the University of Helsinki

Collections in this community

Recent Submissions

 • Syrjäläinen, Erja; Jyrhämä, Riitta; Haverinen, Liisa; Mussaari, Eeva (Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, 2021)
  Studia Pædagogica 33
  Praktikumkäsikirja on Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen opetusharjoittelun opas. Se on tarkoitettu opiskelijoille ja heidän ohjaajilleen yliopiston laitoksilla, normaalikouluissa ja kenttäoppilaitoksissa. Tavoitteena on tukea opetusharjoittelijaa kasvatustieteellisissä, erityisesti pedagogisissa opinnoissa ja opettajaksi kasvamisessa. Pyrkimyksenä on myös tarjota opetusharjoittelua ohjaavalle opettajalle välineitä ohjaustyöhön. Verkkokäsikirjaa kehitetään palautteen ja saatujen kokemusten perusteella. Käsikirjan avulla tuodaan kokoavasti julki opettajankoulutukseen kuuluvia harjoittelukäytäntöjä ja pyritään herättämään keskustelua siitä, millaisia opettajia laitoksilla halutaan kouluttaa.
 • Komulainen, Erkki; Karma, Kai (Helsingin yliopisto, kasvatustieteiden laitos, 2002)
  2. laitos, versio 2.2
 • Komulainen, Erkki; Karma, Kai (Helsingin yliopisto, kasvatustieteiden laitos, 2002)
  2. laitos, versio 2.2
 • Leskisenoja, Raili (2017)
  Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja 58 - Publications of the Faculty of Social Sciences 58
  Tutkimuksen tulkintateoreettinen viitekehys perustuu Michel Foucault'n ajatteluun normalisoivasta vallasta ja subjektiviteetista. Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten aikuisten kiinnittymistä työelämään, sitä miten asenteet ja valtasuhteet vaikuttavat siihen. Tutkimus on monimenetelmällinen ja koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osatutkimus on laadullinen ja tarkastelee nuorten aikuisten kertomuksia työelämästä. Aineisto on kerätty vuosina 2008 ja 2009. Tutkimusaineistoksi rajattiin kahdeksan nuoren tuottamat kertomukset. Labovin ja Waletskyn luonnollisen kertomuksen analyysimenetelmää on käytetty siten, että juonelliset kertomukset ja tiheän odotusrakenteen sisältävät kertomukset on analysoitu erikseen. Toinen osatutkimus on määrällinen ja tarkastelee asenteita. Aineisto on kerätty lomakekyselynä työ- ja elinkeinotoimiston ja työvoiman palvelukeskuksen alle 30-vuotiaiden palvelupisteessä vuonna 2011. Käsittelykelpoisia vastauksia tuli 204 kappaletta. Aineisto on analysoitu SPSS -tilasto-ohjelmalla käyttäen pääkomponenttianalyysia, klusterianalyysia, regressioanalyysia ja ristiintaulukointia. Normalisoiva valta rajoittaa ja saa nuoren tuntemaan itsensä ulkopuoliseksi, mutta se myös muokkaa nuoren käsitystä itsestään työnhakijana ja työntekijänä. Työyhteisö tai toimenpiteitä järjestävä henkilökunta käyttää normalisoivaa valtaa jolloin osallistuvat nuoret aikuiset ovat kontrollin kohteena. Heihin pyritään vaikuttamaan ja heistä pyritään kasvattamaan tuottavia kansalaisia ja työntekijöitä Työelämään kiinnittyminen määrittyy yksilöllisesti asenteena, johon kuuluvat itsellisyys, aktiivisuus, sosiaalinen tuki, epäoikeudenmukaisuus, moraali, kontrolliodotus ja elämänhallinnan tunne. Hyvä kiinnittyminen työelämään määrittyy oman työkyvyn arviointina hyväksi, pyrkimyksenä itsellisyyteen ja vahvaan oman elämän haltuunottoon. Haavoittuva kiinnittyminen työelämään määrittyy huonona oman työkyvyn arviona sekä vähäisenä pyrkimyksenä itsellisyyteen ja oman elämän haltuunottoon. Yhteiskunta korostaa yksilön vastuuta, siksi työvoimapolitiikassa pitäisi ottaa huomioon yksilölliset voimavarat ja kohdentaa palvelut niitä eniten tarvitseville. Jotta osallisuutta lisäävin toimenpitein voitaisiin vähentää eriarvoisuutta, nuoria aikuisia pitäisi auttaa ymmärtämään työelämän sosiaalisia valtasuhteita ja toimimaan niissä tasa-arvoisesti. Heille pitäisi antaa mahdollisuus määritellä oma käsityksensä itsestään niin, että nämä määritykset tukevat tervettä itsetuntoa. Saavuttaakseen päämääränsä nuori aikuinen tarvitsee ennen kaikkea positiivisen ajattelutavan ja sosiaalityöntekijän suurin haaste on luoda nuorelle ymmärrys etsiä positiivisia asioita elämässään. Avainsanat: työelämään kiinnittyminen, nuoret aikuiset, normalisoiva valta, sosiaalityö
 • Ryhänen, Matti; Sipiläinen, Timo; Ryhänen, Matti; Sipiläinen, Timo (Tempest oy, 2018)
 • Pakkasvirta, Jussi (Gaudeamus - Helsinki university press, 2008)
 • Mikkeli, Heikki; Pakkasvirta, Jussi (WSOY oppimateriaalit, 2007)
 • Alapuro, Risto (Kustannusosakeyhtiö Tammi, 1994)
 • Holopainen, Markus; Tokola, Timo; Vastaranta, Mikko; Heikkilä, Juho; Huitu, Hanna; Laamanen, Risto; Alho, Petteri (Helsingin yliopiston metsätieteiden laitos, 2015)
  Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen julkaisuja; 7
 • Pakkasvirta, Jussi; Saukkonen, Pasi (Werner Söderström Osakeyhtiö, 2004)
 • Satka, Mirja; Julkunen, Ilse; Kääriäinen, Aino; Poikela, Ritva; Yliruka, Laura; Muurinen, Heidi (Heikki Waris -instituutti ja Mathilda Wrede -institutet, 2016)
 • Kymäläinen, Hanna-Riitta; Lakkala, Minna; Carver, Eric; Kamppari, Kimmo (Tieteestä toimintaa - verkosto, Helsingin yliopisto, 2016)
 • Unknown author (Sosiaalipolittiinen yhdistys, sosiaalityöntutkimuksen seura, 2015)
 • Nevalainen, Terttu; Rissanen, Matti; Taavitsainen, Irma (2015)
  Nykykielten laitoksen oppimateriaalia ; 2
  Miten ja miksi englannista on tullut maailmankieli? Miksi englanti on tieteen lingua franca? Miksi englannin oikeinkirjoitus on niin merkillistä? Mistä on englannin rumat sanat tehty? Englanti mainosteksteissä ja internetissä, englanti nuorten kielenä. Englannin kielen oppikirjojen tarkastelua ja silmäyksiä näytelmäkäännöksiin, sankaritaruihin ja hyperteksteihin… Helsingin yliopiston tutkijoiden artikkelikokoelma tarkastelee englannin kielen kehitystä ja nykytrendejä monipuolisesti ja havainnollisesti. Kirja on tarkoitettu englannin opettajille ja opiskelijoille sekä muille kielestä kiinnostuneille.
 • Koskenniemi, Kimmo (Helsingin yliopiston nykykielten laitos, 2013)
 • Pursiainen, Heikki (Helsingin yliopisto, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, taloustieteen oppiaine, 2012)
 • Lehtonen, Jukka (Stakes, 2002)
 • Unknown author (Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos; taidehistoria, 2012)

View more