Study materials

 

Study material including in the degree requirements at the University of Helsinki

Collections in this community

Recent Submissions

 • Toivanen, Tapio; Pyykkö, Anu; Berggren, Vilma (Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, 2021)
  KEHU-toimintamalliin perustuva teoriaperusteinen tukimateriaali on luotu erityisesti opetusharjoittelun ohjauksen apuvälineeksi. KEHU-toimintamallin keskeisenä tavoitteena on kehittää tulevien opettajien ammatillista vuorovaikutusosaamista nostamalla tarkasteluun kolme opetusvuorovaikutuksen osa-aluetta: 1) opettajaksi opiskelevan ammatillinen nonverbaali viestintä, 2) vertaissuhteet eli oppilasryhmän keskinäisten suhteiden ja ryhmän rakennetekijöiden merkitys opetusvuorovaikutukselle sekä 3) haastavat kohtaamiset – ennaltaehkäisevä ja reaktiivinen toiminta. KEHU-toimintamalli ja tukimateriaali on suunnattu opettajaopiskelijoille, harjoitteluja ohjaaville opettajille ja yliopiston opettajankouluttajille. Sitä voidaan käyttää materiaalina opettajankoulutuksessa ja opetusharjoittelun ohjaajien koulutuksessa. Tukiaineisto soveltuu sekä luokanopettajan, aineenopettajan että varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen ja jo kentällä toimivien opettajien täydennyskoulutukseen. Malli on kehitetty osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia vuonna 2017 ja 2018 käynnistyneitä Opettajankoulutuksen kehittämishankkeita. Hankkeen tavoitteena on ollut määrittää suuntaa suomalaiselle opettajankoulutukselle ja opettajien osaamisen kehittämiselle sekä antaa opettajille työvälineitä ympäröivän yhteiskunnan muutokseen vastaamisessa. KEHU-toimintamallin kehittämisyhteistyöhön ovat osallistuneet Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän yliopiston normaalikoulu, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sekä Turun yliopiston Turun ja Rauman opettajankoulutusyksiköt.
 • Kimanen, Anuleena; Kilpeläinen, Aino-Elina; Kurunmäki, Kia; Innanen, Tapani (Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, 2021)
  USKALLUS eli Uskonnot, katsomukset ja osallisuus perusopetuksessa -hanke sai Opetushallituksen rahoitusta ja toimi Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa vuosina 2019–2021. Hanke kehitti tutkimusperustaista kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää oppimateriaalia perusopetuksessa käytettäväksi. Lähtökohtana oli, että kulttuurienväliseen osaamiseen tähtäävän opetuksen pitäisi olla myös kriittistä, voimaannuttavaa ja muutokseen inspiroivaa. Erityisesti hanke kiinnitti huomiota katsomukselliseen moninaisuuteen osana kulttuurista moninaisuutta. Näihin molempiin painopisteisiin teologisen tiedekunnan tutkimus tarjosi hyvin taustatukea. Hanketta johti yliopistonlehtori, dosentti Tapani Innanen, ja sen tutkimustaustasta ja arviointitiedon kokoamisesta vastasi yliopistotutkija, dosentti Anuleena Kimanen, käytännön toiminnasta taas tohtorikoulutettava Aino-Elina Kilpeläinen sekä tutkimusavustaja Kia Kurunmäki. Hanke kokosi eri luokkatasoilla ja paikkakunnilla toimivan kehittäjäopettajaverkoston, joka toi käytännön näkökulmia ja toiveita hankkeelle sekä laati ison osan materiaaleista. Kehittäjäopettajaverkostoon kuuluivat Kadi Pietarinen, Niina Anttila, Ulla Akso, Antti Heino, Atte-Veikko Kemppainen, Pirjo Rantala ja Sari Hajar Sorsa. Tämä julkaisu tallettaa hankkeessa syntyneet opetukseen tarkoitetut tekstit, kuvat ja toiminnalliset harjoitteet. Alun perin ne on julkaistu hankkeen nettisivuilla, joilla on ollut myös runsaasti linkkejä teologisen tiedekunnan yleistajuisesti esitettyyn tutkimukseen. Nykyinen muoto siis menettää jotain, ja materiaalia kannattaakin etsiä ensisijaisesti sivustolta, ja vasta toissijaisesti tästä julkaisusta. Kuitenkin kehittäjäopettajien, hankkeen työntekijöiden ja apuna käytettyjen asiantuntijoiden arvokas työ säilytetään tämän julkaisun avulla. Oppitunneille tarkoitetut materiaalit on järjestetty luokkatason mukaan niin, että ensin on alakouluun, sitten yläkouluun ja lopuksi molemmille luokkatasoille tarkoitetut tekstit, kuvat ja harjoitukset. Niille löytyy myös temaattinen hakemisto, jossa teemat ovat Uskonnonvapaus ja uskonnon tunnustaminen, Uskontolukutaito, Katsomusten kohtaaminen ja Osallisuus ja oikeudenmukaisuus. Vaikka materiaali on tarkoitettu perusopetukseen, osaa alakoulun materiaaleista voinee käyttää myös varhaiskasvatuksessa ja yläkoulun materiaaleista lukiossa. Lisäksi materiaali soveltuu harrastusryhmille tai vaikkapa kodeille katsomusten moninaisuuden käsittelyyn.
 • Heinonen, Marianna; Pihlaja, Päivi (Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2021)
 • Virtanen, S Susanna; Horváth, Csilla; Merova, Tamara (2021)
 • Syrjäläinen, Erja; Jyrhämä, Riitta; Haverinen, Liisa; Mussaari, Eeva (Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, 2021)
  Studia Pædagogica ; 33
  Praktikumkäsikirja on Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen opetusharjoittelun opas. Se on tarkoitettu opiskelijoille ja heidän ohjaajilleen yliopiston laitoksilla, normaalikouluissa ja kenttäoppilaitoksissa. Tavoitteena on tukea opetusharjoittelijaa kasvatustieteellisissä, erityisesti pedagogisissa opinnoissa ja opettajaksi kasvamisessa. Pyrkimyksenä on myös tarjota opetusharjoittelua ohjaavalle opettajalle välineitä ohjaustyöhön. Verkkokäsikirjaa kehitetään palautteen ja saatujen kokemusten perusteella. Käsikirjan avulla tuodaan kokoavasti julki opettajankoulutukseen kuuluvia harjoittelukäytäntöjä ja pyritään herättämään keskustelua siitä, millaisia opettajia laitoksilla halutaan kouluttaa.
 • Komulainen, Erkki; Karma, Kai (Helsingin yliopisto, kasvatustieteiden laitos, 2002)
 • Komulainen, Erkki; Karma, Kai (Helsingin yliopisto, kasvatustieteiden laitos, 2002)
 • Leskisenoja, Raili (2017)
  Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja ; 58
  Tutkimuksen tulkintateoreettinen viitekehys perustuu Michel Foucault'n ajatteluun normalisoivasta vallasta ja subjektiviteetista. Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten aikuisten kiinnittymistä työelämään, sitä miten asenteet ja valtasuhteet vaikuttavat siihen. Tutkimus on monimenetelmällinen ja koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osatutkimus on laadullinen ja tarkastelee nuorten aikuisten kertomuksia työelämästä. Aineisto on kerätty vuosina 2008 ja 2009. Tutkimusaineistoksi rajattiin kahdeksan nuoren tuottamat kertomukset. Labovin ja Waletskyn luonnollisen kertomuksen analyysimenetelmää on käytetty siten, että juonelliset kertomukset ja tiheän odotusrakenteen sisältävät kertomukset on analysoitu erikseen. Toinen osatutkimus on määrällinen ja tarkastelee asenteita. Aineisto on kerätty lomakekyselynä työ- ja elinkeinotoimiston ja työvoiman palvelukeskuksen alle 30-vuotiaiden palvelupisteessä vuonna 2011. Käsittelykelpoisia vastauksia tuli 204 kappaletta. Aineisto on analysoitu SPSS -tilasto-ohjelmalla käyttäen pääkomponenttianalyysia, klusterianalyysia, regressioanalyysia ja ristiintaulukointia. Normalisoiva valta rajoittaa ja saa nuoren tuntemaan itsensä ulkopuoliseksi, mutta se myös muokkaa nuoren käsitystä itsestään työnhakijana ja työntekijänä. Työyhteisö tai toimenpiteitä järjestävä henkilökunta käyttää normalisoivaa valtaa jolloin osallistuvat nuoret aikuiset ovat kontrollin kohteena. Heihin pyritään vaikuttamaan ja heistä pyritään kasvattamaan tuottavia kansalaisia ja työntekijöitä Työelämään kiinnittyminen määrittyy yksilöllisesti asenteena, johon kuuluvat itsellisyys, aktiivisuus, sosiaalinen tuki, epäoikeudenmukaisuus, moraali, kontrolliodotus ja elämänhallinnan tunne. Hyvä kiinnittyminen työelämään määrittyy oman työkyvyn arviointina hyväksi, pyrkimyksenä itsellisyyteen ja vahvaan oman elämän haltuunottoon. Haavoittuva kiinnittyminen työelämään määrittyy huonona oman työkyvyn arviona sekä vähäisenä pyrkimyksenä itsellisyyteen ja oman elämän haltuunottoon. Yhteiskunta korostaa yksilön vastuuta, siksi työvoimapolitiikassa pitäisi ottaa huomioon yksilölliset voimavarat ja kohdentaa palvelut niitä eniten tarvitseville. Jotta osallisuutta lisäävin toimenpitein voitaisiin vähentää eriarvoisuutta, nuoria aikuisia pitäisi auttaa ymmärtämään työelämän sosiaalisia valtasuhteita ja toimimaan niissä tasa-arvoisesti. Heille pitäisi antaa mahdollisuus määritellä oma käsityksensä itsestään niin, että nämä määritykset tukevat tervettä itsetuntoa. Saavuttaakseen päämääränsä nuori aikuinen tarvitsee ennen kaikkea positiivisen ajattelutavan ja sosiaalityöntekijän suurin haaste on luoda nuorelle ymmärrys etsiä positiivisia asioita elämässään.
 • Pakkasvirta, Jussi (Gaudeamus, 2008)
 • Mikkeli, Heikki; Pakkasvirta, Jussi (WSOY oppimateriaalit, 2007)
 • Alapuro, Risto (Kustannusosakeyhtiö Tammi, 1994)
 • Holopainen, Markus; Tokola, Timo; Vastaranta, Mikko; Heikkilä, Juho; Huitu, Hanna; Laamanen, Risto; Alho, Petteri (Helsingin yliopiston metsätieteiden laitos, 2015)
  Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen julkaisuja ; 7
 • Pakkasvirta, Jussi; Saukkonen, Pasi (WSOY, 2004)
 • Satka, Mirja; Julkunen, Ilse; Kääriäinen, Aino; Poikela, Ritva; Yliruka, Laura; Muurinen, Heidi (Heikki Waris -instituutti, 2016)
 • Kymäläinen, Hanna-Riitta; Lakkala, Minna; Carver, Eric; Kamppari, Kimmo (Tieteestä toimintaa -verkosto, Helsingin yliopisto, 2016)
 • Unknown author (Sosiaalipolittiinen yhdistys, 2015)
 • Nevalainen, Terttu; Rissanen, Matti; Taavitsainen, Irma (2015)
  Nykykielten laitoksen oppimateriaalia ; 2
  Miten ja miksi englannista on tullut maailmankieli? Miksi englanti on tieteen lingua franca? Miksi englannin oikeinkirjoitus on niin merkillistä? Mistä on englannin rumat sanat tehty? Englanti mainosteksteissä ja internetissä, englanti nuorten kielenä. Englannin kielen oppikirjojen tarkastelua ja silmäyksiä näytelmäkäännöksiin, sankaritaruihin ja hyperteksteihin… Helsingin yliopiston tutkijoiden artikkelikokoelma tarkastelee englannin kielen kehitystä ja nykytrendejä monipuolisesti ja havainnollisesti. Kirja on tarkoitettu englannin opettajille ja opiskelijoille sekä muille kielestä kiinnostuneille.
 • Koskenniemi, Kimmo (Helsingin yliopiston nykykielten laitos, 2013)

View more