Valtiotieteellisen tiedekunnan opinnäytetiivistelmät (Valttiivi)

Recent Submissions

 • Annus, Tuuli (2015)
  This thesis deals with the migratory motivations and the timing of migration in the context of later-life migration from Estonia to Finland. The study focuses on the less explored group in migration research, namely later-life migrants moving for work. What is more, it looks at whether the portability of pensions within the EU influences migratory decisions of individuals. It seeks answers to the following questions: 1) how do the later-life migrants motivate their migratory decisions? 2) What importance is attached to retirement and in particular access to pension benefits in migratory decisions? The method of data-collection used in this study is semi-structured interviews. The interview data consists of 10 interviews conducted with Estonian women between the ages of 50 to 64 years who moved to Finland for work. All of the participants in this study resided in the Greater Helsinki area and were still in work-life. Thematic analysis is used as the method of data analysis in this thesis. What is more, qualitative content analysis program ATLAS.ti is employed. The theoretical framework informing this research is the life-course approach. This thesis argues that a complex of interlinked and conflicting motives are involved in migration decision-making, including economic and financial reasons and motives associated with the need for a change in life. The results of this study indicate that the individual life-experiences and the contrasting socio-economic context of Estonia and Finland form important contexts for understanding the migratory decisions of later-life Estonian migrants. The study finds that access to pension entitlements seldom features in the initial migration decision, but becomes an important factor in the further migratory decisions and timing of migration. Later-life migrants use various strategies to optimize their access to pension entitlements, including timing their return to Estonia, and postponing retirement. The majority of the participants in this study plan to return to Estonia latest in the frailty of old age. This study provides information on the various motives that inform migratory decisions. The thesis suggests also a need for further research on the implications of later-life mobility on work market and the social security systems of the host and the sending country.
 • Himanen, Markus (2015)
  Tutkielmassa tarkastellaan maahanmuuttopolitikan, ulkomaalaisen jäsenyyden ja perusoikeuksien välisten suhteiden merkitystä ja roolia Suomessa vuosien 2005–2015 aikana maasta poistumisen estymisen vuoksi myönnettävistä tilapäisistä oleskeluluvista käydyissä kiistoissa. Suomen ulkomaalaislain 51 pykälän mukaan Suomessa olevalle ulkomaalaiselle myönnetään tilapäinen oleskelulupa (ns. B-lupa), jo hänen paluunsa kotimaahan ei ole mahdollista. Tilapäisiä lupia on myönnetty 2000-luvulla lähinnä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille Afganistanista, Irakista ja Somaliasta tulleille turvapaikanhakijoille. Pykälää tai siihen liittyviä oikeuksia on muokattu vuosikymmenen aikana kaksi kertaa: vuosina 2005–2007 B-lupaa arvosteltiin voimakkaasti siitä, että sen turvapaikanhakijalle takaamat oikeudet ovat riittämättömiä, mutta keväällä 2015 hyväksytyn lakimuutoksen mukaan kielteisen päätöksen saaneen turvapaikanhakija ei saa enää edes tilapäistä oleskelulupaa ellei hän pyri palaamaan vapaaehtoi-sesti. Lakimuutoksia ja niiden ympärillä käytyjä keskusteluja käsittelevää aineistoa – hallituksen esityksiä, järjestöjen ja valiokuntien lausuntoja, eduskuntakeskusteluja, kannanottoja ja lehtikirjoituksia – tarkastellaan ulkomaalaisuutta käsittelevää politiikan ja oikeusteoreettista keskustelua vasten. Tutkielmassa esitetään kriittinen analyysi niistä argumenteista ja rationaalisuuksista, joilla B-luvan myöntämisperusteita ja luvan ulkomaalaiselle määrittämiä oikeuksia on puolustettu, muutettu ja kritisoitu. Esitetty tulkinta perustuu amerikkalaisen oikeustieteilijä Linda Bosniakin kansalaisuuden ja ulkomaalaisuuden rajoja käsittelevän analyysin soveltamiseen suomalaiseen maahanmuuttopoliittiseen keskusteluun. Hän pohtii niitä ongelmia, joita täyden jäsenyy-den kieltäminen, mutta osittaisen yhteiskunnallisen jäsenyyden salliminen käytännössä, esimerkiksi paperittomille siirtolaisille harmaan talouden kautta, aiheuttaa periaatteellisella tasolla yhdenvertaisuuteen ja kaikkien perusoikeuksien kunnioittamiseen sitoutuneille poliittisille järjestelmille. Bosniakin mukaan liberaalit demokratiat tarjoavat siirtolaisella myös aina tietynasteisen oikeudellisen aseman jo pelkästään sitä kautta, että siirtolainen on läsnä valtion alueella. Hän näkee tässä oikeudellisessa ra-kenteessa mahdollisuuden siirtolaisten oikeuksien parantamiseen. Tutkimuksen mukaan keskustelu tilapäisistä oleskeluluvista kertoo suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa jäsentävästä ”rajatun yhdenvertaisuuden” mallista ja sen ristiriidoista ja siihen kohdistuvista poliittisista paineista. Tämän ajattelutavan mukaan kaikkia Suomen asukkaita tulisi kohdella mahdollisimman yhdenvertaisella tavalla. Ulkomaalaisten epätasa-arvoinen asema oikeutetaan siten, että heihin kohdistettu eriarvoistava vallankäyttö on sallittua vain yhdenvertaisen jäsenyyden rajoilla: sen jälkeen kun maahanmuuttajat on hyväksytty asukkaiksi, heitä tulisi kohdalla kuten kansalaisia keskeisten oikeuksien suhteen. Niiden kiel-teisten turvapaikkapäätöksen saaneiden ulkomaalaisten, joiden palauttaminen ei ole mahdollista, tilanne kuvaa hyvin tämän periaatteen ongelmia: he asuvat Suomessa pitkiäkin aikoja mutta ilman, että heitä olisi otettu varsinaisiksi jäseniksi. B-luvista käytyjen kiistojen tarkastelu osoittaa, että siirtolaisten oleskelun kestoon, heidän muodostamiinsa yhteiskunnallisiin siteisiin ja perusoikeuksien piiriin kuulumiseen liittyvät perustelut ovat suhteellisen voimakkaita ja yleisiä myös suomalaisessa keskustelus-sa. Rajattuun yhdenvertaisuuteen vetoaminen on kuitenkin siirtolaisten oikeuksia parantamaan pyrkivänä strategiana monitul-kintainen ja B-lupakiistan tapauksessa myös vaihteleva vaikuttavuudessaan.
 • Savola, Leila (2015)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten sosiaalisella kuntoutuksella mielenterveyskuntoutujien näkökulmasta pystytään tukemaan ja edistämään heidän sosiaalista toimintakykyään ja osallistumistaan yhteiskunnassa. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla mielenterveyskuntoutujia. Haastateltavat on kutsuttu tutkimukseen mielenterveyskuntoutujille tarkoitetun työkeskuksen kautta, jossa he osallistuivat sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan. Aineisto koostuu yksilöhaastatteluista ja yhdestä ryhmähaastattelusta, johon osallistui kolme henkilöä. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysillä. Tutkimus on teorialähtöinen, sitä ohjaa Jyrki Jyrkämän yksilön toimijuuden ulottuvuuksia erittelevä viitekehys. Aineiston analysoinnissa on hyödynnetty Derek Layderin kehittämää adaptiivisen teoretisoinnin mallia. Tutkimuksessa havaittiin mielenterveyskuntoutujien tarvitsevan monenlaista tukea arjesta selviytyäkseen. Tuen tarpeet olivat yksilöllisiä. Se korostaa sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteiden yksilöllisen määrittelyn tärkeyttä. Erityisesti asumiseen ja sosiaalisiin suhteisiin koettiin tarvittavan tukea. Työkeskuksessa luotiin merkityksellisiä ihmissuhteita ja voitiin harjoitella vuorovaikutustaitoja toisten ihmisten kanssa. Mielenterveyskuntoutujat korostivat lisäksi vertaistuen merkitystä niin työkeskuksessa kuin vertaistukiryhmissä. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat turvallista yhteisöä, joka mahdollistaa heille paikan harjoitella sosiaalisia taitoja. Sosiaalisella kuntoutuksella voidaan edistää mielenterveyskuntoutujien sosiaalista toimintakykyä ja osallistumista yhteiskuntaan ja sen tulee perustua kuntoutujan yksilölliseen, kokonaisvaltaiseen tilanteen selvittämiseen.
 • Peltoniemi, Martina (2015)
  Tämä tutkielma tarkastelee millä tavalla vuoden 2012 toisen kierroksen presidentinvaaliehdokkaita koskevien meemien eli eräänlaisten verkkoilmiöiden tai pilakuvien avulla käytiin vaalikampanjaa sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen kohteena ovat presidentinvaalien toisen kierroksen aikana syntyneet meemit presidenttiehdokas Sauli Niinistöstä ja Pekka Haavistosta. Meemit on kontekstoitu osaksi poliittisen kampanjan muutoksen kehystä. Ehdokkaista tehdyt meemit ovat osa sosiaalisen median vaalikampanjaa tai jopa vastakampanjaa muita ehdokkaita vastaan. Retoriikan analyysiä käytetään tutkielman menetelmänä. Retoriikan tutkimuksesta tutun argumentaatioteorian avulla tarkastellaan, millaisia mielikuvia ja väitteitä meemeissä esiintyy ja miten niitä perustellaan. Meemit analysoidaan argumentteina. Retoriikan käsitteiden avulla tutkielmassa tarkastellaan sitä, minkälaisia keinoja meemeissä käytetään ja miten niiden avulla käydään vaalikampanjaa sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen näkökulmana ovat meemit osana populaarikulttuuria ja osana nykyaikaista vaalikampanjointia verkossa. Meemejä tarkastellaan retoriikan analyysin avulla etsien sekä niiden vakuuttamisen keinoja että niiden haasteita ja mahdollisuuksia ehdokkaiden vaalikampanjalle. Analysoitavana on kaikkiaan neljä sosiaalisessa mediassa puhuttanutta meemiä presidenttiehdokkaista. Tutkielmassa pohditaan myös meemien yleisöä ja puhujaa ja sivutaan meemien vaikutusta ehdokkaan imagoon. Teoreettiseksi viitekehykseksi valikoitui argumentaatioanalyysi ja Perelmanin (1977) retoriikan käsitteet argumentaatiotekniikoista, yleisöstä ja argumentaation lähtökohdista sekä Uskalin (2013) teoria vaalikampanjan ”meemistymisestä”. Työn keskeinen tutkimuksellinen kontribuutio on vertailu meemien sisältämistä retorisista keinoista ja arvoista ja siitä, miten nämä eroavat meemien edustaman sosiaalisen median vaalikampanjan ja perinteisen vaalikampanjan välillä. Argumentaatioanalyysin avulla meemeistä nostetaan esiin keskeiset argumentaatiotekniikat ja retorisen analyysin avulla meemeissä esiintyviä retorisia keinoja, joiden avulla kampanjoitiin. Tutkielma sivuaa myös median vaikutusta meemien syntyyn ja meemien retoriikkaan. Tutkielman tuloksena voidaan todeta, että meemien humoristisuus on perinteiseen vaalikampanjaan verratuna poikkeavin retorinen keino ja meemeistä voisi oppia itseironian hyödyn, jotta ehdokas itse voisi hyödyntää meemejä virallisessa vaalikampanjassaan. Tutkielmani osoittaa, että retoriikan keinot meemeissä ovat perinteisiä, mutta niiden lähtökohtaiset arvot erottavat meemien retoriikan perinteisen vaalikampanjan retoriikasta. Meemejä voidaan yhtä lailla käyttää joko kielteisessä tai myönteisessä merkityksessä osana vaalikampanjaa. Kielteisen meemin avulla on kuitenkin todennäköisempää saada huomiota.Tuloksena voidaan myös todeta, että meemeillä on sekä kielteistä että myönteistä potentiaalia tulevaisuuden vaalikampanjoinnille, mutta meemien kielteistä puolta käytetään huomattavasti enemmän kuin niiden positiivista puolta. Meemin käyttö positiivisessa yhteydessä vaalikampanjassa ja erilainen hyödyntäminen virallisissa vaalikampanjayhteyksissä vaatisi poliittisilta toimijoilta tai medialta vielä harjaantumista ja meemeihin tutustumista. Meemistyminen ei ainakaan vielä ole kokonaisvaltaisesti siirtynyt perinteisen vaalikampanjan kentille. Suosittelisin tutkimukseni tulosten perusteella, että meemit kannattaisi kokonaisvaltaisemmin huomioida virallisissa vaalikampanjayhteyksissä osana vaalien pelinappuloita ja viestintävälineitä.
 • Olli, Sanna (2015)
  The thesis tests the usefulness of structuration theory for the purpose of conflict transformation in the case of Syria. It examines the structuration of the Syrian society, the contradictions that have lead to the current conflict as well as locates the violent mechanisms that reproduce violence also in the current conflict. The study finds that the comprehensive overview on the society the structuration theory is able to provide is not only able to locate the violent mechanisms but also the non-violent native alternatives. Furthermore, it uncovers the underlying structures that enable and legitimise those violent mechanisms. Doing so, the theory will be able to provide indirect means to interfere in the violent mechanisms by peaceful means and thus, indeed, work towards conflict transformation and sustainable peace.
 • Lönnqvist, Björn (2015)
  Syftet med pro gradu-avhandlingen är att studera hur Helsingfors stadsplaneringskontor har använt sig av den balanserade styrkortsmodellen som huvudsaklig mål- och resultatstyrningsstrategi mellan åren 2004–2014. Den balanserade styrkortsmodellen som för första gången presenterades år 1992 i USA var ursprungligen menad för affärssektorn som ett redskap med vilket organisationer kunde tydliggöra sin strategi, men kom mycket snabbt att börja användas som en heltäckande modell för styrning av verksamheten. Modellen blev mycket populär bland företagen i Amerika under 1990-talets slut. Modellen kom vid sekelskiftet att nå också Europa, och spred sig här bland företagen som en modell som kunde erbjuda lösningen på de problem som relaterade till styrningen av verksamheten som följt i och med det nya informationssamhället. Eftersom modellen mäter framgång inte bara ur ett traditionellt ekonomiskt perspektiv, utan också genom ett kund-, process-, och inlärningsperspektiv väckte den också uppmärksamhet inom den offentliga sektorn, inte minst i Finland var man bland många offentliga organisationer såg modellen som lösningen på de problem man kämpade med inom offentlig mål- och resultatstyrning. Sällan går det dock fullt ut att överföra modeller från den privata sektorn till den offentliga. Det behövs en förståelse för den offentliga sektorns särdrag för att överföringen skall vara lyckad. I avhandlingens empiriska del presenteras den ursprungliga balanserade styrkortsmodellen så som uppfinnarna Robert Kaplan och David Norton presenterade den år 1996. Detta följes av en presentation av en finsk motsvarighet av modellen som är utvecklad av Seppo Määttä och Timo Ojala som bättre passar in på den finska offentliga sektorn. I den empiriska delen presenteras ytterligare en större undersökning om ämnet som gjorts år 2004, det så kallade Kartuke- projektet. I projektet förfrågades 19 kommuner och samkommuners tjänstemän vilka som varit erfarenheterna med användningen av den balanserade styrkkortsmodellen inom kommunerna. Detta material fungerar som grund till vad som kan förväntas vara resultaten från undersökningen som görs beträffande Helsingfors stadsplaneringskontors erfarenheter av modellen mellan år 2004–2014. Som undersökningsmetod i avhandlingen används intervju. Åtta stycket personer som aktivt varit med om att utveckla samt använda den balanserade styrkortsmodellen vid Helsingfors stadsplaneringskontor intervjuades, relaterandes till erfarenheterna kring användningen av modellen. Resultaten visar på att man varit nöjd med den planering och konkretisering av stadsplaneringskontorets vision och strategi som modellen fört med sig, samt att modellen hjälpt tjänstemännen vid stadsplaneringskontoret att forma en bättre bild av hur det egna arbetet hänger ihop med verksamheten. Det modellen däremot kritiseras för är modellens oförmåga att lösa situationer var flera myndigheter är intresserade av olika utfall i stadsplaneringskontorets planering. Också modellens svårighet i att känna igen och definiera vad som menas med kvalitet togs upp vid intervjuerna som en svaghet med användningen av den balanserade styrkortsmodellen. På grund av de skillnader som finns mellan den offentliga och privata sektorn blir användningen av den balanserade styrkortsmodellen ofta frivillig till naturen bland tjänstemännen i offentliga organisationer. Detta leder till ineffektivitet då bara en del av personalen engagera sig. Detta har också varit fallet vid Helsingfors stadsplaneringskontor. Som slutledning i denna pro gradu-avhandling dras att Helsingfors stadsplaneringskontor har haft nytta av användningen av den balanserade styrkortsmodellen som en mål- och resultatstyrningsstrategi, men att man samtidigt har stött på samma problem i användningen som tidigare forskning, såsom Kartuke- undersökningen, har påvisat. Orsaken till detta ligger enligt skribenten i att modellen överförts från den privata sektorn till den offentliga allt för snabbt, och att man inte tagit tid att fundera över vilka skillnader det fortfarande existerar mellan den privata och offentliga sektorn, och hur detta reflekterar på motivering och användning av modellen.
 • ZHANG, DENNIS ZHIBIN (2015)
  China’s economy is highly relevant to European decision-makers and citizens, and has also become a high-profile news topic in Europe’s news media. This thesis focuses on the economic coverage and media performance of Euronews, the most watched news channel in Europe. This research aims to explore how the news on China’s economy is framed by Euronews, and discusses how Euronews implements its public service role, connecting to European citizens with a European perspective in its economic coverage of China. This study prudently revisited the previous academic studies on Euronews, particularly those published in the New Millennium. Two critical issues in relation to its media performance are crystallised – one is how Euronews can perform as an independent “fourth estate” which provides news information for European citizens based on their holistic public interest, and the other is whether or not Euronews is able to achieve the goal of supranational news-reporting while excluding national viewpoints. This study employed news framing analysis on the basis of content analysis with both qualitative and quantitative approaches. The research design was formulated in accordance with Van Gorp’s method of news framing coding. The use of issue, economic consequence, source and stereotype frames were respectively analysed. Chi-square and Cramer’s V tests were employed to prove the correlations between the economic consequence frame and the source and issue frames. The findings of this study demonstrated that Euronews somewhat prefers to use economic statistics and analyses to report China’s economy. Euronews pays more attention to the statistics which indicate a negative outlook on China’s economic growth. Euronews basically recognises the importance of China’s role in the global economy. However, the coverage does not give prominence to the intimate economic bond between the EU and China. The results can also confirm the previous research that Euronews is only able to provide a limited European perspective and partial voice of the public. The findings altogether indicate that Euronews has not achieved the ideal of reporting economic coverage in terms of social responsibility journalism. The analysis endorses that the deficiency in the European perspective results from Euronews’ special news sourcing procedure which was installed for accommodating the constriction of its limited production budget. However, eventually, the failure of supranational news-reporting is deemed to be a consequence of the absence of a consolidated European journalistic culture. After all, as for the case of economic coverage of China, Euronews is overall deficient in communicating the European perspective in a fair and impartial manner. Even though a supranational public service broadcaster appears glamorous for the European viewers, this study has to raise the concern that the concept can hardly be implemented into reality by the hands of the current Euronews.
 • Osazee, Nadya (2015)
  This Master’s Thesis examines ethnic identity in contemporary Finland by looking in detail at how this manifests in the everyday experiences of two persons – A Somalian-Finn and a Finnish Romani. Following Stuart Hall’s (2002) discussion on the cultural identity process – constant questioning and renewals of individual and diasporic identities – the thesis looks at how ethnic minority identities (both old and new ethnicities) in Finland, are formed and maintained in the everyday lives of the research participants. Methodologically, this research employs a wide selection of sociological and other social research literature that is both current and relevant to the core issues examined herein. The method used to conduct this research is the case study approach. The strength of the case study for this thesis is that it allowed me to examine closely the ways that day to day activities and ‘real-life’ events are experienced and told by my participants. The research itself is based on several themes and analyzed using thematic analysis. Findings from the case study reveal that being a member of the so-called new ethnic minority in Finland that has a history of immigration, refugee, and asylum, attached to how the minority is constructed and described – in this case Somalian – continues to have adverse effect on the ways members of that monitory understand their ethnic minority identity in relation to being a Finn. Similarly, being aligned to an old ethnic minority in Finland – in this case Romani – with a well-documented history of discrimination, marginality, language and cultural repression, also adversely influence the everyday negotiation of one’s identity and sense of belonging. This study provides an importantly and timely addition to current to sociological knowledge on the history, composition, and social positions of ethnic minority identities in Finland and shows the need for larger studies to look into the everyday lives of people whose constructs ethnic identities in Finland exist along the lines of the ‘Finnish’ and the ‘other’.
 • Suonpää, Karoliina (2015)
  Pro gradu -tutkielman aiheena on kuvata, miten moraalikäsitykset, persoonallisuuspiirteet ja ympäristön rikosalttius ennustavat 15–16-vuotiaiden nuorten rikoskäyttäytymistä. Tutkimus yhdistää kahta keskeistä rikoskäyttäytymistä selittävää nykyteoriaa: Tilannetoimintateorian (Situational action theory) mukaan rikoskäyttäytymistä selittävät parhaiten yksilön moraalikä-sitykset, kyky harjoittaa itsekontrollia ja ympäristön rikosalttius. Viiden suuren persoonalli-suusteoria (Big five theory) taas selittää rikoskäyttäytymistä verrattain pysyvillä persoonalli-suuspiirteillä, joista erityisesti alhainen tunnollisuus ja sovinnollisuus ennustavat lisääntynyttä rikosaktiivisuutta. Ajantasainen tieto nuorisorikollisuudesta edellyttää näkökulmia, jotka huo-mioivat yhtäaikaisesti sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä tekijöitä. Tutkimuksen aineistona on Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin vuonna 2012 keräämä Nuorisorikollisuuskysely. Kyseessä on valtakunnallisesti edustava otos peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaista (N=4 684). Oppilaat vastasivat anonyymisti kysymyksiin omasta rikoskäyttäytymisestään, moraalikäsityksistään ja persoonallisuuspiir-teistään. Ympäristön rikosalttiutta mitattiin laskemalla tutkimuksessa mukana olleille kouluille (N=51) koulukohtaiset keskiarvot oppilaiden rikosaktiivisuuden perusteella. Keskeisenä tilas-tollisena menetelmänä on rakenneyhtälömallinnus, jonka avulla tutkitaan moraalikäsitysten, persoonallisuuspiirteiden ja ympäristön rikosalttiuden yhteyttä nuoren omaan rikoskäyttäyty-miseen. Rikoksille myönteisillä moraalikäsityksillä oli vahva yhteys rikoskäyttäytymisen kanssa. Per-soonallisuuspiirteistä havaittiin, että alhainen tunnollisuus ja sovinnollisuus sekä voimakas ulospäin suuntautuneisuus ennustivat lisääntynyttä rikoskäyttäytymistä. Moraalikäsitysten ja rikoskäyttäytymisen välinen yhteys säilyi persoonallisuuspiirteiden vakioimisesta huolimatta. Ympäristön rikosalttius ennusti nuoren omaa rikoskäyttäytymistä: koulun rikosalttiudella oli yhteys sekä nuoren omaan rikoskäyttäytymiseen että nuoren omaksumiin moraalikäsityksiin. Tutkimuksen tulokset tukevat oletusta siitä, että rikoskäyttäytymisen tutkimisessa on hedel-mällistä tarkastella sekä yksilön moraalikäsityksiin ja persoonallisuuteen että ympäristön rikosaktiivisuuteen liittyviä tekijöitä. Vaikka persoonallisuuspiirteet ja moraalikäsitykset ennustivat nuoren rikoskäyttäytymistä kouluympäristön rikosaktiivisuutta enemmän, nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen tähtäävien toimenpiteiden kannattaa kiinnittää huomiota myös nuoren sosiaalisen ympäristöön. Pohdinnassa esitetään, että oppilaiden jakautumista hyviin ja huonoihin kouluihin kannattaa välttää, jos pyrkimyksenä on vähentää nuorisorikollisuutta.
 • Nieminen, Juha Erkki (2015)
  Tutkielman lähtökohtana on syventyä siihen, kuinka identiteettikonflikti rakentuu, millaiset viholliskuvien psykologiset ilmiöt kärjistä- vät sitä ja ennen kaikkea kuinka identiteettikonfliktin rauhanomaista ratkaisua voidaan tukea väkivallattoman vuorovaikutuksen teorian näkökulmasta. Työssä rakennetaan ensin teoreettinen pohja yhdistämällä kolmea eri teoriaa tai laajempaa näkökulmaa: identiteettipolitiikan tutkimusta, viholliskuvatutkimusta ja väkivallattoman vuorovaikutuksen teoriaa. Tämän jälkeen luotua näkökul- maa sovelletaan Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin dynamiikan tutkimiseksi. Identiteettitutkimuksella on politiikan tutkimuksessa pitkät perinteet. Myös viholliskuvien tutkimus on rauhan- ja konfliktintutkimuk- sessa oma vakiintunut tutkimusalansa. Sen sijaan väkivallattoman vuorovaikutuksen menetelmä eli NVC on akateemisessa kon- tekstissa uusi tulokas. Sitä ei ole yhteiskuntatieteissä aiemmin juuri sovellettu, eikä politiikan tutkimuksessa lainkaan. NVC on edesmenneen psykologian tohtorin Marshall Rosenbergin elämäntyö ja käytännön menetelmä eritasoisten konfliktien ratkomiseksi. Sen pohjalta on syntynyt yli 60 maahan levinnyt kansalaisjärjestötoiminta. Viime vuosina NVC:n tutkimisesta tai soveltamisesta on kiinnostuttu myös akateemisesti, mutta valmista tutkimusta on melko vähän. Koska työssä käytetään NVC:tä ensi kertaa politiikan tutkimuksessa, osoittautui tutkielmaa tehdessä tarpeelliseksi käyttää tieteen- filosofiseen pohdintaan tavanomaista enemmän tilaa. Siksi työssä on oma kappaleensa NVC:n kritiikistä sekä NVC:n suhteesta rauhan- ja konfliktintutkimuksen vallitsevaan traditioon. Tieteenfilosofisen käsittelyn ja kriittisen otteen tarvetta lisäsi se, että NVC teoretisoi tunteet ja myötätunnon keskeiseksi osaksi konfliktinratkaisuprosessia, mutta niiden tutkimus ja käsitteellistäminen ovat vasta tulossa politiikan tutkimukseen. Työn varsinainen fokus on kuitenkin NVC-menetelmän soveltamisessa, eikä sen tutkimi- sessa itsessään. Teorioiden yhdistämisessä tukeudutaan väljästi diskurssianalyyttiseen lähestymistapaa ja käytetään niin sanottua teorioiden trian- gulaatiota, koska käytettävät kolme teoriaa eroavat joiltain osin tieteenfilosofisilta perusteiltaan toisistaan. Triangulaation käytön tarvetta perustellaan sillä NVC:n olettamuksella, että konfliktin ratkaisussa on tarpeellista käyttää eri logiikka, kuin minkä pohjalta konflikti on syntynyt. Eri logiikat nousevat erilaisista ihmiskäsityksistä. Tässä työssä pidetään tärkeänä ymmärtää molempia puolia: sekä identiteettikonfliktin rakentumisen että sen ratkaisuun tähtäävää logiikkaa. Aineistona käytetään Israelin ulkoministeriön verkkosivustoja, jossa se määrittelee omaa kansallista identiteettiään. Palestiinan puolelta vastaavana aineistona käytetään Gazaa hallitsevan Hamasin ylläpitämää Palestiinan tiedotuskeskuksen verkkosivustoa. Lisäksi työssä analysoidaan televisioväittely, jossa osapuolten edustajat väittelevät tunteikkaasti kasvotusten samassa studiossa konfliktista. Keskeiset tutkimustulokset ovat, että analysoidusta aineistosta löytyy kaikkia analyysivälineiksi otettuja viholliskuvapsykologian mekanismeja: Ylipäätään molemmat osapuolet käsittivät vastapuolen uhkaavaksi, aggressiiviseksi ja tuhoisaksi, mutta itsensä ne ymmärtävät pohjimmiltaan rauhanomaisena. Molempien osapuolten havaitaan tuottavan kansalliset identiteettinsä sekoittamalla sekä tieteellistä arkeologian ja historiantutkimuksen että uskonnollismyyttistä diskurssia keskenään. Uskonnollinen diskurssi nou- see keskeiseksi identiteettipolitiikan välineeksi. NVC:n näkökulmasta aineisto on tulvillaan myötäelämistä estäviä vuorovaikutusta- poja. Tunteiden tasolla molemmat osapuolet kokevat muun muassa vihaa, pelkoa, huolta, turvattomuutta ja luottamattomuutta. Täyttymättömien tarpeiden tasolla odotetusti keskeistä molemmilla osapuolilla on turvallisuuden tarve. Israelin puolella keskeiseksi nousee myös luottamuksen tarve. Palestiinan aineistossa taas tasavertaisuuden tarve sekä fyysiset perustarpeet korostuvat. Työssä eritellään osapuolten käyttämiä konfliktia tuottavia strategioita erilaisten havaittujen tarpeiden saavuttamiseksi, ja lopuksi pohditaan hypoteettisesti vaihtoehtoisia ja rauhan kannalta suotuisimpia strategioita havaittujen tarpeiden täyttämiseksi. Päällim- mäiseksi ehdotetaan kielen käytön tasolla väkivallattomaan vuorovaikutustapaan sitoutumista, jotta osapuolet voisivat puhua kon- fliktista herättämättä vihaa ja loukkaantumista toisissaan, pääsisivät dialogiin keskenään ja voisivat alkaa kehittää sellaista yhteistä todellisuuspohjaa, jonka molemmat pystyisivät hyväksymään, ja jonka puitteissa konfliktin kipupisteistä voitaisiin neuvotella. Jatko- tutkimustarve ilmenee vallitsevien väkivaltaisten puhe- ja ajattelutapojen yksityiskohtaiselle kääntämiselle NVC-menetelmän mu- kaiselle väkivallattomalle kielelle. Siihen tarvitaan mukaan myös molempien osapuolten edustajia. NVC osoittautuu analyysimenetelmänä vastaaviin identiteettikonflikteihin toimivaksi, mutta työssä todetaan, että NVC:n osalta tar- vitaan lisää teoreettista ja empiiristä tutkimusta sekä rakentavaa monitieteistä kriittistä keskustelua menetelmän vahvuuksista ja heikkouksista, koska menetelmä on akateemisessa kontekstissa uusi tulokas. Tunteen ja myötätunnon tutkimus todetaan ylipää- tään tärkeäksi uudeksi tutkimusalaksi, jota on tarpeen tuoda yhteiskuntatieteisiin ja kehittää sitä myös politiikan tutkimuksen näkö- kulmasta.
 • Lenkkeri, Kaisa (2015)
  Tutkimus käsittelee luovutetuilla sukusoluilla tehtyjä hedelmöityshoitoja prosessin kolmannen osapuolen eli munasolujen luovuttajan näkökulmasta. Tutkimuksessa keskitytään laajasti luovuttajien kokemuksiin sekä niiden merkityksiin ja painotuksiin. Samalla selvitetään, miksi luovuttajat ovat ryhtyneet prosessiin ja mitä kulttuurisia ja sosiaalisia tekijöitä päätöksen taustalta löytyy. Tutkimuksessa tutkitaan myös pitkän aikavälin kokemuksia, joita on aikaisemmin tutkittu varsin vähän. Keskeisiä teemoja tutkimuksessa ovat altruistinen motivaatio, äitiys sekä uudenlaiset sosiaaliset suhteet. Luovuttajien, vastaanottajien ja klinikoiden välistä toimintaa kuvataan kumppanuutena, jossa osapuolet vaikuttavat keskenään omine tarkoitusperineen, tarkoituksena vastata vastaanottajan lapsettomuuden ongelmaan. Tutkimus perustuu 17 luovuttajan haastatteluun. Haastateltavat ovat luovuttaneet munasolujansa Väestöliiton klinikoilla vuosina 1991–2013. Haastateltavat on valittu satunnaisotoksella yhdessä Väestöliiton kanssa laajemmasta kyselylomakeaineistosta. Haastatteluissa luotu luottamuksellinen suhde ja vuorovaikutus haastattelijan ja haastateltavan välillä mahdollistavat tason, jolla pystytään ymmärtämään munasolujen luovuttamisen saamia merkityksiä moninaisuudessaan. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, minkä jälkeen ne litteroitiin tekstimuotoon. Haastattelut on analysoitu Atlas.ti-ohjelmalla elämänkulkuanalyysin menetelmin. Elämänkulkuanalyysi on menetelmä, jolla voidaan analysoida yksilön elämänkulkuun vaikuttaneita tekijöitä yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalisista ja kulttuurisista konteksteista käsin. Elämänkulkuanalyysissa korostuvat seuraavat periaatteet: muuttuva yhteiskunnallinen konteksti, elämänkulun kasaantuva kokemus, toimijuus, linkittyneet elämät ja elämänkulun keskeisten siirtymien ajoittuminen. Luovuttajien sosiaaliset verkostot vaikuttavat vahvasti luovutuspäätöksen syntymiseen. Naiset ovat kokeneet lapsettomuutta lähipiirissään ja haluavat vastata tähän lapsettomuuden ongelmaan. Luovuttaminen näyttäytyy naisille lahjana, jonka avulla annetaan pois jotain sellaista, jota ei itse tarvita. Osalle naisista luovuttaminen toimii myös itsemäärittelyprosessina. Toisille luovuttaminen on keino käsitellä omaa lapsettomuuttaan. Luovuttajat kokevat luovuttamisen ruumiillisena prosessina, joka korostaa oman kehon kykeneväisyyttä. Naiset eivät koe olevansa lapsen äitejä ja korostavat sosiaalisen äitiyden merkitystä vanhemmuudessa. Prosessissa kuitenkin syntyy lupauksia mahdollisista sosiaalisista siteistä lapsen ja luovuttajan välille. Naisille luovuttaminen näyttäytyy toisaalta solidaarisuutena äitejä kohtaan ja toisaalta taas yleismaailmallisena altruismina. Nämä piirteet myös sekoittuvat keskenään. Rahallinen korvaus saa osittain ristiriitaisia merkityksiä, mutta pääosin altruistista motivaatiota korostetaan. Naiset eivät sano katuvansa luovuttamista, mutta osa naisista on kyseenalaistanut oman luovutuspäätöksensä. Tähän vaikuttavat muut elämänkulun muutokset. Luovutuskokemusten merkitykset muuttuvat ajan myötä ja ne tuntuvat merkittävämmiltä luovutushetkellä. Ihmiset elävät osana erilaisia sosiaalisia verkostoja, joiden kautta he kytkeytyvät yhteiskuntaan. Näissä verkostoissa he imevät vaikutteita omaan elämäänsä ja toisaalta vaikuttavat muiden elämiin omilla valinnoillaan. Toiminnallaan luovuttajat osallistuvat vahvasti uudenlaisten kulttuuristen koodien luomiseen ja samalla muokkaavat vanhoja. Luovuttajat voi nähdä erityisen aktiivisina, empaattisina ja rohkeina toimijoina. Vaikka naiset kokevat luovuttamisen lahjana toisille, kietoutuu siihen kuitenkin myös muita elämänkulun kokemuksia ja merkityksiä. Tämän vuoksi luovutuskokemuksen sisältö muuttuu ja vaihtelee elämänkulun aikana ja voi saada myös ristiriitaisia piirteitä.
 • Uuttana, Heidi (2015)
  Invandring och invandrare är ett omdebatterat ämne i Finland och debatten har i stor mån styrts av politikers, mediers och enskilda anonyma nätskribenters uttalanden om ämnet ifråga (Keskinen m.fl., 2009). Syftet med denna avhandling är däremot att granska hur vissa ”invandringskritiska” Facebook-gruppers anhängare konstruerar invandring och invandrare. Avhandlingens forskningsmaterial består av 77 texter som är skrivna av personer som följer vissa ”invandringskritiska” Facebook-grupper som till exempel Sannfinländarna, Nuiva vaalimanifesti och Jussi Halla-Aho. Med en metodologisk utgångspunkt i kritisk diskursiv psykologi var målet att identifiera hurudana tolkningsrepertoarer som är tillgängliga för skribenterna då de skriver om invandring och invandrare, vilka potentiella ideologiska funktioner de tillgängliga tolkningsrepertoarerna har och hurudana subjektspositioner som är tillgängliga för skribenterna att inta. I avhandlingen identifierades åtta olika tolkningsrepertoarer samt deras potentiella ideologiska funktioner. Därtill identifierades fem olika subjektspositioner. Resultaten för avhandlingen pekar på att den högerpopulistiska diskursen i Finland i stort sätt domineras av olika konstruktioner av hot, gränsdragningar mellan önskvärda och icke-önskvärda invandrare, funktioner som bidrar till att konstruera eller upprätthålla ingruppens överlägsenhet samtidigt som argumentationen byggs upp på ett sätt som berättigar dessa konstruktioner. Resultaten tyder även på att den högerpopulistiska retorik som beskrivs i denna avhandling faller inom ramen för modern rasism, i den mening som exempelvis Wetherell och Potter (1992), van Dijk (1987) och Kryzanowski och Wodak (2009, 5) definierar det. I samband med riksdagsvalet 2015 har invandring och invandrare varit ett omtalat ämne i den offentliga debatten i Finland och många uttalanden har väckt uppmärksamhet i medierna för att de har upplevts som rasistiska och diskriminerande. Den retorik som användes i avhandlingens forskningsmaterial påminner i hög grad om de fall som figurerat i medierna under det senaste året. Avhandlingen leder även till frågor för framtida forskning om hur exempelvis konstruktioner av genus och etnicitet hänger samman i högerpopulistisk retorik. Därtill diskuteras hur rasistisk och diskriminerande retorik kan motverkas i samhället.
 • Österlund, Solveig (2015)
  Det bor ca 43 miljoner muslimer i Europa (Pew, 2015) samt ungefär 50 000 ‒ 60 000 i Finland (Martikainen, 2013). Tidigare forskning visar att islam framställs väldigt ensidigt i media och ofta kopplas religionen ihop med våld och terrorism (Maasilta, Rahkonen & Raittila, 2008). Syftet med denna avhandling var att analysera hur muslimer och islam konstrueras i finländsk mainstream-media (fi. valtamedia). Forskningsfrågorna formulerades som en övergripande fråga: 1) Hur konstrueras muslimer och islam i dagstidningarna Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet? samt som två underfrågor: a) Hurdana konstruktioner av ”oss” och ”dem” går att finna i dessa texter? och b) Hur konstrueras muslimer som den Andre i texterna? Materialet utgjordes av artiklar från Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet från tidsperioden september och oktober 2014 i vilka muslimer eller islam nämndes eller behandlades. Artiklarna analyserades med hjälp av kritisk diskursanalys (eng. critical discourse analysis, CDA) enligt Fairclough (1995a; 2001) och Richardson (2007) som lämpar sig för analys av mediediskurser. Analysen delades upp i två delar. Den första delen beskrev materialet, de mest framträdande temana i artiklarna samt hur muslimer och islam konstrueras i dessa. Den andra delen beskrev de fyra identifierade diskurserna mer ingående samt svarade på frågorna om hurudana konstruktioner av ”oss” och ”dem” som går att finna i artiklarna samt hur muslimer konstrueras som den Andre. De fyra identifierade diskurserna var våldsdiskursen, unga muslimska män som ett säkerhetshot, islam som en splittrad och konfliktfylld religion samt islam som underlägset ”väst”. Kort sammanfattat kan man säga att muslimer inom våldsdiskursen konstrueras som den våldsamme Andre. Inom diskursen unga muslimska män som ett säkerhetshot konstrueras muslimer som den hotfulle Andre som måste exkluderas från den europeiska gemenskapen. Inom diskursen för islam som en splittrad och konfliktfylld religion konstrueras muslimer som den irrationelle Andre som reagerar känslomässigt i konflikter. Inom islam underlägset ”väst”-diskursen konstrueras muslimer som den ”eftersläpande” Andre. Till sist diskuteras förslag för vidare forskning samt forskningsprocessen utvärderas.
 • Kamel, Shaden (2015)
  Global news networks played an important role in carrying powerful images from the Arab spring, whether on television or electronic screens. Furthermore, they provided the space for various individuals to voice their opinions and challenge government’s state television propaganda. However, as news networks compete against each other, they may provide different interpretations of the same event or issue, which may indicate their support for a particular political stance. The on-going events of the Egyptian 25th January revolution that led to the ouster of President Mohamed Hosny Mubarak, and the aftermath of Mubarak’s ouster, were highly covered global news networks. Similarly, Morsy’s ouster, a year later, by the Egyptian Supreme Council of the Armed Forces brought worldwide media attention. This thesis seeks to determine how political actors are framed during the period of Mubarak’s ouster, in comparison to during the period of Morsy’s ouster, by CNN International edition (CNNI) and Al Jazeera English (AJE) news sites. Political actors during the period of both ousters include: Mubarak and Morsy as presidents, their regimes, the pro-government supporters and anti-government protestors, the United States and the Egyptian army. To examine how these political actors are framed, I have conducted a comparative framing analysis by using a quantitative and qualitative mixed method on a sample of news stories from CNNI and AJE news sites. Additionally, a quantitative analysis is conducted on the use of sources by both news sites. Data in this thesis includes 78 news stories from both news sites in total. I have chosen to examine CNNI news site as branch of CNN’s news network, as it reflects a Western, and particularly an American stance, on foreign issues. Also, I have chosen AJE news site as a branch of Al Jazeera’s news network, as it is an alternative non-Western channel that is described as having contributed positively to the pan-Arab media landscape. Results of this study indicate that even though CNNI is expected to represent a Western or American standpoint and AJE is expected to represent a non-Western alternative perspective, both news sites used the same frames in portraying political actors. However, there are some differences in the way both news sites used the same frame, which reflected their different political ideologies and interests. Furthermore, data results suggest that sources contribute greatly to the way both news sites framed political actors. For example, the concentration of US officials in CNNI’s news stories during the period of Mubarak’s ouster, reflected the US’ dilemma as a political actor between its interests with Mubarak’s government and its ‘democratic ideals’. Similarly, during the period of Morsy’s ouster, the concentration of US officials in CNNI’s news stories reflected a neutral stance then a critical stance over the military’s intervention in ousting Morsy. In AJE’s news stories, Al Jazeera’s apparent role as a political actor itself is reflected in how AJE’s reporters, who conveyed the voices of anti-Mubarak protestors, are the highest news sources present during the period of Mubarak’s ouster, whereas members and supporters of the Muslim Brotherhood are the highest news sources present during the period of Morsy’s ouster.
 • Saxlin-Hautamäki, Elina (2015)
  The present study relates to the participation of non-state actors in trade policy formation relating to the creation of trade rules of global significance. The focus is on the work of the Finnish TTIP-network that is a network of non-state actors working to criticize and resist the Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (“TTIP”) currently negotiated between the United States and the European Union. By using the TTIP-network as a case study, the study speaks to the gap within the existing international trade literature with respect to the work non-state actors do domestically in order to influence global trade rules. The purpose thus is to examine how non-state actors influence trade policy making. This question is approached by examining how the TTIP-network has evolved within the Finnish civil society, how it seeks to influence trade political decision making and what are the challenges and constrains it faces when doing so. The present study is an interview-based case study. Seven members of the TTIP-network were interviewed for the purposes of the present study, while the data gathered based on interviews was supplemented to the extent necessary with official publications, media sources as well as other publications of relevance. In the analysis of the data, literature from the area of trade politics as well as political sociology has been of central significance. The study concludes that TTIP-network has influenced trade policy making in Finland by politicizing trade policy making. TTIP-network is thus part of the wider global development in which trade rules are no longer considered to fall to the economic realm of the society but need to be exposed to wider public debate. While calling us to widen our understanding on what constitutes influential non-state advocacy, it illuminates the relationship between agency and structure that are both determinant for trade policy outcomes.