Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-40 of 5292
 • Lenkkeri, Kaisa (2015)
  Tutkimus käsittelee luovutetuilla sukusoluilla tehtyjä hedelmöityshoitoja prosessin kolmannen osapuolen eli munasolujen luovuttajan näkökulmasta. Tutkimuksessa keskitytään laajasti luovuttajien kokemuksiin sekä niiden merkityksiin ja painotuksiin. Samalla selvitetään, miksi luovuttajat ovat ryhtyneet prosessiin ja mitä kulttuurisia ja sosiaalisia tekijöitä päätöksen taustalta löytyy. Tutkimuksessa tutkitaan myös pitkän aikavälin kokemuksia, joita on aikaisemmin tutkittu varsin vähän. Keskeisiä teemoja tutkimuksessa ovat altruistinen motivaatio, äitiys sekä uudenlaiset sosiaaliset suhteet. Luovuttajien, vastaanottajien ja klinikoiden välistä toimintaa kuvataan kumppanuutena, jossa osapuolet vaikuttavat keskenään omine tarkoitusperineen, tarkoituksena vastata vastaanottajan lapsettomuuden ongelmaan. Tutkimus perustuu 17 luovuttajan haastatteluun. Haastateltavat ovat luovuttaneet munasolujansa Väestöliiton klinikoilla vuosina 1991–2013. Haastateltavat on valittu satunnaisotoksella yhdessä Väestöliiton kanssa laajemmasta kyselylomakeaineistosta. Haastatteluissa luotu luottamuksellinen suhde ja vuorovaikutus haastattelijan ja haastateltavan välillä mahdollistavat tason, jolla pystytään ymmärtämään munasolujen luovuttamisen saamia merkityksiä moninaisuudessaan. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, minkä jälkeen ne litteroitiin tekstimuotoon. Haastattelut on analysoitu Atlas.ti-ohjelmalla elämänkulkuanalyysin menetelmin. Elämänkulkuanalyysi on menetelmä, jolla voidaan analysoida yksilön elämänkulkuun vaikuttaneita tekijöitä yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalisista ja kulttuurisista konteksteista käsin. Elämänkulkuanalyysissa korostuvat seuraavat periaatteet: muuttuva yhteiskunnallinen konteksti, elämänkulun kasaantuva kokemus, toimijuus, linkittyneet elämät ja elämänkulun keskeisten siirtymien ajoittuminen. Luovuttajien sosiaaliset verkostot vaikuttavat vahvasti luovutuspäätöksen syntymiseen. Naiset ovat kokeneet lapsettomuutta lähipiirissään ja haluavat vastata tähän lapsettomuuden ongelmaan. Luovuttaminen näyttäytyy naisille lahjana, jonka avulla annetaan pois jotain sellaista, jota ei itse tarvita. Osalle naisista luovuttaminen toimii myös itsemäärittelyprosessina. Toisille luovuttaminen on keino käsitellä omaa lapsettomuuttaan. Luovuttajat kokevat luovuttamisen ruumiillisena prosessina, joka korostaa oman kehon kykeneväisyyttä. Naiset eivät koe olevansa lapsen äitejä ja korostavat sosiaalisen äitiyden merkitystä vanhemmuudessa. Prosessissa kuitenkin syntyy lupauksia mahdollisista sosiaalisista siteistä lapsen ja luovuttajan välille. Naisille luovuttaminen näyttäytyy toisaalta solidaarisuutena äitejä kohtaan ja toisaalta taas yleismaailmallisena altruismina. Nämä piirteet myös sekoittuvat keskenään. Rahallinen korvaus saa osittain ristiriitaisia merkityksiä, mutta pääosin altruistista motivaatiota korostetaan. Naiset eivät sano katuvansa luovuttamista, mutta osa naisista on kyseenalaistanut oman luovutuspäätöksensä. Tähän vaikuttavat muut elämänkulun muutokset. Luovutuskokemusten merkitykset muuttuvat ajan myötä ja ne tuntuvat merkittävämmiltä luovutushetkellä. Ihmiset elävät osana erilaisia sosiaalisia verkostoja, joiden kautta he kytkeytyvät yhteiskuntaan. Näissä verkostoissa he imevät vaikutteita omaan elämäänsä ja toisaalta vaikuttavat muiden elämiin omilla valinnoillaan. Toiminnallaan luovuttajat osallistuvat vahvasti uudenlaisten kulttuuristen koodien luomiseen ja samalla muokkaavat vanhoja. Luovuttajat voi nähdä erityisen aktiivisina, empaattisina ja rohkeina toimijoina. Vaikka naiset kokevat luovuttamisen lahjana toisille, kietoutuu siihen kuitenkin myös muita elämänkulun kokemuksia ja merkityksiä. Tämän vuoksi luovutuskokemuksen sisältö muuttuu ja vaihtelee elämänkulun aikana ja voi saada myös ristiriitaisia piirteitä.
 • Rodriguez, Emilia (2015)
  Tutkimuksen lähtökohta on, että sosiaalisen mediasta on tullut elintärkeä viestimisen kanava organisaatioille, jotka ajavat yhteiskunnassa eteenpäin tiettyjä asioita. Facebook on tehnyt kansalaisjärjestöistä vähemmän riippuvaisia joukkoviestimistä. Lisäksi se merkitsee järjestöille yhtä varainhankinnan välinettä, jolla ne voivat viestiä suoraan mahdollisille tukijoilleen. Järjestöjen katastrofiviestinnän ymmärtäminen on tärkeää, koska luonnon ja muiden katastrofien määrä todennäköisesti vain kasvaa tulevaisuudessa ja sosiaalisen median merkittävä rooli korostuu etenkin kriiseissä ja katastrofeissa. Tämä yksittäisten viestien tasolle menevä tutkimus tuo tarkkaa tietoa suomalaisten humanitaarista apua antavien kansalaisjärjestöjen katastrofiviestinnästä sosiaalisen median yhteisöpalvelu Facebookissa. Tavoitteena on selvittää, miten Suomen suurimmat humanitaarista työtä tekevät kansalaisjärjestöt Suomen Punainen Risti (SPR) ja Kirkon Ulkomaanapu (KUA) hyödyntävät Facebookia Haiyan-katastrofin viestinnässään ja millaisia osallistamis- ja vetoamiskeinoja ne Facebookissa käyttävät. Tulosten pohjalta pohditaan, missä määrin aineistossa luodaan pohjaa yleisön maailmankansalaisuudelle ja rakennetaan ymmärrystä kaukaisen kärsijän ja kärsimyksen seuraajan välille. Tutkimusongelma tarkentuu seuraavilla kysymyksillä: Millaisia SPR:n ja KUA:n viestit ovat Facebookissa? Millaisia retorisia keinoja järjestöt käyttävät yleisön mobilisoimiseksi? Millaisia eroja tai samankaltaisuuksia järjestöjen välillä on Facebookin hyödyntämisessä ja osallistamis- ja vetoamiskeinoissa? Aikaisemmat tutkimukset humanitaarisesta viestinnästä ja organisaatioiden sosiaalisen median käytöstä toimivat työn teoreettisena viitekehyksenä. Aineiston muodostaa 83 SPR:n ja KUA:n Facebook-viestiä Haiyan-katastrofista. Haiyan-taifuuni iski Filippiineille marraskuussa 2013. Molemmat järjestöt viestivät katastrofista useiden kuukausien ajan aina onnettomuuspäivän vuosipäivään asti. Kaksiosainen analyysi alkaa määrällisellä sisällönanalyysillä, jossa esitetään kummankin järjestön viestien ajallinen jakautuminen. Sen jälkeen viestien lajit, teemat, linkit ja toimijat luokiteltiin järjestöittäin. Analyysin toisessa osuudessa metodina käytetään retorista analyysiä ja laadullista sisällönanalyysiä. Tavoitteena on selvittää tutkimusongelman toinen osa eli Facebook-viestien osallistamis- ja vetoamiskeinot. Luokat muodostuivat retoriikan eetoksen, paatoksen ja logoksen pohjalta. Molemmat järjestöt käyttävät sosiaalista mediaa erittäin paljon hyödykseen katastrofin iskiessä. Tutkimuksen keskeiset tulokset ovat, että järjestöjen Facebook-viestit ovat luonteeltaan suurimmaksi osaksi tietoa välittäviä. Järjestöjen Facebook-seuraajien keskustelunhalu ja muu sisällöntuotanto lahjoittamisen lisäksi jää pitkälti heidän oma-aloitteisuutensa varaan. Ne kertovat ihmisille pääasiassa itse katastrofista ja sen vaikutuksista, järjestöjen ja niiden yhteistyökumppaneiden avustustyöstä, filippiiniläisistä ihmisistä ja auttamisentavoista. Kertominen omasta avustustyöstä sekä työntekijöistä ja vapaaehtoisista vaikuttaa erityisen tärkeältä. Järjestöjen brändin korostaminen tukee teoriaa jälkihumanitarismista humanitaarisessa viestinnässä. Tämä näkyi myös osallistamis- ja vetoamiskeinoissa, sillä tärkein uskottavuuteen ja luotettavuuteen vetoava keino kummallakin järjestöllä on omasta toiminnasta kertominen Filippiinien hyväksi. KUA vetoaa tunteisiin eniten kertomalla taifuunin tuhoista ja niiden seurauksista sekä katsojan velvollisuudentuntoon auttaa filippiiniläisiä. SPR vetoaa tunteisiin eniten taifuunin tuhoja ja seurauksia selvittämällä ja toiseksi eniten kuvaamalla filippiniläisiä lapsia. Tulokset osoittavat, että SPR ja KUA ovat onnistuneet Facebookissa tekemään katastrofiviestintää, jonka avulla suomalaisen on mahdollista jonkin verran ymmärtää ihmisten hätää. Kärsimyksen katsojat voivat viestien välityksellä tuntea myötätuntoa ja kanssakärsimystä, jolloin ideaali ajatus maailmankansalaisuudesta ja yhteisvastuusta on mahdollinen. Kuitenkin osa viesteistä on mainosmaisia, eivät kontekstualisoi kärsijäänsä, jolloin ne eivät luo syvää yhteyttä kaukaisen kärsijän ja kärsimyksen seuraajan välille. KUA:n viestit ovat SPR:n viestejä varainhankintapainotteisempia ja kuvaavat ihmisiä enemmän uhreina. Erot voivat johtua järjestöjen viestinnällisistä linjauksista. Tutkimuksessa todetaan, että humanitaarisessa viestinnässä on otettu askeleita ”oikeaan” suuntaan. Kuitenkin myös parannettavaa löytyy, jotta ihmiset ymmärtäisivät yhä paremmin kaukana olevia kärsijöitä ja heitä kannustettaisiin osallistumaan auttamisen talkoisiin muutenkin kuin vain soittamalla lahjoitusnumeroon.
 • Österlund, Solveig (2015)
  Det bor ca 43 miljoner muslimer i Europa (Pew, 2015) samt ungefär 50 000 ‒ 60 000 i Finland (Martikainen, 2013). Tidigare forskning visar att islam framställs väldigt ensidigt i media och ofta kopplas religionen ihop med våld och terrorism (Maasilta, Rahkonen & Raittila, 2008). Syftet med denna avhandling var att analysera hur muslimer och islam konstrueras i finländsk mainstream-media (fi. valtamedia). Forskningsfrågorna formulerades som en övergripande fråga: 1) Hur konstrueras muslimer och islam i dagstidningarna Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet? samt som två underfrågor: a) Hurdana konstruktioner av ”oss” och ”dem” går att finna i dessa texter? och b) Hur konstrueras muslimer som den Andre i texterna? Materialet utgjordes av artiklar från Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet från tidsperioden september och oktober 2014 i vilka muslimer eller islam nämndes eller behandlades. Artiklarna analyserades med hjälp av kritisk diskursanalys (eng. critical discourse analysis, CDA) enligt Fairclough (1995a; 2001) och Richardson (2007) som lämpar sig för analys av mediediskurser. Analysen delades upp i två delar. Den första delen beskrev materialet, de mest framträdande temana i artiklarna samt hur muslimer och islam konstrueras i dessa. Den andra delen beskrev de fyra identifierade diskurserna mer ingående samt svarade på frågorna om hurudana konstruktioner av ”oss” och ”dem” som går att finna i artiklarna samt hur muslimer konstrueras som den Andre. De fyra identifierade diskurserna var våldsdiskursen, unga muslimska män som ett säkerhetshot, islam som en splittrad och konfliktfylld religion samt islam som underlägset ”väst”. Kort sammanfattat kan man säga att muslimer inom våldsdiskursen konstrueras som den våldsamme Andre. Inom diskursen unga muslimska män som ett säkerhetshot konstrueras muslimer som den hotfulle Andre som måste exkluderas från den europeiska gemenskapen. Inom diskursen för islam som en splittrad och konfliktfylld religion konstrueras muslimer som den irrationelle Andre som reagerar känslomässigt i konflikter. Inom islam underlägset ”väst”-diskursen konstrueras muslimer som den ”eftersläpande” Andre. Till sist diskuteras förslag för vidare forskning samt forskningsprocessen utvärderas.
 • Honni, Sirpa (2015)
  Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto yhdistyivät 1.1.2013. Fuusioprosessin henkilöstövaikutusten seuraamiseksi käynnistettiin vuoden 2012 lopulla seurantatutkimus, jonka aikana aineistoa kerättiin kyselytutkimuksilla kolmena eri ajankohtana. Tämä pro gradu-tutkielma käsittelee tutkimusaineiston avoimista vastauksista luokiteltujen kommenttien antamia tuloksia henkilöstön kokemasta fuusioprosessin oikeudenmukaisuudesta. Tutkielman tarkoituksena on selvittää oikeudenmukaisuuden kokemusten laatua ja niiden ajallisia muutoksia fuusioprosessin edetessä sekä vertailla henkilöstön kokemuksista löytyviä virastojen välisiä eroja. Tutkimuksen kohderyhmänä on virastojen keskijohto ja lähiesimiehet. Tutkielman teoriatausta rakentuu oikeudenmukaisuuden tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Henkilöstön subjektiivisia kokemuksia fuusioprosessin oikeudenmukaisuudesta tarkastellaan jakavan oikeudenmukaisuuden, menettelytapojen, vuorovaikutuksen ja päätösnopeuden oikeudenmukaisuuteen vaikuttavien tekijöiden näkökulmista. Tutkielmassa on kvalitatiivisena menetelmänä käytetty teorialähtöistä sisällönanalyysia, jolloin lopulliset tutkimuskysymykset ovat analyysirungon avulla tarkentuneet vasta aineiston analysointivaiheessa. Aineiston luokittelussa on käytetty analyysityökaluna oikeudenmukaisuuden teorioista johdettua viitekehystä, jonka avulla oikeudenmukaisuuden kokemukset on jaettu eri luokkiin. Tutkimustulokset osoittavat, että henkilöstö koki sosiaali- ja terveysviraston fuusioprosessissa menettelytapojen olleen monessa suhteessa epäoikeudenmukaisia. Avoimista vastauksista luokitellut kommentit olivat lähes kaikki valmistelun suhteen kriittisiä. Fuusioprosessin alkuvaiheen kiireisestä päätösten valmistelusta aiheutui, että henkilöstöllä ei tosiasiallisesti ollut vaikuttamisen mahdollisuuksia päätöksentekoon itseään koskevissa asioissa. Valmistelun nähtiin olleen puolueellista siten, että terveysvirasto koettiin hallitsevaksi organisaatioksi, josta yhdistyneen viraston toimintatavat suurelta osin otettiin käyttöön. Avoimen päätöksistä tiedottamisen ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen puutteita ja haasteita kritisoitiin myös runsaasti. Kahden vuoden kokemusten jälkeen yhteistyö koettiin edelleen ongelmallisena pääasiassa organisaatiorakenteiden, hallintomenettelyjen ja jäykän johtamiskulttuurin vuoksi. Keskijohto ja lähiesimiehet kokivat vaikutusmahdollisuuksiensa edelleen olevan vähäiset, koska päätöksentekovaltaa ei delegoitu riittävästi. Substanssiosaamisen ja ydintoimintojen koettiin jääneen talouden ja muun hallintobyrokratian varjoon. Yhtenäisen uuden organisaatiokulttuurin luomisessa nähtiin vielä paljon haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Avainsanat – Nyckelord – Keywords organisaatio, fuusio, oikeudenmukaisuus, sosiaali- ja terveystoimi
 • Lindvall, Ida (2015)
  Pro gradu – avhandlingens syfte är att studera socialarbetares/handledares handlingsutrymme och handlingsfrihet på en socialbyrå med inriktning på vuxensocialt arbete. Jag är intresserad av att studera hur byråkrati begränsar handlingsutrymmet för socialarbetare/handledare inom vuxensocialt arbete. Handlingsfriheten studeras utifrån socialarbetares/handledares möjlighet att utnyttja sin handlingsfrihet inom det givna handlingsutrymmet. Mina teoretiska referensram utgår ifrån Webers (1978) byråkratiteori, Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkratin samt Giddens (1984) struktureringsteori. Min studie har därmed ett fokus på både strukturer och aktörskap. Byråkratin uppfattar jag som strukturer (regler, hierarki, expertiskunskap, m.m.). Aktören uppfattar jag som socialarbetaren/handledaren som använder sin handlingsfrihet inom de byråkratiska ramarna. Mitt empiriska material består av intervjuer med tre socialarbetare och tre socialhandledare. Informanterna jobbar på samma socialbyrå och har samma arbetsuppgifter. Materialet har sedan analyserats med stöd av teoristyrd innehållsanalys. Med stöd av den teoretiska innehålls analysen kunde jag upptäcka tre teman där byråkratin begränsar socialarbetarnas/handledarnas handlingsfrihet.De tre teman som skapar handlingsutrymmet är skrivna regler, arbetsgemenskapen och arbetets uppbyggnad. De skrivna reglerna handlar om lag och de interna anvisningarna för utkomststöd. I förhållande till beslutsfattande över utkomststöd upplevde informanterna att de hade en handlingsfrihet att agera som de ville. De interna anvisningarna skapade struktur för arbetet som i regel upplevdes som relevant. Arbetsgemenskapen bestod främst av teamet. Handlingsutrymmet begränsades av teamet genom att gruppen kunde lägga upp mera regler för arbetet. Teamet gjorde också en grupptolkning av beslut där den enskilda socialarbetarens individuella bedömning fick ett mindre utrymme. Vid beslutsfattandet upplevde socialarbetarna/handledarna fortfarande att de hade möjlighet att utnyttja sin handlingsfrihet. Team möten kunde upplevas som ett stödjande element i vardagen men kunde också skapa normer för det sociala arbetet. Det tredje temat som lyftes upp ur materialet handlar om arbetets uppbyggnad. Detta handlar om hur arbetet ser ut på en gräsrotsnivå, dvs. ärendemängden, pappersarbete, samarbetet med andra instanser, förhållandet mellan efterfrågan och utbud av service, m.m. Då jag tittade närmare på denna struktur kunde jag lägga märke till att socialarbetare/handledare hade en väldigt liten möjlighet att påverka. Socialarbetare/handledare kunde inte förändra de rådande strukturerna. Istället fick de vänja sig med ramarna och finna ett lämpligt sätt att jobba inom handlingsutrymmet. Slutsatserna är att socialarbetare/handledare fortfarande har en handlingsfrihet i sitt arbete. Prövningsrätten utnyttjas fortfarande aktivt vid beslutsfattandet över utkomststödsbeslut. Utmaningarna med handlingsfriheten kommer speciellt upp i förhållandet till arbetets uppbyggnad som informanterna inte kan rå över. Informanterna önskar dock en större frihet bort från de byråkratiska ramarna i sitt arbete. Samtidigt som socialarbetare/handledare också med stöd av byråkrati vill minska på en osäkerhet i arbetet. De byråkratiska ramarna skapar en struktur för att arbetet på en gräsrotsnivå kan fungera.
 • Huotari, Satu (2015)
  Tutkielma käsittelee Yhdysvaltojen ja Venäjän federaation antamien roolien vaikutusta Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (myöhemmin ETYJ) kehitykselle ja sen Helsinki +40 -prosessille. ETYJ oli merkittävä turvallisuusorganisaatio kylmän sodan aikana, mutta nykyään sen merkityksen eurooppalaisen turvallisuusarkkitehtuurin osana voi tulkita vähentyneen huomattavasti. Organisaation 2000-luvun toimintaa leimasi kankeus ja kyvyttömyys saavuttaa yhteisymmärrystä asialistalla olleista aiheista. Tästä huolimatta ETYJin jäsenvaltiot päättivät vuonna 2012 aloittaa organisaation toiminnan tehostamiseen sekä agendan päivittämiseen tähtäävän Helsinki +40 -prosessin. Yhdysvaltojen ja Venäjän ETYJille antamia rooleja analysoimalla voidaan tulkita organisaation kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä. Tutkielman keskeisenä käsitteenä on organisaation rooli, jonka kautta analysoidaan valtion vaikutusta organisaatioon. Realismin, institutionalismin ja konstruktivismin muodostaman teoreettisen viitekehyksen avulla selitetään roolien muodostumiseen vaikuttaneita tekijöitä sekä niissä tapahtuneita muutoksia ja syitä muutosten takana. Organisaation rooli muodostetaan analysoimalla sisällönanalyysin avulla tarkasteltavien valtioiden korkean tason poliittisten edustajien puheita ETYJin kokouksissa sekä ulkopoliittisia linjapapereita ja raportteja. Roolihahmotelmien tulkinnan tukena käytetään myös sekundaariaineistoa poliittisen kontekstin vaikutuksen tulkitsemiseksi. Helsinki +40 -prosessi esitellään esimerkkitapauksena annettujen roolien vaikutuksesta ETYJin kehitykselle. Aineiston myötä muodostuneiden roolihahmotelmien perusteella esitetään tulkinta, jonka mukaan Yhdysvaltojen antamat roolit ovat vaikuttaneet ETYJin kehitykseen ja Venäjän federaation eivät. Yhdysvaltojen ETYJille antamiin rooleihin ovat vaikuttaneet sen suurvaltaidentiteetti sekä instrumentaalinen multilateralismi. Yhdysvallat on saanut edistettyä intressejään ETYJin kautta ja muutettua organisaation agendan painotusta. Venäjän ETYJille antamissa rooleissa keskeinen teema on halu muuttaa ETYJiä velvoittavampaan suuntaan, jotta se vakiinnuttaisi valtansa Euroopassa. Tämä tavoite ei ole toteutunut, minkä johdosta Venäjä on turhautunut organisaatioon ja toteuttaa 2000-luvulla alkaneita suurvaltapyrkimyksiään ETYJin viitekehyksen ulkopuolella. Valtioiden ristiriitaisten roolien sekä muualle keskittyvien intressien johdosta ETYJ on ajautunut nykyiseen tilanteeseen ilman selkeää agendaa. Ukrainan kriisin johdosta Helsinki +40 -prosessi ja sen tavoitteet ovat jäissä ja organisaation tulevaisuus epäselvä.
 • Järvinen, Marjo (2015)
  Tutkimuksen tavoitteena on tutkia asunnottomien ja tukiasumisessa asuvien nuorten sosiaalista toimintakykyä. Tutkimuksessa selvitetään sitä, millaisia kokemuksia nuorilla on asunnottomuudesta, tukiasumisesta ja itsenäisestä asumisesta. Nuorten sosiaalista toimintakykyä tutkitaan sosiaaliseen toimintakykyyn sisältyvien suunnitelmallisuuden, lojaaliuden ja itsevarmuuden -käsitteiden avulla. Asunnottomuuden ja tukiasumisen tarpeen ymmärretään tutkimuksessa liittyvän nuoren itsenäistymisvaiheeseen. Nuorten asunnottomuus määrittyy tutkimuksessa nuorten itsenäistymisvaiheen välivaiheena, liminaalitilana. Itsenäistymisvaiheen liminaalitila on lapsuuden ja aikuisuuden rajapintaan sijoittuva välivaihe, jossa nuori tarvitsee vielä aikuisen tukea. Tutkimus liittyy fenomenologis-hermeneuttiseen tiedonperinteeseen ja kiinnittyy sosiaaliseen toimintakykyyn ja erityisesti suunnitelmalli-suuden, lojaaliuden ja itsevarmuuden -käsitteisiin. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa tutkimusaineisto koostuu kahdeksan asunnottoman tai tukiasumisessa asuvan nuoren haastattelusta. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysilla, jossa on aineksia teorialähtöisestä sisällönanalyysista. Tutkimuksessa on aineistosta luotu kolme tarinatyyppiä, jotka ovat ”tuetut”, ”häädetyt” ja ”sitoutumattomat”. Tarinatyypeissä sosiaalinen toimintakyky näyttäytyy eri tavalla ja siten tuen tarve myös erilaisena. Tuetuilla” pidempikestoisen tuen tarve on havaittu ja tukea tarjottu. ”Häädetyillä” tuen tarve on lyhytaikainen ja liittyy asumisvalmiuksien kartuttamiseen. ”Sitoutumattomilla” sosiaalisen toimintakyvyn vajeet ja tuen tarve eivät hahmotu suoraviivaisesti. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että asunnottomat nuoret omaavat suunnitelmallisuutta, joka edesauttaa heidän päivittäistä selviytymistään. Nuorten lojaalius ja itsevarmuus tuli esille kyvyssä opiskella haasteista huolimatta ja katkaista ihmissuhteita, jotka olivat muodostuneet ongelmaksi. Sosiaaliseen toimintakykyyn vaikutti myönteisesti se, että nuori tunnisti tuen tarpeensa ja sai tukea sitä hakiessaan. Sosiaaliseen toimintakykyyn vaikutti sen sijaan heikentävästi se, että nuoren tuen tarve ja tarjottu tuki eivät kohdanneet. Pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoilla erityisen heikossa asemassa ovat vähävaraiset nuoret. Kun nuorella on taustallaan häätö tai luotto-tietojen menetys, rajautuvat hänen asunnonsaantimahdollisuutensa hyvin kapealle sektorille. Nuoren sosiaaliseen toimintakykyyn tämä vaikuttaa heikentävästi, sillä nuoren mahdollisuus vaikuttaa asunnonsaantiin on vähäistä. Häädön ja talousvaikeuksien seuraukset korostuvat vähävaraisilla nuorilla, joiden perheillä ei ole mahdollisuutta tukea nuorta taloudellisesti. Asunnottomissa ja tukiasumisessa asuvissa nuorissa on erilaisia ryhmiä. Osa nuorista hyötyy lyhytkestoisesta interventiosta, jossa nuori saa tukea esimerkiksi asunnottomuuteen ja sen lieveilmiöihin. Osalla nuorista sosiaalisen toimintakyvyn haasteet ovat kehittyneet pidemmällä aikavälillä ja nuori hyötyy pidempikestoisesta tuesta. Tutkimuksessa tuli esille nuorten monialaisen tuen tarve ja palvelujärjestelmän pirsta-loituneisuus. Uusi sosiaalihuoltolaki edellyttää eri tahojen yhteistyötä asiakkaan tilanteen edistämiseksi ja palvelujen painopisteen siirtämistä peruspalveluihin ja ennaltaehkäisevään työhön korjaavan työn sijaan.
 • Bredbacka, Patrik (2015)
  Bosniassa käytiin vuosina 1992–1995 sota, joka päättyi sen osapuolien Bosnian serbien, muslimien ja kroaattien väliseen rauhaan ja yhteisen Bosnia-Hertsegovinan valtion muodostamiseen. Aseellisten konfliktien uusiutumattomuus sodanjälkeisessä Bosnissa antaa viitteitä siitä, että sotaan osallistuneet osapuolet ovat onnistuneet käsittelemään sodan tapahtumia siten, että keskinäinen yhteiselo samassa valtiossa on mahdollista. Tässä tutkielmassa analysoidaan Bosnian sodanjälkeistä kehitystä sovinnon käsitteen kautta. Työn tarkoituksena on 1) muotoilla hahmotelma Bosnian kohdalla toimivasta yhteiskunnallisen sovinnon määritelmästä, 2) tutkia, millaisin keinoin sovintoa on Bosniassa tavoiteltu, sekä näiden sovintokeinojen valossa 3) tutkia, millainen arvo sovinnolle on Bosniassa annettu ja toisaalta perustella sovinnon merkitystä Bosnialle. Työ alkaa lyhyellä Bosnian sotaa ja maan sodanjälkeistä kehitystä esittelevällä luvulla. Luku 2.1 antaa viitteitä siitä, että Bosniassa vuonna 1995 käyttöönotettu poliittisiin kiintiöihin ja etnisiin jakoihin perustuva hallintojärjestelmä on aiheuttanut valtiolle mittavia kustannuksia ja toiminnallisia hidasteita. Luku 3 käsittelee työn keskeistä aihetta sovintoa ensin yleisesti ja sitten tarkemmin Bosnian kohdalla. Sovinto on moniulotteinen ja monipuolinen käsite, jolle ei ole onnistuttu luomaan yleispätevää määritelmää. Sovintoa koskevan keskeisen kirjallisuuden pohjalta luvussa 3.1 luodaan hahmotelma Bosnian kannalta realistisesta, hyödyllisestä ja syvällisestä sovinnon määritelmästä. Bosniassa sovinnon kannalta keskeisimmiksi keinoiksi määritellään oikeus, hallinnon politiikka ja anteeksiannon politiikka, joita tutkitaan luvuissa 4-6 niin yleisellä kuin Bosnian tasolla. Keskeisten aihepiiriensä sovinnon, anteeksiannon politiikan, oikeuden ja hallinnon politiikan välisen keskinäispoikkeavan mutta Bosnian tapauksessa vuorovaikutteisen olemuksen vuoksi työ ei sisällä tarkkarajaista metodologiaa, vaan pyrkii tutkimaan aiheiden välisiä ilmenemistapoja ja suhteita lavea-alaisten vaikutussuhteiden löytämiseksi. Tutkielmassa päädytään tulokseen, ettei Bosniassa ole aikaansaatu syvällistä sovintoa, vaan ennemmin kylmää rauhaa muistuttava tila, jossa etniset eroavaisuudet ovat edelleen keskeisiä yhteiskunnallisissa suhteissa. Oikeus ja hallinnon politiikka ovat muodostuneet Bosniassa keskeisiksi sovintokeinoiksi, mutta ne eivät ole kyenneet aikaansaamaan syvällistä sovintoa vaan ennemminkin vain ylläpitämään tai jopa kasvattamaan Bosnian etnisiä jännitteitä, jotka haittaavat valtion toimintaa ja ihmisryhmien välisiä suhteita. Sen sijaan anteeksiannon politiikka on jäänyt Bosniassa vähälle käytölle, mutta teoreettiset näkemykset ja empiiriset kokemukset anteeksiannon politiikasta muissa konfliktinjälkeisissä yhteiskunnissa antavat viitteitä sen mahdollisuudesta myös bosnialaisen sovinnon syventämiseen. Työn viimeisessä, seitsemännessä luvussa esitellään keinoja toteuttaa anteeksiannon politiikkaa Bosniassa, laventaa Bosniassa käytettyjä hallinnon politiikan ja oikeuden muotoja ja pohditaan sitä, miten syvällisemmän sovinnon tarpeen ymmärrys on keskeinen vaikutin siihen, millaisia painoarvoja sovinnolle päämääränä annetaan.
 • Laine, Susanna (2015)
  Maailman pakolaistilanne on ajankohtainen aihe maailmanpoliittisessa keskustelussa. Tässä tutkielmassa analysoidaan pakolaisten paluumuuttoa tai inhimillisemmin kotiutumista yhtenä konfliktinratkaisun osa-alueena. Konfliktinratkaisuun johtavista vaiheista keskeisenä tekijänä analysoidaan rauhansopimuksia ja niissä säädeltyä pakolaisten paluumuuttoa. Tutkimus avaa keskeisinä käsitteinä konfliktin luonnetta, aseellisia konflikteja ja pakolaisuutta. Konfliktien luonne on muuttunut ja samalla muuttanut pakolaisuuden ilmenemismuotoja. Konfliktinratkaisu rauhantutkimuksen tieteenalan osa-alueena tarjoaa mahdollisuuden etsiä pakolaisongelmaan ratkaisuja tarkastelemalla pakolaisten paluumuuttoa tai inhimillisemmin kotiutumista konfliktinratkaisun ja rauhanrakentamisen prosesseissa. Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu rauhantutkimuksen tieteenalan kautta. Konfliktinratkaisuun haetaan näkökulma inhimillisten tarpeiden teoriasta, jonka avulla voidaan tarkastella, mahdollistaako pakolaisten paluumuutto inhimillisten tarpeiden näkökulmasta edellytykset kestävän rauhan rakentamiselle. Teoreettiseen viitekehykseen sidotaan myös oikeudenmukaisen paluun kriteerit, joita on hahmoteltu erityisesti pakolaisiin liittyvän tutkimuksen piirissä. Tutkielman tutkimuskysymyksenä on ”Miten pakolaisten paluumuutto on huomioitu rauhansopimuksissa vuosina 1989 – 2011?”. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan teorialähtöisesti täyttyvätkö rauhansopimusten pakolaisten paluumuuttoa koskevissa säännöksissä oikeudenmukaisen paluun kriteerit sekä miten inhimillisten tarpeiden teorian näkökulmasta rauhan saavuttamista edistetään huomioimalla pakolaisten paluumuutto. Tutkielma on luonteeltaan laadullinen tutkimus, jossa aineisto analysoidaan sisällönanalyysin metodein. Laadullisen analyysin kautta voidaan tulkita rauhansopimusten sisältöä ja sisällön luonnetta suhteessa teoreettisen viitekehyksen kautta luotuun luokitteluun. Aineistona ovat rauhansopimukset, joita on solmittu aseellisissa konflikteissa vuosien 1989 – 2011 välillä. Aineistosta kerätään sisällönanalyysin metodilla havaintoja, teoreettisesta viitekehyksestä johdettuja yläluokitteluja, pakolaisten paluumuuton näyttäytymisestä rauhansopimuksissa. Yläluokkia tutkielmassa muodostetaan kolme: Paluu/Paluuohjelma, Perusoikeudet ja Omistusoikeudet. Tutkielman johtopäätöksinä todetaan, että paluun ja paluuohjelman yläluokasta löytyi useita viittauksia paluun mahdollistamiseen. Lisäksi melkein joka neljännessä rauhansopimuksessa hahmoteltiin kansainvälisen toimijan avustustarvetta, yleisimmin paluun logistisissa järjestelyissä ja paluuohjelman organisoinnissa. Useissa rauhansopimuksissa huomioitiin myös perusoikeuksien yläluokkaan kuuluvia oikeuksia kotiutuville pakolaisille, joita johdettiin yleisistä ihmisoikeuksista. Kolmanteen yläluokkaan kuuluvia omistusoikeuteen ja erityisesti kompensaatioon liittyviä lausumia oli vain viidesosassa rauhansopimuksia. Analyysin avulla tutkielmassa tullaan myös siihen johtopäätökseen, että pääosin rauhansopimuksissa täyttyvät oikeudenmukaisen paluun kriteerit. Lisäksi tutkielmassa todetaan, että huomioimalla pakolaisten paluumuutto oikeudenmukaisen paluun kriteereillä voidaan olla lähempänä konfliktinratkaisua rauhan saavuttamista, koska näin täytetään kaikkien osapuolten inhimilliset tarpeet konfliktinratkaisussa.
 • Vilokkinen, Veera (2015)
  Tässä pro gradu –tutkielmassa perehdytään Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus – teemaisten päätöslauselmien 2106 ja 2122 valtapoliittisiin ulottuvuuksiin fokuksena sukupuolinäkökulma kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden kontekstissa. Tarkoituksena on tarkastella kriittisesti sitä todellisuutta sukupuolesta sekä kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden järjestämisen normeista, jota päätöslauselmien tekstit ilmentävät. YK:n turvallisuusneuvostossa hyväksyttiin vuonna 2000 käänteentekevänä sukupuolten tasa-arvon ja kestävän rauhanrakennuksen kannalta ylistetty päätöslauselma 1325, joka linjasi sukupuolinäkökulman strategisena työkaluna kaikkeen konfliktinratkaisuun ja rauhanrakentamiseen sovellettavana keinona naisten syrjinnän ja naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi konfliktitilanteissa, sekä kestävän rauhan rakentamiseksi konfliktinjälkeisissä yhteiskunnissa. Päätöslauselman implementaatio osoittautui kuitenkin haasteelliseksi muun muassa sen vuoksi, että resoluution kritisoitiin uusintavan niitä sukupuolisuuden ja militarismin normeja, joita se pyrkii kitkemään. Uusimmat resoluutiot 2106 ja 2122 hyväksyttiin tavoitteena tehostaa Naiset, rauha ja turvallisuus –agendan implementaatiota korjaamalla aiempien päätöslauselmien puutteita ja ristiriitaisuuksia. Laura J. Shepherd on tutkinut jälkistrukturalistisen feministisen teoriakehyksen näkökulmasta päätöslauselman 1325 tekstin ilmentämiä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia diskursseja, eli tekstistä tulkittavia kulttuurisia merkityksiä ja normeja, joihin voi olettaa sisältyvän vallankäyttöä. Shepherd nojaa Michel Foucaultin jälkistrukturalistiseen teoriaan valtanormien ilmenemisestä ja normalisoinnista yhteiskunnassa sekä Judith Butlerin käsitykseen sukupuolinormien performatiivisuudesta. Performatiivinen sukupuolikäsityksen mukaan kaksijakoisen sukupuolisuuden normeja tuotetaan jatkuvasti sosiaalisessa kanssakäymisessä niin, että miehille normaalina sukupuolisuutena mielletään voimaan ja valtaan liittyvä maskuliininen normi, kun taas nainen ilmentää objektiivista ja heikkoa feminiinistä sukupuolisuutta, yhteiskunnan ”toista”. Shepherd näkee nämä sukupuolinormit keskeisinä sodan ja militarismin oikeutuksessa ja kansainvälisen uusliberalistisen maailmanjärjestyksen tuottamisessa ja ylläpitämisessä. Feministisen jälkistrukturalistisen kritiikin mukaan Naiset, rauha ja turvallisuus –päätöslauselmien sukupuolten tasa-arvon ja rauhanrakennuksen tavoitteet eivät voi toteutua niin kauan, kuin päätöslauselmat perustuvat hegemoniselle maskuliiniselle ja militaristiselle maailmanjärjestykselle, ja tuottavat normatiivisia käsityksiä sukupuolisuudesta, rauhasta ja turvallisuudesta. Keskeisenä tuloksena analyysin perusteella nähdään, että vaikka uusimmissa päätöslauselmissa on edistetty esimerkiksi diskurssia naisesta aktiivisena toimijana perinteisen uhrikäsityksen sijaan, löytyy päätöslauselmateksteistä silti edelleen diskursseja, jotka pitävät yllä perinteisiä sukupuolirooleja ja käsitystä naisesta kansainvälisen politiikan toisena ja toiminnan kohteena. Lisäksi sukupuolinäkökulman soveltaminen rauhanrakennuksessa käsitetään edelleen pitkälti naisnäkökulmana. Konfliktialueiden naistoimijat esitetään ensisijaisesti siviiliyhteiskunnan kontekstissa eikä maailmanpolitiikan vallan keskiössä. Analyysin perusteella Naiset, rauha ja turvallisuus –päätöslauselmat pyrkivät edistämään normatiivista käsitystä siitä, mikä on oikea tapa rakentaa kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Rakentaminen tapahtuu turvallisuusneuvoston piirissä pitkälti liberaalin demokratian ihanteen ja valtiosuvereniteetin kunnioittamisen ehdoilla. Paradoksaalista on, että kansainvälinen rauhan takeena nähdään militaristinen toiminta.
 • Laine, Ninnu (2015)
  Tutkielma käsittelee suomalaisten puoluejohtajien sosiaalisen median käyttöä kevään 2015 eduskuntavaaleissa. Samalla kun sosiaalinen media on viime vuosina vakiinnuttanut asemansa ihmisten ja yritysten arjessa, poliitikot ovat omaksuneet eri sosiaalisen median palveluita poliittisen viestinnän välineeksi. Politiikan medioituminen on noussut 2000-luvulla keskeiseksi aiheeksi poliittisen viestinnän tutkimuskentällä ja ilmiöön liittyy läheisesti myös politiikan henkilöityminen ja intimisoituminen. Sosiaalinen media tarjoaa tilan, jossa poliitikko voi viestiä äänestäjille ilman perinteisiä tiedotusvälineitä portinvartijana. Näin ollen sosiaalinen media on tuonut uusia ulottuvuuksia medioitumis-keskusteluun. Tutkimuksessa tarkastellaan kahdeksan suomalaisen puheenjohtajan sosiaalisen median käyttöä kahden viikon seuranta-aikana 5.4-19.4.2015 ennen eduskuntavaaleja. Tutkimukseen valitut sosiaalisen median palvelut ovat blogi, Facebook ja Instagram. Aineiston perusteella analysoidaan, mitä palveluja puoluejohtajat käyttävät, kuinka aktiivisesti he julkaisevat sosiaalisessa mediassa ja minkälaisia julkaisutyylejä ja sisältöjä löytyy. Aineiston analyysin perustella puoluejohtajat jaotellaan sosiaalisen median käyttäjätyyppeihin. Lisäksi tarkastellaan, mihin puoluejohtajat käyttävät sosiaalista media eli tutkitaan julkaisujen perusteella käyttötarkoituksia. Menetelmänä käytetään sekä määrällistä sisällönerittelyä että laadullista sisällönanalyysiä. Tuloksista ilmenee, että sosiaalinen media on osa jokaisen puoluejohtajan vaalikampanjaa kevään 2015 eduskuntavaaleissa. Vaikka puoluejohtajien välillä löytyy suuria eroja sosiaalisen median käytössä muun muassa monipuolisuudessa, aktiivisuudessa ja julkaisutyyleissä, jokainen heistä kampanjoi vähintään yhdessä sosiaalisen median palvelussa. Puoluejohtajat käyttävät sosiaalista mediaa ensisijaisesti vaalikampanjasta tiedottamiseen, itsensä ja puolueen markkinointiin sekä kannanottoihin ja mielipidekirjoituksiin. Tutkituista palveluista selvästi suosituin on Facebook, mutta jopa puolet puoluejohtajista kampanjoivat myös uudessa sosiaalisen median palvelussa, Instagramissa.
 • Turkka, Saara (2015)
  Tutkielmassa tarkastellaan kaupunkisuunnittelun politisoitumista eli suunnittelun muodostumista poliittisiksi konflikteiksi. Tutkimuksen lähtökohtana ovat aiemmassa kaupunkisuunnittelun tutkimuksessa esille nousseet havainnot demokratiavajeesta suunnittelussa. Tavallisten kaupunkilaisten näkökulmasta suunnitteluun vaikuttaminen on usein koettu vaikeaksi. Vaikka ihmisten elinympäristössä tapahtuvat muutokset ovat alttiita eriäville tulkinnoille, on mahdollisia poliittisia konflikteja suunnittelussa pyritty pikemminkin hillitsemään kuin kohtaamaan avoimesti. Tällaisia havaintoja voi pitää suunnitteludemokratian kannalta ongelmallisina. Työ pohjaa Ernesto Laclaun ja Chantal Mouffen jälkifoundationalistiseen ja jälkistrukturalistiseen poliittiseen ajatteluun, joka ohjaa tarkastelemaan demokratiaa poliittisen kamppailun kontekstissa. Tutkielma hyödyntää teoreettisena lähestymistapana erityisesti Laclaun ja Mouffen työssä näkyvää poliittisen ja politiikan käsitteiden eroa, jolla kuvataan politiikan erilaisia ulottuvuuksia. Demokratian kannalta on tärkeää antaa tilaa poliittisille konflikteille ja keskustella erilaisista poliittisista vaihtoehdoista. Yhteiskunnallisten kysymysten käsitteleminen poliittisesti vaatii kuitenkin niiden politisoitumista. Demokratian esteitä voidaan analysoida sellaisten käytäntöjen kautta, jotka estävät politisoitumista. Erityisen kriittisesti voidaan tarkastella diskursseja, jotka pyrkivät häivyttämään poliittisuutensa tai luonnollistamaan jonkin poliittisen käytännön. Tutkielmassa analysoidaan kahden oululaisen suunnittelutapauksen politisoitumista. Tutkimustehtävänä oli ensinnäkin pohtia, missä määrin suunnittelutapaukset politisoituivat ja minkälaiset tekijät vaikuttivat niiden politisoitumiseen tai estivät sitä. Toiseksi tavoitteena oli analysoida, minkälaisia viitteitä suunnittelutapaukset ja niiden politisoitumiseen vaikuttavat tekijät antavat suunnitteludemokratian haasteista. Ensimmäinen tutkielmassa käsitelty suunnittelutapaus liittyy kiistaan oululaisten puutalokortteleiden purkamisesta. Toinen suunnittelutapaus käsittelee puolestaan hotellin ja pysäköintiluolan suunnittelua Oulussa. Tutkimuksen aineisto koostuu sanoma- ja aikakauslehdissä sekä verkkomedioissa julkaistuista artikkeleista. Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa sovelletaan Essexin koulukunnan diskurssianalyysia. Aineiston analyysista käy ilmi, että kumpikin suunnittelutapaus politisoitui mediakeskustelussa. Keskustelu ei ollut yksiäänistä, vaan keskustelun osapuolet pystyivät tuomaan mediassa esille eriäviä tulkintoja tapauksista. Molemmissa tapauksissa havaittiin kuitenkin myös suunnittelun politisoitumista vaikeuttavia tekijöitä. Keskeisenä tutkimustuloksena tutkielmassa nouseekin esille se, että suunnittelutapausten politisoitumisen esteet olivat kytköksissä paradigmaattiseen kaupunkisuunnitteluajatteluun. Suunnittelutapausten analyysi kertoo, että tapamme ajatella kaupunkisuunnittelua vaikuttaa siihen, millä tavoin voimme lähestyä kaupunkia, millaisia ongelmia siinä näemme ja miten niitä ratkaisemme. Suunnitteluun liittyvät ajatusmallit vaikuttavat siten myös siihen, millä tavalla demokratia toimii suunnittelussa. Puutalokortteleiden tapauksessa suunnittelun politisoitumiseen vaikuttivat erityisesti modernistiseen kaupunkisuunnitteluun liittyvät ajattelumallit. Hotellin ja pysäköintiluolan tapauksessa suunnittelukeskustelussa ilmeni puolestaan kilpailulähtöiselle suunnittelulle tyypillisiä ajattelutapoja. Tutkielmassa identifioidaan tarkemmin useita tekijöitä, jotka vaikeuttivat politisoitumista. Tällaisina tekijöinä voidaan mainita esimerkiksi suunnittelun näkeminen kapean teknisessä tai asiantuntijalähtöisessä kehyksessä, suunnittelun ymmärtäminen erilaisten, esimerkiksi taloudellisten tai historiallisten pakkojen ja välttämättömyyksien kautta sekä yksimielisyyttä ja konsensusta korostavat diskursiiviset artikulaatiot. Tutkielma painottaa, että nämä politisoitumista vaikeuttavat tekijät ovat poliittisia artikulaatioita, jotka on mahdollista myös haastaa poliittisen kamppailun kautta. Tutkimustulosten pohjalta voi sanoa, että kaupunkisuunnittelussa erimielisyydelle, konflikteille ja politiikalle olisi jätettävä enemmän tilaa, mikäli suunnittelua halutaan kehittää demokraattisempaan suuntaan. Muussa tapauksessa suunnitteluprosessit näyttäytyvät helposti tilanteena, jossa kansalaisilla hyväksytetään hallinnon laatimia suunnitelmia. Suunnitteludemokratian haasteet liittyvätkin demokraattisen politiikan mahdollisuuksiin - tilaisuuteen tuoda uusia kysymyksiä suunnittelun asialistalle, esittää erilaisia vaihtoehtoja, haastaa ja tulla otetuksi vakavasti keskustelun osapuolena.
 • Virrankari, Sofia (2015)
  Vuonna 2007 alkanut finanssikriisi käynnisti laajoja taloudellisia elvytystoimia ympäri maailmaa. Kriisin seurauksena Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankit laskivat ohjauskorkonsa historiallisen alhaiselle tasolle elvyttääkseen pysähtynyttä taloutta. Globaalin talouden ongelmat ovat kuitenkin jatkuneet ja ohjauskorot on pidetty matalalla ennätyksellisen pitkään. Tässä tutkielmassa tutkitaan sitä, millaiseen talousteoreettiseen näkemykseen rahapolitiikasta Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankit perustavat ohjauskorkomuutoksensa. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään globaalia poliittista taloutta ja talouden tutkimusta kriittisen realismin näkökulmasta. Viitekehyksessä tuodaan esille neoliberaali talousoppi ja sen sisäiset ristiriidat, joiden nähdään johtaneen epäoptimaaliseen talouselvytykseen. Tämän lisäksi tuodaan esille globaalin poliittisen talouden tutkimuksessa esitetty kritiikki politiikan ja talouden tutkimuksen erottamisesta toisistaan. Teoreettisessa viitekehyksessä kartoitetaan myös niitä eriäviä talousteoreettisia näkemyksiä, joita ohjauskorkopolitiikasta on esitetty. Tutkielmassa analysoidaan sisällönanalyysiä hyödyntäen niitä Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankkien rahapoliittisia lausuntoja, joita ne ovat julkaisseet ohjauskorkomuutoksistaan. Sisällönanalyysillä erotellaan ne keskeiset tekijät, joilla keskuspankkien voidaan nähdä perustelleen ohjauskorkomuutoksia. Tutkimuksen aineistona hyödynnetään Yhdysvaltain keskuspankin avomarkkinakomitean ja Euroopan keskuspankin neuvoston antamia lausuntoja ohjauskorkopäätöksistä vuosina 2007–2014. Tutkimuksen analyysissä nousee esiin kolme eri perustelua, joihin keskuspankit päätöksissään nojautuvat. Ensimmäiseksi perusteluksi nousee finanssikriisin myötä talouselvytys ja sen tärkeys. Tämän lisäksi keskuspankit perustelevat toimiaan inflaation tasolla sekä työllisyyden tilalla. Keskuspankkien perusteluita vertailtaessa löydetään eroja Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankkien esittämien perusteluiden välillä. Analyysissä päädytään siihen tulokseen, että Euroopan keskuspankki perusteli toimiaan ennen kaikkea inflaation näkökulmasta, minkä nähdään ilmentävän pankin talousteoreettista näkemystä inflaatiotavoitteellisen rahapolitiikan eduista. Yhdysvaltain keskuspankki perusteli toimiaan huomattavasti enemmän talouden elvytyksellä ja työllisyystavoitteilla, kuin inflaation tasolla. Analyysissä tämän tulkitaan puolestaan ilmentävän Yhdysvaltain keskuspankin keynesiläisempää, täystyöllisyyttä ja elvytystoimia painottavaa taloustieteellistä näkemystä rahapolitiikasta. Keskuspankkien näkemyseroja rahapolitiikasta selitetään tutkimuksessa keskuspankkien historiaan ja mandaattiin liittyvillä piirteillä. Euroopan keskuspankin mandaatti rajoittuu hintavakauden ylläpitoon, kun taas Yhdysvaltain keskuspankilla on sekä hintavakautta, että täystyöllisyyttä painottava kaksoismandaatti. Tutkimuksen johtopäätöksissä nostetaan esiin tarve talouselvytyksen keinojen syvällisemmälle tutkimukselle. Tämä nähdään tarpeelliseksi, sillä pitkittyneen talouden taantuman vuoksi finanssikriisin jälkeistä elvytystä ei pidetä onnistuneena. Lisäksi julkisessa keskustelussa esiin nousseen valtion velkaongelman nähdään entisestään lisäävän tarvetta paremmalle tieteelliselle tutkimukselle taloudesta ja sen vaikutuksista yhteiskuntaan.
 • Ängeslevä, Nina (2015)
  Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Laitos – Institution – Department Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Tekijä – Författare – Author Nina Kristiina Ängeslevä Työn nimi – Arbetets titel – Title Eduskunnan Nato-keskustelun argumentaatio strategisen kulttuurin näkökulmasta vaalikaudella 2011–2014. Ukrainan kriisi ulkoisena shokkina Oppiaine – Läroämne – Subject Yleinen valtio-oppi, maailmanpolitiikan tutkimus Työn laji – Arbetets art – Level Pro gradu -tutkielma Aika – Datum – Month and year Toukokuu 2015 Sivumäärä – Sidoantal – Number of pages 90 (99) Tiivistelmä – Referat – Abstract Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee eduskunnan Nato-keskustelun argumentaatiota strategisen kulttuurin näkökulmasta vaalikaudella 2011–2014. Tutkimuksessa on tärkeässä roolissa strategisen kulttuurin käsite, joka toimii myös tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä. Tässä tutkimuksessa omaksutaan strategisen kulttuurin määritelmä, jonka mukaan sillä viitataan kansakunnan tai valtion tunnusomaisiin ja pitkäikäisiin uskomuksiin, arvoihin ja tapoihin, jotka koskevat voimankäytön uhkaa ja voimankäyttöä ja joiden juuret ovat sellaisissa perustavaa laatua olevissa vaikutteissa kuten geopoliittisessa asemassa, historiassa ja poliittisessa kulttuurissa. Tutkimuksessa hyödynnetään strategisen kulttuurin tutkimuksen neljännen sukupolven tutkijoiden näkemyksiä, joiden mukaan erilaiset alakulttuurit kilpailevat keskenään vaikutusvallasta. Esimerkiksi Alan Bloomfield (2012) on käsitellyt sitä, miten valtion ulkoisen ympäristön muuttuessa aiemmin alisteisessa asemassa ollut alakulttuuri voi nousta näkyvään asemaan. Tämän tutkimuksen tapauksessa tuo ulkoisen ympäristön muutos tarkoittaa Ukrainan kriisiä, jonka myötä Venäjä miehitti Krimin ja liitti sen itseensä länsimaiden laittomaksi tuomitsemassa kansanäänestyksessä. Ukrainan kriisin myötä turvallisuuspoliittinen tilanne on kiristynyt varsinkin Itämerellä. Kriisin myötä keskustelu Suomen turvallisuuspoliittista ratkaisuista on kiihtynyt, ja tähän on liittynyt myös keskustelu Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Työn ensimmäinen tutkimuskysymys on se, millaista argumentaatiota Na¬tosta on käyty eduskunnassa vaalikaudella 2011–2014. Toinen tutkimuskysymys kuu¬luu, onko argumentaatiossa havaittavissa muutosta Ukrainan kriisin eli oletetun ulkoi¬sen shokin aikaisessa tilanteessa. Tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu strategisen kulttuurin näkökulmasta siihen, onko Nato-jäsenyyttä kannattava alakulttuuri noussut näkyvämpään asemaan eduskunnan Nato-keskustelussa Ukrainan kriisin aikana. Nato-jäsenyyden kannattajista käytän nimitystä liittoutujat ja Nato-jäsenyyden vastustajista liittoutumattomat. Tällaisia termejä on käyttänyt Veikko Heinonen (2011) tutkiessaan Suomen turvallisuuspoliittista diskurssia. Erilaiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset traditiot voidaan liittää keskusteluun Nato-jäsenyydestä. Suomen ulkopolitiikan pitkän linjan traditiot ovat länsisuhteita ja menestymistä korostava liberalismi sekä maantieteellisten tosiasioiden hyväksymistä ja suhteita Venäjään korostava pienvaltiorealismi. Vaikka kumpaakaan traditiota ei suoraan voida liittää liittoutujien tai liittoutumattomien alakulttuuriin, niin ne toimivat pohjana analyysille ja heijastavat osaltaan Suomen strategista kulttuuria. Tutkimusaineistona on kymmenen eduskunnan täysistuntokeskustelujen pöytäkirjaa, joissa Nato-keskustelulla on merkittävä rooli. Tarkastelussa ovat liittoutujien ja liittoutumattomien argumentit Natoon liittyen. Työssä hyödynnetään Chaïm Perelmanin argumentaatioteoriaa, jossa tärkeässä roolissa ovat puhuja ja hänen yleisönsä sekä niin sanotut julkilausumattomat lähtökohdat eli esisopimukset joiden voidaan katsoa heijastelevan strategista kulttuuria. Tässä tutkimuksessa yleisönä ovat ennen kaikkea Suomen kansalaiset mutta jossain määrin myös Venäjän valtio ja länsimainen yhteisö. Aineiston perusteella yleinen esisopimus, joka yhdistää sekä liittoutujia että liittoutumattomia on se, että maanpuolustushenkisyys on tärkeässä roolissa. Suomen kuuluminen Pohjoismaiden arvoyhteisöön hyväksytään myös yleisesti. Suomen asema demokraattisena länsimaana on myöskin tärkeä arvoja koskeva esisopimus, joskin länsimaisuutta korostavat voimakkaammin liittoutujat. Liittoutujien ja liittoutumattomien tiet eroavat Nato-jäsenyydestä puhuttaessa. Liittoutujien mielestä Suomen pitäisi liittyä Natoon, jotta Suomesta tulisi täysivaltaisesti länsimaisen yhteisön jäsen. Liittoutumattomat taas vetoavat hyväksi havaitsemaansa Paasikiven-Kekkosen linjaan, jossa Suomi toimii sillanrakentajana idän ja lännen välissä ja pysyttelee erossa suurvaltakonflikteista. Perelmanin teoriaan kuuluvat erilaiset sidosmuotoiset ja erottelumuotoiset argumentaatiotekniikat. Sidosmuotoisia argumentaatiotekniikoita ovat kvasiloogiset argumentit, todellisuuden rakenteeseen perustuvat argumentit sekä todellisuuden rakennetta muokkaava argumentit. Kaikkia sidosmuotoisia argumentteja käytetään Nato-keskustelussa runsaasti, mutta erottelumuotoisten argumenttien käyttö on vähäistä. Varsinkin liittoutujat käyttävät Ukrainan kriisin aikaisessa tilanteessa kvasiloogisia argumentteja, joissa verrataan Ukrainan kriisiä toiseen maailmansotaan ja pyritään näin perustelemaan Nato-jäsenyyden tarpeellisuus historiallisella vertauksella. Sekä liittoutujat että liittoutumattomat käyttävät koko vaalikauden ajan todellisuuden rakenteeseen perustuvia argumentteja. Tyypillinen esimerkki todellisuuden rakennetta koskevasta argumentista on keino-päämärä -argumentti. Liittoutujien mukaan Nato-jäsenyys parantaisi Suomen turvallisuutta kun taas liittoutumattomien mielestä se huonontaisi sitä. Rinnastaminen on toinen todellisuuden rakenteeseen perustuva argumentoinnin muoto, ja siihen kuuluu auktoriteettiin vetoaminen. Sekä liittoutujat että liittoutumattomat vetosivat usein presidentti Sauli Niinistön esimerkkiin argumenteissaan. Auktoriteettiin vetoaminen lisääntyi Ukrainan kriisin aikana. Todellisuuden rakennetta muokkaavien argumenttien kohdalla sekä liittoutujat että liittotumattomat hyödyntävät argumenteissaan runsaasti esimerkkejä ja havainnollistamista sekä analogioita ja metaforia. Kuvaileva ja värikäs kielenkäyttö on yleistä niin liittoutujien kuin liittoutumattomienkin keskuudessa Tutkimus paljastaa, että Nato-keskustelussa on kyllä tapahtunut hienoista muutosta Ukrainan kriisin aikaisessa tilanteessa, mutta se liittyy ennen kaikkea konsensusajattelun lisääntymiseen. Konsensusajattelu on tyypillinen Suomen strategisen kulttuurin piirre. Lisäksi sekä liittoutujat että liittoutumattomat korostavat useissa kommenteissa sitä, että Venäjän uhka liittyy ennen kaikkea talouteen. Nato-keskustelun jakolinjat ovat paikoillaan, ja argumenteissa toistuvat samat asiat, joista esimerkiksi Tuomas Forsberg (2002) on kirjoittanut. Tutkimus osoittaakin, että Nato-myönteinen alakulttuuri ei ole saanut vahvempaan asemaa Ukrainan kriisin aikaisessa tilanteessa. Tämä on merkki Suomen strategisen kulttuurin jatkuvuudesta. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Nato, Suomi, Ukrainan kriisi, Venäjä, strateginen kulttuuri, alakulttuurit, Perelmanin argumentaatioteoria, eduskunta, ulko- ja turvallisuuspoliittiset traditiot
 • Pakkanen, Eve (2015)
  Tämän tutkielman tarkastelun kohteena on uusi turvallisuus. Tutkielman tavoitteena on avata laajan turvallisuuden teemoista käytyä suomalaista keskustelua kriittisen turvallisuustutkimuksen näkökulmasta. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto – Sitra järjesti vuosina 2013-2014 poikkiyhteiskunnallisen Uusi turvallisuus –foorumin, joka nosti uusi turvallisuus -käsitteen julkiseen keskusteluun. Tutkielmassa uutta turvallisuutta tarkastellaan sosiaalisen konstruktivismin teorian ja kriittisen turvallisuustutkimuksen teorian näkökulmista. Tutkielman pääkysymys on, millaisia uuden turvallisuuden sisällöllisiä ja käsitteellisiä tyypittelyitä aineiston pohjalta voidaan tehdä. Pääkysymystä täydentävät kysymykset siitä, miten uuden turvallisuuden uhkakuvat tuodaan esille keskustelussa ja miten tämä keskustelu kriittisen turvallisuustutkimuksen näkökulmasta näyttäytyy. Aineisto on anlysoitu laadullisen tekstianalyysin avulla, jolloin analyysiä on syvennetty käsitteen teemoittelulla ja tyypittelyllä. Tutkimusaineistona on käytetty Sitran Uusi turvallisuus –foorumin verkkosivustolla julkaistuja artikkeleita ja blogikirjoituksia, joita on ollut yhteensä 46 kappaletta. Uusi turvallisuus –keskustelussa korostuu valtiokeskeisen turvallisuuskäsityksen kritiikki. Tutkielman tarkastelussa oleva keskustelu korostaa turvallisuuden ja sen uhkakuvien muutosta. Turvallisuus tulee ymmärtää eräänlaisena uutena toimijuutena ja hyvinvoinnin uutena hallintana. Käsitys turvallisuudesta ei ole staattinen, vaan turvallisuus tulee käsittää jatkuvasti muokkautuvana ympäristönä, johon erilaiset turvallisuustoimijat yksilöistä kansallisvaltioihin voivat vaikuttaa omalla toiminnallaan. Uusi universaali turvallisuus laajenee rajapinnat ylittäen uusille toimialoille, jolloin toimijoiden yhteiskunnallinen kriisitietoisuus kasvaa. Turvallisuudesta tulee uhkantorjuntaa, jolloin yhteiskunnallisen resilienssin ja ennakoinnin tarve korostuu.
 • Anoschkin, Katja (2015)
  Tutkimus analysoi valtioneuvoston poliittisen johtamisen vahvistamiseen tähtääviä politiikkatoimia valtion keskushallinnon uudistuksissa 2000-luvulla. 1980-luvulta toteutettujen hallinnon uudistusten on todettu heikentäneen keskushallinnon ohjauskykyä ja poliittista ohjausta tai johtamista useassa maassa uudeksi julkisjohtamiseksi kutsutusta johtamisdoktriinista vaikutteita saaneiden uudistusten myötä. Näihin ongelmiin on vastattu korostamalla keskushallinnon ohjauskyvyn palauttamista, poikkihallinnollisuutta ja poliittista johtamista. Suomessa poliittisen johtamisen kehittämisen on katsottu alkaneen vuonna 1995. Käsitteellisesti poliittisen johtamisen korostaminen managerialististen uudistusten aikana muodostaa ilmeisen paradoksin. Tutkimuksessa vastataan kysymyksiin miten poliittinen johtaminen on muodostunut policy-ongelmaksi 2000-luvun hallinnon menettelytapojen uudistuksissa ja miten politiikka ja poliittinen käsitteellistyvät poliittisen johtaminen uudistuksissa? Uudistuksia 2000-luvulla ovat olleet erilaiset hallinnon menettelytapa uudistukset, pääministerin aseman vahvistaminen ja hallinnon politisointi. Suomessa valtioneuvoston johtamisessa ohjelmajohtamisen ja strategia-asiakirja menettelyn käyttöönotto 2000-luvulla, sekä poliittisten valtiosihteereiden nimittäminen voidaan lukea näihin uudistuksiin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu käsitehistoriallisesta lähestymistavasta, joka korostaa käsitteiden tutkimusta niiden ajallisessa ja paikallisessa kontekstissa. Käsitehistoriallinen tutkimus korostaa myös käsitteiden käytön tutkimista eli käsitteiden toimimista välineinä jatkuvassa poliittisessa kamppailussa. Tutkimuksen aineisto muodostuu vuosien 1995–2011 julkaistuista keskushallinnon kehittämisen raporteista, joiden avulla muodostetaan tutkimuksen konteksti. Poliittisen ja politiikan käsitteellistämistä tarkastellaan kahdesta keskushallinnon kehittämisen asiakirjasta vuosilta 2002 ja 2011, jotka muodostavat poliittisen johtamisen kehittämisen osalta jatkumon. Suomessa poliittisen johtamisen kehittäminen on ollut osa hallitusohjelman toimeenpanon ja seurannan kehittämistä tulosohjauksessa esiintyneiden ongelmien tuloksena. Keskeisiksi ongelmiksi tunnistettiin riittävän laajojen poikkihallinnollisten tavoitteiden asettaminen sekä kehysbudjetoinnin, tulosohjauksen ja hallitusohjelman toimeenpanon prosessien yhdistäminen. Politiikan ja poliittisen käsitteellistämisessä korostuu politiikan tilalliset merkitykset. Politiikan rinnalle on noussut strategian käsite, jota voidaan pitää politiikalle synonyyminä. Samalla se toimii politiikan neutraalin ja jopa positiivisen käsitteellistämisen välineenä. Politiikan käsitteellistäminen ”sisällöksi” erotuksena taloudellisista kysymyksistä korostaa ja epäpolitisoi talouskysymyksiä. Politiikka käsitteellistetään hallitsemisena vaihtoehtoisen konfliktuaalisen käsitteellistämisen sijaan, mikä voi selittää poliittisen johtamisen nousemista käsitteellisesti managerialisten uudistusten aikana agendalle. Politiikan käsitteellistäminen konfliktuaalisena olisi uhka hallinnon asioiden hoitamisen rationaalisuudelle, mutta voisi tuoda esille myös demokratiaan liittyviä pohdintoja
 • Kaasalainen, Heini (2015)
  Tämä tapaustutkimus tarkastelee poliittisen vaikuttamiseen tähtääviä sisäisiä prosesseja Suomen luonnonsuojeluliitossa. Suomen luonnonsuojeluliitto on Suomen suurin valtakunnallinen luonto -ja ympäristöasioihin keskittynyt järjestö, jota kuullaan monilla poliittisen päätöksenteon areenoilla. Liitto tunnistetaan sekä asiantuntijaorganisaatioksi että kansalaisjärjestöksi. Sidosryhmien merkitys osana poliittista päätöksentekoa on kasvanut. Sidosryhmien katsotaan voivan vahvistaa lainvalmistelun tietopohjaa että vahvistavan demokratiaa tarjoamalla kansalaisille väylän tuoda näkemyksiään mukaan päätöksentekoon. Tässä järjestöt ja yhdistykset ovat avainasemassa yhteiskunnan mikro -ja makrotason yhteentuojina. Tutkimuksen laadullinen aineisto koostuu kahdeksasta asiantuntijahaastattelusta. Haastattelut ovat muodoltaan puolistrukturoituja teemahaastatteluita. Aineiston analyysi koostuu erilaisten toimijaryhmien, niiden ominaisuuksien ja niiden välisten suhteiden luokittelusta ja erittelystä. Aineistoa jäsennetään Alasuutarin ja Qadirin (2014) episteemisen työn käsitteen, Dahlin (1989) demokraattisen prosessin ja Saariston (2000) sekä Carolanin (2006) asiantuntijuuden käsitteiden avulla. Suomen luonnonsuojeluliiton vaikuttamistyöhön osallistumisessa korostuu jäsenen asiantuntijuuden, motivaation ja käytössä olevien aikaresurssien merkitys. Vaikuttamistyön näkökulmasta järjestön sisäinen demokratia toisaalta legitimoi järjestön toimintaa, toisaalta hidastaa sitä. Demokraattinen toimintaperiaate mahdollistaa kenen tahansa jäsenen osallistumisen vaikuttamistyöhön, mutta käytännössä valtakunnallinen vaikuttamistyö tehdään palkattujen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden toimesta. Saadakseen äänensä kuuluviin on oltava ”nimeä”, esimerkiksi luottamustoimi jollakin liiton tasolla sekä asiantuntijuutta, intoa ja aikaa. Demokraattinen rakenne, asiantuntijuuden vaatimus ja yhtenäinen, liiton toimijoita yhdistävä ideologia muodostavat liiton tekemän episteemisen työn kulmakivet ja tekevät liitosta uskottavan toimijan poliittisen päätöksenteon areenoilla.
 • Ryhänen, Miia (2015)
  Tutkielma käsittelee isovanhemmuutta perhe- ja läheissuhteena. Suhteiden läheisyys muodostuu perheyhteyden kokemisesta. Ilman yhteisyyden tunnetta edes biologinen side ei välttämättä kestä. Side ihmisten välillä voi perustua puhtaasti läheisyyden ja yhteisyyden kokemiseen. Tutkielmassa tarkastellaan perheyhteyden ja isovanhemmuuden kokemuksellisuutta erityisesti kahdessa tilanteessa. Toisessa tilanteessa on kyse biologisesta isovanhemmuudesta, joka on haurasta tai jännitteistä ja toisessa on kyse varaisovanhemmuudesta, joka on syntynyt eri sukupolvien välille esimerkiksi koetun läheisyyden ja yhteisten kokemusten kautta. Tutkielmassa hyödynnetään konfigurationaalista näkökulmaa, jota on viime aikoina sovellettu perhe- ja läheissuhteiden tutkimuksessa. Norbert Eliasin teoreettinen ja empiirinen työ on luonut pohjan konfigurationaaliselle suuntaukselle. Tämän näkökulman kautta perhe nähdään suhteiden sekä sidosten muodostamana kokonaisuutena ja ihmiset sekä heidän minänsä näissä muodostelmissa muotoutuvana. Lisäksi työssä on hyödynnetty sukupolvien välisiin perhesuhteisiin, perhetutkimukseen sekä isovanhemmuuteen liittyvää taustakirjallisuutta. Tutkielman aineisto koostuu 43 isovanhempien kirjoittamasta kertomuksesta. Isovanhemmuudelle annettuja merkityksiä tarkastellaan aineistolähtöisen teemoittelun avulla. Teemoittelun kautta eritellään kirjoittajien suhdemuodostelmien ominaisuuksia sekä niiden vaikutusta isovanhempien tai varaisovanhempien ja lastenlapsien välisen suhteen muotoutumiseen. Tutkielman tulokset osoittavat, että isovanhemmuus sekä isovanhempien ja lastenlasten välinen suhde muotoutuu ja muuttuu osana perhemuodostelmaa. Isovanhempien perhemuodostelmissa vaikuttavat jokaisen osapuolen tekemät valinnat. Menneet ja nykyiset perhesuhteet joko vaikeuttavat, edistävät tai tasapainottavat isovanhempien ja lastenlasten suhdetta. Erityisesti välisukupolven vaikutus ja päätösvalta isovanhemmuuden toteutumiseen ja keskinäisiin käytäntöihin on vahva. Hyvät välit omaan aikuiseen lapseen edistävät hyvää suhdetta myös lapsenlapsiin. Varaisovanhemmuutta syntyy hyvin monenlaisissa tilanteissa. Keskeistä on varaisovanhemman halukkuus toimia isovanhemman roolissa. Varaisovanhemmuuteen sisältyy enemmän valinnaisuutta ja vapaaehtoisuutta kuin biologiseen isovanhemmuuteen. Kaikkiin isovanhemmuuden muotoihin sisältyy neuvottelua sopivasta osallistumisen ja läsnäolon määrästä. Kokemus isovanhemmuudesta ja perheyhteydestä muodostuu yhdessä vietetyn ajan ja koetun läheisyyden pohjalta.
 • Ahtonen, Hanna (2015)
  Suomessa maksetaan valtakunnallisesti lasten kotihoidon tukea perheille, joiden alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan julkisen päivähoidon ulkopuolella. Lisäksi jotkut kunnat maksavat vapaaehtoista kotihoidon tuen kuntalisää. Tämän kuntalisän maksamisesta, sen määrästä ja säännöistä saavat kunnat päättää itsenäisesti. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää millaisia syitä kunnilla on kuntalisän maksamiseen. Tutkimuskysymys on lyhyesti seuraava: miksi kunnat maksavat kuntalisää? Koska kuntalisä kannustaa vanhempia lasten kotihoitoon, on sillä suorat vaikutukset vanhempien osallistumiseen työmarkkinoille sekä lasten hyvinvointiin ja kehitykseen sekä näiden myötä myös kunnan talouteen. Siksi on tärkeää tutkia, miten kunnat päättävät kuntalisän käyttöönotosta ja sen säännöistä. Tutkimuksen aineisto koostuu kuntien kuntalisätiedoista sekä kuntien tilastotiedoista vuosilta 1994-2012. Kunta-vuosi -havaintoja käytetään kahdessa eri regressiomallissa. Selitettävänä muuttujana toisessa on kuntalisän maksaminen binaarisena muuttujana ja toisessa kuntalisän anteliaisuus. Molemmat mallit ovat kiinteinen vaikutusten regressiomalleja. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kunnan taloustilanne (erityisesti kunnan tuloveroaste) sekä päivähoidon paine korreloivat kuntalisän kanssa. Nämä tulokset eivät kuitenkaan säily tilastollisesti merkitsevinä, kun tulosten robustisuutta tarkastellaan eri aineisto-otoksille ja ajoille. Syynä voi olla, että jokin havaitsematon muuttuja vaikuttaa taustalla esimerkiksi yleinen taloudellinen tilanne. Lisäksi muuttujat ovat luultavasti jossain määrin endogeenisiä. Siksi kausaalisia päätelmiä ei voi tehdä. Toisaalta tulokset osoittavat sen, että äitien työllisyys ei korreloi kuntalisän kanssa. Lisäksi poliittisista puolueista vain Perussuomalaiset korreloi kuntalisän kanssa ja tämäkään tulos ei kanna yli robustisuustarkastelujen. Lopputuloksena on, että tutkimuksessa ei löydetty yksiselitteisiä, tilastollisesti merkitseviä syitä kuntalisän käyttöönotolle.
 • Yiting, Liu (2015)
  This thesis reviews on the origin, development and discussion of the new phenomenon in China called “Internet anti-corruption”, presents the social context of it and examines the newspaper discourse on it. I aim to show how the new phenomenon in the Chinese Information Age is discursively constructed on the press based on three typical cases occurred in 2012. The construction of legitimacy on the new phenomenon is the focus in the study. Drawing from the sociological and political perspective of power, this study uses the discourse theory, focuses on media discourse and targets to uncover the power positions and structures in the discourse. Empirically, the study is based on 125 articles. Methodologically, this study utilizes the critical approach called critical discourse analysis to explore the legitimacy strategies and structures on this Internet phenomenon within the Chinese social and political context.The legitimacy is examined with the help of Fairclough’s discourse analysis and van Leewven’s framework of legitimation in discourse. This thesis argued that the construction of legitimacy sustained the power relations in China and reproduced the state dominance. Nevertheless, it is worth pointing out that social power from Internet are getting accepted and recognized mainly as public supervision in Chinese contexts. In detail, the grassroots mass behaviors in this phenomenon targeting on the corruption is legitimized by being generalized as public supervision, conforming to the national anti-corruption campaign and being integrated into the official discourse of supervision. However, the main individual actors in this phenomenon-especially the activists-are absent in the discourses. There is a struggle existing in the legitimacy of online actors though. Using the discourse of “rule of law”, “harmonious society” and “risky information technology”, the media strategically reinforces, straightens and highlights the legitimacy of formal anti-corruption agencies as the determining actors in supervising, investigating and dealing with the officers with moral and economic corruptions. Related with the social and political context, online social power in contemporary China are getting recognized and accepted by party state and society in general, however, the dominance of state power on the Internet actions is reproduced in the discourses. The construction of legitimacy in the Internet anti-corruption, in one way, endows relative legitimacy to the Internet users, however with bottom line drawn; in the other way, it propagates the new presidency and reproduces the state power . In the end, the legitimation of the “Internet anti-corruption” in media is more likely an effort to legitimize the party-state power in the Internet which reflects the authoritarian nature.The main findings of the thesis concern the construction of public discourse on Chinese online incidents and contribute to the further understanding of public sphere and civil society development.