Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 80
 • Stjerna, Reetta; Sahlström, Leena; Lyytikäinen, Tapani (Evira, 2015)
  4/2015
  Riskiprofiilissa on tarkasteltu luokan 2 sivutuotteiden maahantuonnin aiheuttumaa nautoihin, sikoihin, lampaisiin, vuohiin ja vesiviljelylaitoksiin kohdistuvaa terveysvaaraa. Sivutuotteet saattavat sisältää tuotantoeläimille vaarallisia taudinaiheuttajia riippuen niiden alkuperästä. Tämän takia ne on käsiteltävä siten, ettei niiden käytöstä aiheudu vaaraa. Suomeen tuodaan luokan 2 sivutuotteita pääasiassa turkiseläinten rehuntuotannon raaka-aineeksi sekä lannoitevalmisteiksi. Vuonna 2013 luokan 2 sivutuotteita tuotiin Suomeen noin 4,6 miljoonaa kg. Todennäköisyys taudinaiheuttajien maahantuloon on suurin kesällä ja alkusyksystä, jolloin turkiseläinten rehuntarve ja siten myös raaka-aineiden tuonti on suurimmillaan. Raportissa selvitetään sivutuotteiden maahantuloa ja käyttöä Suomessa. Sivutuotteessa voi esiintyä taudinaiheuttajia, jos käsittelyprosessissa on puutteita, käsittely epäonnistuu tai sivutuote kontaminoituu käsittelyn jälkeen. Käsittelemättömiä luokan 2 sivutuotteita ei ole tuotu Suomeen selvityksen aikana. Ulkomailla tehdystä käsittelystä ei ole tarkempaa tietoa saatavilla. Suomalaisissa käsittelylaitoksissa on ilmennyt puutteita. Suoraa kontaktia sivutuotteesta tuotantoeläimiin saattaa selkeimmin syntyä sekatiloilla, joilla on sekä turkis- että tuotantoeläimiä. Sekatiloja on Suomessa kuitenkin hyvin vähän (30 kpl). Muussa tapauksessa tartunta voi tapahtua epäsuoran kontaktin kautta, pääasiassa vektorien, fomiittien, valumien tai tuulen välityksellä.
 • Lyytikäinen, Tapani; Niemi, Jarkko K.; Sahlström, Leena; Virtanen, Terhi; Rintakoski, Simo; Kyyrö, Jonna; Sinisalo, Alina; Lehtonen, Heikki (Evira, 2015)
  3/2015
  The structure of Finnish agricultural production has changed rapidly resulting in an increase in the average farm size and a reduction in the number of farms. Three animal diseases were used to illustrate the impacts of changing production structures and their consequences on the spread and control of disease: Foot-and-mouth disease (FMD), African Swine Fever (ASF) and Bluetongue (BT). The aim of this study was to assess how changes in the structure of animal production impact on animal disease risks and the economic consequences of diseases. The spread of diseases was simulated according to three predicted future production structure scenarios for 2033 and compared with reference simulations applying the production structure of the year 2009. FMD had the highest spread potential as the probability of spread and magnitude of an epidemic outbreak were the largest. ASF and BT had clearly lower spread potential and also structural change will affect them less. Spread potential is strongly dependent on how logistics will develop in relation with farm size increase. Economic losses due to FMD were similar in 2009 and 2033 simulations. Losses caused by ASF were smaller than those by FMD. In both cases distortions in the food exports were the main source of losses. Losses associated with BT were estimated to be smaller in the future.
 • Tuomisto, Jouni T.; Niittynen, Marjo; Turunen, Anu; Ung-Lanki, Sari; Kiviranta, Hannu; Harjunpää, Hannu; Vuorinen, Pekka J.; Rokka, Mervi; Ritvanen, Tiina; Hallikainen, Anja (Evira, 2015)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, onko silakansyönnistä enemmän terveyshyötyä kuin -haittaa Suomessa ja millainen tilanne on eri ikäryhmissä. Aiemmat hyöty-riskiarviot ovat osoittaneet, että kalansyönti on yleensä terveellisempää kuin sen syömättä jättäminen. Tämä johtuu erityisesti kalan terveellisistä omega-3-rasvahapoista. Kuitenkin iso osa hyödyistä tulee aikuisille, joilla on suurentunut sydäntautiriski, ja osa mahdollisista haitoista tulee lapsille hammasvaurioiden ja muiden kehityshäiriöiden riskinä. Eviran toimeksiantona, yhteistyössä THL:n kanssa on vuoden 2014 aikana tehty hyöty-haitta-analyysi, jossa on tarkasteltu nimenomaan eri ikäryhmiä erikseen nykyisen kalankäytön mukaan. Tulokset perustuvat Taloustutkimuksen tekemän kyselyn aineistoon vuodelta 2013, jonka pohjalta on tehty varsinainen terveysvaikutusten tarkastelu. Tulokset ilmaistiin käyttäen haittapainotettuja elinvuosia (Disability Adjusted Life Year DALY) eli yksi DALY vastaa yhtä menetettyä tervettä elinvuotta. Hyödyllisistä ravintoaineista raportissa tarkasteltiin omega-3-rasvahappoja, eikosapentaeenihappoa (EPA) ja dokosaheksaeenihappoa (DHA) sekä D-vitamiinia. Silakassa esiintyvistä terveydelle haitallisista ympäristömyrkyistä tarkasteltiin dioksiineihin luettavia yhdisteitä, joihin kuuluvat polyklooratut dibentso-p-dioksiinit ja polyklooratut furaanit sekä dioksiininkaltaiset polyklooratut bifenyylit (PCB:t). Tulosten mukaan silakansyönti aiheuttaa Suomessa noin 11 (95 % luottamusväli LV 0 – 54) DALY kehityshäiriöistä (hammasvaurio) johtuvaa haittapainotettua elinvuotta (DALY), jotka kaikki kohdistuvat lapsiin äidin välityksellä raskausajan ja imetyksen kautta. Lisäksi silakansyönti aiheuttaa noin 12 (95 % LV 1.7 – 56) DALY dioksiinien aiheuttaman syöpäriskin kautta koko väestössä. Yli 50-vuotiailla naisilla ja varsinkin miehillä silakansyönnin terveyshyödyt ovat selkeästi suuremmat kuin terveyshaitat. Suurimmat terveyshyödyt saadaan sydäntautia ja sydänkuolleisuutta vähentävästä vaikutuksesta, noin -688 (95 % LV -2126 – -41) DALY/vuosi. Tulosten mukaan silakan syönti on vähentynyt väestössä niin paljon, että nykyiset suomalaiset kalan yleiset syöntisuositukset ovat riittävät suojaamaan väestöä dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten yhdisteiden aiheuttamilta terveyshaitoilta. Hyöty-haitta-analyysissä tulisi kuitenkin tulevaisuudessa arvioida myös muiden rasvaisten kalojen keräämien ympäristömyrkkyjen kumulatiivisia terveysvaikutuksia ja yleisten syöntisuositusten riittävyyttä.
 • Schulman, Kitty; Sahlström, Leena; Heikkilä, Jaakko (Evira, 2014)
  2/2014
  Ur djursjukdomsfaro- och smittsskyddssynvinkel är utegångskravet för ekologisk kalkon den största skillnaden mellan ekologisk och konventionell kalkonuppfödning. Smittspärrar mellan omgivningen och produktionsutrymmena kan inte tillämpas lika heltäckande utomhus som i konventionella produktionsanläggningar. Utegående kalkoner kan därför i högre grad utsättas för smittämnen från vildfåglar och gnagare samt för markburna smittämnen. Smittor påverkar kalkonernas hälsa och kan också spridas till konsumenterna via kalkonkött. Uppfödning av ängskalkoner erbjuder en mellanform mellan ekologisk och konventionell uppfödning. Smittrisker förknippade med utomhusvistelse gäller även ängskalkoner. Djursjukdomsriskerna vid betesgång kan begränsas genom kontrollåtgärder såsom skadedjursbekämpning, betesrotation och vaccination mot rödsjuka. Smittskyddet medför naturligtvis extra kostnader för producenten men dess andel av de totala rörliga kostnaderna för ekologisk produktion är ändå förhållandevis liten. Andra smittskyddsrisker inom ekologisk kalkonuppfödning är förknippade med djurstallar, utfodring och djurmaterial. Utomhusvistelse för också med sig många positiva effekter, bland annat ökad motion, lägre beläggningsgrad och bättre luftkvalitet. Med god planering och genom att tillämpa smittskyddsåtgärder kan smittriskerna minskas.
 • Nordgren, Heli; Aaltonen, Kirsi; Sironen, Tarja; Kinnunen, Paula M.; Kivistö, Ilkka; Raunio-Saarnisto, Mirja; Moisander-Jylhä, Anna-Maria; Korpela, Johanna; Kokkonen, Ulla-Maija; Hetzel, Udo; Sukura, Antti; Vapalahti, Olli (2014)
 • Hannunen, Salla; Parkkima, Tiina; Vuorinen, Katariina; Heikkilä, Jaakko; Koikkalainen, Kauko (Evira, 2014)
  Eviran tutkimuksia 1/2014
  Selvityksessä koottiin yhteen eri kasvilajeihin ja tuotannonaloihin liittyvien kasvinterveysriskien arvioinnissa tarvittavaa tietoa a) kasvintuhoojien leviämisväylien volyymistä ja b) eri tuotannonaloilla uhattuna olevan tuotannon arvosta. Selvityksessä katettiin mahdollisimman laajasti kaikki tavara, jonka mukana kasvintuhoojat voivat levitä Suomeen. Lisäksi selvitettiin Suomeen suuntautuvan liikenteen määrät. Suomeen tuotavan tavaran määriä arvioitiin pääasiassa virallisista tilastoista saatujen tietojen avulla. Tuotannon arvoa kuvattiin tuotannon määrän ja tuottajahinnan tulolla. Selvityksessä katettuja tuotteita hankittiin ulkomailta vuosittain yhteensä noin 12 miljardia kg, mistä noin 92 % oli puutavaraa, 7 % elintarvikkeita tai elintarviketeollisuuden raaka-aineita ja 0,2 % lisäysaineistoa. Lisäysaineistoa arvioitiin hankittavan ulkomailta vuosittain noin 2 900 miljardia kappaletta, josta noin 99,7 % oli peltokasvien siemeniä. Selvityksessä arvioitiin yhteensä noin 130 kasvilajin tai -suvun kaupan määrä. Kasvintuotannon arvon arvioitiin olevan yhteensä noin 3,5 miljardia euroa vuodessa. Tästä metsätaloustuotannon arvo oli noin 54 %, peltokasvituotannon noin 31 % ja puutarhatuotannon noin 11 %.
 • Simon, Gaëlle; Larsen, Lars E.; Dürrwald, Ralf; Foni, Emanuela; Harder, Timm; Van Reeth, Kristien; Markowska-Daniel, Iwona; Reid, Scott M.; Dan, Adam; Maldonado, Jaime; Huovilainen, Anita; Billinis, Charalambos; Davidson, Irit; Agüero, Montserrat; Vila, Thaïs; Hervé, Séverine; Østergaard Breum, Solvej; Chiapponi, Chiara; Urbaniak, Kinga; Kyriakis, Constantinos S.; ESNIP3 consortium; Brown, Ian H.; Loeffen, Willien (2014)
 • Grönthal, Thomas; Moodley, Arshnee; Nykäsenoja, Suvi; Junnila, Jouni; Guardabassi, Luca; Thomson, Katariina; Rantala, Merja (2014)
 • Garcia-Alvarez, Alicia; Egan, Bernadette; de Klein, Simone; Dima, Lorena; Maggi, Franco M.; Isoniemi, Merja; Ribas-Barba, Lourdes; Raats, Monique M.; Meissner, Eva Melanie; Badea, Mihaela; Bruno, Flavia; Salmenhaara, Maija; Milà-Villarroel, Raimon; Knaze, Viktoria; Hodgkins, Charo; Marculescu, Angela; Uusitalo, Liisa; Restani, Patrizia; Serra-Majem, Lluís (2014)
 • Karkamo, Veera; Kaistinen, Anu; Näreaho, Anu; Dillard, Kati; Vainio-Siukola, Katri; Vidgrén, Gabriele; Tuoresmäki, Niina; Anttila, Marjukka (2014)
 • Rintala, Eeva-Maria; Ekholm, Päivi; Koivisto, Pertti; Peltonen, Kimmo; Venäläinen, Eija-Riitta (2014)
 • Revez, Joana; Llarena, Ann-Katrin; Schott, Thomas; Kuusi, Markku; Hakkinen, Marjaana; Kivistö, Rauni; Hänninen, Marja-Liisa; Rossi, Mirko (2014)
 • Koski, Perttu (Evira, 2013)
  1/2013
  Projektissa tehtiin kartoitus Suomessa tehdystä Gyrodactylus salaris – lohiloisen vastustyöstä. 80-luvun puolivälistä asti on pohjoisia Atlantin lohen jokiamme, Tenoa ja Näätämöä, suojeltu elävän kalan siirtokielloin ja suosituksin tai säädöksin kalastusvälineistön kuivaamisesta tai desinfioinnista. Suomen integroituminen Euroopan unioniin on tuonut lainsäädäntötyöhön kansainvälisen ulottuvuuden: on pitänyt vaikuttaa unionin kalatautilainsäädäntöön niin, että tehokas lohiloisen vastustus on edelleen ollut mahdollista. Ehkäisytyötä on ollut tekemässä suuri joukko paikallisista kalastusluvanmyyjistä keskushallintoviranomaisiin ja tieteelliseen tutkimukseen. Kansainvälinen yhteistyö on luonnollisesti ollut vilkkainta Teno- ja Näätämöjokien alueiden naapurimme, Norjan, kanssa. Norjalaisiin arviointeihin ja Tenojoen vesistön sekä Tenon lohen biologian ominaisuuksiin pohjautuen esiselvityksessä todettiin, että valmiussuunnittelussa ei voida tähdätä Teno- tai Näätämöjoen vapauttamiseen lohiloistartunnasta, jos tartunta sinne pääsisi. Sen sijaan täytyisi ilmeisesti pyrkiä pelastamaan lohen geneettinen materiaali eläviin geenipankkeihin. Valmiussuunnittelulla tulisi selvittää, voitaisiinko istutuksilla ja mahdollisesti joitain loisesta puhdistettuja vesistön osia vaelluspoikasten kasvualueina säilyttämällä antaa lohikannalle tekohengitystä. Lohikannan ja lohenkalastuksen mahdollinen palauttaminen edellyttänee nykyistä paremmin lohiloista kestävän lohikannan aikaansaamista. Lohiloistartunnan aiheuttamien näkymien lohduttomuus alleviivaa ehkäisytoimien suurta merkitystä Teno- ja Näätämöjokien lohelle, lohenkalastukselle ja jokialueiden ihmisille. Valmiussuunnitelman teon aloittamista norjalaisten kanssa kuitenkin ehdotetaan, koska katastrofiskenaarion varalta pitäisi myös varautua. Valmiussuunnittelu lohiloisen varalta on Teno- ja Näätämöjokien alueella poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja eläintautiin varautumistehtävä.
 • Koski, Perttu (Evira, 2013)
  1/2013
  Projektissa tehtiin kartoitus Suomessa tehdystä Gyrodactylus salaris – lohiloisen vastustyöstä. 80-luvun puolivälistä asti on pohjoisia Atlantin lohen jokiamme, Tenoa ja Näätämöä, suojeltu elävän kalan siirtokielloin ja suosituksin tai säädöksin kalastusvälineistön kuivaamisesta tai desinfioinnista. Suomen integroituminen Euroopan unioniin on tuonut lainsäädäntötyöhön kansainvälisen ulottuvuuden: on pitänyt vaikuttaa unionin kalatautilainsäädäntöön niin, että tehokas lohiloisen vastustus on edelleen ollut mahdollista. Ehkäisytyötä on ollut tekemässä suuri joukko paikallisista kalastusluvanmyyjistä keskushallintoviranomaisiin ja tieteelliseen tutkimukseen. Kansainvälinen yhteistyö on luonnollisesti ollut vilkkainta Teno- ja Näätämöjokien alueiden naapurimme, Norjan, kanssa. Norjalaisiin arviointeihin ja Tenojoen vesistön sekä Tenon lohen biologian ominaisuuksiin pohjautuen esiselvityksessä todettiin, että valmiussuunnittelussa ei voida tähdätä Teno- tai Näätämöjoen vapauttamiseen lohiloistartunnasta, jos tartunta sinne pääsisi. Sen sijaan täytyisi ilmeisesti pyrkiä pelastamaan lohen geneettinen materiaali eläviin geenipankkeihin. Valmiussuunnittelulla tulisi selvittää, voitaisiinko istutuksilla ja mahdollisesti joitain loisesta puhdistettuja vesistön osia vaelluspoikasten kasvualueina säilyttämällä antaa lohikannalle tekohengitystä. Lohikannan ja lohenkalastuksen mahdollinen palauttaminen edellyttänee nykyistä paremmin lohiloista kestävän lohikannan aikaansaamista. Lohiloistartunnan aiheuttamien näkymien lohduttomuus alleviivaa ehkäisytoimien suurta merkitystä Teno- ja Näätämöjokien lohelle, lohenkalastukselle ja jokialueiden ihmisille. Valmiussuunnitelman teon aloittamista norjalaisten kanssa kuitenkin ehdotetaan, koska katastrofiskenaarion varalta pitäisi myös varautua. Valmiussuunnittelu lohiloisen varalta on Teno- ja Näätämöjokien alueella poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja eläintautiin varautumistehtävä.
 • Ritvanen, Tiina-kaisa (Evira, 2013)
  Evira Research Reports 4/2013
  Fat is a remarkable source of energy in diet. The majority of dietary fat consists of fatty acids, which have a great influence on health. Much attention in nutritional discussion has focused on the saturation of fatty acids in food. Another group of fatty acids with significance to health is trans fatty acids (TFAs). Trans fatty acids resemble saturated fat in a physiological sense but are shown to increase the risk of cardiovascular disease even more than saturated fat. Nevertheless, there are differences in the biological activity of different TFA isomers. The analysis of fatty acids has met an increasing demand for more and more precise identification. The correlation between saturated fat and cardiovascular diseases found in earlier decades has changed the nutritional recommendations to reducedfat dairy products. Reduced-fat dairy products are a way of reducing total energy in diet, too. Dairy products may have a modified fatty acid profile if fat sources other than milk are used. Modern methods, with a greater weight on mass spectrometric methods, for fatty acid analysis and the effects of fat on the chemical and sensory characteristics of dairy products are reviewed. Fat reduction changes the properties of cheese. The aim of the first part of the study was to characterise cheeses on the Finnish market and find out specifically the appealing characteristics of reduced-fat cheeses. The cheeses in the study were Emmental, Edam and Havarti-type cheeses. Chemical composition, sensory profile and consumer liking were studied. Cheese properties and liking were linked to identify the appealing characteristics of different cheeses. The second part of the study included fatty acid analysis. Dairy products on the market have variable fat sources of vegetable origin. It is known from the literature that hardened vegetable fats may have TFAs, but the current situation on the Finnish market was not known. The aim of the second part of the study was to survey the fatty acid profiles of milk-based dairy products (cheeses, vegetable fat ice creams, and vegetable fat cream substitutes) and spreads and shortenings on the market. Products with reduced-fat or modified fat were included. Free fatty acids are produced by lipolysis from fat. They have effect on the flavour of cheeses. Lipolysis can be enhanced by homogenisation. The aim of the third part of the study was to validate chromatographic method for free fatty acid analysis from cheese and to study the effect of homogenisation on free fatty acids in Emmental. The content of free fatty acids was joined to the sensory profile to find out if they have impact on flavour in the pilot Emmental cheeses. This study shows that it is possible to create reduced-fat cheeses with appealing characteristics. The properties influencing liking were slightly different in reduced-fat cheeses than in regular fat cheeses. Generally 4 reduced-fat cheeses were lacking flavour. The liking of reduced-fat cheeses might increase if flavour intensities could be increased. However, it is desirable that flavour intensity is not increased with salt, as this has negative health effects. The second part of the study shows that several milk-based products and spreads on the Finnish market do not contain remarkable amounts of trans fat. In addition, the fatty acid profiles of the cheeses are shown not to be affected by cheese variety or fat reduction. More interestingly, products have variable amounts of essential fatty acids and n-3 fatty acids. Accurate identification requires good separation between fatty acid isomers. In this study polar and highly polar columns with 60 m or 100 m length were sufficient for cis/trans separation for nutritional purposes. The analysis of fatty acid methyl esters by GC-MSD gave detailed information on fatty acids in dairy food. Free fatty acids of Emmental cheese were quantitatively analysed by GCMSD without derivatisation. Internal standards were used to correct for the effect of sample treatment. The method was suitable for cheese and for shortand medium-chain fatty acids. These volatile fatty acids contribute to the flavour of cheese. The homogenisation of cheese milk increased the content of free fatty acids and the intensity of taste in trial cheeses. The defects, and on the other hand, the appealing characteristics of reduced-fat cheeses were studied. These results contribute to the development of appealing cheeses with reduced-fat content. The survey on fatty acids in dairy-based products gave up-to-date information on products on the market. These results have significance to nutritionists, dieticians, legislators and consumers, as this knowledge was not available before.
 • Gindonis, Gindonis.; Taponen, S.; Myllyniemi, A.-L.; Pyörälä, S.; Nykäsenoja, S.; Salmenlinna, S.; Lindholm, L.; Rantala, M. (2013)
  Background: Methicillin-resistant staphylococci (MRS) are increasingly being isolated in bovine mastitis. The aim of our study was to evaluate the occurrence of MRS in Finnish mastitis milk samples and characterize the MRS isolates using molecular methods. Results: Methicillin-resistant S. aureus (MRSA) was a rare finding in bovine mastitis in Finland. Only two out of 135 (1.5%) S. aureus isolates were positive for mec genes. One of these carried mecA and was of spa type t172, SCCmec type IV and ST375, and the other harboured mecC, being spa type t3256, and ST130. MRSA ST375 is common among human MRSA isolates in Finland, but this is the first report in the country of bovine mecC MRSA. In coagulase-negative staphylococci (CoNS) originating from bovine mastitis, methicillin resistance was more common. In the two CoNS collections studied, 5.2% (17/324) and 1.8% (2/110) of the isolates were mecA positive. Eighteen of these were methicillin-resistant S. epidermidis (MRSE), which were divided into 6 separate PFGE clusters. One pulsotype was detected in different parts of the country, indicating clonal spread. Most MRSE (13/18) were of SCCmec type IV, one was of type V and four were non-typeable. Comparison with a human staphylococcal database indicated that bovine MRSE strains were not closely related to human MRSE isolates. Conclusions: The occurrence of MRS, especially MRSA, in bovine mastitis in Finland was low. Most methicillinresistant bovine CoNS are MRSE, and we found evidence of a bovine MRSE strain that may spread clonally. This is the first report of a Finnish bovine isolate of MRSAmecC ST130. The study provides a baseline for further MRS monitoring.
 • Nevas, M.; Kalenius, S.; Lundén, J. (2013)
  Finnish food business operators' (FBOs) opinions of the food control inspections performed by local authorities were evaluated, using a questionnaire. The production types of FBOs included were slaughterhouses, meat, fish and milk plants, egg-packing plants and storage facilities dealing with foods of animal origin. Based on a total of 459 responses, we noted that the impacts of official controls were considered valuable for food safety, since 78.8% of the respondents saw that the actions taken based on inspections had enhanced the safety of the products. The results also highlighted the importance of inspectors being familiar with the production processes to increase the efficacy of food control. More frequent visits by official inspectors correlated positively with FBOs' conceptions of noncompliances being relevant for food safety. The FBOs saw local inspectors as the most important sources of new information concerning food safety legislation and 89.1% of the respondents confirmed that discussions with local inspectors had helped them understand the food safety risks within their processes. We also noted that the bigger the FBO, the more clearly they seem to perceive the risks associated with their processes (Spearman's rank correlation coefficient r = 0.127, P = 0.009).
 • Gadd, Tuija (Evira, 2013)
  Evira Research Report 3/2013
  Viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV) was diagnosed after clinical symptoms for the first time in 2000 from four rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum) farms in Åland and Pyhtää in Finland. Phylogenetic analysis based on the full-length VHSV glycoprotein (G) and nonvirion (NV) genes of the Finnish VHSV isolates in 2000–2004 revealed that all isolates are closely related and grouped in the genotype Id, which suggests the same origin of infection. Finnish isolates were shown to be closely related to the old freshwater isolates from rainbow trout in Denmark and to one old marine isolate from cod in the Baltic Sea, and located close to the presumed ancestral source. Infection with the VHSV genotype Id has spread since then, and the same genotype had been isolated from rainbow trout farms in three separate locations: Åland in the Baltic Sea, and Uusikaupunki in the Gulf of Bothnia, and Pyhtää in the Gulf of Finland. The majority of isolations have been from Åland, and since 2009 have only been from there. The VHSV genotype Id was isolated from Pyhtää only in 2000 and 2001 and from Uusikaupunki once in 2004 and 2008. The pathogenicity of rainbow trout genotype Id isolates was analysed in infection experiments with rainbow trout fry. The cumulative mortalities induced by waterborne and intraperitoneal challenge were approximately from 13% to 40% and 66 % to 90%, respectively, depending on the size of the rainbow trout fingerlings. The Finnish brackish water VHSV genotype Id isolates induce lower mortality than freshwater VHSV isolates in infection experiments but they could represent an intermediate stage of marine isolates evolving towards pathogenicity in rainbow trout. The occurrence of viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV) was examined in the main spawning stocks of wild European river lamprey, Lampetra fluviatilis, in the rivers of Finland from 1999 to 2008. In total, 2621 lampreys as 262 pooled samples were examined virologically during 1999–2008. VHSV was isolated from five lamprey samples from the mouth of the rivers Lestijoki and Kalajoki, which flow into the Bothnian Bay of the Baltic Sea from Finland. The full-length VHSV G gene sequence revealed that the isolates were closely related to the VHSV strains isolated earlier from herring and sprat, Sprattus sprattus (L.), in Gotland and were therefore assigned to VHSV genotype II. The virulence of the lamprey VHSV genotype II isolate was evaluated by an experimental infection trial in rainbow trout fry. No mortality was induced post-infection by either waterborne or intraperitoneal challenge. To clarify the role of wild fish, especially Baltic herring, Clupea harengus membras (L.), in the epidemiology of VHSV in brackish waters, Baltic herring with no visible signs of disease were collected from the Archipelago Sea, the Gulf of Bothnia and from the Eastern Gulf of Finland. In total 7580 herring as 758 pooled 5 samples and 3 029 wild salmonid broodfish were virologically examined during 2004–2006. VHSV was isolated from 50 pooled herring samples collected from the Archipelago Sea and one pooled sample collected from the Gulf of Bothnia. Further studies based on the full-length VHSV G gene sequence revealed that the Finnish herring isolates were VHSV genotype II, closely related to the VHSV strains isolated earlier from herring and sprat in Gotland. VHSV genotype II isolated from the lamprey and herring is thought to be independent of the VHSV Id epidemic in farmed rainbow trout in Finnish brackish waters. The most varied VHSV strains are found in seawater. This would indicate that the viruses in freshwater originate from the sea. Two fish farms situated in the lake area of Finland have experienced elevated mortalities affecting fry of grayling, Thymallus thymallus, since 2002. These farms are using surface water for the production of juveniles of several fish species. Fourteen pooled samples were positive in virus isolation. Based on full-length G gene and partial RNA polymerase (L) gene sequences and the indirect fluorescent antibody technique (IFAT), the virus was classified as a perch rhabdovirus (PRV). Pairwise comparisons of the G and L gene regions of grayling isolates revealed that all the isolates were very closely related, with almost 100% nucleotide identity, which suggests the same origin of infection for the two farms. PRV isolates were closely related to the strain isolated from perch, Perca fluviatilis and sea trout, Salmo trutta trutta, caught from the Baltic Sea. The second shortest phylogenetic distances to rhabdoviruses isolated from other countries appeared to be to perch, grayling and pikeperch isolates from France and a pike rhabdovirus isolate from Denmark. This is the first time PRV has caused disease in grayling in Finland.