Tuplamaisterit - korkeakoulutuksen merkitys kilpailuyhteiskunnassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9865
Title: Tuplamaisterit - korkeakoulutuksen merkitys kilpailuyhteiskunnassa
Author: Sjöblom, Linda
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2003-05-05
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/9865
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Pro gradu -tutkielmani liittyy koulutussosiologian alaan. Tutkimukseni kohteena on niin kutsuttu päällekkäinen kouluttautuminen eli tuplamaisterit, ja korkeakoulutuksen merkitys nyky-yhteiskunnassa. Työni liittyy läheisesti suomalaisessa korkeakoulutuksessa viime vuosikymmenien aikana tapahtuneisiin muutoksiin ja koulutuksen laajenemiseen. Myös kilpailun käsite on tärkeä osa tutkimustani. Tutkimukseni kohteena olevat tuplamaisterit ovat kahta (tai useampaa) ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia tai jo suorittaneita naisia ja miehiä. Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty teemahaastatteluilla. Analysointimenetelmänä käytin sisällön analyysiä sekä Derek Layderin (1993) tutkimuskarttaa (research map). Haastateltavien valintakriteereihin kuului se, että he olivat edenneet opinnoissaan molemmilla aloilla jo pitkälle, ja valmistuminen ei ollut vain pelkkä ajatus vaan todellinen tavoite tai tosiasia. Toinen kriteeri oli se, että suoritettavat tutkinnot ovat yliopistotasoisia ylempiä korkeakoulututkintoja. Ei esimerkiksi ammattikorkeakouluissa suoritettuja tutkintoja. Lisäksi edellytin haastateltaviltani, että he olivat hakeutuneet molemmille koulutusaloille normaalin oppilasvalinnan kautta, eikä esimerkiksi erillisvalintojen tai maisteriohjelmien kautta. Tutkielmassani selvitetään sitä, mitä motiiveja tai perusteluja tuplamaistereiden puheesta löytyy, ja mihin laajempiin seikkoihin päällekkäinen kouluttautuminen voisi liittyä. Lisäksi tutkin tätä ilmiötä tilanteessa, jota luonnehtii korkeakoulututkintojen määrän jatkuva kasvu ja sen myötä muuttunut tilanne työmarkkinoilla. Tutkimuksen teoreettisena pohjana ovat Pierre Bourdieun näkemykset erottautumisesta, kentistä ja pääomista. Myös Bourdieun habituksen käsite on merkittävä etenkin tutkimukseni analyysin ja tulosten kannalta. Lisäksi käsitykset koulutuksesta resurssina on tutkimukselleni tärkeitä. Resurssinäkemyksen pohjana käytän muun muassa Max Weberin, Anthony Giddensin ja Päivi Naumasen kirjoituksia. Suomalaiset koulutussosiologiset tutkimukset, esimerkiksi Osmo Kivisen kirjoitukset, ovat myös tutkimukseni merkittäviä lähteitä. Tutkielman tuloksista ilmenee, että päällekkäinen kouluttautuminen on yksi vastaus työmarkkinoiden kiristyneelle kilpailulle ja yksi keino saada mieluisia, koulutusta vastaavia töitä. Kahdella tutkinnolla yksilö pystyy varmistamaan statuksensa ja tutkinnot toimivat resurssina tai pääomana. Muita tutkimuksessa esiin tulleita resursseja ovat (erikois-)koulut, laaja-alainen koulutus sekä kansainväliset kokemukset. Tutkimuksen tuloksiin liittyy läheisesti myös Markku Vanttajan ajatus menestyjähabituksesta. Tuplamaisterit eivät tavoittele Nobel-palkintoja tai akateemista menestystä. Elämme yhteiskunnassa, jossa lähes kaikki kouluttautuvat, ja elinikäisestä oppimisesta on tullut pakon kaltainen haaste. Tällainen yhteiskunta tukee tuplamaistereiden päätöstä hankkia kaksi tutkintoa eli laaja-alaista koulutuspääomaa.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: koulutussosiologia
korkea-asteen koulutus
koulutusvalinnat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.18Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record