Demographic Transition and Economic Growth

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9878
Title: Demographic Transition and Economic Growth
Author: Lehmijoki, Ulla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-08-27
URI: http://hdl.handle.net/10138/9878
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Demographic transition, a shift of both fertility and mortality to a lower level, took place in Europe and its offshoots together with industrial revolution. The decrease in mortality started in end of the eighteenth century and that of fertility around 1900. Because the decrease in fertility much lagged that in mortality, population growth accelerated temporarily. The transition escalated to developing countries and the peak population growth in these countries took place in the mid of 1960s. Chapter one gives a survey of demographic transition theories. The traditional theory of transition sees it as an outcome of industrialization. Economic, cultural, and homeostatic theories are discussed. A panel data analysis shows that the mortality, the share of agricultural labor force, the level of per capita income, and the rate of economic growth are important determinants of total fertility. Chapter two combines population function, giving population growth as a function of income with a standard Ramsey model and solves it in virtual time. The model might have multiple steady states. Global analysis shows that stable saddle path either spirals from the focus between two saddles or runs from the origin. A proof for global optimality in the case of variable discount rate is given. Calibrated version shows that high population growth can lead the economy to a poverty trap. Chapter three shows that in the early development, the mortality decrease led to lengthening of life and increase in population growth. Lengthening of life increases the possibilities and motivation for formal and informal learning and human capital accumulation. Human capital in turn decreases mortality and fertility. In early development, income increases increased population growth. Model of economic growth has a poverty trap if the income share of capital is low. Chapter four derives four demographic clubs by regression tree analysis. Three clubs exhibit conditional convergence in time series unit root tests. Gini coefficients 1960-1995 show that decrease in population growth in poor countries leads to decrease in income inequality. Per capita income is high if population growth from 1995 to 2030 is low.Väestöllinen transitio, sekä syntyneisyyden että kuolleisuuden lasku, tapahtui Euroopassa teollistumisen yhteydessä. Kuolleisuuden lasku alkoi 1700-luvun lopussa ja syntyneisyyden lasku noin 1900. Koska syntyneisyyden lasku tapahtui paljon myöhemmin, väestönkasvu kiihtyi tilapäisesti. Transitio levisi kehitysmaihin, joissa väestönkasvun huippu saavutettiin 1960-luvun puolivälissä. Kappaleessa yksi tarkastellaan väestöllisen transition teorioita. Traditionaalinen teoria näkee transition teollistumisen tuloksena. Myös taloudellisia, kulttuurisia ja homeostaattisia teorioita käsitellään. Paneelianalyysi osoittaa, että kuolleisuus, maataloustyöläisten osuus, tulotaso sekä taloudellinen kasvu selittävät kokonaishedelmällisyyttä. Kappaleessa kaksi esitetään väestöfunktio, joka kuvaa väestönkasvun tulon funktiona. Väestöfunktio yhdistetään tavanomaiseen Ramsey-malliin, joka ratkaistaan virtuaaliajassa. Mallissa saattaa olla useita tasapainoja. Globaalianalyysi osoittaa, että stabiili satulaura voi joko purkautua kahden satulapisteen välissä sijaitsevasta fokuksesta tai saada alkunsa origosta. Kappale esittää mallin globaalin ratkaisun todistuksen muuttuvan diskonttotekijän tapauksessa. Kalibroitu malliversio osoittaa, että korkea väestönkasvu voi johtaa köyhyysloukkuun. Kappaleessa kolme osoitetaan, että varhaisessa kehitysvaiheessa kuolleisuuden lasku johti sekä eliniän pitenemiseen että väestönkasvuun. Eliniän piteneminen lisäsi muodollisen koulutuksen mahdollisuuksia, mutta myös oppiminen varsinaisen koulutuksen ulkopuolella kasvoi. Tämä kiihdytti inhimillisen pääoman kasaantumista. Toisaalta inhimillinen pääoma vaikutti kuolleisuuteen ja syntyneisyyteen, jotka riippuivat myös tulosta. Taloudellisen kasvun mallissa voi olla köyhyysloukku, jos pääoman kansantulo-osuus on alhainen. Kappaleessa neljä johdetaan neljä väestöllistä klubia regressiopuu-analyysillä. Kolme klubia konvergoi ehdollisesti yksikköjuuritestillä mitattuna. Gini-kertoimet 1960-1995 osoittavat, että väestönkasvun taittuminen köyhissä maissa vähentää tulojaon epätasaisuutta. Tulotaso on korkeampi 1995-2030 mikäli väestönkasvu on alhainen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: economic growth
demographic transition
human capital
convergence clubs
income inequality
taloudellinen kasvu
väestöllinen transitio
henkinen pääoma
konvergenssi
tulonjako


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.70Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.81Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record