Säkerhetstänkandet i Finland och Estland på 2000-talet - en jämförande analys

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Kotka-Bystedt, Anna
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:21:17Z
dc.date.available 2009-09-08T09:21:17Z
dc.date.issued 2006-11-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/9879
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Avsikten med denna pro gradu-avhandling var att undersöka hur den officiella säkerhetspolitiken presenteras och artikuleras. Forskningsfrågan var följande: Hur har säkerheten artikulerats i Finland respektive Estland under tidsperioden 2000-2005 och hur skiljer sig den här artikuleringen av säkerhet sig? Hypotesen utgick från att Finland i mindre utsträckning än Estland låter sig påverkas av Ryssland som en säkerhetspolitisk faktor. Hypotesen prövades mot bakgrund av Köpenhamnsskolans referensram. Köpenhamnsskolan utgår, till skillnad från traditionella uppfattningar av säkerhet, från ett ”vidgat säkerhetsbegrepp”. Skolan definierar fem säkerhetspolitiska sektorer: den militära-, politiska-, ekonomiska-, sociala- och miljösektorn. Dessa sektorer tillämpades vid analysen av undersökningsmaterialet. En av huvudtankarna i Köpenhamnsskolan är säkerhetiseringsbegreppet, vilket innebär att en fråga lyfts från den rutinmässiga hanteringen av frågor inom dagspolitiken och med argument som handlar om överlevnad hanteras denna fråga med extraordinära medel och metoder. Detta leder till att frågan säkerhetiseras. Frågor blir alltså säkerhetsfrågor genom säkerhetiseringsprocessen. Den empiriska undersökningen i avhandlingen utgjordes av en kvalitativ och komparativ jämförelse av skriftliga källor från utrikesministeriet (UM) i Finland och Estland. Undersökningsmaterialet bestod av 17 olika uttalanden i form av pressmeddelanden, dagböcker och tal från Finlands UM och 18 anföranden och uttalanden från Estlands UM. Därtill analyserade jag Statsrådets redogörelse för Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2004 och Republiken Estlands nationella säkerhetskoncept 2004. Analysen av materialet på basen av den teoretiska referensramen visade på att det traditionella geopolitiska säkerhetstänkandet är mera framträdande i Finland än i Estland. Det estniska säkerhetstänkandet identifierade sig starkt med medlemskapet EU och Nato medan det säkerhetspolitiska tänkandet i Finland i större utsträckning påminde om det traditionella geopolitiska tänkandet. Med andra ord, tyder undersökningen på att hypotesen förkastades eftersom Finland i större utsträckning än Estland förefaller vara återhållsammare i sitt säkerhetspolitiska tänkande. en
dc.language.iso sv
dc.subject turvallisuuspolitiikka fi
dc.subject Suomi fi
dc.subject 2000-luku fi
dc.subject säkerhetspolitik sv
dc.subject Finland sv
dc.subject 2000-talet sv
dc.title Säkerhetstänkandet i Finland och Estland på 2000-talet - en jämförande analys sv
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.86Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record