Dynaamiset probit-mallit ja suhdannesyklin ennustaminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9930
Title: Dynaamiset probit-mallit ja suhdannesyklin ennustaminen
Author: Nyberg, Henri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Mathematics and Statistics
Date: 2006-10-06
URI: http://hdl.handle.net/10138/9930
Thesis level: master's thesis
Abstract: Ekonometrisessa tutkimuksessa dynaamisia binäärisiä aikasarjamalleja on toistaiseksi tutkittu kohtuullisen vähän. Viime vuosina on kuitenkin esitetty useita uusia aikasarjamalleja. Tässä tutkielmassa pääpaino on Kaupin ja Saikkosen (2005) esittämissä probit-malleissa, joissa tarkasteltavan aikasarjan viivästettyjä havaintoja sisältävää ns. dynaamista probit-mallia laajennetaan uudella ns. autoregressiivisella osalla. Tutkielman teoriaosassa tarkastellaan probit-mallien ominaisuuksia, kuten parametrien suurimman uskottavuuden estimointia sekä mallien diagnostiikkaan ja ennustamiseen liittyviä kysymyksiä. Parametrien estimoinnin yhteydessä havainnollistetaan uuden autoregressiivisen osan tuomia muutoksia perinteisiin ns. staattisiin probit-malleihin nähden. Hypoteesien testaamista käsittelevässä kappaleessa esitetään kaksi autoregressiivisen osan tarpeellisuutta testaavaa LM-testiä. Teoreettisia tarkasteluita sovelletaan tutkielman empiriaosassa suhdannesyklien ennakointiin, jossa tavoitteena on ennustaa esiintyneitä taloudellisia taantumajaksoja. Aineistona käytetään Yhdysvaltojen ja Saksan vuodesta 1972 alkavaa kuukausiaineistoa, joka on koottu useista eri lähteistä. Lähdekirjallisuudessa hyödyllisiksi ennakoiviksi taantumaindikaattoreiksi havaittujen tuottokäyrien, eli pitkän ja lyhyen koron erotusten, lisäksi käytetään myös muita selittäviä muuttujia, kuten tarkasteltavaan maahan nähden ulkomaista tuottokäyrää sekä maiden pörssien osaketuottoja. Aivan uutena selittäjänä tarkastellaan maiden välistä korkoeroa. Otoksen sisäisissä ja vuonna 2001 alkaneen viimeisimmän taantumajakson keinotekoisissa otoksen ulkopuolisissa ennusteissa Kaupin ja Saikkosen esittämät uudet ns. dynaaminen autoregressiivinen ja autoregressiivinen malli osoittautuvat käyttökelpoisimmiksi malleiksi. Monissa tutkimuksissa käytetty staattinen malli vaikuttaisi olevan käyttökelpoinen lähinnä pitkissä vuoden pituisissa ennusteissa. Vuoden 2001 taantumaa ennustettaessa parhaimmat mallit antoivat selkeät taantumasignaalit kolmesta kuuteen ehtäviä johtopäätöksiä. Maiden kotimaisen tuottokäyrän ohella myös osaketuotoilla ja ulkomaisella tuottokäyrällä havaitaan tilastollisesti merkitsevää ennustevoimaa. Yhdysvaltojen ja Saksan välinen korkoero näyttäisi olevan hyödyllinen selittäjä Saksan tapauksessa. Tutkielman tärkein lähde on Kaupin ja Saikkosen (2005) artikkeli. Teoriaosan kannalta keskeisiä lähteitä ovat Davidsonin ja MacKinnonin kirja (1993) sekä autoregressiivisen osan LM-testiä esitettäessä heidän artikkelinsa (1984) apumallit. Suhdannesyklisovelluksessa tutkielman kannalta keskeisimpiä ovat Bernardin ja Gerlachin (1998) sekä Estrellan ja Mishkinin (1998) artkuukautta ennen taantumajakson alkua. Ennustetehokkuuden kasvaessa mallien dynaamiset rakenteet muuttavat samalla selittävistä muuttujista tikkelit, joissa käsitellään samoja selittäviä muuttujia kuin tässä tutkimuksessa, mutta staattista probit-mallia käyttäen. Empiiristä osaa varten käytiin lävitse edellä mainittujen lähteiden lisäksi laajasti muita suhdannesyklien ennustamiseen ja korkojen tuottokäyriin liittyviä tutkimuksia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: dynaamiset probit-mallit
suhdannevaihtelut - ennustaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.22Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record