Kuntalainen osallistujana: Asukkaiden näkemyksiä osallistumisesta kaupungin suunnitteluun Espoonlahden ja Kauklahden alueilla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9940
Title: Kuntalainen osallistujana: Asukkaiden näkemyksiä osallistumisesta kaupungin suunnitteluun Espoonlahden ja Kauklahden alueilla
Author: Toivonen, Auli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-04-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/9940
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan kuntalaisten näkemyksiä osallistumisesta kaupungin suunnitteluun. Osallistujalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kuntalaista poliittis-hallinnollisena toimijana, jolla perinteisen äänestämisen lisäksi on mahdollisuus vaikuttaa omaa elinpiiriään koskeviin päätöksiin suoran demokratian keinoin esimerkiksi osallistumalla asuinalueen suunnittelusta omaa näkemystään työstävään asukastyöryhmään. Kuntalaisten osallistumista tutkitaan maankäytön suunnitteluun liittyvänä, kaupunkisuunnitteluprosessissa, johon asukkaiden kuuleminen on liittynyt jo pidempään. Osallistumista voidaan lähestyä monesta näkökulmasta. Viimeaikainen osallistumista koskeva tutkimus on kuitenkin keskittynyt pitkälti siihen, missä määrin erilaisia suoran osallistumisen keinoja on kunnissa käytetty ja mitkä tekijät selittävät keinojen käyttöä ja käyttämättömyyttä. Vähemmälle pohdinnalle on jäänyt kysymys, mitä mieltä asukkaat itse ovat osallistumisesta ja haluavatko he ylipäätään osallistua nykyistä enemmän. Tutkimus tehtiin kvantitatiivisena postikyselynä satunnaisesti valituille yli 18-vuotiaille asukkaille Espoonlahden ja Kauklahden suuralueilla. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa asukkaiden toiveita osallistumiskeinoista, heidän suhtautumisestaan asukasyhdistyksiin ja paikallisista toimijoista muodostettuun alueneuvottelukuntaan. Sen lisäksi tutkittiin, toivovatko asukkaat ylipäätään lisää suoran osallistumisen keinoja vai riittääkö heille äänestäminen vaikutuskanavana. Tulokseksi saatiin, että asukkaat toivoivat eniten sähköisiä palautekanavia. Asukkaiden näkemykset toivotuista osallistumiskeinoista kuitenkin vaihtelivat runsaasti ja heidän taustaominaisuutensa vaikuttivat voimakkaasti siihen, millaisia osallistumiskeinoja he toivoivat. Tästä tutkimuksessa vedetään johtopäätös, että erilaisia osallistumiskeinoja tulisi olla rinnan, jotta tavoitettaisiin mahdollisimman monia ja erilaisia kuntalaisia. Asukasyhdistyksiä on monesti totuttu pitämään alueen äänenä kaupunkia suunniteltaessa. Toisaalta niiden edustavuudesta hallinnon virkamiesten ja luottamushenkilöiden taholta on herätetty epäilyjä. Asukasaktiivisuus ja asukasyhdistyksissä toimiminen todetaankin tutkimuksessa olevan tyypillisempää tietyille kuntalaisryhmille. Myös asukkaiden tietämys alueneuvottelukunnasta osoittautui vähäiseksi. Asukkaiden taustaominaisuudet eivät kuitenkaan vaikuttaneet siihen, miten he suhtautuivat asukasyhdistysten edustavuuteen. Moni vastaajista suhtautui kriittisesti äänestämisen riittävyyteen vaikutuskanavana kaupunkia suunniteltaessa. Tutkimuksen valossa asukkaat haluavatkin vaikuttaa ja osallistua nykyistä enemmän suunnitteluun. Kuitenkin sillä, minkä tyyppisiä osallistumiskeinoja hallinnossa pyritään kehittämään, näyttää olevan vaikutusta siihen minkä tyyppisten asukkaiden osallistumista edistetään.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: osallistuminen
kunnat
kuntalainen
kaupunkisuunnittelu
yhdistykset
asukasyhdistys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.10Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record