Hyvät, pahat ja ristiriitaiset : Ruumiillisuus nuorten naisten sosiaalisina käsityksinä ja yksilöllisinä kokemuksina

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9967
Title: Hyvät, pahat ja ristiriitaiset : Ruumiillisuus nuorten naisten sosiaalisina käsityksinä ja yksilöllisinä kokemuksina
Alternative title: The Good, the Bad and the Contradictory : Young Women's Embodiment as Social Representations and Individual Experiences
Author: Liimakka, Satu
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2004-11-04
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/9967
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten naisten käsityksiä ja kokemuksia naisen ruumiillisuudesta. Tutkittavat (yhteensä 19 nuorta naista) ovat 17–18-vuotiaita helsinkiläisiä lukiolaisia. Tutkimusaineisto muodostuu kolmesta ryhmäkeskustelusta ja kirjoituksista (22 kpl). Nuorten naisten ruumiillisuutta tarkastellaan kahdesta näkökulmasta. Käsitysten tasolla tutkitaan, millaisia sosiaalisia representaatioita eli sosiaalisesti jaettuja käsityksiä naisruumiillisuudesta nuorilla naisilla on. Yksilöllisten kokemusten tasolla tarkastellaan fenomenologisesti nuorten naisten kokemuksia omasta ruumiistaan. Lopuksi tarkastellaan kokemusten ja käsitysten välistä suhdetta. Analyysimenetelmänä on aineistolähtöinen teoria. Nuorten naisten sosiaalisesti jakamat käsitykset naisruumiillisuudesta tiivistyvät kuudeksi prototyypiksi. Prototyypit ilmaisevat kiteytettynä erilaisten naisruumiillisuuden representaatioiden tyypillisimmät ominaisuudet. Vastakohtapareina positiivinen/negatiivinen ilmenevät prototyypit kuvaavat kolmea keskeistä naisruumiillisuuden aluetta: terveyttä (terve/anorektikko), ruumiin muokkausta (trimmi/mies-nainen) ja seksuaalista viehättävyyttä (sopusuhtainen/pimu). Ruumis muodostaa ryhmärajat nuorten naisten välille jakaen naiset 'hyviin naisiin' (terveet, trimmit ja sopusuhtaiset) ja 'huonoihin naisiin' (anorektikot, mies-naiset ja pimut). Kokemus omasta ruumiista on tutkittavilla nuorilla naisilla kahtia jakautunut. Toisaalta oma ruumis on yksityinen eletty ja koettu ruumis, 'mun ruumis', kuin koti jossa on hyvä olla. Toisaalta ruumis on julkinen objektiruumis, jatkuvan arvioinnin, tarkkailun ja kommentoinnin kohde. Objektiruumiina saatu positiivinen huomio voi tuottaa mielihyvää, mutta myös vahvistaa naisen ruumiin luonnetta julkisena objektina. Keskeiseksi kokemuksen määrittäjäksi nousee kokemus ristiriidasta: omaa ruumista verrataan normatiiviseen ihannenaisen ruumiiseen, joka on lähes mahdoton tavoittaa. Normatiivisia vaatimuksia naisruumiille kritisoidaan, mutta silti koetaan paineita ja riittämättömyydentunnetta omasta ruumiista suhteessa kulttuurisiin ihanteisiin. Käsitysten ja kokemusten rinnakkainen tarkastelu osoittaa, että niitä on lähes mahdoton erottaa kokonaan toisistaan. Käsitykset ja kokemukset ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään, jolloin myös yksilön ruumiinkokemus rakentuu väistämättä suhteessa kulttuurisiin käsityksiin ruumiista ja sukupuolesta. Keskeiset lähteet: Grosz, Elizabeth (1994): Volatile Bodies. Towards a Corporeal Feminism. Puuronen, Anne & Välimaa, Raili (toim.) (2001): Nuori ruumis. Oinas, Elina (2001): Making Sense of the Teenage Body. Sociological Perspectives on Girls, Changing Bodies, and Knowledge. Heinämaa, Sara (1996): Ele, tyyli ja sukupuoli. Merleau-Pontyn ja Beauvoirin ruumiinfenomenologia ja sen merkitys sukupuolikysymykselle. Deaux, Kay & Philogene, Gina (toim.) (2001): Representations of the Social. Bridging Theoretical Traditions.The topic of research is young women's representations of woman's body and their own body experiences. Research subjects (19 young women) are 17–18 years old high school students in Helsinki. Research material consists of three group discussions and individual writings (22 writings). Young women's embodiment is explored from two perspectives. On the level of representations this study explores what kind of social representations, that is, socially shared ideas about women's embodiment young women have. On the level of individual experiences the study focuses on young women's body experiences, seen from the perspective of phenomenology. Also the relationship between experiences and representations is discussed. Analysis of research material is based on grounded theory methodology. Young women's socially shared ideas about women's embodiment are divided into six prototypes. Prototypes express the most typical properties of each representation. Prototypes form positive/negative opposites. They describe three areas of women's embodiment: health (healthy/anorectic), shaping the body (fit/man-woman), and sexual attractiveness (good-looking/chick). Group distinctions between young women are formed according to the body – 'good women' are healthy, fit and good-looking, while 'bad women' are anorectic, manly women and sexy chicks. Young women's body experiences are contradictory. On one hand body is a private lived and experienced body, like a comfortable home. On the other hand body is a public object, constantly under evaluation, surveillance and public attention. Positive attention given to object body can feel good, but it also reinforces the public character of women's bodies. Main experience is the experience of contradiction: young women compare their bodies to the normative body of an ideal woman, which is almost impossible to reach. Young women criticize normative requirements for women's bodies, but still they experience pressures and feelings of inadequacy in relation to cultural body ideals. Separating experiences and representations totally from each other is almost impossible. Representations and experiences interact with each other all the time, which means that individual body experiences are constructed in relation to cultural ideas about body and gender. Main sources were: Grosz, Elizabeth (1994): Volatile Bodies. Towards a Corporeal Feminism. Puuronen, Anne & Välimaa, Raili (toim.) (2001): Nuori ruumis. Oinas, Elina (2001): Making Sense of the Teenage Body. Sociological Perspectives on Girls, Changing Bodies, and Knowledge. Heinämaa, Sara (1996): Ele, tyyli ja sukupuoli. Merleau-Pontyn ja Beauvoirin ruumiinfenomenologia ja sen merkitys sukupuolikysymykselle. Deaux, Kay & Philogene, Gina (toim.) (2001): Representations of the Social. Bridging Theoretical Traditions.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: ruumiillisuus
ruumiinkokemus
naisruumiin representaatiot
nuoret naiset
embodiment
body experience
female body - representations
young women


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 49.26Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 49.14Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record