Postkoloniaalisesta perheestä uuteen kumppanuuteen : eurooppalaistuminen ja ranskalais-afrikkalaiset erityissuhteet tasavallan presidentti Jacques Chiracin diskurssissa 1995-2007

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9979
Title: Postkoloniaalisesta perheestä uuteen kumppanuuteen : eurooppalaistuminen ja ranskalais-afrikkalaiset erityissuhteet tasavallan presidentti Jacques Chiracin diskurssissa 1995-2007
Author: Keskinen, Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-05-09
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/9979
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan Euroopan integraation ja sen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ulottuvuuden kehityksen vaikutusta Ranskan entisen presidentin Jacques Chiracin tapoihin määritellä Ranskan ja sen entisten Afrikan siirtomaiden suhteita hänen virallisessa diskurssissaan vuosina 1995–2002. Tarkastelu keskittyy Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, jonka ranskankielisiin maihin Ranska on niiden itsenäistymisestä lähtien pyrkinyt ylläpitämään poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia ”erityissuhteita”. Näiden erityissuhteiden merkitys Ranskan ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ajattelussa sekä kansallisen identiteetin määrittelyssä on historiallisesti ollut merkittävä. Aiempi konstruktivistinen kansainvälisen politiikan tutkimus postkoloniaalisista yhteisöistä ja ”eurooppalaistumiseksi” kutsutusta sosiaalisesta prosessista muodostaa sen teoreettisen viitekehyksen, jonka valossa Chiracin diskurssia Ranskan ja Afrikan erityissuhteista tarkastellaan. Tämä tutkimus on osoittanut, että perheen metaforan ympärille jäsentynyt poliittisen johdon diskurssi on näytellyt historiallisesti keskeistä osaa postkoloniaalisten ideoiden ja identiteettien uudelleen tuottamisessa. Itsenäistymisen jälkeen muotoutunut Ranskan postkoloniaalinen perhe on kuitenkin 1990-luvulta lähtien joutunut sopeutumaan ulkoisten ja sisäisten muutospaineiden alla muuttuneisiin toiminnan konteksteihin. Vuosituhanteen vaihteeseen tultaessa Ranskan poliittisen johdon käsitys Ranskan roolista suhteessa Afrikkaan on muotoutunut yhä tiiviimmässä eurooppalaisessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa kontekstissa, mikä on vaikuttanut olennaisella tavalla ranskalais-afrikkalaisia suhteita historiallisesti määrittäneiden ideoiden ja identiteettien muutokseen. Tutkielma tarjoaa konstruktivistisen selityksen ranskalais-afrikkalaisten suhteiden diskursiivisen ja normatiivisen rakentumisen muutoksesta ja eurooppalaistumisen vaikutuksesta tähän muutokseen. Keskittymällä presidentti Chiracin diskurssin analyysissä Ranskan ja Afrikan suhteita jäsentävien metaforien tarkasteluun se tarjoaa selitysvoimaisen kuvauksen niistä tavoista, joilla Ranskan poliittinen johto on pyrkinyt määrittelemään Ranskan roolia suhteessa Afrikkaan muuttuvassa todellisuudessa. Chiracin diskurssin tarkastelu osoittaa, että 1990-luvulla tapahtuneen kansainvälisen toimintaympäristön muutoksen ja vuosikymmenen puolivälistä voimistuneen eurooppalaistumisen prosessin myötä idea Ranskan eksklusiivisesta postkoloniaalisesta perheestä on menettänyt merkitystään ja korvautunut poliittisen johdon diskurssissa uusilla inklusiivisemmilla tavoilla määrittää Ranskan suhdetta Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Tämä muutos on alkanut sopeutumisena muuttuneisiin toiminnan olosuhteisiin ja edennyt kohti syvempää ja pysyvämpää kognitiivista muutosta Ranskan poliittisen johdon ajattelussa. Chiracin diskurssissa muuttuvat käsitykset Ranskan suhteesta Afrikkaan ovat jäsentyneet perheen metaforan korvautumisena ensin eräänlaista ”välittäjyyttä” ja sittemmin ”uudenlaista kumppanuutta” käsitteellistäneillä ilmaisuilla. Uuden kumppanuuden myötä Ranskan poliittinen johto on 2000-luvulla pyrkinyt yhtäältä ”sisäistämään” Euroopan unionin osaksi ranskalais-afrikkalaisia suhteita ja toisaalta säilyttämään niiden kulttuurisen erityisyyden. Yleisemmällä tasolla Ranskan postkoloniaalisia erityissuhteita ylläpitäneiden perinteisten ideoiden ja identiteettien sekä eurooppalaistumisen välisessä jännitteessä voidaan nähdä olevan kyse kahden erilaisen, gaullistisen ja eurooppalaisen ”ranskalaisuuden vision” yhteen sovittamisesta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Chirac, Jacques
ulkopolitiikka
postkolonialismi
integraatio
Ranska
Eurooppa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.37Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record