Regulatory Reform of the Finnish Environmental Policy. Making the EIA-law, CO2-taxation and Voluntary Agreements

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Sairinen, Rauno
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:22:31Z
dc.date.available 2009-09-08T09:22:31Z
dc.date.issued 2000-03-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/9984
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana Eurooppalaisessa ympäristöpolitiikassa on tapahtunut julkisen ohjauksen uudistuminen (regulatory reform). Tämä tarkoittaa, että erityyppisiä uusia ohjauskeinoja, kuten taloudellinen ohjaus, uudet suunnittelun välineet, vapaaehtoiset lähestymistavat, on otettu käyttöön. Tässä tutkimuksessa kysytään kuinka tämä ‘ohjausreformi' on edennyt Suomessa. Kuinka uusia ohjauskeinoja on valittu, muotoiltu ja käytetty, ja minkälaiset poliittiset, hallinnolliset ja ideologiset tekijät ovat vaikuttaneet näiden keinojen kehittymiseen? Tutkimustehtävä jakaantuu neljää alatehtävään: 1) teoreettisen viitekehyksen luomisessa yhdistetään Linderin ja Petersin ohjaukeinojen valinnan teoriaa, Jänicken politiikan selitysmallia, Foucault'n 'governmentality' (‘hallinnanmentaliteetti') teoriaa ja poliittisten kulttuurien käsitteitä. Lisäksi kehitetään ‘environmental governmentality' käsite, jota sovelletaan ympäristöstrategioiden kehityksen analyysiin. ‘Ympäristöpoliittinen hallinnanmentaliteetti' sisältää neljä ulottuvuutta: institutionaaliset suhteet, politiikan ja hallinnon kulttuurit, tieto/valta suhteet sekä normalisaation ja intensiivistymisen vaikutukset. 2) Suomen ympäristöohjauksen ja siihen liittyvien politiikan tyylien historiallinen analyysi tarjoaa taustainformaatiota kansallisista institutionaalisista olosuhteista sekä poliittisista ja hallinnollista kulttuureista. Analyysin lopullisena tarkoituksena on ymmärtää uusien ohjauskeinojen roolia Suomen ympäristöpolitiikassa parin viime vuosikymmenen aikana. Suomalainen ympäristöpolitiikan tyyli jaetaan ‘konsensuaaliseen' saastepolitiikkaan ja ‘konfliktiseen' luonnonsuojelupolitiikkaan. 3) Tehdyt tapaustutkimukset koskevat YVA-lain valmistelua 1982-1994, CO2-veron muotoutumista 1989-96 ja vapaaehtoisten sopimusten käyttöä 1987-1999. 4) Johtopäätöksissä tehdään yleisempiä tulkintoja ‘ohjausreformin' piirteistä ja hallintomentaliteettia koskevista vallankäytön vaikutuksista Suomessa. Uusien ohjauskeinojen omaksuminen ei ole ollut helppo prosessi Suomessa. Niitä ei ole käytetty yhteisten strategioiden tai ‘hallintamentaliteetin' ohjaamana, vaan enemmän kokeilunhalusta (vapaaehtoiset sopimukset), tilannekohtaisten valtasuhteiden vuoksi (CO2-vero) tai kansainvälisen paineen takia (YVA-laki). Vallitseva hallintamentaliteetti on pääosin suuntautunut perinteiseen oikeudelliseen sääntelyyn. 1990-luvulla uusien ohjauskeinojen käyttö on kuitenkin muuttanut suomalaista ohjausjärjestelmää paljon. Voidaankin sanoa, että saadut kokemukset ovat ‘normalisoineet' ohjausreformin. Samalla ympäristöohjaus on intensiivistynyt eli sillä puututaan entistä laajemmin ja syvemmin ihmisten ja yritysten toimintoihin. en
dc.language.iso fi
dc.title Regulatory Reform of the Finnish Environmental Policy. Making the EIA-law, CO2-taxation and Voluntary Agreements en
dc.identifier.laitoskoodi 705
dc.type.ontasot Doctoral thesis en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.type.ontasot Doktorsavhandling sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.12Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record