Kommunstorlek och deltagande i ljuset av sentida erfarenheter

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9989
Title: Kommunstorlek och deltagande i ljuset av sentida erfarenheter
Author: Slotte, Martin
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-03-08
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/9989
Thesis level: master's thesis
Abstract: Den centrala frågeställningen är om kommunstorleken kan förklara politiskt deltagande. Sambandet mellan kommunstorlek i termer av invånarantal och invånarnas politiska deltagande granskas i ljuset av erfarenheter från mitten av 1990-talet. Utgångspunkten utgörs av Dahls och Tuftes klassiska resonemang om relationen mellan deltagandets effektivitet och systemkapaciteten samt de optimalitetsproblem som resonemanget innefattar, framförallt i förhållande till systemets storlek. Grunden för denna komparativa studie utifrån storleksdimensionen utgörs främst av surveydata om medborgardeltagande på lokal nivå. Detta empiriska material kompletteras med statistik från kommunalvalet år 1996. Vad den teoretiska ramen beträffar utgör Dahls och Tuftes verk Size and Democracy en viktig utgångspunkt. Likaså presenteras några av de viktigaste demokratiteoretikernas idéer. Även litteratur om den kommunala demokratins uppbyggnad är väsentlig för detta arbete. Den egentliga analysen av sambandet mellan kommunstorlek och deltagande baserar sig på resultaten från en medborgarundersökning som genomfördes inom ramen för forskningsprogrammet KommunFinland 2004 hösten 1996, efter kommunalvalet. Frågeformuläret skickades till 25 400 personer i åldern 18-70 år i de 47 kommuner som ingick i undersökningen. Av de tillfrågade besvarade ungefär 60 procent enkäten. Arbetets teoretiska del är deskriptiv. Den byggs upp kring demokratibegreppet. Dessutom beskrivs olika deltagandekanaler inom den kommunala demokratin. Arbetets empiriska del är å sin sida mera komparativ. Kommuner av olika storlek jämförs med varandra. Resultatet av analysen är att det finns vissa samband mellan kommunstorlek och politiskt deltagande. Vad valdeltagandet beträffar konstateras att det i 1996 års kommunalval var högst i de små urvalskommunerna med färre än 5 500 invånare och lägst i de stora urvalskommunerna med över 20 000 invånare. Då det gäller andra former av deltagande är bilden mera nyanserad. Förmedlande mekanismer, deltagandeformer som förmedlar krav och önskemål till beslutsfattarna, används mer i små kommuner än i stora kommuner. Förhållandet är det omvända beträffande påtryckningsformer med inslag av protest. Dessa utnyttjas mera aktivt i de stora kommunerna.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: demokrati
kommunalpolitik
politiskt aktivitet
kommuner
storlek - kommuner


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.87Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record