The Welfare Effects of Privatisation in Transitional Economies

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/9999
Title: The Welfare Effects of Privatisation in Transitional Economies
Author: Honkkila, Juha
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-09-21
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/9999
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: This thesis provides an analysis of the welfare impact of privatisation in former command economies. The main idea is to examine the impact of inequality first of all on aggregate welfare and secondly on restructuring decisions and growth. In the first part of the paper different utility functions of enterprise managers and owners are analysed in a model with given ownership structures. The conclusion is that an increase in unemployment during enterprise restructuring leads to a trade-off between efficiency and inequality. Privatisation policies that maximise productivity gains of individual enterprises do not necessarily lead to a maximisation of aggregate welfare. The second part of this paper provides a special form of a typical transition economics model that analyses the interactions between unemployment and the decisions of enterprises in transitional economies. Instead of constant average production in state and private firms an AK growth model is used, in which inequality leads to a decrease in investments and growth. The impact of inequality on the equilibrium rates of restructuring and unemployment depend on whether restructuring is exogenous or endogenous. If the speed of restructuring - in other words the speed in which state- owned enterprises shed labour - is given, inequality leads to a larger equilibrium unemployment. However, in the empirically more realistic case the speed of restructuring is affected by the decisions made by enterprise workers. As in the first model the employees face a trade-off between an increase in wages in the private sector and safe employment in the public sector. The conclusion with endogenous restructuring is that inequality is a major obstacle for restructuring. Economies with large inequality end up with slower restructuring speed and smaller unemployment in their equilibrium transition path. This paper also gives empirical evidence for the arguments in the case with endogenous restructuring. A sample of eighteen transitional economies shows that countries with relatively low income inequality have proceeded faster in enterprise reforms. Also, these countries have relatively high unemployment rates compared to countries with higher inequality.Tässä lisensiaattitutkielmassa arvioidaan yksityistämisen hyvinvoimtivaikutuksia entisissä suunnitelmatalousmaissa. Pääasiallisena tarkoituksena on analysoida epätasaisen tulonjaon vaikutuksia ensinnäkin talouden kokonaishyvinvointiin ja toiseksi kasvuun sekä päätöksiin yritysten uudelleenjärjestelystä. Tutkielman ensimmäisessä osassa tutkitaan yrityksen omistajien ja managereiden hyötyfunktioita mallissa, jossa omistusrakenteet ovat eksogeenisia eli annettuja. Ensimmäisen mallin johtopäätös on, että työttömyyden kasvu yritysreformien aikana johtaa tilanteeseen, jossa yrityksen tuottavuus ja tasainen tulonjako ovat vaihtoehtoisia tavoitteita. Yksityistämispolitiikka, joka maksimoi yksittäisten yritysten tuottavuutta ei välttämättä johda parhaaseen mahdolliseen hyvinvointiin koko kansantalouden kannalta. Tutkielman toisessa osassa esitellään siirtymätalousteorialle tyypillinen malli, jossa analysoidaan työttömyyden ja yritysten päätöksenteon välistä vuorovaikutusta. Malli poikkeaa tähän asti esitetyistä teorioista siten, että yrityksen vakioisen keskimääräisen tuottavuuden sijaan käytetään AK-kasvumallia, jossa tulonjakoerot johtavat investointien ja siten kasvun pienenemiseen. Tulonjakoerojen vaikutus uudelleenjärjestelyn asteen ja työttömyyden tasapainoon riippuu siitä, ovatko uudelleenjärjestelypäätökset eksogeenisia vai endogeenisia. Jos uudelleenjärjestelyn aste - eli se miten nopeasti valtion omistamat yritykset irtisanovat työvoimaansa - on annettu, suuremmat tulonjakoerot johtavat suurempaan tasapainotyöttömyyteen. Käytännössä kuitenkin yrityksen työntekijät vaikuttavat päätöksiin uudelleenjärjestelystä. Aivan kuten tutkielman ensimäisessä osassa työntekijöillä on vaihtoehtona joko palkkojen kasvu yksityisellä sektorilla tai varma työllistyminen julkisella sektorilla. Uudelleenjärjestelyn ollessa endogeenista johtopäätös on, että tulonjakoerot ovat merkittävä este yrityksen päätöksille uudelleenjärjestelystä. Sellaisissa talouksissa, joissa tulonjakoerot ovat suuret, on pienempi tasapainotyöttömyys ja niiden yritysreformit ovat hitaampia siirtymävaiheen aikana. Tutkielmassa esitetään myös empiirisiä todisteita johtopäätöksistä endogeenisen uudelleenjärjestelyn tapauksessa. Kahdeksantoista siirtymätalousmaan otoksesta voidaan todeta, että maat, joissa on pienemmät tulonjakoerot ovat edenneet nopeammin yritysten uudistamisessa. Näissä maissa on myös työttömyysaste ollut suhteessa korkeampi kuin maissa, joissa on suuremmat tulonjakoerot.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: inequality
welfare
transition economy
privatisation
restructuring
yksityistäminen
vaikutukset
hyvinvointi
eriarvoisuus
siirtymätalous


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.63Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.87Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record