887 sätt att se på svenskan i Finland - En redogörelse för en webbenkät genomförd hösten 2002

Visa fullständig post

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-555-967-8
Titel: 887 sätt att se på svenskan i Finland - En redogörelse för en webbenkät genomförd hösten 2002
Author: Tandefelt, Marika
Medarbetare: Svenska handelshögskolan, institutionen för språk och kommunikation, svenska
Tillhör serie: Research Reports - 64
ISSN: 0357-5764
ISBN: 978-951-555-967-8
Abstrakt: Föreliggande arbete är resultatet av ett experiment med en materialinsamlingsmetod. Vad händer om man lägger ut en enkät med frågor om språk på webben och låter den som vill leverera svar? Vilka är det som svarar och vad har respondentgruppens sammansättning för betydelse för resultatet, dvs. kan man lita på det och i vilken utsträckning i så fall? Kan en kvantitativ vinst, då många svarar, täcka en eventuell kvalitativ förlust, då man inte har kontroll över vilka de många är? Man anar att svarsmönstret med nödvändighet måste vara brokigt och strävar att täcka in så mycket av det som möjligt och då är webbalternativet värt att pröva på. Tanken att ta reda på vad språkbrukarna själva har för syn på sitt språk, och vad de har för synpunkter bl.a. på språkvården, var egentligen inte ny, men den hade fått ny aktualitet i samband med arbetet med Svenska språknämndens handlingsprogram för svenskan i Finland (Tänk om ... 2003). Webbenkäten är uppgjord så att den matchar en liknande undersökning som genomfördes som en traditionell postenkät 30 år tidigare. Webbenkäten gav många svar och respondenterna representerade många olika språkmiljöer. Det fanns fler likheter än olikheter mellan svaren i webbenkäten 2002 och i enkätundersökningen 1972. En skillnad som dock märktes var att respondenterna i dag inte uppfattar svenskan i Finland som ålderdomlig, utan snarare karaktäriserar den som finskpåverkad. En påfallande likhet var känslan för det mest finlandssvenska, nämligen de specifikt finlandssvenska orden och uttrycken samt inslagen av finlandssvensk dialekt.
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10227/253
URN:ISBN:978-951-555-967-8
Datum: 2007-10-17
Subject: finlandssvenska
språkattityder
språkvård
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
64-978-951-555-967-8.pdf 370.0Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post