Lapset ja nuoret kuntoutuksessa. Kelan psykiatrisen perhekuntoutuksen kehittämishankkeen arvioinnin osaraportti

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10250/8200

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Lapset ja nuoret kuntoutuksessa. Kelan psykiatrisen perhekuntoutuksen kehittämishankkeen arvioinnin osaraportti
Author: Linnakangas, R; Lehtoranta, P
Publisher: Kela
Date: 2009
Language: Suomi
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 69
ISBN: 978-951-669-809-3 (nid.)
978-951-669-810-9 (pdf)
ISSN: 1455-0113
URI: http://hdl.handle.net/10250/8200
Abstract: Kelan perhekuntoutushankkeissa kehitetään lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen monialaista perhekuntoutusta. Lapsilla ja nuorilla tulee ennen kuntoutuksen aloittamista olla lääkärin toteama mielenterveysongelma sekä hoitosuhde ja heidän tulee hoitavan tahon arvion perusteella olla perhekuntoutuksen tarpeessa. Osallistujat ovat yleensä 5–15-vuotiaita, poikkeustapauksessa 16–25-vuotiaita. Perhekuntoutushankkeet edustavat kolmannen sektorin tai muita yksityisiä palveluntuottajia eri puolelta Suomea. Vuosina 2005–2006 yhteentoista perhekuntoutushankkeeseen osallistui 578 lasta ja nuorta perheineen. Perhekuntoutuksen ulkoisen arvioinnin toteuttavat Lapin yliopisto ja Kuntoutussäätiö. Tehtävänä on arvioida, löytyykö hankkeista sellaisia toimintamalleja tai niiden osia, joiden jatkaminen tulevaisuudessa olisi perusteltua. Tässä osaraportissa käsitellään arviointitehtävää alustavasti ja tarkastelu kohdistuu vuosiin 2005–2006. Raportissa kuvataan asiakkuuden muodostumista, kohderyhmää, sen ongelmia ja perheiden kokemuksia kuntoutuksesta sekä arvioidaan perhekuntoutuksen toteuttamista ja hankkeiden verkostoitumista. Arviointi toteutetaan monitahoarviointina. Aineiston muodostavat perhekuntoutushankkeilta, lapsia ja nuoria kuntoutukseen lähettäneiltä tahoilta sekä kuntoutukseen osallistuneilta perheiltä kerätty aineisto. Arviointi jatkuu vuoden 2009 loppuun asti. Tulosten mukaan kuntoutukseen lähettäjinä toimivat useimmiten lastenpsykiatrian poliklinikka, terveyskeskus tai koulu. Mielenterveyden häiriöistä lapsilla ja nuorilla esiintyy yleisimmin neuropsykiatrisia oireita, ahdistuneisuushäiriöitä, käyttäytymishäiriöitä tai masennusta. Perhekuntoutuksen toteutumistavat vaihtelevat hankkeittain. Osassa hankkeista toiminta painottuu lapsen yksilötapaamisiin sekä lapsen kanssa tapahtuvaan muuhun työskentelyyn tai perhekäynteihin. Osassa hankkeista toiminnan pääpaino on lasten tai lasten ja vanhempien ryhmätoiminnoissa. Muutamassa hankkeessa kuntoutus painottuu perheterapiaan tai perhetapaamisiin sekä lapsen ja vanhempien yhteistapaamisiin. Verkostotyöskentelyssä ja hankkeiden osallistumisessa lapsen arkeen (päivähoito, koulu) on suuria eroja. Perheet ilmaisevat kuntoutukseen tulon syyksi useimmiten lapsen käyttäytymiseen liittyvät ongelmat, tunne-elämän tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden ongelmat. Vanhempien mielestä erityisesti lapsen tunne-elämässä mutta myös kaverisuhteissa, sosiaalisuudessa, tarkkaavuudessa ja käyttäytymisessä on tapahtunut kuntoutuksen myötä muutoksia. Vanhemmat kokevat saaneensa voimavaroja tukea lastaan mm. lapsen tunnetilojen käsittelyssä. Vanhemmat ovat saaneet tietoa lasten käyttäytymisestä ja kasvatuksesta. Lasta ovat auttaneet yksilötapaamiset, ryhmään kuuluminen, toimintapainotteisuus ja määrätietoinen ohjaaminen. Vanhemmat ovat kokeneet tärkeiksi vertaistuen, saamansa tuen vanhemmuuteen ja perheille järjestetyn yhteisen toiminnan. Kuntoutuksen yhteinen suunnittelu, sen edistymisen seuranta ja jatkotuesta sopiminen palveluntuottajan, lapsen/nuoren ja hänen perheensä sekä lähettäjätahon kanssa tukevat kuntoutumista. Koko perheelle, sisarukset mukaan lukien, on tärkeää suoda mahdollisuus osallistua kuntoutukseen, jonka kesto ja intensiteetti määräytyvät joustavasti. Tarvitaan erilaisia työskentelyotteita: yksilötyöskentelyä lapsen kanssa, lasten ja vanhempien ryhmätyöskentelyä ja perheen kanssa työskentelyä sekä kotikäyntejä. Vertaistuki on tärkeää niin lapsille kuin vanhemmillekin. Kuntoutuksen tueksi on hyvä luoda yhteisiä käytäntöjä lapsen lähiaikuisten kanssa päivähoidossa ja koulussa.
Description: 88 s.
Subject: mielenterveyspalvelut
lasten mielenterveys
perhekuntoutus
arviointi
nuorten mielenterveys
Order price: 0,00 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Selosteita69.pdf 3.725Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record