Medetomidin-ketaminanestesi på får med och utan 100% syretillforsel och dess reversion med atipamezol

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Ekblad, Anneli
dc.date.issued 1994
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201804208020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1041
dc.description.abstract Denna studie gick ut på att undersöka hur kombinationen medetomidin (20 mikrog/kg) och ketamin (1 mg/kg) påverkar fårs kardiovaskulara system, och om man kan minska den hypoxemi och acidemi som uppstår genom 100% syretillforsel. Forsöksdjuren var sex kliniskt friska, vuxna tackor. Varje får sövdes ned två gånger, ena gången med syretillförsel, andra gången inandandes rumsluft. Mellan de båda nedsövningarna förflör minst 2 veckor. Doserna blandades samman i en spruta och injicerades långsamt via en jugulariskanyl, för att undvika perivaskulart lackage. En ny dos gavs 25 minuter efter den första, hälften så stor som denna. Atipamezol (125mikrog/kg) gavs intramuskulärt 45 minuter efter induktion. Vi var även intresserade av ifall syretillförseln kan påskynda uppvaknandet. Ungefär en månad före försöken preparerade högra sidans carotisartar så att den kom i subkutant läge och kanylering var möjlig. Via denna kanyl togs sedan blodprov anaerobt och O-systoliskt och medelartärtryck. Därefter togs proc och mättes blodtryck vid 5, 10, 20, 30, 40, 50 och 60 minuter. Blodtrycken vid 60 minuter fick förkastas. Vid samma tidspunkter togs även hjärt- och respirationsfrekvenser. Fåren var acidotiska och kraftigt hypoxemiska. Några betydande skillnader mellan de båda grupperna fanns inte. De individuella skillnaderna var stora. Vi konstaterade att medetomidin-ketaminanestesi inte är en idealisk anestesiform på får, och kan vara livshotande för vissa individer. 100% syretillförsel kan inte minska acidemin och hypoxemin. Ifall fårets allmantillstånd är dåligt borde man kanske ta i beakttande någon annan anestesiform. sv
dc.language.iso sv
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject får sv
dc.subject anestesi sv
dc.subject medetomidin sv
dc.subject ketamin sv
dc.subject atipamezol sv
dc.subject syretillförsel sv
dc.title Medetomidin-ketaminanestesi på får med och utan 100% syretillforsel och dess reversion med atipamezol sv
dc.subject.discipline Surgery en
dc.subject.discipline Kirurgia fi
dc.subject.discipline Kirurgi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201804208020

Files in this item

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record