Hygienialain mukaisten laitosten omavalvonnan arviointi kunnan valvontaviranomaisten raportoimana Suomessa vuonna 2002

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151675
Title: Hygienialain mukaisten laitosten omavalvonnan arviointi kunnan valvontaviranomaisten raportoimana Suomessa vuonna 2002
Alternative title: Assessment of own-check in EU approved establishments by municipal officials in Finland in 2002
Author: Tulokas, Anu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos
University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food and Environmental Hygiene
Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten, Institutionen för livsmedel och miljöhygien
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2004
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151675
http://hdl.handle.net/1975/8418
Thesis level:
Discipline: Food Hygiene
Elintarvikehygienia
Livsmedelhygien
Abstract: The objective of the Finnish Hygiene Act (The Act on Food Hygiene of Foodstuffs of Animal Origin 1195/1996) is to ensure the hygienic quality of foodstuffs of animal origin and prevent the spread of infections from animals to humans via foodstuffs. The Act applies to the handling of foodstuffs of animal origin, hygienic quality requirements, control and inspections prior to retail. It also applies in first destinations to the control and inspections of foodstuffs of animal origin imported to Finland from another member state of the European Union. EU approved establishment, i.e. plant according to the Hygiene Act, is a facility or building where foodstuffs of animal origin are manufactured, stored or handled. The Hygiene Act obliges the plants to draw up and implement an own-check system to help make sure that any shortcomings in terms of the food hygiene are prevented. The own-check system consists of an own-check plan and implementation of the plan. The own-check plan is composed of written own-check programmes and working instructions covering all premises and functions of the plant. The implementation of the own-check plan includes bookkeeping of the implementation. The plant has to make sure that the own-check system is up to date, in accordance with legislation and functional. According to the Hygiene Act, the approval of the plants and their own-check systems as well as management of the control and inspections is assigned to the municipal control authorities with the exception of slaughterhouses and adjacent plants. According to the National Food Agency's instructions municipalities send the control results of each plant on a specific assessment form to the State Provincial Offices at least once a year. In this study the control results of the plants and their own-check systems were analysed. Municipal officials had assessed the level of own-check in EU-approved establishments other than slaughterhouses to be between good and fair in 2002. Assessments had been made in 366 plants (29 %) out of 1267. Assessments from the province of Åland were not included in this study. There were significant differences in the assessments between provincial districts and between certain types of establishments. The differences between districts indicate that the official control of the plants may not have been acceptably uniform thoughout Finland. Own-check had been assessed to be significantly better in dairy plants than in plants handling meat or fish products. In addition, results of this study indicate that EU approved establishments follow their own-check plans, for there were no significant differences in the assessments between the own-check programmes and the corresponding implementations.Hygienialain (eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annettu laki 1195/1996) tarkoituksena on turvata eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieeninen laatu sekä estää tartuntojen leviäminen elintarvikkeiden välityksellä eläimistä ihmisiin. Hygienialain soveltamisalaan kuuluu eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittely, elintarvikehygieeniset laatuvaatimukset, valvonta ja tarkastus ennen elintarvikkeiden vähittäismyyntiä. Lakia sovelletaan myös ensisaapumispaikoissa toisen EU-jäsenvaltion alueelta Suomeen saapuvien eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvontaan ja tarkastukseen. Hygienialaissa laitoksella tarkoitetaan tilaa tai rakennusta, jossa eläimistä saatavia elintarvikkeita valmistetaan, varastoidaan tai muutoin käsitellään. Hygienialaki velvoittaa laitokset laatimaan ja toteuttamaan omavalvontajärjestelmän, jonka avulla huolehditaan siitä, että elintarvikehygieenisten epäkohtien syntyminen estyy. Omavalvontajärjestelmän muodostavat omavalvontasuunnitelma ja suunnitelman toteutus. Omavalvontasuunnitelma koostuu kirjallisista omavalvontaohjelmista ja työohjeista, käsittäen kaikki laitoksen tilat ja toiminnot. Suunnitelman toteutukseen sisältyy siihen liittyvä kirjanpito. Laitos huolehtii siitä, että omavalvontajärjestelmä on ajan tasalla, säädösten mukainen ja toimiva. Hygienialain mukaisten laitosten ja niiden omavalvonnan hyväksyminen ja paikallinen viranomaisvalvonta kuuluu teurastamoita ja niiden yhteydessä olevia laitoksia lukuun ottamatta kunnan valvontaviranomaisen tehtäviin. Valvonnan tulokset annetaan jokaisen laitoksen osalta lääninhallituksille vähintään kerran vuodessa täytetyllä laitoksen ja omavalvontajärjestelmän arviointilomakkeella Elintarvikeviraston ohjeen mukaan. Tässä tutkimuksessa analysoitiin kunnista saatuja hygienialain mukaisten laitosten ja omavalvontajärjestelmien arviointitietoja. Kunnan valvontaviranomaiset olivat arvioineet valvomiensa hygienialain mukaisten laitosten omavalvonnan tason vuonna 2002 keskimäärin hyväksi – tyydyttäväksi. Valtakunnallisesti 1267 laitoksesta oli arvioitu 366, eli 29 %. Ahvenanmaan maakunta ei ollut mukana tutkimuksessa. Arvioinneissa todettiin merkittäviä alueellisia ja laitostyyppien välisiä eroja. Alueelliset erot viittaavat siihen, että laitosten viranomaisvalvonta ei välttämättä ole ollut toivotun yhdenmukaista maan kaikissa osissa. Maitoalan laitosten omavalvonta oli arvioitu merkittävästi paremmaksi kuin liha- ja kala-alan laitosten. Lisäksi tämän tutkimuksen perusteella laitokset noudattavat omavalvontasuunnitelmiaan, sillä ohjelmien ja niitä vastaavien toteutusten arvioinneissa ei todettu merkittäviä eroja.
Subject: Hygiene Act
own-check
food control
hygienialaki
viranomaisvalvonta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tulokas_Anu_tiivistelmat.pdf 14.23Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record