LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA JA POTILASTURVALLISUUTTA KUVAAVA KÄSITTEISTÖ – LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUSSANASTON KOKOAMINEN

Show simple item record

dc.contributor.author Toivo, Terhi en
dc.contributor.author Airaksinen, Marja en
dc.date.accessioned 2007-02-09T10:17:32Z en
dc.date.accessioned 2009-06-17T14:04:56Z
dc.date.available 2007-02-09T10:17:32Z en
dc.date.available 2009-06-17T14:04:56Z
dc.date.issued 2006 en
dc.identifier.citation Dosis 22 (4): 329-346 en
dc.identifier.issn 0783-4233 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/988
dc.description.abstract Lääkehoidon turvallisuuden ja potilasturvallisuuden systemaattinen kehittäminen sekä tieteellinen tutkimus edellyttävät yhteisesti hyväksyttyä käsitteistöä. Suomenkielessä käsitteistö on ollut kuitenkin epäyhtenäistä, mikä vaikeuttaa keskustelua ja tutkimusten tulkitsemista. Selvää eroa ei ole tehty esimerkiksi lääkkeiden haittavaikutusten ja lääkityspoikkeamista aiheutuvien seurausten välillä. Alaan liittyvää vakiintunutta käsitteistöä ei ole ollut muissakaan kielissä. Euroopan neuvostossa (Council of Europe) on toiminut vuodesta 2003 asiantuntijaryhmä, jonka yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on ollut lääkitysturvallisuuteen liittyvän käsitteistön luominen. Tämän työn innoittamana käynnistettiin suomenkielisen sanaston kokoaminen syksyllä 2005 Lääkehoidon kehittämiskeskuksen koordinoimassa moniammatillisessa työryhmässä. Sanasto valmistui kesäkuussa 2006 ja siinä määritellään potilasturvallisuuteen ja lääkehoidon turvallisuuteen liittyvät keskeisimmät käsitteet (Stakes ja Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO 2006). Lisäksi sanastossa on määritelty lääkkeiden oikean ja virheellisen käytön käsitteet. Lääkehoidon turvallisuus on osa potilasturvallisuutta ja se koostuu kahdesta osa-alueesta. Ensimmäinen osa-alue liittyy lääkevalmisteen farmakologisiin ominaisuuksiin, niiden tuntemiseen ja valvontaan myyntiluvan myöntämisen yhteydessä ja sen jälkeen. Tästä turvallisuuden osasta käytetään nimitystä lääketurvallisuus. Toinen lääkehoidon turvallisuuden alue liittyy lääkkeiden käyttöön ja lääkehoitojen toteuttamiseen ja siitä voidaan käyttää lääkitysturvallisuus-nimitystä. Tämän käsitteen alle kuuluvat myös lääkityspoikkeamat. Sanastotyötä tehtiin rinnan Stakesin Potilasturvallisuussanastotyön kanssa. Molempiin sanastoihin kerättiin kommentteja asiantuntijoilta ja lopuksi sanastot yhdistettiin. Sanastotyö aloitettiin laajalla kirjallisuushaulla. Potilasturvallisuutta ja lääkehoidon turvallisuutta käsittelevistä viranomaismääräyksistä, raporteissa sekä tieteellisistä julkaisuista poimittiin käytetyt termit määritelmineen. Pääasiallisia lähteitä olivat Euroopan Neuvoston asiantuntijaryhmän työstämä sanasto, Euroopan unionin lainsäädäntö, Maailman terveysjärjestön (WHO) potilasturvallisuusraportit sekä Yhdysvalloissa, Australiassa ja Britanniassa toimivien potilasturvallisuutta edistävien tahojen julkaisut. Määritelmät poikkesivat jonkin verran toisistaan ja suomenkielisten määritelmien työstämiseen käytettiin konsensuskokouksia, joihin osallistui lääke- ja potilasturvallisuusasiantuntijoita eri tahoilta. Jo olemassa olevat lääkkeiden haittavaikutuksia ja lääketurvatoimintaa koskevat suomenkieliset määritelmät sisällytettiin sanastoon sellaisenaan (Lääkelaitoksen määräys 1/2005). en
dc.format.extent 170997 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Suomen farmasialiitto en
dc.subject Lääkehoidon turvallisuuden en
dc.subject potilasturvallisuuden en
dc.subject käsitteistö en
dc.title LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUTTA JA POTILASTURVALLISUUTTA KUVAAVA KÄSITTEISTÖ – LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUSSANASTON KOKOAMINEN en
dc.type Article en
dc.identifier.laitoskoodi F5560 fi
dc.creator.corporateName Sosiaalifarmasian osasto fi
dc.creator.corporateName Division of Social Pharmacy en
dc.creator.corporateName Socialfarmaci, Avdelningen för sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
2006-Airaksinen-LÄÄKEHOIDON.pdf 166.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record