Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Opinnäytetiivistelmät / Eläintieteen vanhat gradut1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
Alloparenting och crechingbeteende hos ejder i Tvärminne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antipredator- och aggressionsbeteende hos reproducerande storspiggshanar ( Gasterosteus aculeatus ), i relation till predatortrycket0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anurernas hörsel och den ekologiska betydelsen av hanens läten; försök gjorda med Rana temporaria och Bufo bufo2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 7
Asellus intermedius Forbes -vesisiiran populaatiobiologiaa Kansasissa, Yhdysvalloissa1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 6
Djurparkmiljöns inverkan på kloappornas beteende och aktivitet1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 5
Ejderns ( Somateria mollissima ) val av blåmusslor ( Mytilus edulis ) i Norra Östersjön - är små musslor bättre än stora?1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 8
Fotoperiodicitet och temperaturberoende hos utvecklingsstadier av Gerris lacustris ( Heteroptera, Gerridae ): Finlands nordligaste populationer i jämförelse med en sydfinländsk.1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 6
Haahkalla loisivan Polymorphus minutus -väkäkärsämadon esiintyminen leväkatkayhteisöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hietatokon parinvalinta ja pesässä olevat munat1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
Hirvikannan muutoksista Suomessa1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
Jämförelse mellan minkens och utterns näringsval i två sötvattenområd1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 6
Kalliosinisiiven (Scolitantides orion) ekologia ja esiintyminen Lohjalla1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 6
Kerttujen Sylvia syysmuutonaikainen habitaatinvalinta, energetiikka ja muuton ajoittuminen1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 7
Kimalaiset virnojen pölyttäjinä1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 5
Kirjo- ja ratamoverkkoperhosen habitaatinvalinta, populaatiorakenne ja migraatio1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 5 2 12
Kokeellinen maastotutkimus sukkulamatojen vaikutuksesta metsämyyrän säilyvyyteen ja populaatiotiheyteen2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Korpikolvan elinympäristövaatimukset ja populaatiorakenne1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 6
Korsiyökkösten (Oligia) teollisuusmelanismi: lentokauden ajoittuminen.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 10
Kuukkelin (Perisoreus infaustus) ruumiin koon maantieteellisestä muuntelusta1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 10
Lavskrikans ( Perisoreus infaustus ) populationsutveckling inom ett sammanhängande skogsområde i Sydösterbotten 1974-19921 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Lehtikarikkeen lisäämisen vaikutus MT-metsän maakiitäjäisten runsauteen1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Levymenetelmän soveltuminen maanilviäisnäytteenottoon eteläsuomalaisessa rehevässä metsässä1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 7
Lintujen asynkroninen kuoriutuminen - adaptiivista vai ei? Esimerkkinä viirupöllö (Strix uralensis)2 0 5 0 0 1 1 1 0 0 1 1 12
Maakiitäjäisyhteisön rakenne nuorissa metsissä Pohjois-Hämeessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaperäpunkit peltoeliöyhteisössä: viherlannoituksen vaikutus populaatiotiheyksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maatalouden ja sääolosuhteiden vaikutukset töyhtöhyypän pesimäbiologiaan2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
Metsälintuyhteisön rakenne eri sukkessiovaiheissa Suomessa ja Pohjois-Venäjällä1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 7
Metsän tuottavuuden vaikutus kirjosiepon pesintään suhteessa pesimäajan kylmyyteen1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 2 9
Metsäpäästäisen (Sorex araneus) sosiaalinen dominanssi ja alaleuan morfologia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäpäästäisen suolistoloisyhteisön rakenne ja lajien väliset vuorovaikutukset2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
Metsästyspaineen voimakkuudesta ja vaikutuksista vesilintukantoihin Pohjois-Savossa.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Nisäkkäiden kuuloluiden massa : toiminnalliset näkökohdat3 1 0 0 2 1 1 2 0 1 1 1 13
Näätäeläinten levittämien loisten esiintyminen ja merkitys myyräpopulaatiossa1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
One day in the life of a butterfly: a study of the biology of the Glanville fritillary Melitaea cinxia1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Onko sudella olemassaolon mahdollisuus Suomessa - ihmisten suhtautuminen suteen2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 7
Paddans träffsäkerhet vid bytesfånst: observationer vid olika ljusnivåer2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 6
Paikkamuistiin perustuva visuaalinen puunlatvaorientaatio kaljukekomuurahaisella (Formica polyctena) ja muistikuvion säilyvyys ajan ja lämpötilan funktiona1 0 0 0 0 2 3 1 0 0 1 0 8
Pajulinnun syysmuuton suuntautuminen Hangon lintuasemalla1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Pedon vaikutus metsäpäästäisen (Sorex araneus) areenakäyttäytymiseen2 0 0 0 0 0 3 2 1 6 3 5 22
Peltolaidunten lantiaisyhteisöjen (Coleoptera: Scarabaeidae, Aphodiinae) ajallinen vakaus2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Peltolinnuston muutokset Nummella 1950-luvulta 1980-luvulle sekä peltolintujen esiintymiseen vaikuttavista ympäristötekijöistä1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4
Pesäpredaatiosta ja pesän puolustamisen strategioista lounaissuomalaisella lintujärvellä - kokeellinen tutkimus2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 6
Pienten näätäeläinten aiheuttaman saalistusriskin vaikutus Clethrionomys-suvun myyrien sukukypsyyden saavuttamiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjoisen pallonpuoliskon päästäisten habitaatin valinta1 0 0 1 2 2 2 2 1 0 4 0 15
Poikkeavaan yksilöön kohdistuva saalistuspaine parvessa - esimerkkilajina kolmipiikki (Gasterosteus aculeatus L.)1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Populationsstruktur och tillväxthastighet hos sex blåmusselpopulationer i norra Östersjön: ett sptiellt och temporalt perspektiv4 2 3 0 1 1 0 6 0 0 1 1 19
Proximata faktorer som påverkar ejderns kullstorlek0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pullonokkadelfiinien (Tursiops truncatus) poikasenhoito delfinaario-olosuhteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravinnon koon ja määrän vaikutukset Saimaan nieriän, Salvelinus alpinus, poikasen kasvuun6 3 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 16
Rehabilitering av dagrovfåglar och ugglor - behövs den?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relationen mellan näring och häckning hos silvertärnan ( Sterna paradisaea ) och fisktärnan ( S. hirundo )0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandstubbens ( Pomatoschistus minutus ) investering i sin avkomma i form av ägg- och yngelvård1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5
Suolaheinämittarin Timandra griseata (Lepidoptera, Geometridae) taksonomia Suomessa3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 3 12
Suomen nisäkkäiden varhaishistoria. Arkeologinen luumateriaali faunahistoriallisen tutkimuksen välineenä.2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 9
The avifauna feeding on fruits of Cercopia angustifolia in a premontaneous rainforest in the western Andes of Colombia1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 6
The fractal dimension in biological patterns and processes. Part I. The geometric background and its implications1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 7
Tiheyden ja kokosuhteiden vaikutukset nieriän, Salvelinus alpinus, poikasen kasvuun2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
Trichinella-sukkulamatojen esiintyminen lounaissuomalaisissa kaatopaikkarotissa6 2 1 0 0 1 0 2 1 1 8 4 26
Tvärminnen ja Pohjanpitäjänlahden rantavesien kalaston runsaussuhteet keväästä syksyyn2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5
Täpläverkkoperhosen (Melitaea cinxia L.) populaatiorakenteen ja liikkeiden tutkimus merkintä-jälleenpyyntimenetelmän avulla1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 2 0 8
Uhanalaisten kirjo- ja punakeltaverkkoperhosten loiskillan rakenne8 4 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 18
Utterns ( Lutra lutra ) utbredning vid Perho å och Kronoby å 1988-19893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Varastointikäyttäytyminen linnuilla ja nisäkkäillä, erityisesti Sorex-suvun päästäisillä1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Vedenlaadun vaikutus Unionidae-heimon (Bivalvia, Eulamellibranchiata) suursimpukoiden esiintymiseen järvissä2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 6
Vihdin kunnan ympäristön nykytilan arviointi ja sen jälkeiset vaiheet Agenda 21-prosessissa5 4 2 1 0 2 0 0 1 0 5 0 20
Viirupöllön ravinto ja lisääntymismenestys erilaisissa pesimäympäristöissä1 0 0 0 1 1 0 1 1 3 6 1 15
Värdeklassificering av skar på basis av fågelfaunan5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
Yksin vai yhdessä? Kolmipiikin, Gasterosteus aculeatus L., parveutumisen hyöty-haitta -suhteen kuvaajina kasvu ja hapenkulutus3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 8