Monthly download statistics

The entire DSpace / Opinnäytteet / Opinnäytetiivistelmät / Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta1 / 20132 / 20133 / 20134 / 20135 / 20136 / 20137 / 20138 / 20139 / 201310 / 201311 / 201312 / 2013Total
"Chaperone"-proteiinit: apuproteiineja proteiinien translokaatiossa, laskostumisessa ja oligomerisaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 C-DDT:n kulkeutuminen ja bioakkumulaatio pienen lammen ekosysteemissä7 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 15
21-hydroksylaasin geenivirheet Suomessa : kolme yleisintä mutaatiota selittää 90% tautitapauksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-trisomian osoittaminen kerroshybridisaation avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6p23- ja 2q33-alueet keliakiassa - kytkentä- ja assosiaatioanalyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A case study of a patchy population of the Apollo butterfly ( Parnassius apollo ) ; the importance of nectar sources7 5 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 19
A quantitative and qualitative comparative analysis of the feeding efficiency of four sympatric rock-dwelling Lake Victoria haplochromine cichlids0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA- ja ANA-rottien psykomotorinen herkistyminen μ- ja δ-opioidireseptoriagonisteille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrikkalaisen norsun, puhvelin ja suippohuulisen sarvikuonon esiintymisestä eräällä juomapaikalla trooppisessa vuoristometsässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggressivt beteende hos svin ( Sus scrofa ) under transport till slakt - en jämförelse mellan natt- och dagtransporter1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4
Ah-reseptori ja vierasaineiden sen välityksellä aktivoimat geenit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahven- ja särkikannat Lahden Vesijärvellä vuosina 1994 ja 1995 - koeverkkokalastus kalakantojen seurantamenetelmänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenen (Perca fluviatilis L.) rakenteellisista eroista eräissä Pieksämäen seudun ja Karjalohjan järvissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenkoskella merkittyjen vaellussiikojen Coregonus lavaretus (L.) s. str. vaelluksista, kasvusta ja kuolleisuudesta13 12 4 1 2 1 0 3 1 8 3 1 49
Ahvenpopulaatioiden morfologisesta erilaistumisesta pikkuvesissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivolisäkkeen poiston vaikutus sytokromi P450 2B1/2:n ja sytokromi P450 2E1:n ilmentymiseen maksan akinuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aivorungon alfa-2-adrenergisten reseptorien merkitys kivun säätelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akvatiska oligochaeter som indikatorer på vattenförorening i skärgårdsområdena i trakten av Jakobstad1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 8
Alempien eläinten fossilisaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfa-2-adrenerginen antinosiseptio mononeuropaattisessa rotassa; yksikkösolurekisteröinnit rostroventromediaalisesta ytimenjatkeesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alhaisten valovoimakkuuksien ja saaliin nopeuden vaikutus rupikonnan saalistuskäyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholimieltymykseltään erilaisten rottakantojen humaltuminen etanoli-, isobutanoli- ja tertiäärisen butanolialtistuksen seurauksena2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 6
Alkoholinduserade förändringar i elektrogardiogrammet och respirationen hos två råttstammar med olika alkoholkonsumption1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 7
Alkoholmättnad hos Wistarråttor samt hos råttor med hög (AT) och låg (ANT) alkoholtolerans0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkon runsaasti ja vähän juovien rottakantojen valosignaalin oppimisnopeudesta T-käytävässä1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 7
Alloparenting och crèchingbeteende hos ejder i Tvärminne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alueellisten erojen, poikasmäärän ja pesinnän ajankohdan vaikutus viirupöllön pesäpoikasajan ravintoon1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
Alumiinin keskushermostovaikutukset.Subkroonisen alumiinialtistuksen vaikutukset rotan isojen aivojen adenosiinitrifosfataasin ja asetyylikoliiniesteraasin aktiivisuuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aluskasvillisuuden vaikutuksesta punalatikan (Aradus cinnamomeus Panz., Hemiptera - Heteroptera) esiintymiseen Hankoniemellä2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6
Amerikansukasmadon (Marenzelleria viridis) vuosi Tvärminnessä - esiintyminen, lisääntyminen ja kasvu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amesin testi ja mutaatioiden molekulaarinen analysointi : 2,4,6-trinitrotolueenin mutaatiospektri Salmonella typhimuriumin hisD3052-alleelissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amfibierna - en föreningslänk mellan lägre och högre vertebrater0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammoniumin akkumuloituminen ja sen vaikutukset pikkujärvisimpukan (Anodonta anatina) happo-emäs- ja ionitasapainoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of intracellular organization and glycoproteins by lectins in filamentous fungi Schizophyllum commune Fries and Trichoderma reesei Simmons0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of the Bmx tyrosine kinase0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anisus vortex (L.) vesikotilon kasvusta ja lisääntymisestä Kutajärvessä ja Päijänteessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anopheles maculipennis -kompleksi (Diptera, Culicinae) Suomessa: lajien levinneisyys sekä lajien munamorfologian scanningelektromikroskooppinen kuvaus2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 7
Antipredator- och aggressionsbeteende hos reproducerande storspiggshanar (Gasterosteus aculeatus), i relation till predatortrycket0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antivirala mekanismer och regleringen av genexpressionen i leverceller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anurernas hörsel och den ekologiska betydelsen av hanens läten; försök gjorda med Rana temporaria och Bufo bufo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apolloperhosen (Parnassius apollo L:) levinneisyyden ja runsauden muutokset Suomessa 1900-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arctocorisa carinata (C. Sahlberg) (Hemiptera, Corixidae) populaatioiden morfometrinen vertailu2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Arctocorisa carinata ja Callicorixa producta -pikkumalluaisten ravinnosta ja ravinnonhankintaan liittyvästä käyttäytymisestä2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Asbestin ja teollisten mineraalikuitujen vaikutus solujen väliseen kommunikointiin ja solujen jakautumiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asellus intermedius forbes - vesisiiran populaatiobiologiaa Kansasissa Yhdysvalloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aspartyyliglukosaminidaasi : lysosomaalinen entsyymi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assimilation by Lucilia illustris (Diptera) larvae in constant and changing temperatures2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 9
Aterooma ja matriksimetalloproteaasit : uusia näkemyksiä sydäninfarktin syntyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atropa belladonnan kahden solukkoviljelmän lipidiprofiilit ja niiden plasmalemman eristys ja koostumus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aureobasidium pullulans -sinistäjäsienen melaniinin mikrobiologinen hajotus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autoantigeeniset proteiinit kroonisessa idiopaattisessa trombosytopeenisessa purppurassa (ITP)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autologinen sekalymfosyyttireaktio (AMLR)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autotomi hos spindlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avointen reunojen vaikutus metsälinnustoon1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
B. longirostriksen ja B. coregoni -alalajien tärkeimpien tuntomerkkien erottelu ja vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bacillus subtiliksen SPβ c2-profaagitransformaatioon perustuvan kloonausmenetelmän testaus ja arviointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bacillus thuringiensiksen cryIA(a) ja cryIG-geenien muokkaus kasvitransformaatiota varten, ilmentäminen Escherichia colissa ja torjuntavaikutusten määrittäminen hyönteisbiotestein0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteerien ja sienten torjunta täpläravun keinohaudonnassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteerien ligniiniperoksidaasi järvivedessä - määritys ja merkitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteeriplankton ja pikoplanktiset syanobakteerit Hankoniemen edustalla: horisontaalinen vaihtelu litoraalista pelagiaaliin vuoden eri aikoina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteeriplanktonin tuotannon ja biomassan ajallinen ja alueellinen vaihtelu Suomen eteläisellä rannikolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriofaagi Φ6:n NTPaasi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriofaagi ϕ6:n RNA-genomisegmenttien 5'-pään toinen nukleotidi säätelee segmenttien transkriptiota, mutta ei replikaatiota tai genomin pakkautumista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banaanikärpäsen (Drosophila melanogaster) kosteusreaktioon vaikuttavista tekijöistä ja tuntosarvien mahdollisista kosteusreseptoreista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banaanikärpäsen (Drosophila melanogaster) muninnasta ja muninta-alustan valinnasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekämpningsmedelns inverkan på fjärilfaunan i äppelträdgårdar1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 7
Benfisktarmens histologiska byggnad och de skador acanthocephalernas angrepp åstadkomma på tarmen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedom av sjöfågeltarmen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedom om Carabidernas tarmkanal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedom om Physopodernas anatomi. Tarm- och nervsystemen hos Limothrips denticornis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedom om spindlarnas härdighet mot köld och hetta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedom om vingarnas uppkomst och utveckling hos Lepidoptera0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om Balanus improvisus Darwin förekomst0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om brackvattennorsens biologi - norsen ( Osmerus eperlanus L.) i Tvärminne som exempel1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
Bidrag till kännedomen om den postembryonala viktökningen hos fåglar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om den Weberska apparaten och dess utveckling hos Cyprinoider0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om en del till grupperna Chrysomelini och Galeruca hörande arters lefnadssätt och utvecklingshistoria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om odonatlarvernas tarmsystem0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag till kännedomen om zooplanktonets kvantitativa sammansättning under sensommaren i fyra sjöar i västra Nyland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag tillkännedom om induktion av en extremitet hos Triton taenius och Rana temporaria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biology of true mistletoes (Phoradendron spp [Viscaceae]) in the conterminous United States0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blodcirkulationens fysiologiska betydelse0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blodkärlsstammarnas utveckling hos benfiskembryoner0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bordetella pertussiksen rokoteantigeenituotannon optimointi fermentorikasvatuksilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borrelia burgdorferin geeni p37 ja sen koodaama proteiini P370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bottendjur på mjuka bottnar i Tvärminneområdet 1964-19920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braxens, Abramis brama ( L.), vandringar och årliga överlevnadsgrad i finska kustvatten enligt märkningsresultat1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 6
Brittiläisen Kolumbian puuvartiset kasvit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bunyavirusten replikaatiomekanismit ja geenien ilmentyminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C-reaktiivisen proteiinin sitoutuminen muuntuneisiin low-density-lipoproteiini (LDL)- hiukkasiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Callipygona sordidula (Ståhl) (Hom., Araeopidae) -kaskaan biologiasta ja runsaudenvaihtelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camtochironomus pallidivittatuksen (Dipt., Chironomidae) parveilusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carbon dioxide exchange and carbon balance of a boreal bog : exceptional results in a year with a dry growing season0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carpus hos däggdjuren0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cDNA direct selection in the positional cloning of COH10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in phytal macrofauna composition along transects out rfom Helsinki0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Changes in soil chemistry and vegetation in a Myrtillus-type forest between 1970 and 1990 in SW-Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaoborus-toukkien saalistuksen vaikutus Mekkojärven Daphnia longispina -populaation kokojakaumaan lyhytaikaiskokeissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chironomidae- (Orthocladinae-) toukkien suuosien embryonaalinen kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chironomus strenzkein (Dipt., Chironomidae) kehitysvaiheet sekä muuntelu koeolosuhteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chironomus- ja Camptochironomus-lajien (Dipt., Chironomidae) taksonomiasta, kuoriutumisesta ja runsaussuhteista Tvärminnen alueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chlamydia pneumoniae -vasta-aineet sydäninfarktipotilailla ja heidän verrokeillaan eurooppalaisessa monikeskustutkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chlamydia pneumoniaen osoitus PCR:llä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cladonia sektio Ascyphiferae (Lecanorales): monofyleettisen ryhmän rajaus...0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cladonia sektio Ascyphiferae (Lecanorales): monofyleettisen ryhmän rajaus...0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cladotanytarsus mancus (Walk.) Edw. coll. (Dipt., Chironomidae) Etelä-Suomen murtovesialueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cloeon dipterumin (Ephem., Baetidae) ekologiasta ja taksonomiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coleoptera luetteloja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construction of mink lung epithelial cell λpCEV27 cDNA library0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copepod and rotifer feeding interactions with cyanobacteria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corvus frugilegus frugilegus L. Mustavaris.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cottus quadricorniksen ovariumin rakenteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-tyypin retroviruksen identifiointi ihmisen neuroblastomasolulinjasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daphnia longispina ja Bosmina longispina -vesikirppujen populaatiodynamiikka kahdessa eteläsuomalaisessa järvessä8 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 14
Darwinula stevensoni (Ostracoda, Cypridae) -raakkuäyriäisen populaatiodynamiikasta Pääjärvessä (EH) vuosina 1975-19760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Das Onkogen jun und seine Zielgene: Klonierung und Sequenzierung der Hühner-BKJ-cDNA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Den elektriska gränspotentialen mellan organiska fiber och vatten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Den förhistoriska tidens flygande Vertebrater0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deronectes (Potamonectes) griseostriatus (De Geer) (Coleoptera: Dytiscidae) populaatioista Tvärminnen kalliolammikoissa. I.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deronectes griseostriatus -toukkien kasvatus eri lämpötiloissa1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 8
Detection of antibodies to Chlamydia trachomatis with peptide based species specific EIA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detection of Archaea in Scots pine mycorrhizosphere developed on boreal forest humus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Determination of hemoglobin-acetaldehyde adducts in vitro by cation exchange liquid chromatography0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diapausin käyttömahdollisuudesta kirvasääsken Aphidoletes aphidimyza (Rond.) (Diptera : Cecidomyiidae) massakasvauksessa2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5
Diet hos en sydfinsk åkersorkspopulation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimetoaatin ja fenvaleraatin vaikutuksia tuomikirvan luontaisiin vihollisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diphyllobothrium ditremum-heisimadon vaikutuksesta siian (Coregonus lavaretus L.s.l.) kasvuun, kuntoon, lisääntymiseen ja kuolleisuuteen subarktisessa Kilpisjärvessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diplopodien ja Chilopodien hydrokorisesta leviämisestä, erikoisesti Suomen lajistoa silmälläpitäen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dispersaali syklisissä Clethrionomys- ja Microtus-myyräpopulaatioissa1 1 1 1 0 0 2 3 0 0 2 1 12
Distribution of epiphytic lichens on Populus tremula and Salix caprea in old-growth and managed forests of middle-boreal Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Djurparkmiljöns inverkan på kloappornas beteende och aktivitet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Djurplanktons roll i kolets kretslopp i norra delen av Egentliga Östersjön under vårblomningen år 19822 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 9
DNA-konstruktien valmistus hiiren kohdennettuun geeninsiirtoon Mu-faagin in vitro- transpositiotekniikalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DNA:n kopiolukumuutokset diffuusissa suurisoluisessa imusolmukesyövässä - vertaileva genominen hybridisaatio-tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domeenirakenteen merkitys kiinteitä polysakkarideja hydrolysoivissa entsyymeissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominanssihierarkian vaikutus tiaisten (Parus sp.) liikkuvuuteen ja kuntoon talvella3 0 0 2 0 0 2 2 1 0 1 0 11
Downless - uusi alkion kehitystä säätelevä tuumorinekroositekijä reseptori; geenin ilmentyminen ja signalointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drosophila melanogasterin ja Drosophila funebriksen fototaktisista liikkeistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drosophilan ituradan kehitys: eräiden naarassteriilien mutaatioiden vaikutus sukusolujen kypsymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drosophilan ovarian tumor -geeni, mRNA-kuljetus ja PNC-kromosomit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dvärgmåsens, Larus minutus, häckningsekologi1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Dygnsrytmikförsök med burfåglar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynaamisten mutaatioiden aiheuttamia ihmisen perinnöllisiä sairauksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E- ja P-selektiinien rakenne ja ligandien merkitys soluadheesiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.colin sinkkiä pumppaava membraaniproteiini ZntA mallina P-tyypin ATPaasien rakenteen ja toiminnan tutkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ectomycorrhizal fungi and their root colonization dynamics of Scots pine seedlings grown in natural humus and nursery peat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effect of naltrexone on alcohol consumption in a limited access paradigm0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effekten av nya inotropa molekyler på koronarkärl hos nötkreatur in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effekterna av vesslans närvaro på åkersorkens reproduktion och demografi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eimeria-suvun kokkidien dynamiikka lapinmyyräpopulaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejderns (Somateria mollissima) val av blåmusslor (Mytilus edulis) i Norra Östersjön - är små musslor bättre än stora?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologiaa koulussa ja luonnossa – opetusmateriaalia lukion biologian tunnille1 2 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 10
Ekologinen tutkimus Roikanveden Pohjanlahden vesiperhosfaunasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologis-faunistinen tutkimus Lounais-Hämeen (EH) muurahaisista ( Hym., Formicidae)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologis-fysiologisia tutkimuksia sään vaikutuksesta tervapääskyn, Micropus a. apus L., ravinnonsaantiin, pesimiseen ja pesimisaikaisiin vaelluksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologis-kvantitatiivinen tutkimus Nummen pitäjän viljelysaukeiden linnustosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologisia tutkimuksia eräistä lannassa elävistä kovakuoriaisista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologisk-funktionell morfologi hos Europas plio- och pleistocena noshörningar2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Ekologiska och morfologiska undersökningar över Mytilus edulis (L.), vid sydvästkusten av Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekologiska studier över faunan i Glomsån och Esbo å0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elimyssalon kangasmetsien kasvillisuus ja puuston sekä maaperän vaikutus siihen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elintapojen ja olinpaikan aiheuttamia mukautumisilmiöitä puussa elävien hyönteistoukkien ulkonaisessa morphologiassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elinympäristön rakenne niemimaaefektin selittäjänä: Hankoniemen havumetsälinnusto3 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 4 11
Eläinplanktonin Rotatoria- ja Protozoa-ryhmien lajistosta, populaatiodynamiikasta ja tuotannosta eutrofisessa Ormajärvessä vuonna 19761 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1 8
Eläinplanktonin vuodenaikaisista vaihteluista Lammin Pääjärvessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinplanktonin vuorokautinen vertikaaliesiintyminen Katajaluodon edustalla Helsingin merialueella2 1 0 0 0 1 1 2 3 1 2 1 14
Eläinplanktonlajisto, -biomassa ja -tuotanto Pääjärvessä (EH)2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Eläinten siittiön ja munasolun välinen adheesio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinten valaisukyky0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eläinvaellukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elämää suolapulssin jälkeen - sinileväyhteisö Hankoniemen edustalla vuonna 19930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En ekologisk undersökning av skalbaggsfaunan på två stränder i Tvärminne1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 6
En undersökning av parasiter hos abborre i brack- och sötvatten och parasiteringen i korrelation till fiskens ålder0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En undersökning av strömmingens parasiter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En undersökning och jämförelse av Hipparion från några fyndorter i Spanien och Tyskland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En undersökning om rödvingetrastens populationsbiologi1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5
En undersökning över populationsdynamiken hos Aphantopus hyperantus Wall. (Lep., Satyridae)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endoteliini- 1:n merkitys sydänsiirrännäisen valtimonkovetustaudin kehittymisessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineered antibodies as immunoreagent in the analysis of birch pollen major allergen Bet v I0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entsyymiavusteinen glykopeptidisynteesi: katsaus musiinityyppisten O-glykaanien biosynteesin aloittaviin polypeptidi:GalNAc-transferaaseihin ja kuvaus antifreeze-glykopeptidien muuttamisesta monivalenttisiksi sialyyli Lewis x -glykopeptideiksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental implications of the lower Kihansi hydropower dam to the arthropod community of the spray along the Kihansi Gorge, Southern Udzungwa Mountains, Tanzania2 0 0 0 0 0 3 1 2 1 2 2 13
Environmental implications of the lower Kihansi hydropower dam to the arthropod community on the spray zone along the Kihansi Gorge, southern Udzungwa Mountains, Tanzania0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ephemeridien trakeakiduksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidemiologisk karakterisering av Serratia marcescens stammar associerade till infektioner vid vävnadsexpansion0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidermiksestä ja sen derivaateista korkeammilla luurankoisilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilitisk mossvegetation i Noux nationalpark0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epimorfiini munuaisen morfogeneesin säätelijänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epiteelisolujen adheesiosta ihossa ja munuaiskeräsessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eri tavoin alkoholia juovien rottakantojen käyttäytyminen spontaanisti ja alkoholin vaikutuksen alaisena2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
Erilaisten kuntoindeksien käyttökelpoisuus pikkujärvisimpukan, Anodonta anatina (L.), kunnon arviointiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erilaisten suolaliuosten vaikutuksista vesieläimiin, erikoisesti silmälläpitäen Gammarus-lajeja0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erwinia carotovora spp carotovoran tyyppi-1-fimbrian välittämä tarttuminen kasvipinnoille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erwinia rhaponticin tarttuminen kasveihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden kalalajien kasvusta Helsingin murtovesialueella vv. 1949 – 19510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden kalliolammikoissa elävien corixidilajien (Hemiptera, Heteroptera) populaatioekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden Lapuanjoen latvajärvien vesinilviäisistä ja niiden ekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden Limnochironomus pulsus Walk. ja L. nervosus Staeg. (Dipt., Chironimidae) -populaatioiden taksonominen ja ekologinen vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden Oulun läänissä sijaitsevien lampien istutetuista taimenkannoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden Paratanytarsus-lajien (Dipt., Chironomidae) esiintymisestä Tammisaaren saariston murtovedessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden pikkumalluaisten (Heteroptera, Corixidae) parinmuodostuksesta ja parittelukäyttäytymisestä2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 6
Eräiden Pohjois-Karjalan järvien siikamuodoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden päivänkorentojen (Ephemerida) parveilua säätelevistä tekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden Suomessa esiintyvien etanoiden (Gastropoda, Pulmonata: Parmacellidae, Milacidae & Limacidae) tunnistaminen, erityisesti sukupuolielinten perusteella2 1 3 1 2 1 1 1 0 0 2 0 14
Eräiden surviassääskien parveilusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden Trichoptera-toukkien ekologiaa ja biologiaa koskevia tutkimuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden vapaana elävien Copepodien metamorfoosista ja kvantitatiivisesta esiintymisestä Tvärminnen murtovesialueella kesällä 19380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eräiden ympäristötekijöiden ja iän vaikutus Araecerus fasciculatus De Geer - kovakuoriaisen (COL., Anthribidae) spontaaniseen lentoonlähtöaktiivisuuteen sekä kuivattamisen vaikutus painoon ja kuolleisuuteen1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Eräitä piirteitä omenankehrääjäkoista, Hyponomeuta malinellus Zell. ja sen hyönteisvihollisista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erään kyykäärmepopulaation kylmänhorroksesta ja vuodenaikaisista vaelluksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli IHE3034-kannan tyyppi 1 fimbriaproteiineja koodaavien geenien kloonaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia colin FsoF-fimbriaproteiinin tuotto fuusioproteiinina maltoosia sitovan proteiinin kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia colin P-fimbriageenin fsoF kloonaus ja ekspressio proteaasinegatiivisessa isäntäkannassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia colin PapG II-adhesiinin karakterisointi OmpS display -systeemin avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia colin S-fimbrian sitoutuminen ihmisen fibronektiiniin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escherichia colin SfaS-adhesiinin karakterisointi flagelladisplayn avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esikaupunkilinnusto Munkkivuoressa tehtyjen havaintojen valossa2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Espoon Bodomjärven rantojen maanilviäisistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espoonkartanon puiston kasvisto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espoonlahden rantakasvillisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etanoiden (Gastropoda, Pulmonata) ruokailuaktiivisuus metsäsienten itiöemillä2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 6
Etanoli inhiboi glutamaatin toksisuutta ja trofisuutta rotan pikkuaivojen jyvässoluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä- ja keskiboreaalisten, ohutturpeisten korpien ja soistuvien metsien kasvillisuus valtakunnan metsien 8. inventoinnin pysyvillä koealoilla vuosina 1985-860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eteläsuomalaisen lehdon änkyrimatojen ekologiaa1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6
Eteläsuomalaisen lähteikköalueen, Kiljavan soidensuojelualueen, kasvillisuus ja kasvisto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethnobotanical study in the village of Judibela, in the Terai Plain, Southern Nepal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etologisia tutkimuksia imettäväisten lantiotyypeistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euraasialaisten ja pohjoisamerikkalaisten päästäislajien morfologisesta muuntelusta1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4
Evertebratfaunan i urbana skogsmarker - en jämförelse av den under barrträdsbark förekommande skalbaggsfaunan i Centralparken, med den i mera ursprungliga skogsområden3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 8
Faktorer som påverkar fruktsättningen hos Dactylorhiza sambucina (L.) Soo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faktori VIII ja hemofilia A:n molekulaarinen tausta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faunal change in the Neogene of Central Asia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faunistisk ekologiska studier rörande Kilpisjärvi traktens Dytiscid-fauna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenoler och fenolglukosider i kemotaxonomiska studier av släktet Salix0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fettreservernas och konditionens betydelse för sandstubbshanarnas reproduktion0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filamiini ja sen merkitys aktiinitukirangan muokkaajana solumigraatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippiiniläisten raskaana olevien naisten rokottaminen Haemophilus influenzae tyyppi b-konjugaattirokotteella ja Streptococcus pneumoniae-polysakkaridirokotteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fimbrierade Escherichia coli och Salmonella stammars penetrering av rekonstruerad basalmembran0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finlands chilopod fauna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiskarnas andningsorgan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flexible ontogenetic niche shifts: Pattern and timing of emergence of salmon alevins0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flockdynamik, flockforagering och predationsrisk hos talltitan ( Parus montanus ) - en experimentell undersökning.1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 10
FLT4-reseptorityrosiinikinaasi-cDNA:n kloonaus ja rakenteen tutkiminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flyttfoglarnes periodiska vandringar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flyttningsrörelser hos två sydfinska populationer av gråtrut Larus argentatus : en ringfyndsanalys2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 8
Forests in Argentina and Chile as affected by global and national policies and economic development0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fosfatidyyliseriinin metabolia ja kuljetus eukaryoottisolussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fosforyleringen av CD11/CD18-integrinerna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foto-oksidaatio : vaikutukset plasman hyytymistekijöihin ja niiden suojaaminen askorbaatilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fotoperiodicitet och temperaturberoende hos utvecklingsstadier av Gerris lacustris (Heteroptera, Gerridae): Finlands nordligaste populationer i jämförelse med en sydfinländsk0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fragmenteringseffekten på naturen vid bygget av riksväg 7, mellan Forsby och Lovisa, under år 1995-1996 ( med en mera ingående studie av smådäggdjurens populationsfluktuationer)6 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 10
Functional analysis of VEGF-B and VEGF-C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Functional organization of bacteriophage PRD1 genome0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Furageringen hos stackmyran Formica lugubris Zett. ( Hymenoptera, Formicidae ) i skärgårdsmiljö på Åland2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Fysiologisia- ja viljelyskokeita muutamilla Protozoeilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fysiologista aktiivisuutta jäljittelevän stimulaatiorytmin vaikutus solunulkoisiin pH-muutoksiin rotan aivojen hippokampuksessa - yhteys muistin mekanismeihin?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fågelartsammansättningen på 476 landenheter i ett område i skärgårdshavet1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4
Fågelfaunan i en skött park och i ett naturskyddsområde i Ekenäs1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Fåglarnas vingklor0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Förekomst av aphidophaga gallmyggor ( Diptera, Ceridomyiidae ) i Finland och deras naturliga fiender0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Förekomsten av två landlungsnäckor Columella edentula (Drap.) och Columella aspera Waldén (Pulmonata, Vertiginidae) i olika biotoper på det åländska fastlandet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Föreligger kopplingsojämvikt hos finländska familjer med kongenital nemalinmyopati?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Försök över salthaltstoleransen hos tre typiska, i vatten kring Tvärminne förekommande arter: Idotea baltica, Gammarus z. zaddachi och Praunus flexuosus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Förändringar i vegetationen och floran på fyra åländska lövängar i samband med igenväxning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GABA-välitteisen eksitaation vaikutus soluvälitilan kalsiumpitoisuuteen rotan aivokudoksessa in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GABA:n tuottama pysyvä EPSP:n potentiaatio rotan hippokampuksen CA1-alueen pyramidisolujen dendriittisissä synapseissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GABAA- ja NMDA reseptorit etanolin aiheuttaman ataksian suhteen eroavissa rottakannoissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GABAA-reseptorin allosteerisia sitoutumisominaisuuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gammainterferonin hiilihydraattiosien merkitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geenipyssyn ja lipofektion vertailu hiiren sikiön hampaiden transfektiomenetelminä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geenisiirto rotan kehittyvään munuaiskudokseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geenitekniikan sovellukset elintarviketuotannossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelatinaasi-inhibiittorien käyttö liposomien ohjaamisessa syöpäsoluihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelsolinets inverkan på malign celltransformering0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General properties and variation in Puumala and Tula hantavirus genomes and proteins0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetic variation between alternate-year cohorts of Xestia tecta (Lepidoptera: Noctuidae) in Lapland2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 7
Genetisk variation i Apolipoprotein A-I och dess inverkan på plasma HDL-koncentrationen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerbera hybridan gglo1-geenin tutkiminen siirtogeenisten kasvilinjojen avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerris najas (Heteroptera, Gerridae) populationsdynamik och utbredningshistoria i Finland1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4
Globulaarisen proteiinin hakeutuminen konformaatioonsa: laskostuminen ja sen ennustettavuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glukoosin imeytyminen ja aineenvaihdunta taimenella (Salmo trutta)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glutamaattireseptorin rakenne ja toiminta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glyfosaatin vaikutus heinäkasvien juuristobakteerien indolien tuottoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glykoproteiini Ibα: geneettinen polymorfia ja kaksi Bernard-Soulier oireyhtymän suomalaisiin perheisiin liittyvää mutaatiota0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Griseofulviinin vaikutus Schizophyllum communen solutukirankaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Growth of Nestling Ural Owls1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4
Gökens (Cuculus canorus L.) ankomst till Finland om våren0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H-Ras, R-Ras och RhoA som GFP-fusionsproteiner0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haahkalla loisivan Polymorphus minutus -väkäkärsämadon esiintyminen leväkatkayhteisöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haemophilus influenzae -bakteerin sitoutuminen ihmisen fibronektiiniin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hailuodon linnusto sadan vuoden aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hailuoto - formationens mikrofossil - systematik och storleksfördelning6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 17
Hakkuun vaikutus maan pinnan niveljalkaisten (Arthropoda) yksilömääriin ja biomassaan MT-tyypin kuusimetsässä4 3 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 12
Hakojärven eläinplanktonin ekologiasta ja populaatiodynamiikasta7 2 0 0 0 0 3 1 0 0 2 1 16
Halicryptus spinulosus. v. Siebold.1849.2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
Hankajalkaisten populaatiodynamiikka ja tuotanto Tvärminnessä ja Pohjanpitäjänlahdella vuonna 19920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hapettuneiden rasvojen haihtuvien aldehydien määrittäminen 2,4-dinitrofenyylihydratsoneina suuren erotuskyvyn nestekromatografialla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Happipitoisuuden alenemisen vaikutukset nahkiaisen (Lampetra fluviatilis) punasolujen toimintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmaakuvemyyrän, Clethrionomys rufocanus (Sund.) hampaan kehitys ja karvanvaihtovaiheet iänmäärityksen perustana ja menetelmän sovellutus populaation ikärakenteen selvittämiseksi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmaalepän kovertavista hyönteisistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmothoësarsi -monisukamadon ekologiasta Tvärminnessä kerätyn aineiston perusteella. I. Esiintymisrunsaus, kasvu ja ravinto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartiovyön ja rintaevien rakenne Cottus quadricorniksella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hauen kasvu ja kuolevuus Tvärminnessä3 0 0 1 0 0 3 1 0 0 3 1 12
Hauen ruoansulatuskanavan matomaiset loiset Gennarbynlahdessa ja Tvärminnessä1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5
Havaintoja eri Anisoptera-lajien kidussuolesta ja kiduslehdistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja eräiden lintujen kuvusta etenkin sen hienoimmasta rakenteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja eräiden niittybiotooppien kenttäkerroksen Hemiptera-faunasta Luumäen pitäjässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja Helsingin kaupungin ristikukkaisilla elävästä kärsäkäsfaunasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja jokiravun (Potamobius astacus L.) aksessoorisesta hengityselimistöstä ja hengitysmekanismista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja kovakuoriaisten, eritoten tunnelikaivajien esiintymisestä Yyterin lentohiekkakentällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havaintoja pikkunisäkäsraatoihin tulevista kovakuoriaisista, erityisesti silfideistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HB-GAM: solunulkoinen, aksonaalista kasvua stimuloiva proteiini0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinäsorsan (Anas platyrhynchos) talvehtimisekologiaa Helsingissä 1959-693 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 9
Heksokinaasi II:n rooli aikuistyypin diabeteksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helicobacter pylorin osoitus parafiinileikkeistä monoklonaasilla vasta-aineilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heliotropismi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin aktiivilietepuhdistamoiden ripsieläinlajistosta ja sen ekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin ja Espoon merialueiden pohjaeläimistö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin kaupunkialueen linnustosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin keskupuiston lintuyhteisö: alhaisen lajimäärän ongelma2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5
Helsingin keskustan puistojen muuttuva pesimälinnusto1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 7
Helsingin Lauttasaaren maanilviäislajisto2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 8 16
Helsingin merialueen eläinplanktonista ja likaantumisen vaikutuksesta siihen vuosina 1969 ja 19700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin seudun kasvihuoneiden maasiiroista ja juoksujalkaisista (Oniscoidea, Diplopoda & Chilopoda). Faunistis-ekologinen tutkimus1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 6
Helsingin seudun murtoveden kotiloista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin yliopiston Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneet : uusien kokoelmien suunnitelma0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan hyötykasvimaan käyttö kouluopetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hengityselimistä Myriapodeilla ja Hexapodeilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herpes simplex virusten genotyypitys polymeraasiketjureaktiolla; soveltaminen herpes simplex virus -enkefaliitin varhaisdiagnostiikkaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosella käyvän Diptera-lajiston runsaudenvaihteluista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hevosmuurahaisten (Camponotus sp.) yhdyskuntarakenteiden tutkiminen mikrosatelliittimarkkereiden avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hietatokon parinvalinta ja pesässä olevat munat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hietatokon, Potamoschistus minutus, populaatiodynamiikasta Tvärminnen vesillä1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5
Hiiren ja ihmisen kollageenityyppien X, XIII ja XVIII α1-ketjuja koodaavien geenien vertaileva kartoitus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiivan Saccharomyces cerevisiae YET1-geenin kloonaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hirvikannan muutoksista Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histamiinin vaikutus makrofagien matriksimetalloproteaasien tuottoon ateroskleroosissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histologisia tutkimuksia jyrsijöiden etuhampaista2 0 3 0 0 0 0 1 0 2 2 1 11
HIV-1:n p7/p9-proteiinin antigeenisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HIV-1:n tat/rev/env-alueen kloonaus ja mutagenisointi PCR:n avulla: erot referenssisekvenssiin ja ekspressiokokeet nisäkässoluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hMETS-1 -geenin kloonaus ja karakterisointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Home range dynamics and activity of sedentary Norwegian lemmings Lemmus lemmus, in the low-rising stage of the population cycle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Home range dynamics and activity of sedentary Norwegian lemmings Lemmus lemmus, in the low-rising stage of the population cycle6 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 12
Home Range, Habitat Preference and Natal Dispersal of the Siberian Flying Squirrel (Pteromys volans)2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5
Homologisuudesta keuhkojen ja uimarakon välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horizontal transfer of transposons in the Aspergillus niger aggregate0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hormoconis resinae -homeen glukoamylaasi-cDNA:n ekspressio Saccharomyces cerevisiae -hiivassa modifioidulla PMA1-promoottorilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hsp150-proteiinin repetitiivisen osan eritys Saccharomyces cerevisiae -hiivassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita Pachynematus pumilio'n (Tenthredinidae) metamorfosista erikoisesti silmälläpitäen ruuansulatuskanavaa täysikasvuisella toukalla, kotelolla ja imagolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huomioita Taenia taeniaformiksen sukuelinten rakenteesta ja kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huumausaineiden ja 5-HT[sub 3]-reseptorisalpaajien yhteisvaikutus dopaminergiseen hermojärjestelmään rotan striatumissa ja accumbens-tumakkeessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huvudsegmentens utveckling hos fjärilembryoner0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydrachnidi-fauna Uudellakirkolla (Viipurin lääni)4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 11
Hydrobia-kotilot mikrolevästön kuluttajina : kokeellinen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydropsyche-suvun vesiperhostoukkien (Trichoptera, Hydropsychidae) ääntelystä ja sen merkityksestä2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 6
Hydrozoien merkitys onteloeläinten ryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyppyhäntäisten, Collembola (Insecta: Apterygota) lajiston vuodenaikaisvaihtelu ja kahden sukkessiovaiheen vertailu hylätyllä pellolla1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 3 10
Hyönteishoukutteet ja perhosten hakeutuminen haihtuville käymistuotteille2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
Hyönteispyydysten ja säätutkan käyttö kirvavaellusten tutkimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten antenneista tavattavista aistimista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten hajusta suojeluskeinona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten ihorauhasista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten keskiruumiin rakenteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten kidusmaisista hengityselimistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten suomuista etenkin perhosten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten suuosista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten sylkirauhaset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten sylkirauhasista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten tuntosarvien aistinelimistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten väreistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten väri- ja muotoaisti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyönteisten ääni-ilmiöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Häckningsbiologiska jämförelser mellan blåmespopulationer i stadsmiljö och på landsbygd1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Hämähäkkien (Aranea) ja luteiden (Heteroptera) ekologiasta viidellä lentohietikolla Hangossa (U)2 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 8
Hämähäkkien (Araneina) trakeat2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 7
Hämähäkkien, semminkin kotimaisten lajien, silmistä ja niiden asennosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hönsfåglarnas cellulosasmältning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iakttagelser och försök över jungfrusländans (Calopteryx virgo L.) biologi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Identification of new 434 Cro variants that bind HIV DNA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IgG-alaluokkavaste pneumokokkikonjugaattirokotteille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisasumusten piirin linnustosta Hauhon, Lammin ja Tuuloksen pitäjissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisen herpesvirus 6:n kvantitointi PCR-menetelmän avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisen herpesvirus-6:n kasvatus ja erilaisten menetelmien soveltuvuuden testaamista viruksen diagnosoimiseksi potilasnäytteistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisen kromosomin 6 tappajasoluherkkyyttä lisäävä vaikutus syövässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisen LDL ja sen hapettuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisen luurankolihaksen glykogeenisyntaasi: geenin eristys ja karakterisointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisen makrofagivaahtosolujen muodostuminen in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisen perimän toistuvajaksoinen DNA ja sen merkitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ihmisen plasman lipidisiirtäjäproteiinit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imettäväisen rintaontelon kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imettäväiskarvan fylogenia. Selostus tärkeimmistä hypoteeseista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imettäväisten karvat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imettäväisten mahalaukku ja sen fysiologinen toiminta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immunoglobuliinin raskaan ketjun klonaliteetin osoittaminen polymeraasiketjureaktion (PCR) avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immunoglobuliinisuperperheen proteiinit virusten ja parasiittien reseptoreina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Individuella variationer i cancerkänslighet: genotypning av CYP1A1- och CYP2D6-generna hos lungcancerpatienter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Induktion av mikrokärnor i immunologiskt karakteriserade lymfocyter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Influenssa A:n diagnostiikka immunofluoresenssimenetelmällä monoklonaalisten vasta-aineiden avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insekternas spottkörtlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instinkt och intelligens hos insekterna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insular effects in seabird communities on the West-Estonian islands : a sampling approach0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insuliinin vaikutukset kirjolohen punasolun ionitasoihin sekä noradrenaliinin ja insuliinin mahdollinen yhteisvaikutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integriinien assosiaatio solutukirangan kanssa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integriinien vaikutus solujen signaalinvälitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interferonispesifisten transkriptiotekijöiden ekspressio ihmisen veren mononukleaarisoluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intermediaarifilamentit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inverkan av skogsbrand och kalhuggning på artsammansättningen hos jordlöpare och kortvingar (Carabidae och Staphylinidae, Coleoptera) i ett nordsvenskt skogsområde1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 2 1 9
Inverkan av tributyltennklorid på erytrocyternas adrenerga respons hos regnbåge (Oncorhynchus mykiss)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isojen petoeläinten esiintymisestä Viipurin läänissä vuosina 1856–1937 etupäässä virallisen tapporahatilaston mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isokoskelon pesyekoosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4
Isolation and characterization of functionally active glycolipid-anchored complement lysis inhibitor protectin (CD59) from human milk0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isosittiäisen, Geotrupes stercorarius L. ja metsäsittiäisen, G. stercorosus Scriba ääntelykäyttäytymisestä1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 9
Istukkagonadotropiinin vaikutus ihmisen viljeltyjen granuloosasolujen follistatiinin lähetti-RNA:n ja eritettävien proteiinien määrään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itä-Afrikan etnobotaniset tutkimukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itä-Fennoskandian ampiaislajistosta (Hymenotera: Vespidae, Eumenidae)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itämerennorpan populaatiorakenne ja historia mikrosatelliittipolymorfismien valossa2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 8
Ixodes ricinus och dess utbredning i Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iän ja ilmanlaadun vaikutus kuusen neulasten pintavahojen kuntoon Etelä-Suomessa ja pohjoisella metsänrajalla vuonna 19890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera L.) kuorenkasvun ja muodon muuntelevuus lajin nykyisellä levinneisyysalueella maassamme2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 6
Joutsenen (Cygnus c. cygnus) käyttäytymisestä ja elinympäristöstä Suomen pesimäalueilla2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 10
Juurikasankeroinen, Heterodera schachtii Schmidt, ja sen elinmahdollisuudet Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyväsjärven eläinplanktonin lajistosta, ekologiasta ja tuotannosta avovesikaudella 19711 0 0 1 0 2 2 2 1 0 1 0 10
Jäkälät raskasmetallilaskeuman indikaattoreina Nuuksiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jämförelse mellan Gadus navaga och Gadus callarias0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jämförelse mellan minkens och utterns näringsval i två sötvattenområden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järvien eläinplanktonin vuodenaikaiset vertikaalivaellukset2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
Järvikortteen (Equisetum fluviatile L.) tuotanto sekä metaanin ja dityppioksidin päästöt Lammin Pääjärven Pappilanlahdessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järvilohen ja järvitaimenen laitoskasvatettujen poikasten reaktio peto- ja muiden kalojen kemiallisiin ärsykkeisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jätelietteen maaperäeläimistö. Suomen Akatemian ns. lieteprojektin metodinen esitutkimus1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
Kaakkois-Suomen vesilinnustoa koskevia ekologis-kvantitatiivisia tutkimuksia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaalikärpäsen Delia radicum (L.) (Diptera: Anthomyiidae) torjuntamahdollisuudesta kolmen mekaanisen esteen avulla5 3 0 0 0 5 4 4 1 0 4 0 26
Kaarnakuoriaiset metsiemme tuhoojina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaatopaikkojen ympäristövaikutukset, esimerkkinä Pasilan kaatopaikka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden Drosophila melanogaster -kannan kuoriutumisen vuorokautisesta jaksottaisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden mehiläisrodun laidunkäyttäytyminen Turun saaristossa kesällä 19882 1 1 0 0 2 2 2 1 2 0 1 14
Kahden päästäislajin (Sorex unguiculatus Dobson ja S. araneus L.) muuntelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden rihmamaisen makrolevälajin sisäisten ravinnepitoisuuksien käyttö Porvoon seudun ravinnekuormituksen vaikutusten arvioinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kahden sisäsiittoisen hiirikannan CBA/Ca ja C57BL eräiden käyttäytymiskomponenttien geneettisestä taustasta suhteessa alkoholipreferenssiin1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 5
Kahden Uudellamaalla sijaitsevan peltoaukean pesimälinnuston runsaudenarviointi. Salaojituksen ja pellonvaraustoiminnan vaikutus peltolintuyhteisöihin2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5
Kaksisuuntaisen elektroforeesin käyttö kuusen (Picea abies (L.) Karst.) neulasproteiinien analyysissä : ilmansaasteiden aiheuttamat muutokset proteiinikoostumuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalanmerkintätuloksia Helsingin merialueella1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
Kalanpoikasten ensimmäisen kesän kehityksen, kasvun ja liikehdinnän seuraaminen nousuhaavin avulla (Karkkilan) Saarlammessa2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
Kalanviljelylammikon eläinplanktonin ja pikkuvesiplanktonin osuus siian pikkupoikasten ravinnossa2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Kalasääsken, Pandion haliaëtus (L.), pesimisestä ja ravintobiologiasta Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaliningradin A- ja B-alatyyppien välisen HIV-1 rekombinanttiviruskannan kloonaus ja sekvensointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalkituksen vaikutuksista särki- ja ahvenkantoihin Etelä-Suomen happamoituneissa pikkujärvissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kallioaltaiden selkärankaiset planktonsyöjät saalistuskokeissa: saaliin koon merkitys1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 7
Kalliolammikkomalluaisten (Heteroptera, Corixidae) kannibalismista2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 7
Kalliolammikoiden eläinplankton: lajisto ja sen esiintymiseen vaikuttavat tekijät1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4
Kalliolammikoiden selkärangattomat Arctocorisa carinata, Callicorixa producta ja Potamonectes griseostriatus1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 6
Kalliosinisiiven (Scolitantides orion) ekologia ja esiintyminen Lohjalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalliosoistumien vesi- ja rahkasammalnäytteet sekä kasvillisuus ilmansaasteiden ilmaisijoina pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalojen ijän määräämisestä ynnä Kiiskin (Acerina cernua) ja ahvenen (Perca fluviatilis L.) ijästä1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4
Kalojen kasvusta Helsingin merialueella2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5
Kalojen kasvusta Sompiojärvessä ja Seitajärvessä ennen Lokan tekojärven patoamista2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5
Kalojen kromatoforeista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalojen ravinnosta, kasvusta, ja lämpötilan valinnasta Lietvedessä (ES)1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 6
Kalojen viiksisäikeet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalvoäyriäisten (Cladocera) jäänteet Lammin Lovojärven sedimentissä vuosien 1959-1981 lustoissa7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
Kampelan (Platichthys flesus L.) yksilörunsaudesta, kasvusta ja kuolevuudesta Suomen lounaisrannikolla2 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 8
Kanahaukan, Accipiter gentilis (L.), pesimisaikaisesta ravinnosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanalintujen marjaravinnosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanan (Gallus domesticus) aivojen kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanan (Gallus domesticus) korvan kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kap Verde -öarnas land- och sötvattensmollusker0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karikukko Arenaria i. interpres ulkosaariston pesärosvo - kokeellinen tutkimus1 3 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 11
Karkean endoplasmisen kalvoston liukoiset, luminaaliset proteiinit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karsinoembryoninen antigeeni (CEA)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karva-aiheitten sijainnin säännönmukaisuudesta Mus musculus albus´ella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvatusolosuhteiden vaikutus lohikalojen käyttäytymiseen ja kasvuun1 3 0 0 1 1 0 1 1 5 1 2 16
Kasvien patogeneesiin liittyvät "pathogenesis-related" -proteiinit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvien virusresistenssi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvilajistonmuutokset hylätyillä pelloilla Karkalin luonnonpuistossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvillisuuden muutokset ojituksen jälkeen Oriveden Lakkasuolla ja Vilppulan Jaakkoinsuolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvipatogeenisen Xanthomonas campestris patovaari campestris-bakteerin rpfC-geenin säätelyn alaisten promoottorien karakterisointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvipatogeenisten Erwinioiden patogeneesiprosessit ja niihin osallistuvat tekijät, esimerkkinä Erwinia rhaponticin sellulaasi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasviplanktonin ajallinen vaihtelu Lammin Pääjärvessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasviplanktonin määrän ja lajiston pitkäaikaisvaihtelu oligotrofisissa järvissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasviplanktonin vertikaalisen vaelluksen vaikutus fosforin saatavuuteen Valkea-Kotisella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasviplanktonin vuorokaudenaikainen vertikaalinen esiintyminen Suomenlahden suualueella sinileväkukinnan aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasviplanktonlajiston ja -biomassan vaihteluista erityyppisissä järvissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvitieteellisten puutarhojen käyttö peruskoulun opetuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasviuutteiden vaikutuksesta vihannespunkin ( Tetranychus urticae Koch ), persikkakirvan ( Myzus persicae Sulz.) ja aaltojuovakirpan ( Phyllotreta undulata Kutsch.) kuolleisuuteen, lisääntymiskyvyb ja syönnin määrään5 3 0 0 1 3 1 1 0 0 1 1 16
Kasvurajoitegeenit Rb ja p53, solusykli ja syöpä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katekolamiinien synteesin ja inaktivaation säätelystä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katepsiini K ja tekolonkan aseptinen irtoaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katsaus raudan yliannostuksen fysiologisiin syihin ja seurauksiin kirjallisuuden perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauhajoen kulttuurilinnustosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauppasienilajien esiintyminen Nuuksion kansallispuistossa 19940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaurapeltojen kenttäkerroksen kovakuoriaisfauna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keltavästäräkkien (Motacilla flava L.) rotujen vaihettumisvyöhyke Kainuussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemi-, Tornio- ja Muoniojokilaaksojen sudenkorennot0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemin edustan saariston linnustosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenttämyyrän ja peltomyyrän populaatioekologiasta Lammilla2 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 2 10
Kerttujen Sylvia syysmuutonaikainen habitaatinvalinta, energetiikka ja muuton ajoittuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerulitiinin vaikutus rotan tyrotropiinin ja prolaktiinin eritykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keski-Suomen emäksisten kivipaljastumien maanilviäisfauna ja sen ekologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskisuolen epiteelistä muutamilla miinaavilla perhostoukilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keuhkoklamydia kokeellisessa hiirimallissa : tulehdusreaktio ja antibioottihoitomallin kehittäminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevätkutuisen silakan (Clupea harengus L.) kasvusta ja ravinnosta Tvärminnessä1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Kidusten kehityksestä luukaloilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kierteiskierteiset proteiinit.S.Typhimuriumin TlpA-proteiini deleetiosarjan valmistus ja kokeellinen käyttö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kihansin vesiputouksen vaikutus lähistön metsähyönteisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiirunan, Lagopus mutus (Montin), talviravinnosta Enontekiön ja Inarin Lapissa vuosina 1967-19711 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 6
Kilpirauhanen, Glandula thyreoidea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilpirauhashormonien vaikutus metsämyyräkoiraiden (Clethrionomys glareolus) puberteetin alkamiseen ja viivästymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilpisjärven seudun sahapistiäislajistosta ja eri lajien esiintymisestä eri korkeusvyöhykkeillä1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Kimalaiset ja loiskimalaiset (Bombus ja Psithyrus: Hymenoptera, Apidae) Helsingin viheralueilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimalaiset virnojen pölyttäjinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimalaisten (Bombus Latr., Hymenoptera) kukillakäynnistä1 0 1 0 1 1 1 3 0 1 0 1 10
Kimalaisten (Hymenoptera, Apidae, Bombus) käyttäytyminen maitohorsman (Epilobium angustifolium, Onagraceae) kukinnoissa2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5
Kimalaisten ja kesymehiläisen (Hymenoptera, Apidae: Bombus ja Apis) käyttäytyminen maitohorsman ylösalaisin taivutetussa kukinnossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjo- ja ratamoverkkoperhosen habitaatinvalinta, populaatiorakenne ja migraatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjokertun leviämishistoriasta, levinneisyydestä ja pesimisestä Uudellamaalla1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 6
Kirjolohen (Oncorhynchus myciss) kasvuhormonivaste ja suola- ja vesitasapainon säätelykyky meriveteen siirtämisen jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirjosiepon ja leppälinnun pesimäbiologiasta ja populaatiodynamiikasta Kilpisjärvellä2 0 0 4 2 3 1 2 0 1 1 2 18
Kirjosiepon, leppälinnun ja lapintiaisen sulkasadon ajoittumisesta ja suhteesta pesintään Lapissa2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 8
Kirvavainokaisten (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) soveltuvuus ison ruusukirvan Macrosiphum rosae (L.), torjuntaan kasvihuoneissa1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 8
Kissan esimuodot ja polveutuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiteen suurperhosfauna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kivikkorantojen pohjaeläinlajisto, -biomassa ja -tuotanto Pääjärvessä (EH)1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Kivisimpun, hietatokon ja liejutokon ravinnosta Tvärminnen alueella2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Kivitaskun Oenanthe oenanthe pesintä ja populaatiodynamiikka Helsingin saaristossa2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Klorofyllin fluoresenssi-induktio ja fotosynteesipigmenttien määrä männyn (Pinus sylvestris) neulasissa Helsingissä ilman epäpuhtauksien indikaattoreina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knölsvanens reproduktionsframgång i två populationer i Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koivun herkkyys ilmakehän otsonipitoisuuden kasvulle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koivussa miinaavista hyönteislajeista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokeellinen maastotutkimus sukkulamatojen vaikutuksesta metsämyyrän säilyvyyteen ja populaatiotiheyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokeellisesti aiheutettu Yersinia-enteriitti ja reaktiivinen artriitti Spraque-Dawley-rotissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokemäenjoen suistoalueen ahvenkanta vuosina 1991 ja 19920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokemäenjoen suualueen pohjaeläimistöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokemäenjoen vesistön eteläisen osan juotikkaista (Hirudinea) ja niiden ekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokemäenjoen vesistön eteläisen osan suurjärvien vesiluteiden (Heteroptera, Hydrocoriomorpha) levinneisyydestä ja ekologiasta1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 5 12
Kokonais- ja solutukirankaproteiinien muutokset männyn sienijuuren erilaistuessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokonaiselohopean rikastuminen Päijänteen kaloihin1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 7
Kokongvidfästningshandlingen hos vargspindlar av släktet Lycosa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolesteroli ja sen kuljetus solussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolmen endogeenisen sytokiniinin trans-zeatiiniribosidin, dihydrozeatiiniribosidin ja isopentenyladenosiinin esiintyminen mikrolisätyssä koivussa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolmen Trichoderma reesei -hometta glukoosialustalla kasvatettaessa voimakkaasti ilmentyvän geenin tarkastelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolmipiikin ja kymmenpiikin biologian vertailua Tvärminnen murtovedessä2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5
Komplementtitekijä B - leukeemisissa soluissa ilmenevä heterogeenisyys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplementtitekijä B:n mRNA:n lisääntyminen stimulaation vaikutuksesta ihmisen monosyytti/makrofagi -linjan soluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korpikolvan elinympäristövaatimukset ja populaatiorakenne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korpiluppo suon ja kangasmetsän välisessä reunavyöhykkeessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korsiyökkösten (Oligia) teollisuusmelanismi Helsingin seudulla 1980-19812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
Korsiyökkösten (Oligia) teollisuusmelanismi: lentokauden ajoittuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosteuden ja valaistuksen vaikutus metsämaassa elävien Linyphiidae-heimon hämähäkkien elinympäristön valintaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kosteuden vaikutuksesta Schizophyllum sabulosum -kaksoisjalkaisen vertikaaliorientoitumiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotelokoppapredaation merkitys mäntypistiäisten populaatiodynamiikassa2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5
Kotiloiden (Gastropoda) esiintymisestä ja ekologiasta Kokemäenjoen vesistön eteläisellä alueella2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 6
Kotiloiden epäsymmetriateorioista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotiloiden esiintymisestä Espoon ja Kirkkonummen ranta-alueiden litoraalissa1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Ksantiinidehydrogenaasi mRNA:ta ilmentävän solutyypin määritys hevosen lihaksesta in situ hybridisaatiolla digoksigeniinileimatulla cDNA-koettimella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktenoiidisuomuista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuidun anaerobinen in vitro -fermentaatiomenetelmä, vaikutukset maitohappobakteeriflooraan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuikan, Gavia a. arctica (L.) ekologiasta ja käyttäytymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuivattamisen vaikutuksesta Acanthoscelides obsoletus Say -kovakuoriaisen lämmön- ja kylmänkestävyyteen sekä kosteusreaktioihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuivattamisen vaikutus Sitophilus granarius (L.) ja Sitophilus oryzae (L.) (Col., Curculionidae) -lajien skototaktiseen suunnistautumiseen ja aktiviteettiin1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 8
Kulotuksen vaikutus kangasmetsän hyppyhäntäisyhteisöön2 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 9
Kuoreenpoikasen ravinto ja vertikaalinen jakautuminen matalassa estuaariossa2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 7
Kuoripunkkiyhteisöt (Acar., Oribatei) maatuvissa jätelietteen ja kuorirouheen seoksissa2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Kuukkelin (Perisoreus infaustus) ruumiin koon maantieteellisestä muuntelusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuusen (Picea abies (L.) Karst.) solukkoviljelmien DNA-pitoisuuden virtaussytometrinen mittaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuusen (Picea abies L. Karst.) solukkoviljelmien ja silmujen sytokiniinikoostumus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuusen taimien alkukehitys aukealla ja kahdessa kuusikossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuusenneulasten eri osien pintavahat ilmansaasteiden ilmentäjinä pääkaupunkiseudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuusivaltaisten lehtopainanteiden maakiitäjäisyhteisöjen (Coleoptera, Carabidae) rakenteesta Ahvenanmaan mantereella ja saarilla1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Kvantitatiivinen katsaus Pälkäneen pitäjän pesimäaikaiseen maalinnustoon sekä linnuston muutoksista viime vuosikymmenien aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvantitatiivisia havaintoja lumen hyppyhäntäisistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvantitatiivisia tutkimuksia eräiden pikkuvesien eläimistöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvantitatiivisia tutkimuksia Laajalahden pohjan mikrofaunasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvantitatiivisissa lintututkimuksissa esiintyvistä virhelähteistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvantitatiivisyydestä pohjaeläintutkimuksessa2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 6
Kvicksilver, kadmium, bly och selen i vikare (Phoca hispida) infångade i Östersjön och vid Svalbard0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kylmäaklimoidun rauduskoivun (Betula pendula Roth.) cDNA kirjaston valmistus ja analysointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kylmäveristen luurankoisten talvisesta horroksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kymenlaakson rannikkoalueen asutushistoria ja kulttuurimaiseman kehitys siitepölyanalyysin valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Känselkroppar hos däggdjuren0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Käpyhyönteisten esiintyminen ja vaikutus siemensatoon kuusen vartetarhoilla (Korjattu otsake)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kärpän (Mustela erminea) energeettisestä sopeutumisesta ympäristöönsä2 1 0 1 1 0 2 2 1 0 3 1 14
Könsbestämning av foster utgående från fetala kärnförsedda celler i maternellt blod - In situ hybridiseringsanalys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Könsdjursproduktion, könsrat och värmeproduktion i en koloni av Formica aquilonia Yarrow i Äker, Esbo1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
L-selektiini, valkosolujen adheesiomolekyyli0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratoriokokeiden käyttömahdollisuuksista Arctocorisa carinata ja Callicorixa producta -malluaisten populaatiotiheyden säätelymekanismin tutkimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratoriokokeita lämpötilan ja äänisignaalien vaikutuksesta kotisirkan (Acheta domesticus L., Orthoptera, Gryllidae) kutsulaulun ominaisuuksiin8 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 15
Laboratoriotutkimuksia kaalikärpästen, Delia floralis Fall. ja Delia radicum L. (Diptera : Anthomyiidae), muninnasta ja eri ärsykkeiden vaikutuksesta kasvinvalintaan7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13
Laboratoriotutkimuksia neljän tavallisen leppäpirkkolajimme (Col., Coccinellidae L.) munamääristä sekä toukkien ravinnon kulutuksesta ja kehityksestä biologisen torjunnan perustaksi9 3 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 19
Laboratoriotutkimuksia seitsenpistepirkon (Coccinella septempunctata L.) elintavoista biologisen torjunnan perustaksi7 3 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 17
Lack of association between the Gly40Ser polymorphism in the glucagon receptor gene and non-insulin-dependent diabetes mellitus in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lactobacillus crispatuksen S-kerros -proteiinin, CbsA:n, kollageenia sitovan alueen karakterisointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lahden kaupungin palstaviljelyalueiden rikkakasvillisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lahnan kasvusta ja lisääntymisbiologiasta Lohjanjärvessä (V) ja Keurusselässä (PH)2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 6
Laidunnuksen vaikutus siimallisten kasviplanktonlevien pystyjakaumaan ja vuorokaudenaikaisiin liikkeisiin jyrkästi kerrostuneessa humusjärvessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laikuttaisen ympäristön vaikutus lajien väliseen kilpailuun raatokärpäsyhteisöissä2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 10
Lajalammen ja Myllyjärven (Espoo) lehtokasvillisuuden seuranta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laminiini ja hermokudos0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lammikkokatkan (Gammarus duebeni Lillj.) lisääntymiskäyttäytyminen Tvärminnessä kesällä 19882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Lammin biologisen aseman pajulintupopulaation (Phylloscopus trochilus L.) pesäpoikasten energetiikka2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
Lammin biologisen aseman ympäristön lehtokerttupopulaatio vuosina 1971-761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Lammin kirkonkylän linnusto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lampaan (Ovis) ja poron (Rangifer) sorkan kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lampaan heisimadon Moniezia expansan anatomiasta ja yleisimpien teuraseläin-cestodien esiintymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lampaan piiskamato, Tricuris ovis, sen anatomiasta ja esiintymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapinmyyrän (Microtus oeconomys) kallon mittojen ja epigeneettisten ominaisuuksien maantieteellinen muuntelu Fennoskandiassa1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4
Lapinmyyrän, Microtus oeconomus (Pallas), ja peltomyyrän, M. agrestis L., biotooppivaatimuksista ja lisääntymisbiologiasta Tunturilapissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapinsirkun, Calcarius lapponicus poikastuotosta2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 1 11
Lapintiaisen (Parus cinctus) ekologiasta hakatulla ja luonnontilaisella metsäalueella Metsä-Lapissa1 1 1 0 1 1 1 3 1 2 1 2 15
Lapintiaisen, kirjosiepon ja leppälinnun ruokinnan vuorokausirytmiikkaan vaikuttavista tekijöistä pohjoisessa lisääntymisympäristössä3 0 1 0 0 11 1 0 0 3 0 2 21
Lappajärven muikun kutualueiden pohjaeläimistä ja niiden merkityksestä muikun mädin tuhoajina2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 9
Latenttia transformoivaa kasvutekijä-[beta]:a sitovien proteiinien molekulaarinen karakterisointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latvonnan vaikutus peltometsäviljelyssä käytettävän trooppisen typensitojapuun Gliricidia sepiumin hiilihydraattidynamiikkaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lavskrikans (Perisoreus infaustus) populationsutveckling inom ett sammanhängande skogsområde i Sydösterbotten 1974-19920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laxens tillväxt i Ösetrsjön på basen av märkningsuppgifter1 1 0 0 1 0 2 2 2 1 2 0 12
Lck:n SH3-alue.T-solujen proteiinien mahdollinen sitoutuminen tuotettuun SH3-proteiiniin sekä ylimääräisten SH3-alueiden vaikutus T-soluihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lehmien väliset etäisyydet runsasvirikkeisessä ympäristössä : toiminnan, alueen ja vuodenajan vaikutus lehmien sosiaaliseen tilantarpeeseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lehmän ulosteessa elävien lyhytsiipisten (Col., Staphylinidae) esiintymisestä erilaisilla biotoopeilla sekä eri-ikäisissä ulosteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lehtikarikkeen lisäämisen vaikutus MT-metsän maakiitäjäisten runsauteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lehtimittareiden fylogenia: kladistinen analyysi (Lepidoptera: Geometridae, Sterrhinae, Scopula)1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4
Lehtopöllön käyttäytyminen ja siihen vaikuttavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lenght - weight relationship off sharks off the south-east coast of Australia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leukosyytti-integriinien toiminnan säätely0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levymenetelmän soveltuminen maanilviäisnäytteenottoon eteläsuomalaisessa rehevässä metsässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leväkatkayhteisöjen rakenne ja dynamiikka pohjoisella Itämerellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levämyrkkyjen fysiologisista vaikutuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leväsiirojen (Idotea spp., Isopoda) esiintyminen ja lisääntyminen Tvärminnen saaristossa1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Liejukanan (Gallinula chloropus L.) poikas- ja aikuisvaiheiden kehityksestä pesintäkauden lopulla1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 7
Lieksan kauppalan lähiympäristön ja Säynämänjärven vesinilviäisistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liguloosin vaikutuksista lahnan kasvuun ja sukukypsyyteen Keurusselässä ja Lohjanjärvessä1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 5
Limnea stagnaliksen ihosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limnea stagnaliksen sukuelimet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linja-arviointimenetelmän soveltaminen Ahvenanmaan biotooppien pesimälinnuston rakenteen tutkimiseen2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 6
Linnun pyrstön embryonalisesta kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linnuston vuodenaikaisista vaihteluista erilaisilla biotoopeilla Heinolan maalaiskunnassa (EH)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lintujen asynkroninen kuoriutuminen - adaptiivista vai ei? Esimerkkilajina viirupöllö (Strix uralensis)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lintujen höyhenpuvun väreistä ja värinvaihdoksista, erikoisesti kyyhkysiä (Columbae) silmälläpitäen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lintujen intertarsalinivelten kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lintujen jaloista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lintujen niska-aukosta (Foramen magnum) sekä sen asemasta aivokopassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lintujen taloudellisesta merkityksestä ja lintusuojelusta1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 5
Lintututkimuksia Limingan ja Kempeleen lahdella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipolyysi ja ketoaineiden synty paaston aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipoproteiinien prosessointi ja kuljetus Gram-negatiivisissa bakteereissa : Salmonella typhimuriumin TraT lipoproteiinin karboksiterminaalisten mutaatioiden vaikutus sen kuljetukseen ja ulkomembraanin ominaisuuksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lisäruokinnan vaikutus metsämyyrän (Clethrionomys glareolus) populaatiodynamiikkaan Pallasjärvellä2 0 0 1 0 0 3 2 3 0 4 2 17
Lithobius forficatus´en suolen ja sen lisäkkeiden histologinen rakenne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litoraalivyöhykkeessä elävien kotiloitten (Gastropoda) ja piensimpukoitten (Pelecypoda, Sphaeridae) esiintymisestä ja siihen vaikuttavista ekologisista tekijöista Tampereen seudun järvissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liuenneen orgaanisen aineen hajoaminen järvivedessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ljuskänslighet, spatiotemporal summering och brus i ganglieceller i relation till förekomsten av porfyropsin och rodopsin i stavarna i den mörkeradapterade näthinnan av amerikansk oxgroda, Rana catesbeiana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lohenpoikasten ravinnonkäyttö Tenojoessa ja sen sivujoissa1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6
Lohjan kunnan perinnebiotooppien, niittyjen ja ketojen, kartoitus ja luokittelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lohjanjärveen laskevien purojen sammalkasvillisuus ja -kasvisto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lohjanjärven rantakasvillisuus ja kasvillisuuden muutokset vuosien 1890 ja 1991 välillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loisintakastratio kymmenjalkaisäyriäisillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokkilinnuista ja muista selkävesien lajeista Ruotsalaisella ja Konnevedellä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lonkkanivelen kasvuhäiriön (Acetabulum dysplasia) esiintyminen ja periytyvyys eräässä Labradorinnoutajakannassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loviniskamuurahaisten Formica ( Coptoformica ) exsecta Nyl. ja Formica ( Coptoformica) pressilabris Nyl. rekrytointi ja orientaatio ravinnonhankinnan yhteydessä1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Lukion biologian opettajien mielipiteitä opetussuunnitelmauudistuksesta, koulutuksensa tarkoituksenmukaisuudesta ja täydennyskoulutustarpeestaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luolaelämän vaikutus eläinten elimistöihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luonnonpyretriinin vaikutus eräisiin tuholaisiin ja niiden luontaisiin vihollisiin2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
Luontaisten vesien vetyionikonsentratiosta ja sen hydrobiologisesta merkityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luukalan (lähinnä hauen, Esox lucius) keskushermoston embryonaalinen kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luukalojen (Teleostei) varahampaitten kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luukalojen eväruotien muodosta ja rakenteesta sekä jonkun verran niiden merkityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luukalojen munuaiset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luukalojen ruoansulatuskanavasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luukalojen sukuelinten kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luukalojen suomuista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luukalojen valekiduksen rakenteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luukalojen valekidus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luurankoisten liikkumistavoista lentämistä lukuun ottamatta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luurankoisten parillisten silmäin fylogeneettinen merkitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lysosomaalisten proteiinien solunsisäinen kuljetus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähetti-RNA:n hajoaminen: vaikuttavat tekijät ja merkitys eukaryoottigeeniekspression säätelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämmönsäätelykyvyn kehittyminen teeren (Lyrurus tetrix L.) poikasilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpötilaan sopeutumisen vaikutuksesta ytimennävertäjän, Blastophagus piniperda (L.), aktiivisuuteen ja äärilämpötilojen kestävyyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpötilan ja lämpöadaptaation vaikutuksesta jyväkärsäkkään Calandra granaria (Sitophilus granarius L.) ja riisikärsäkkään Calandra oryzae (Sitophilus oryza L.) (Coleoptera: Curculionidae), liikunta-aktiivisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpötilan ja lämpöadaptaation vaikutus Calandra granarian liikunta-aktiivisuuteen3 2 1 0 0 0 0 0 1 6 0 1 14
Lämpötilan ja valonvoimakkuuden vaikutus pystynävertäjän, Blastophagus piniperda (L.), lentoaktiviteettiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpötilan vaikutuksesta Arctocorisa carinatan ja Callicorixa productan kehitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpötilan vaikutuksesta Arctocorisa carinatan kasvuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lämpötilan, valaistuksen ja kuivatuksen vaikutukset jyväkärsäkkään, Calandra granaria L. ja riisikärsäkkään, Calandra oryzae L. (Coleoptera: Curculionidae) valosuunnistautumisreaktioihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Längelmäveden kalakantojen tilasta vuosina 1970-1972 ja lievän rehevöitymisen vaikutuksesta kaloihin6 2 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 14
Längelmäveden Ponsanselän planktonrataseläinten ekologiaa ja taksonomiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lätesutvecklingen hos unga talgoxar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långa QT-syndromet (LQTS) och polymorfismer i HERG- (K897T) och minK- (G38S) generna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. S. Herbstin keräset lintujen nokassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M13-faagiekspressiomenetelmän soveltaminen P-fimbriaproteiini FsoE:n ilmentämiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maakiitäjäiset metsitettyjen peltojen sukkessiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maakiitäjäisten esiintyminen avohakkuun ja vanhan talousmetsän reunavyöhykkeellä5 2 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 13
Maakiitäjäisyhteisön rakenne nuorissa metsissä Pohjois-Hämeessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maakotiloiden esiintyminen eteläsuomalaisessa maisemamosaiikissa6 3 0 2 0 0 1 3 1 4 3 0 23
Maakotiloiden esiintymisestä lehtomaisissa metsissä ja metsäpohjan eri kerroksissa7 2 1 0 2 0 0 2 0 1 1 1 17
Maamyyrän (Talpa europaea L.) morfometrisestä muuntelusta Suomessa1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 3 1 10
Maanilviäisten esiintyminen vanhan metsän saarekkeissa Pohjois-Hämeessä1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 6
Maanäytteistä eristettyjen Bacillus thuringiensis -kantojen tuottamien kideproteiinien karakterisointi ja biotestaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaperän hyppyhäntäisten (Collembola) lajiston ja runsauden vaihtelu eri metsätyypeillä1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Maaperän mikrobibiomassa ja sen aktiivisuus sekä maaperän ravinnepitoisuus ja happamuus kahden erilaisen kulotuksen jälkeen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaperäpunkit peltoeliöyhteisössä : viherlannoituksen vaikutus populaatiotiheyksiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maassa elävästä hyönteisfaunasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maatalouden ja sääolosuhteiden vaikutukset töyhtöhyypän pesimäbiologiaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madot maanalaisissa vesissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mag- och tarmsafternas kemiska inverkan under matsmältningsprocessen hos högre ryggradsdjur0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maiseman rakenne ja maakiitäjäisyhteisöjen lajikoostumus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maitohappo- ja bifidobakteerikantojen valitseminen hernejauhofermentaatioihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makrobentos på mjuka bottnar i Tvärminne-området - regionalvariation och optimal provtagningsstrategi1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 5
Makrofagien urokinaasi plasminogeenin aktivaattorin eritys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makroleväkasvillisuuden seuranta Tvärminnen, Inkoon ja Pernajan ulkosaaristoissa vuosina 1993-19940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makroskooppisten pohjaeläinten ravinto Pääjärvessä (EH)2 1 0 1 1 1 2 1 6 1 2 1 19
Maksan glutamiinisyntetaasi ja sen säätely0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallan luonnonpuiston linnusto vuosina 1979-19861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Mantokäävän, Fomitopsis pinicola (SW.) Karst., ja aidaskäävän, Gloeophyllum sepiarium (Wulf.) Karst., hyönteislajisto ja -yhdyskunnat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mapping of regulation regions for transcription activity in rat catechol-O-methyltransferase (COMT) gene0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markfaunasammansättningen på olika fuktiga lokaler i en skog och fuktighetspreferens hos Calathus micropterus och Pterostichus diligens (Coleoptera), Lithobius curtipes (Chilopoda) och Haplodrassus sp. (Araneae)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateen (Lota lota) populaatiodynamiikasta Porin edustalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matomaisten sisäloisten yhteisörakenteesta ja populaatiodynamiikasta syklisissä myyrä populaatioissa2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5
Matriksi metalloproteinaasi-8:n (MMP-8) tuottaminen ihmisen syöpäsolulinjalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matsmältningsorganen hos högre däggdjur. Kattens matsmältningskanal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maustekasvit ruuan maustajina Suomessa keskiajalta lähtien : kirjallisuustutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehiläisen (Apis mellifera L.) hunajantuotannon, luonteen ja puhdistuskäyttäytymisen jalostuksen mahdollisuudet Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehiläisen myrkkypistimen rakenteesta, kehityksestä ja tulkinnasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merihiekan noston vaikutukset pohjaeläimistöön Pyhtään edustalla2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 7
Merirokon (Balanus improvisus Darwin) esiintymisestä, kasvusta ja lisääntymisestä Tvärminnen saaristossa1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Merirokon, Balanus improvisus (Darwin) kehittymisestä ja esiintymisestä sekä niihin liittyvistä ekologisista faktoreista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merten roskaantumisen vaikutukset merieliöihin ja roska Suomen merialueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metisilliiniresistentin Staphylococcus aureuksen (MRSA) kiinnittyminen plasman ja soluväliaineen proteiineihin sekä eukaryoottisoluihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsien pirstoutumisen ja metsiköiden iän vaikutus maaperähämähäkkien esiintymiseen havumetsissä Pohjois-Hämeessä2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
Metsien pirstoutumisen vaikutus maakiitäjäisten (Coleoptera, Carabidae) esiintymiseen Espoossa2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 6
Metsien rastaskillan habitaatinvalinta: mittakaava ja optimaalisuus2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 5 12
Metson (Tetrao urogallus) ja teeren (Tetrao tetrix) syksyinen jauhinkivistö lihasmahanäytteiden valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metson (Tetrao urogallus) ruumiinosien kasvu ja poikasvaiheen kehitys1 0 0 0 0 0 1 3 0 6 0 1 12
Metson ja teeren iän määrityksestä siiven rakenteen perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metson, Tetrao urogallus, ja riekon, Lagopus lagopus, pesimisaikaisesta käyttäytymisestä ja hautomislämpötilasta tarhatuilla linnuilla suoritettujen tutkimusten perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsä- ja punamyyrän kallomorfologinen muuntelu Suomessa1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
Metsäjäniksen (Lepus timidus) kevätajan elintavat Pohjois-Suomessa2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 4 13
Metsäjäniksen keuhkomato, Protostrongylus pulmonalis v. Frölich, 1802, Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäkanalintu-, kettu- ja pienjyrsijäkantojen sekä metsämarjasadon runsauden vaihteluista tiedusteluaineiston perusteella2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5
Metsäkanalintujen (Tetraonidae) esiintymisestä Oulun läänissä elokuussa 1966 suoritettujen arviointien mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäkanalintukantojemme metsästysverotuksesta metsähallinnon eri hoitoalueilla1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 1 8
Metsäkanalintukantojen muutoksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4
Metsälehmuksen (Tilia cordata) puhkeavien silmujen lipidiaineenvaihdunta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsälintuyhteisöjen riippuvuus kasvillisuuden rakenteesta kahdella eteläsuomalaisella tutkimusalueella1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 1 9
Metsälintuyhteisön rakenne eri sukkessiovaiheissa Suomessa ja Pohjois-Venäjällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsämaan hämähäkkiyhteisön kehitys kulotuksen jälkeen2 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 9
Metsämaassa elävien hämähäkkien ekologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsämyyrän (Clethrionomys glareolus) ja punamyyrän (C. rutilus) lajin välisestä kilpailusta1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
Metsämyyrän (Clethrionomys glareolus) ravintoekologiasta keskisuomalaisessa kangasmetsässä1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Metsämyyrän (Clethrionomys glareolus) vuorokausirytmiikasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsän tuottavuuden vaikutus kirjosiepon pesintään suhteessa pesimäajan kylmyyteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäpäästäisen (Sorex araneus L.) polymorfisten kromosomien tutkiminen molekyylisytologisin menetelmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäpäästäisen (Sorex araneus) ravinnonhankinnasta laikuttaisessa ympäristössä2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 8
Metsäpäästäisen (Sorex araneus) sosiaalinen dominanssi ja alaleuan morfologia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäpäästäisen suolistoloisyhteisön rakenne ja lajien väliset vuorovaikutukset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäsammalien raskasmetallipitoisuudet Lieksan, Nurmeksen ja Rautavaaran hoitoalueilla vuosina 1981-19830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsäsopulin (Myopus schisticolor) morfometrinen ja epigeneettinen muuntelu Suomessa1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Metsäsopulin , Myopus schisticolor (Lilljeb.), kasvatuksista, kasvusta ja lisääntymisbiologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsästyspaineen voimakkuudesta ja vaikutuksista vesilintukantoihin Pohjois-Savossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metyyliryhmien metabolia ja transmetylaatioreaktiot soluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Migration of Laphygma exigua Hb. (Lep., Noctuidae) to Northern Europe in 19640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrodeleetiosyndroomien diagnostiikka.Fluoresenssi in situ hybridisaatio (FISH) DiGeorge-syndrooman diagnostiikassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikroeläinplanktonin vuodenaikaissukkessiosta Tvärminnen Storfjärdenillä vuosina 1982-19833 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 10
Mikrosatelliittien eristys männyn (Pinus sylvestris L.) genomista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrosatelliittien mutaatiomekanismit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrosatelliittimarkkereiden käyttö DNA-monistumien tutkimisessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrotubulusten hajoamisen vaikutus tubuliinigeenien transkriptioon halkiheltalla, Schizophyllum commune Fr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrotubulusten merkitys generatiivisen solun ja vegetatiivisen tuman liikkumiseen siitepölyhiukkasesta siiteputkeen tupakalla (Nicotiana tabacum)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrotuma-analyysi aneuploidogeenien tutkimisessa.Vinblastiinin vaikutus mikrotumien muodostumiseen ennen fytohemagglutiniinistimulaatiota ja sen jälkeen käsitellyissä ihmisen lymfosyyttiviljelmissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minkin (Mustela vision Schreb.) ravinnosta Tvärminnen saaristossa2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 1 9
Minkin (Mustela vison, Schreber 1777) lisääntymisestä, kasvusta ja käyttäytymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minkin ja vesikon ekologiasta ja levinneisyydestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesfunktionens beroende av temperaturen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miten sukulaisuus ja kasvuympäristö vaikuttavat täpläravun poikasten hengissäselviytymiseen ja käyttäytymiseen?4 0 0 1 1 0 1 2 0 1 3 1 14
Molekyylievoluutio - osa evoluutiotutkimusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monocelis unipunctatan (Fabr.) ja Monocelis hamatan (Jensen) (Turbellaria Alloeocoela) rakenteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monoklonaalisten vasta-aineiden tuotto BAP31-proteiinia vastaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morfologiska och histofysiologiska undersökningar rörande den sekretorisk aktiva delen i spindlarnas giftkörtlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muikun (Coregonus albula L.) hedelmällisyys Vuoksen vesistöalueella vuosina 1978-19802 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 10
Mukuloimattoman villiperunaryhmän (Solanum spp.Etuberosa) lajien väliset etäisyydet ja sukulaisuus muihin Solanaceae-heimon lajeihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Munuaiskeräsen soluviljelystä. Rotan munuaiskeräsen endoteelisolulinjan perustaminen ja karakterisointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murtoveden litoraaliyhteisöjen kehitys keinoalustoilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musc. levator bulbi / Rana temporaria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mustamaan saaren kasvillisuus ja kasvisto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mustamuurahaiskuningatarten (Formica fusca) välinen lisääntymiskilpailu1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Mustarastaan esiintymisestä ja pesimisbiologiasta Helsingin seudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutageenisuustestit ja ihmisen mutageneesin ennustaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutation screening in families with hereditary nonpolyposis colorectal cancer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muurahaislajien kilpailuhierarkia ja sen vaikutus ravinnonhakuun sekä yhteisörakenteeseen2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Muurahaisyhteisöjen rakenne metsän sukkessiomosaiikissa Pohjois-Hämeessä1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Muurahaisyhteisöjen rakenne Tvärminnenniemen mosaiikkimaisesti laikuttaisessa ympäristössä2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Muutamia lintujen laulun fysiologisia ja biologisia puolia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muutamien Kuusamon järvien siikalajeista5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Muutamien muuttolintujemme muuttosuhteista fenologisten havaintojen perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muutamien ulkonaisten tekijöiden vaikutuksesta lohikalojen kehitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muutokset männyn (Pinus sylvestris) taimen kasvussa, juuriproteiineissa ja alkuainekoostumuksessa alumiinistressin aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myosiinin raskaan ketjun geenien ekspressio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myriapoda0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myyrien esiintymisestä Inarijärven pohjoisosan saarilla2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Männyn ektomykorritsan kasvi- ja sienisolujen tukiranka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Männyn genomin koon määrittäminen virtaussytometrillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Märehtijäin pötsissä ja verkkomahassa elävistä ciliateista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naakan (Corvus monedula) elintavoista ja ravintosuhteista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nairobin kansallispuiston leijonien (Panthera leo massaicus N.) sosiaalisesta käyttäytymisestä7 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 14
Naturinventering i Oravais kommun5 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 11
Naudan C/A-elementtiin assosioituneiden mikrosatelliittitoistojen etsiminen SINE-PCR:n avulla nauta/hamsteri hybridisolulinjoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naurulokin (Larus ridibundus) nykylevinneisyys ja levinneisyyshistoria Suomessa2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7
Nautaemon ja vastasyntyneen vasikan käyttäytyminen karsinassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelijalkaistapaus kananpojalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nervsystemets fysiologi hos Anneliderna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurotrofiinien ja niiden reseptoreiden mRNA:n ilmentyminen kehittyvän rotan sydämessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nilviäisten hengityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nilviäisten hengityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisäkkäiden karvapeitteen fylogeneettisestä kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisäkkäiden kuuloluiden massa : toiminnalliset näkökohdat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisäkkään hampaan homologioista ja morfogeneesistä3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6
Nisäkässolujen sisäisen kalvoliikenteen molekyylikoneisto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisäkästen hengityselimistö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norpan (Phoca hispida Schreber), Baikalinhylkeen (Phoca sibirica Gmelin) ja Kaspianhylkeen (Phoca caspica Gmelin) kallon morfometriaa1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 1 8
Nukutusaineiden toissijaiset fysiologiset vaikutukset järvitaimenella (Salmo trutta lacustris)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nummen pitäjän eräiden vesien vesikovakuoriaislajistoa ja niiden ekologiaa2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Nuorten liito-oravien (Pteromys volans) dispersaali ja synnyinpaikkauskollisuus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurmijärven pesimälinnuston muutoksista vv. 1896-1965 sekä katsaus allasalueen nykylinnustoon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuuksion kansallispuiston käävät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuuksion kansallispuiston limasienet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuuksion kansallispuiston palohistoria Palokallioiden alueelta tehdyn hiilihiukkas- ja siitepölyanalyysin valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuuksion ylängön länsiosan suokasvillisuus ja sen tyypittely0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nystykärsäkkään biologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näringsvalet och specialaptiter0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Näätäeläinten levittämien loisten esiintyminen ja merkitys myyräpopulaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Några ord om de röda blodropparnas uppkomst0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Observations on the occurence of Emmonsia crescens Emmons & Jellison in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Observations on the water bugs (Hemiptera: Corixidae) of some peat bog ditches over the period 1971-812 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
Oligotrofisten pienvesien ahvenkannoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olutkontaminanttien osoittaminen PCR-tekniikalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om cestod- och acanthocephalparasiteringen i vissa fiskars matsmältningskanal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om Crustacernas systematiska indelning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om de inre generationsorganerna hos Trichoptera0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om de karnivora skalbaggarnas utbredning i Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om de sekundära seksualkaraktärerna hos våra inhemska Coleoptera2 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 7 18
Om Eulota fruticums biologi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om Foglarnes fjäderbeklädnad0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om Framextremiteternas skelet, särskildt med hänsyn till finska benfiskar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om färgseendet hos amfibier0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om gallbildningarnas etiologi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om insekt-systemerna och systematiken0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om leverglykogenets dygnsrytmik0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om minnesfunktionens fysiologi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om parningsspel och yngelvård hos en vargspindelart, Lycosa amentata Clerck0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om respirationsorganens betydelse för systematiska grupperingen af Amphibierna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om retningsfysiologiska experiment med Gammarus locusta L.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Om rudors (Carassius carassius L.) förmåga att förnimma planet för lineärt polariserat ljus1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Om Selachiernas broskalle och dess betydelse för uppfattningen af de högre vertebraternas kranium1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0 8
Om skuldergördelns ben hos fåglarna2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5
Om Tenthredinidernas hanliga genitalorgan, jämte ett Bidrag till kännedomen om Doleriderna (Hym., Tenthr.)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ominaisuudet luukalojen silmien rakenteessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMT-kuusikon maaperäeläimistön kvantitatiivinen analyysi1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 8
On the effect of lethal and sublethal industrially treated effluent water on the opercular frequency and coughing rate in rainbow trout (Salmo gairdneri), with reference to gill tissue damage and possible causes of death1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 0 9
One day in the life of a butterfly; a study of the biology of the Glanville fritillary Melitaea cinxia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onko sudella olemassaolon mahdollisuus Suomessa : ihmisten suhtautuminen suteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onkoproteiinit Fos ja Jun transkription säätelijöinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimering av regenerations- och transformationsmetoder för blomkål (Brassica oleracea var. botrytis)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oravan kallon rakenteesta ja mitoista v. 1946 kerätyn aineiston perusteella1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 7
Ornitiinidekarboksylaasi : uusi proto-onkogeeni ja sen merkitys solutransformaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ornitologiska iaktagelser under en resa i Östra Karelen sommaren 18800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orthopteroideafaunan i Perho-ådalen1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 5
Osittaiset 16S rDNA-sekvenssit aktiivilietteen bakteeridiversiteetin analysoinnissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oulunjärven vesinilviäisistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oy Fundia Wire Ab:n Koverharin rauta- ja terästehtaan vaikutus metsäsammaliin Hankoniemellä vuosina 1993 ja 19940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-fimbrian proteiinien FsoE ja FsoF tuottaminen in vitro ja tuotteiden sitoutuminen fibronektiiniin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p53-geenin mutaatiot ja ympäristöperäinen altistuminen virtsarakkosyövässä: denaturoivan gradienttigeelielektroforeesin (DGGE) käyttö mutaatioanalyysissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paddans träffsäkerhet vid bytesfångst: observationer vid olika ljusnivåer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paikka varjossa - tutkimus epifyyttisammalista Tansanian vuoristosademetsissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paikkamuistiin perustuva visuaalinen puunlatvusorientaatio kaljukekomuurahaisella (Formica polyctena) ja muistikuvion säilyvyys ajan ja lämpötilan funktiona0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pajulinnun syysmuuton suuntautuminen Hangon lintuasemalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paleoetnobotaniska undersökningar från två arkeologiska utgrävningsområden, Pojo och Letala i sydvästra Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panimo- ja leivinhiivojen trehaloosiaineenvaihdunnan vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panssarilevien ja Mesodinium rubrum -ripsieläimen kevätkukinnan aikainen vertikaalivaellus pohjoisen Itämeren rannikkoalueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parasit-copepoder i Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parasitismen inom djurriket0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PCR-based identification of the probiotic Bifidobacterium lactis Bb-12 in a feeding trial0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PCR-based identification of the probiotic Bifidobacterium lactis Bb-12 in a feeding trial0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PCR-menetelmän käyttö Schizophyllum communen eri kantojen β-tubuliinigeenien rakenteen selvittämiseen ja cDNA-kirjaston valmistamiseen sienimateriaalista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PCR-tekniikalla monistettavien ja leimattavien DNA-kirjastojen luonti kromosomimaalausta varten0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedon vaikutus metsäpäästäisen areenakäyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peipon (Fringilla coelebs) yhdistetty lisääntymisstrategia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelagisen silakan ravinto ja ravinnonvalinta Pohj.Itämerellä loppukesällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pellingin saaristossa vuosina 1966-69 suoritetun haukimerkinnän antamista tuloksista1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 7
Peltolaidunten lantiaisyhteisöjen (Coleoptera: Scarabaeidae, Aphodiinae) ajallinen vakaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peltolinnuston muutokset Nummella 1950-luvulta 1980-luvulle sekä peltolintujen esiintymiseen vaikuttavista ympäristötekijöistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peltomyyrän (Microtus agrestis L.) fekunditeetti, sukupuolten lukusuhde ja elinikä vaihtelevissa kasvatusolosuhteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peltomyyrän (Microtus agrestis L.) populaatioekologiasta eteläsuomalaisessa viljelysympäristösssä1 0 0 0 4 1 1 2 1 1 0 5 16
Peltomyyrän (Microtus agrestis L.) populaatioekologiasta Suomenlahden ulkosaaristossa1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Peltomyyrän (Microtus agrestis) aktiivisuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peltomyyräpopulaation tiheyden ja rakenteen suhteista2 0 0 0 0 0 1 3 1 0 4 1 12
Perhosten (Lepidoptera), erityisesti suurperhosten, systematiikka ja evoluutio siipisuonituksen perusteella2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
Perhosten siipisuomujen kehityksestä ja merkityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perhosten syöttipyynti faunistisena havaintomenetelmänä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perhosten ulkoiset suuosat0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perinnöllisyystieteen lukio-opetuksen kehittämisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perittyjen aineenvaihdunnallisten tekijöiden vaikutus tupakoijien riskiin sairastua keuhkojen ja ylempien hengitysteiden syöpiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persistent human immunodeficiency virus type 1 infection of human neuroblastoma cells0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pertussistoksiini ja filamenttinen hemaglutiniini asellulaarisen hinkuyskärokotteen komponentteina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perunan A-viruksen kuoriproteiinissa ja genomin 3'-pään proteiinia koodaamattomalla alueella esiintyvä vaihtelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perunan allergeenien tunnistaminen ja karakterisointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perunan kirvojen (Hom., Aphididae) bionomiaa ja populaatiodynamiikkaa1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 5
Peräseinäjoen (EP) puuvartiset koristekasvit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pesivien maalintulajien reviirien rakenne Lapissa2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Pesäpredaatiosta ja pesän puolustamisen strategioista lounaissuomalaisella lintujärvellä - kokeellinen tutkimus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pesätuhoriskin paikallinen vaihtelu pirstoutuneessa metsämaisemassa1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4
Petoriskin vaikutus sammakkoeläinten toukkien käyttäytymiseen, kasvuun, kehitykseen ja muodonvaihdokseen1 0 0 0 0 1 1 3 0 2 2 0 10
pH:n vaikutus laktaatin eritykseen rotan aivokudoksessa in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phospholipase D family in Arabidopsis thaliana and its role in plant-pathogen interactions0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pielisjoen, Oulujärven ja Suomenlahden seipipopulaatioiden vertailu morfologisten ominaisuuksien ja eräiden ekologisten piirteiden perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pien-Saimaan vesinilviäisistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pienen vattukirvan (Aphis idaei v. d. Goot) ja ison vattukirvan (Amphorophora rubi (Kalt.)) (Hom., Aphididae) biologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pienten kololintujen populaatioiden jakaantuminen mantereelle ja saariin Tvärminnessä2 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 9
Pienten kololintujen populaatiotiheyden vaikutuksesta varpuslintuyhteisön rakenteeseen2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1 10
Pienten näätäeläinten aiheuttaman saalistusriskin vaikutus Clethrionomys-suvun myyrien sukukypsyyden saavuttamiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pienvesien äyriäisplankton Kilpisjärven tunturialueella - yhteisörakenteet ja vuodenaikaisvaihtelut0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piippolimakotilon (Lymnea stagnalis L.) murtovesipopulaaatioiden hengityksestä2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
Piirteitä Allochironomus crassiforcepsista ja sen elintavoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä Coccinella hieroglyphican L. ja Propylea 14-punctatan L. (Col., Coccinellidae) biologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä Corixidien erityisesti toukkien luonnonhistoriasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä Cricotopus ornatuksen Meig. (Diptera, Chironomidae) biologiasta Tvärminnen kalliolammikoissa2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 6
Piirteitä kivitaskun (Oenathe oenathe L.) biologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä kohosoittemme pesimälinnustosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä kuhankeittäjän biologiasta Lappeenrannan seudulla suoritettujen tutkimusten valossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä metson poikasten ravinnonotosta ns. maastossaseuraamismenetelmällä tutkittuna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä Pediculus vestimenti Nitzsch hyönteisen levenemisestä ja biologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä piekanan (Buteo lagopus Pont.) ja hiirihaukan (Buteo buteo L.) kevätmuutosta Helsingin seudulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä Suomen mehiläisten (Apidae) elintapoihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piirteitä variksen etologiasta ja ekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piisamin morfologisesta muuntelusta Suomessa1 0 0 0 1 0 1 1 2 3 1 1 11
Pikkujyrsijöiden elinympäristön valinta ja saaribiogeografia Ahvenanmaan saaristossa2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 1 9
Pikkulokin, Larus minutus Pall. pesintäbiologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pikkumalluaisten vaikutuksesta kalliolammikon pohjafaunaan1 0 1 0 0 0 1 2 0 3 1 0 9
Pistekuormittajan poistumisen vaikutukset pohjaeläinyhteisöihin Voikkaan alapuolisella Kymijoella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitkä QT - oireyhtymälle altistavat HERG-geenin mutaatiot suomalaisissa suvuissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pitkäaikaisen alkoholikäsittelyn vaikutuksesta AA- ja ANA-rottakantoihin2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
Plant communities in a fragmented environment : a study of vegetation patterns in Baltic islands0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plasmidi-DNA:n säilyminen pavun lehtien pinnalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plasminogeenin aktivaatio ja sitoutuminen enterobakteereihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pleuronectes platessa ovarion rakenne ja kehitys V. Franzin tutkimusten mukaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjaeläimistö Vanajaveden nykytilan ja siihen johtaneen eutrofoitumis- ja pilaantumiskehityksen ilmentäjänä2 0 1 0 0 0 1 1 0 5 1 1 12
Pohjaeläimistön alueellisista eroista Luumäen Kivijärvessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjaeläinlajisto, -biomassa ja -tuotanto Kaurastenjärvessä 19722 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 7
Pohjanpitäjänlahden kiisken (Gymnocephalus cernuus (L.)) biologiaa2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 6
Pohjanpitäjänlahden minimiravinne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjanpitäjänlahden perukan (asema 1: Gumnäs) Chlorococcales ja Cryptomonadales-lahkojen levät kasvukautena 19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjansirkun (Emberiza rustica) pesimäbiologiasta1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5
Pohjois-Jaalan kulttuurilinnustosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Karjalan suurperhosten faunistiikkaa ja fenologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan aukeiden ja aukealuontoisten soiden pesimälinnustosta. Faunistinen ja kvantitatiivinen tutkimus.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjois-Suomen pikkujyrsijöiden yhteisörakenne ja lajien välinen kilpailu3 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 9
Pohjoisen pallonpuoliskon päästäisten habitaatin valinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poikkeavaan yksilöön kohdistuva saalistuspaine parvessa - esimerkkilajina kolmipiikki (Gasterosteus aculeatus L.)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poikkeavuuden ja alkuperän vaikutus piikkikalojen parvikäyttäytymiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polttiaisten (Ceratopogonidae) akvaattisista taksokenooseista Suomessa1 0 0 0 0 3 2 1 2 0 0 1 10
Polyarthra platyptera Ehrbg. jämte Resumè över de åsigter, som gjort sig gällande angående rotatoriernas ställning i systemet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polyfenolit ja niiden antioksidanttiset vaikutukset kurjenmiekkojen juurakossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polymyksiini B:lle vastustuskykyisten Escherichia coli -mutanttien lipopolysakkaridien kemiallinen koostumus ja fosfaattiryhmien substituutioanalyysi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polypeptidikasvutekijät humaanien rintasyöpäsolujen kasvunsäätelijöinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pontoporeia affiniksen ja P. femoratan (Crustacea, Amphipoda) vuodenaikainen kasvu- ja tuotantorytmiikka Tvärminnen merialueella 19805 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 14
Populationsstruktur och tillväxthastighet hos sex blåmusselpopulationer i norra Östersjön: ett spatiellt och temporalt perspektiv0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porcellio scaber Latr. (Isopoda, Oniscoidea) -maasiiran aggregoitumisesta eri kosteuksissa, lämpötiloissa ja valo-olosuhteissa2 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 1 10
PRD1-bakteriofaagin neljän kalvoproteiinigeenin paikannus polymeraasiketjureaktion, kloonauksen ja faagimutanttien avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Production of chitinolytic enzymes by Serratia marcescens QMB1466 using chitinaceous shellfish waste0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Production of indole-3-acetic acid and effects on plant growth by rhizosphere bacteria isolated from Finnish forest soils0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prokaryoottien terminaalisten oksidaasien rakenteellinen ja toiminnallinen vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proproteiinien kypsyminen aktiivisiksi proteiineiksi proteolyyttisen pilkkomisen kautta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proteiinin erityksen tehostaminen erityiskoneiston komponenttien määrää nostamalla Saccharomyces cerevisiae -hiivassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protektiinin (CD59) merkitys melanoomasolujen suojautumisessa komplementtivälitteiseltä solutuholta in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proximata faktorer som påverkar ejderns kullstorlek0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudomonas syringae patotyyppi phaseolicolan tyyppi IV piluksen rakennegeenin pilA:n subkloonaus ja sekvensointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puhdasviljelmät kantasienien systemaattisessa tutkimuksessa, esimerkkeinä kääpäsuvut Amyloporia ja Antrodia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pullonokkadelfiinien poikasenhoitokäyttäytyminen delfinaario-olosuhteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Punalatikan (Aradus cinnamomeus Panz. Hemiptera-Heteroptera) populaatiorakenne Hankoniemellä vuonna 19792 0 0 0 0 0 2 0 1 4 1 2 12
Punkalaitumen kaksoisjalkaisista, juoksujalkaisista, maasiiroista ja maanilviäisistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Punkkien esiintyminen vesimittareilla4 0 0 0 3 1 5 5 7 5 1 2 33
Puolukkapiiloyökkösen Conistra vaccinii L. (Lepidoptera, Noctuidae) värimuuntelu Suomessa1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
Purmoon pitäjän linnustosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puulaveden saarten yökkösyhteisöt saariteorian valossa1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 7
Puumala-viruksen nukleokapsidiproteiinia koodaavan S-segmentin ekspressio Escherichia colissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puumala-viruksen rakenne, antigeenisuus ja patogeenisuus sekä nephropathia epidemica:n ehkäisy ja hoito0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyhäselän saarten (PK) maanilviäislajien määrään vaikuttavista saaribiogeografisista tekijöistä2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 2 10
Pyrstötiaisen (Aegithalos caudatus) biotooppivaatimuksista, pesinnästä ja ruokailusta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyyntialue pikkunisäkäspyynneissä: koko, sijoitus ja pyyntitulosten yleistettävyys1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 5
Pähkinänakkelin (Sitta europaea asiatica Gould) vaellus Fennoscandiaan talvina 1962 / 63 ja 1963 / 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pähkinäpensaalla elävien miinaajaperhosten (Nepticulidae ja Gracillariidae) populaatioiden tilarakenne Tvärminnessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päijänteen ja Pälkäneveden kivennuoliaisen (Nemacheilus barbatulus L.) biologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päivänpituuden muuttamisen vaikutus Arctocorisa carinata (Sahlb.) ja Callicorixa producta (Reut.) malluaisten (Heteroptera, Corixidae) naaraiden aikuiskehitykseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päästäisten (Sorex) territoriaalisuus ja ravinnonhankinta2 1 0 1 1 0 5 1 0 0 1 0 12
Päästäisten (Soricidae) saaripopulaatioiden rakenteesta ja morfologisesta muuntelusta Ilomantsissa3 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 2 12
Raatokärpäsyhteisön monimuotoisuus : raadon koon ja laadun merkitys6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11
Rakkolevän (Fucus vesiculosus L.) morfologinen muuntelu Suomenlahdella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakkolevän (Fucus vesiculosus L., Phaeophyta) kasvun ja lisääntymisen vuodenaikainen vaihtelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rannikkovesiemme Idothea-lajien biologiasta ja värityypeistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rantavyöhykkeen halkoisjalkaäyriäisten (Crustacea; Mysidacea) lisääntyminen ja energetiikka Tvärminnen saaristossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rantavyöhykkeen halkoisjalkaäyriäisten (Mysidacea) ravinnonkäyttö Itämeressä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raskasmetallikartoitus Neste Oy:n Porvoon tuotantolaitosten ympäristössä seinäsammalen avulla kesällä 19910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raudan, alumiinin ja alhaisen pH:n vaikutus nahkiaisen toukan hapenkulutukseen luonnonvedessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravinnon ja lämpötilan vaikutus kuhanpoikasen eloonjäämiseen ja kasvuun luonnonravintolammikoissa1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
Ravinnon koon ja määrän vaikutukset Saimaan nieriän, Salvelinus alpinus, poikasen kasvuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravinnon vaikutus lipoproteiinien koostumukseen ja metaboliaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravinteisuuden ja kosteuden vaikutus rämeen maaperäeläimistöön2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Receptor for advanced glycation end products (RAGE)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reglering av intracellulära kalciumförråd i FRTL-5 sköldkörtelceller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regleringen av den heterogona fortplantningscyklen hos gallmyggan Heteropeza pygmaea Winnertz 1846 (Diptera: Cecidomyiidae)2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 8
Regulation of the HSP150 gene of Saccharomyces cerevisiae by heat and nitrogen starvation0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehabilitering av dagrovfåglar och ugglor - behövs den?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relationen mellan näring och häckning hos silvertärnan (Sterna paradisaea) och fisktärnan (S. hirundo)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retikuloplasmiinien BiP:n ja kalretikuliinin tehtävät tupakan (Nicotiana tabacum) siiteputken kehityksessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retinoiinihapon vaikutus IL-1β-geenin luentaan promyeloisissa leukemiasoluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revision av de ostfennoskandiska arterna av släktet Dorylomorpha Aczél (Diptera: Pipunkulidae)3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 7
Rh-vasta-aineen (anti-D IgG:n) kvantitatiivinen määritys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhabdocoelisten Turbellaarioitten vitellaarioista ja munan muodostuksesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhesusapinan, Macaca mulatta, sukupuolisesta käyttäytymisestä2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 7
Riekkopoikueen käyttäytymisestä ja ekologiasta tarhaolosuhteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riekon (Lagopus lagopus) ikäluokan ja sukupuolen määrityksestä, kannan koostumuksesta ja morfologisesta homogeenisuudesta Tunturi-Lapissa2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5
Riesakuoriaisen (Reesa vespulae Milliron, Coleoptera: Dermestidae) torjunnan biologiset perusteet9 4 2 2 2 2 1 2 5 0 5 2 36
Riianlahden rakkolevävyöhykkeessä elää runsas selkärangattomien yhteisö0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riihimäen keskikaupungin linnusto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riikinkukkokehrääjän (Saturnia pavonia L.) elämänkierrosta ulko- ja sisäkasvatusten perusteella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riistalinnuille tarjolla olevan eläinravinnon määrästä eräiden metsätyyppien kenttäkerroksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ristikukkaiskasvien ja sokerijuurikkaan kirppalajiston (Halticinae, Coleoptera: Crysomelidae) biologiasta, tuhoista ja torjunnasta Etelä-Suomessa1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 7
Rosenfinkens (Carpodacus erythrinus) (Pallas) biologi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotan esimunuaisen morfogeneesi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotan hippokampuksesta akuutisti isoloidun kudosleikkeen pH-säätely: mikrofluorometrisiä kokeita0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotan reaktiot sähköärsykkeisiin humalatilan ja alkoholiriippuvuuden ilmaisijana1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 5
Rotatoorien organisationi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotavirus C:n kasvatus, genomisen RNA segmentin 6 käänteiskopiointi, polymeraasiketjureaktio, kloonaus ja sekvensointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruokokerttusen (Acrocephalus schoenobanus) muuttostrategiasta: kirjallisuuskatsaus2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 8
Ruskean rasvakudoksen merkitys ihmiselle0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruumiin vesitasapainossa tapahtuvien muutosten vaikutus Orthomorpha gracilis -tuhatjalkaisen orientoitumiseen kaltevalla pinnalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryhälän muikku Coregonus albula L.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Räkättirastaan biologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rökningens akuta effekt på lungornas diffusionskapacitet hos friska personer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S-fimbrian vaikutus plasminogeenin sitoutumiseen Escherichia colin pinnalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saaristomittari Gerris thoracicus Schummel (Heteroptera, Gerridae) ennustamattoman ympäristön vedonlyöjä1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 7
Saaristovesimittarin Gerris thoracius Schummel (Heteroptera, Gerridae) elämänkiertostrategiasta Suomen saaristossa1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 5
Saarten koko ja isolaatio päästäisten esiintymiseen vaikuttavina tekijöinä: Inarijärvi 19882 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 10
Saccharomyces cerevisiaen sferoplastifuusio polyetyleeniglykolilla ja VSV-viruksella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saimaannieriän, järvilohen ja järvitaimenen 1+ -vuotiaiden poikasten sijoittuminen ja aktiivisuus virtaavassa vedessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salamanterin verkkokalvon sauvasolujen happo-emäs -tasapainon säätely0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salmonella solunsisäisen parasitismin mallina - sigma S -faktorin merkitys Salmonellan virulenssigeenien (spv) säätelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salmonella typhimuriumin TraT-proteiinissa tapahtuneen aminohappomuutoksen varmentaminen in vitro mutageneesillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salmonellan spv-virulenssigeenien ekspressioon vaikuttavan transposonimutaation kuvaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam68:n tyrosiinifosforylaatio v-src-transformoiduissa rotan fibroblastisoluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sammakon (Rana temporaria) suolen kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sammakon leuan metamorfoosi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sammakon urogenitaalielinten kehitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sammaleläin, Cristatella mucedo, katsaus sen luonnonhistoriaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sammallajien väliset erot raskasmetallien kerääjinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandstubbens (Pomatoschistus minutus) investering i sin avkomma i form av ägg- och yngelvård0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satakielen (Luscinia luscinia L.) levinneisyys, käyttäytyminen ja biotoopin valinta kaakkois-Suomessa1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 6
Satakielen (Luscinia luscinia L.) pesimäbiologiasta1 0 0 0 4 2 4 0 0 0 1 1 13
Savihautojen, lampien ja järvien juotikkaista (Hirudinea) Pohjois-Karjalassa1 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0 1 9
Schizophyllum commune - sienen hiililähteen säätelemät proteiinit: tunnistus aminohapposekvensoinnin avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizophyllum communen (Basidiomycetes) α-tubuliinigeenin, tub-1A:n, rakenne ja fylogeneettinen vertailu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizophyllum sabulosum -kaksoisjalkaisen kehityksestä ja ekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seitajärven eläinplankton ennen Lokan tekojärven patoamista1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5
Seitajärven surviaissääskiyhteisöt (Diptera, Chironomidae) ja niiden tuotanto1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 6
Selektiinien vastinrakenne sialyyli-Lewis X ja sen rakentuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selektiivinen juttu: selektiinit äkillisen tulehduksen aikana esiintyvissä neutrofiilien ja endoteelisolujen välisissä kontakteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selkärangan aikaisemmasta kehityksestä luukaloilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sellubiohydrolaasi I:n mutatoidun selluloosaan sitoutuvan domeenin rakennemääritys NMR-spektroskopian avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sellulaasientsyymilisäyksen vaikutus yhdyskuntajätteen anaerobiseen biohajoavuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sfingolipidiaktivaattoriproteiinit disialogangliosidikertymiä ilmentävässä suomalaistyyppisessä perinnöllisessä munuaistaudissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siaalihappojen biologisista funktioista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sideroforituotto metsämaasta ja metsämaalla siirrostettujen rauduskoivujen (Betula pendula) ja punanatojen (Festuca rubra) juurista eristetyissä bakteereissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siilin populaatioekologiasta ja levinneisyydestä Suomessa3 6 0 0 1 0 3 1 1 6 0 2 23
Silakan ja kilohailin ravinnosta Hangon edustalla1 0 3 1 0 0 0 0 0 7 1 0 13
Silkkiuikun (Podiceps cristatus) pesimisbiologia tiheässä eteläsuomalaisessa populaatiossa1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4
Silmän muotosuhteista, asemasta ja asennosta luukaloilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silmättömien eläinten valoaisti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon heinäsirkoista ja hepokateista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simpukoiden soveltuvuudesta kloorifenolien tutkimiseen murtovedessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinilevähaitat suomalaisissa järvissä ja niiden uutisoinnin vaikutus kansalaisten levätietoisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinisiipisirkan (Sphingonotus coerulans (L.)) levinneisyys ja elinympäristön valinta Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinkin aiheuttamat kidusvauriot kirjolohella (Salmo gairdneri), vaikutukset hapenkuljetukseen ja toipuminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skalbaggsfaunan på fem flygsandsområden i Tvärminnetrakten2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 7
Slagugglehonans dilemma: häcka eller rugga?0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Small-scale spatio-temporal variability of phytoplankton under changing hydrodynamical conditions at the entrance to the Gulf of Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solbölen lehtokasvillisuus ja puuston, maaperän sekä topografian vaikutus siihen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solitääri- ja sociaalielämä Hymenopterien joukossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solunsisäisen Na+-pitoisuuden mittaaminen fluoresoivalla väriaineella rotan aivolisäkesoluista (GH4C1) in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solunsisäisen pH:n (pHi) säätelyyn vaikuttavat tekijät rotan kilpirauhassoluissa (FRTL-5 solut) in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solutilavuuden merkitys nahkiaisen (Lampetra fluviatilis) hemoglobiinin hapensitomiskyvyn säätelyssä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Someron pitäjän suurperhosfauna ja suurperhosten frekvenssistä Somerolla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sompiojärven eläinplankton ennen Lokan tekojärven patoamista1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 5 11
Sompiojärven länsirannan surviaissääskiyhteisöistä (Diptera, Chironomidae) ja niiden tuotannosta1 2 1 0 0 3 2 2 0 0 2 5 18
Sorsalintujen pesivän kannan arviointimenetelmistä Pohjois-Savossa pesimäkauden alussa tehtyjen laskentojen perusteella2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5
Sorvan (Leuciscus erythropthalmus), pasurin (Abramis blicca) sekä lahnan (A. brama) välisistä sekamuodoista Sysmän Kotjärvessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Species composition and numbers of fleas (Siphonaptera) in a local population of the field vole Microtus agrestis (L.)1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 6
Sprague-Dewley -rottakannan koiraiden käyttäytyminen kolmella eri veren alkoholitasolla nousu- ja laskuhumalan aikana2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 7
Spårföljning hos gästmyran Formicoxenus nitidulus Nyl. (Hymenoptera, Myrmicinae)2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
SSO1- ja SSO2-geenien kopioluvun noston vaikutus Saccharomyces cerevisiae-hiivan heterologisen proteiinin erityskykyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stability of PAI-1 (Plasminogen Activator Inhibitor type 1)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steroidihormonit transkription säätelijöinä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storleksskillnader kopplade till furageringsradie och arbetsfördelning; Konsumption av och sockerhalt i insamlad honungsdagg hos den röda stackmyran ( Formica )1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4
Streptococcus pneumoniaen soluseinän C-polysakkaridi kontaminanttina pneumokokkirokotteissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strömmingslarvens födovanor i Finska viken0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studier över den svart-vita flugsnapparen (Muscicapa hypoleuca Pall.)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studier över genitalapparatens anatomi och histologi hos Arion circumscriptus (Johnston), dess variant armoricana (Lohmander) samt hos A. hortensis (Férussac) (Pulmonata)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studier över tarmkanalen hos Balanus improvisus Darwin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studier över vingarna hos Hymenoptera, speciellt med avseende fäst vid ribbförgreningen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies on factors suppressing alcohol drinking by rats2 0 0 0 0 0 2 2 4 1 1 4 16
Studies on overexpression of genes involved in protein secretion in yeast Saccharomyces cerevisiae0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies on the behaviour of mice: effects of N-syndecan deficiency0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Studies on the biology of Lemonia dumi L., (Lep., Lemoniidae) in Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Successionen av vårlekande fiskar vid Hangö udd1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 8
Sudenkorennoisten vaelluksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudenkorennoistoukkien hengityselimet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudenkorentojen toukkien saalistuskäyttäytyminen: saalistustehokkuus ja saaliin koon valinta2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 5
Suhteellisen kosteuden vaikutuksesta papukuoriaisen (Acanthoscelides obtectus Say, Coleoptera: Bruchidae) spontaaniseen lentoonlähtöaktiivisuuteen 1000 luxin ja 1 luxin valaistuksessa1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 5
Suikulaisen (Amphioxus) merkitys ja asema systeemissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukkulamatojen (Nematoda) lajistosta ja ekologiasta Pääjärvessä (EH)2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5
Sukupuolijakauman vuodenaikainen ja vuosien välinen vaihtelu viirupöllön (Strix uralensis) poikueissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukusiitoksesta ja sen vaikutuksista labradorinnoutajalla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukuyksilötuotanto ja sukulaisuusasymmetria mustamuurahaisella (Formica fusca, Hymenoptera: Formicidae)6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
Sulkasääsken toukkien esiintyminen, kasvu ja tuotanto Lammin (EH) Lovojärvessä1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 6
Sulkiminen ja vaellus käpytikan (Dendrocopos major) vuosikierrossa2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 6
Suojelevasta yhdennäköisyydestä ja mimikryilmiöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suolaheinämittarin Timandra griseata (Lepidoptera, Geometridae) taksonomia Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisen metsälehmuksen (Tilia cordata Mill.) mikrolisäys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomalaisen migreenin perinnöllinen alttius : poissuljenta familiaalisen hemiplegisen migreenin lokuksesta kromosomissa 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen jauhejäkälät (Lepraria) ja niiden kemotaksonomia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen kanahaukkarodut erityisesti rotututkimuksen johtavia periaatteita silmälläpitäen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen kuikkakannan tila2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 6
Suomen linnuston seuranta: linnut ympäristömuutosten indikaattoreina2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 6
Suomen Micronecta-lajien (Heteroptera, Corixidae) biologiasta1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0 2 11
Suomen nisäkkäiden varhainen historia. Arkeologinen luumateriaali faunahistoriallisen tutkimuksen välineenä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen pikkujyrsijäin ja hyönteissyöjäin polkukäsnistä1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
Suomen poroista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen Simplicidentati-jyrsijäin käpälistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen suolinnuston alueelliset yleispiirteet 1950-luvulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomen väestön geneettinen perusta ja sen tutkiminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomenlahden Clunio marinus Halid. -surviaissääsken (Dipt., Chironomidae) biologiasta ja taksonomisesta asemasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suomessa tavattavista Pontania-äkämistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suon ja kangasmetsän välisen kasvillisuusreunavyöhykkeen rakenne ja leveys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supikoiran, mäyrän ja ketun ravinto keväällä ja kesällä2 0 0 2 3 5 0 1 2 1 3 1 20
Surface glycoproteins of hantaviruses0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surmakan (Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet) solunulkoisten hydrolyyttisten entsyymien tunnistaminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surviaissääskiyhteisöt (Diptera, Chironomidae) Sodankylän Posolammessa ja siihen liittyvässä lähteessä2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 7
Suunnistuskilpailun vaikutukset kasvillisuuteen rastipisteiden lähiympäristössä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suvuton lisääntyminen matojen ryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suvuttomasta lisääntymisestä Vermes-ryhmässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svamplevande dipterer i Kilpisjärvitrakten2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 7
Svarthakedoppingens Podiceps auritus och skäggdoppingens Podiceps cristatus häckningsekologi i skärgårdsmiljö1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4
Syanobakteerimyrkkyjen mikrokystiinin ja nodulariinin kolmiulotteiset rakenteet0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sydänsimpukoiden (Cardiidae) fylogeografiasta Euroopassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syklisen ADP-riboosin vaikutus rotan kilpirauhassolujen (FRTL-5) solunsisäiseen Ca2+ -pitoisuuteen, sekä..0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Symbiosis mellan växter och djur0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sympatristen ja allopatristen metsä- ja punamyyräpopulaatioiden hammasmittojen muuntelu Suomessa2 0 1 0 0 1 4 1 1 2 1 0 13
Synaptiseen plastisuuteen vaikuttavat solunulkoiset tekijät hippokampuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Synteettiset peptidit antigeenisten epitooppien vastineina sekä rokotetutkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syrgashalten som ekologisk faktor för bottenlevande evertebrater0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sytokromi c:n sitoutuminen kardiolipiiniä sisältäviin liposomeihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Säkylän Pyhäjärven eläinplankton 19771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Särkikalojen kasvusta ja ravinnosta Tvärminnessä2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 5
Säteilyn aiheuttamien kromosomivaurioiden tutkimus interfaasissa PCC-menetelmän ja FISH-kromosomimaalauksen avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sötvattenfiskarnas förekomst och invandring i Finland och Skandinavien0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taimenen ekologiasta Inarinjärven säännöstelyaltaassa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taimenen ja sateenkaariraudun kasvusta ja ravinnosta v. 1960-62 rotenonilla myrkytetyissä lammissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taksonominen tutkimus Bolitophilidae-sienisääskiheimon (Diptera, Mycetophilidae) Maculipennis-ryhmän lajeista1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 5
Talirauhasesta ja sen fylogeniasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampereen Pispalan pihojen kasviston muutokset 24 vuoden (1967-1991) aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampereen Viitapohjan puuvartiset koristekasvit. Hämäläisen maalaiskylän lajisto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanytarsus gracilentus (Holmgg.) (Diptera, Chironomidae) surviaissääsken taksonomiaa, ekologiaa ja fenologiaa sekä tietoja lajin parveilusta Merenkurkun Valassaarilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanytarsus heusdensiksen Goetgh. (Dipt., Chironomidae) runsaus- ja sukupolvisuhteista Tvärminnen-Tammisaaren murtovesialueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarhattujen lumikkojen käyttäytyminen ja selviytyminen luontoon vapautettuina0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarmkanalen hos dytiseidlarver0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teeren poikasen kasvu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telenkefaliinin rakenne ja sitoutuminen leukosyytti-integriiniin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telkän Bucephala clangula pesimäbiologiasta Tammisaaren saaristossa1 2 0 4 4 13 2 3 0 2 1 1 33
Telkän, Bucephala clangula (L.) lisääntymisbiologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telkän, Bucephala clangula (L.), pesimisbiologiasta Särkisalon Petussa, Suomenlahden sisäsaaristossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenebrio molitor -toukkien ja -aikuisten kosteus- ja valoreaktioihin vaikuttavista tekijöistä ja reaktioiden keskinäisestä riippuvuudesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenthredinidlarvernas stigmer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Termofiilista bakteerikannasta eristetyn restriktioentsyymin karakterisointi ja puhdistus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tervapääskyn (Apus apus) pesyekoon määräytyminen2 0 0 0 0 1 3 2 0 0 3 5 16
Terveydenhuoltohenkilöstön sytostaattialtistumisen tutkiminen sytogeneettisin menetelmin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The avifauna feeding on fruits of Cecropia angustifolia in a premontaneous rainforest in the Western Andes of Colombia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The fractal dimension in biological patterns and processes.Part 1.The geometric background and its basic implications0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The genes for CD37, CD53, and R2, all members of a novel gene family, are located on different chromosomes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The genus Poa (Poaceae) in Europe : a taxonomic minirevision with special emphasis placed on the Poa pratensis complex0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The influence of GSTM1 and GSTT1 genotypes on sister chromatid exchange induction by styrene-7,8-oxide in cultured human lymphocytes0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The occurrence of entomopathogenic fungi in Tanzania and their potential as microbiological control agents0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The RNA polymerase of Tula virus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The structural and functional characterization of Yersinia High-Pathogenicity islands in Escherichia coli strain Nissle 19170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The taxonomy and uses of medicinally important plants in the genera Datura L. and Solanum L.(Solanaceae) in South-East Asia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thoraxin ulkoisesta morfologiasta eräillä Hippoboscidae-heimon (Dipt.) lajeilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiaisten (Parus spp.) runsausvaihtelusta ja levinneisyydestä Suomessa talvilintulaskentojen perusteella2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
Tietoja rastaan reviirikoosta ja äänistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiheyden ja kokosuhteiden vaikutukset saimaannieriän, Salvelinus alpinus, poikasen kasvuun0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiheysgradienttiultrasentrifugoinnin käyttö kaaliperhosen, Pieris brassicae, 5. asteen toukan hemolymfalipoproteiinien eristämisessä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillväxtens årsrytm hos vårlekande strömming2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TNF-a:n indusoimat välittömät varhaiset geenit sytotoksisen ja ei-sytotoksisen soluvasteen aikana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toleransen gentemot torka, värme och köld hos mikrofaunan i några xerofila mossor med speciellt beaktande av den bdelloida rotatorien Adineta vaga Davis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toukkatiheyden vaikutuksista Lucilia illustris -raatokärpäsen diapausin määräytymiseen1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Trakeakidusten muodosta ja niiden suhteesta stigmoihin Ephemerideillä, Perlideillä ja Trichoptereillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transformoivan kasvutekijä betan sitojaproteiini (LTBP-2) : proteolyyttinen prosessointi ja soluväliaineassosiaatio0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transkobalaminets polymorfism i Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transposonimutageneesimenetelmän kehittely Erwinia carotovora subsp. carotovoralla ja Enterobacter agglomeransilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trematodien esiintymisestä Kokemäenjoen suun kaloissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tribus Mycomyini (Diptera, Mycetophilidae) Itä-Fennoskandiassa ; osat 1 ja 21 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1 8
Trichina spiralis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trichina spiralis.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trichinella-sukkulamatojen esiintyminen lounaissuomalaisissa kaatopaikkarotissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trichoderma reesei-homeen proteiinidisulfidi-isomeraasi -geenin karakterisointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trichoderma reesein sellobiohydrolaasi II-entsyymin katalyysimekanismin tutkiminen kohdennettua mutageneesiä käyttäen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trikloorietyleenin,1,1,1,-trikloorietaanin ja hiilitetrakloridin vaikutukset rotan aivojen hermosolukalvojen fluiditeettiin ja adenosiinitrifosfataasi-entsyymin aktiivisuuteen in vitro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trypsiini ja trypsiini-inhibiittori syövässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tukkimiehentäin Hylobius abietis (Col., Curculionidae), valo-orientoitumisesta1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 7
Tunturilammikoiden vesisammalet Kilpisjärven alueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunturisopulin, Lemmus lemmus, lisääntymisestä Kilpisjärvellä 19692 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
Tupakan mosaiikkiviruksen liikeproteiinigeenin siirto Agrobacterium tumefaciensin avulla Solanum brevidensiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turskan (Gadus morhua callarias L.) kasvusta, lisääntymisestä ja ja ravinnosta Tvärminnessä1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 10
Turskan vaelluksista Pohjois-Atlantilla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turun saariston kalliolammikoiden nivelkärsäisistä (Hemiptera), kovakuoriaisista (Coleoptera) ja vesiperhosista (Trichoptera)1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 6
Tutkielma Keratella cochleariksesta (Gosse) ja sen esiintymisestä Helsingin kaupungin ympärillä olevissa lahtivesissä2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 8
Tutkimuksia eräiden Petsamon Prosobranchiata-kotiloiden esiintymisestä tämän rannikon litoraalivyöhykkeessä ja mukautumisesta sen olosuhteisiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia eteläisen ja keskisen Pielisen selkävesien linnustosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia hiirihaukan pesäpoikasten ravinnosta. I.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia Joutsenselän ja Kirmusten-järven isosimpukoista, Unionidae0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia Kytäjän kuusipeurojen sopeutumisesta talveen2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5
Tutkimuksia Leucorrhinia dubia v.d.Lind. -sudenkorennon populaatioekologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia Loimijoen eläinplanktonista ja sen suhteesta Pyhäjärven planktoniin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia lokkilintujen pesimisaikaisesta käyttäytymisestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia muutamien meikäläisten luukalojen rintaevien toiminnasta ja rakenteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia Mäntsälän järvien ja joen isosimpukoista, Unionidae0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia nurmipalkokasvien Apion-lajistosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia Oriveden pitäjän järvien kalastosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia perhossuolen anatomiasta ja etenkin sen histologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia Puruveden lokkilinnuista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia pönttöjen vaikutuksesta eri biotooppien lintutiheyteen. Uudenmaan läänin Röjsjön suoalueella tehtyjä havaintoja vuosina 1951, 1955 ja 19560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia Tvärminnen saariston kalliolammikoiden faunasta erityisesti huomioon ottaen Cyclops-lajit ja niiden esiintymiseen vaikuttavat tekijät0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia ulkoloisten esiintymisestä Etelä-Suomen tavallisimmilla jyrsijöillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimuksia viiksisiipan, Myotis mystacinus (Leisl.) elämästä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimus eräiden Kaakkois-Suomen järvien kiiskien morfologisista eroista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutkimus Vantaanjoen kesäplanktonista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuusulanjärven eläinplanktonin, etenkin sen planktisten rataseläinten kausi- ja vertikaalivaihteluista, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä eliöryhmien välisistä suhteista vuosina 1967-19690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tvärminnen alueen Cladotanytarsus atridorsum Kieff. sensu Edw. ja C. difficilis Brund.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tvärminnen alueen makroskooppisesta pohjaeläimistöstä vuosina 1964-1967 ja 1973-19762 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 12
Tvärminnen alueen saariston kalliolammikoista tavattavien vesiperhostoukkien ekologiasta1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
Tvärminnen ja Pohjanpitäjänlahden rantavesien kalaston runsaussuhteet keväästä syksyyn0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tvärminnen saariston kalliolammikoiden Gyrinus opacus Sahlb.-pintapyörijän (Col., Gyrinidae) ekologiaa2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 9
Typpi- ja piilisäysten vaikutus kasviplanktonyhteisöön : ravinnelisäyskokeiden kertomaa Tvärminnessä kesä-elokuussa 19940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Typpilisätystä ja kalkitusta metsämaasta punanadan ja rauduskoivun ritsosfääriin hakeutuneiden bakteerien kartoitus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyrosiinikinaasi Csk:n N-terminaalisen osan tuotto fuusioproteiinina ja sen käyttö monoklonaalisten vasta-aineitten valmistuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyrosiinikinaasien ja -fosfataasien vaikutus proIL-1β -geenin ekspressioon myeloisissa leukemiasoluissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyvikalvojen ja laminiinin biologiasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyypin II aktiviinireseptorigeenien ilmentyminen ihmisen K562 punasoluleukemiasoluissa ja tyypin IIB aktiviinireseptorin cDNA:n kloonaaminen ihmiseltä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyyppi IV kollagenaasit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työläisten ja kuningattaren välinen koirastuottokonflikti mustamuurahaispesässä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Täplärapujen (Pacifastacus leniusculus) aggressiivinen käyttäytyminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Täpläverkkoperhosen (Melitaea cinxia L.) populaatiorakenteen ja liikkeiden tutkimus merkintä-jälleenpyynti -menetelmän avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Täpläverkkoperhosen sisäsiitos, naaraan heterotsygotia ja jälkeläisten kelpoisuus1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4
Tärkeimmät eri mielipiteet muuttolintujen muutoista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Täyttömaa-alueiden ja tienpiennarten kasviyhdyskunnista Hyvinkäällä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Töyhtöhyypän esiintyminen ja pesimäkauden aikainen populaatiodynamiikka pirstaleisessa peltoekosysteemissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhanalainen alppivuokko (Anemone trifolia) Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhanalaisen hämeenkylmänkukan (Anemone patens) populaatioekologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uhanalaisten kirjo- ja punakeltaverkkoperhosen loiskillan rakenne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uimarakon embryonaalisesta kehityksestä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulappa- ja pohjaekosysteemien vuorovaikutuksesta kasviplanktondynamiikassa pohjoisella Itämerellä, Tvärminnen alueella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulvinsalon päästäispopulaatioiden ekologiasta, rakenteesta ja morfologisesta muuntelusta2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 3 11
Undersökning av brunnsfaunan med speciellt hänseende till familjen Cyclopidae0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undersökningar rörande pelagiskt levande vassbuk (Clupea sprattus L.) i Finska viken, Norra Östersjön och Bottniska viken0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undersökningar över carabidernas ekologi och fenologi i Kilpisjärvitrakten, Lappland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undersökningar över elritsans (Phoxinus aphya) och rudans (Cyprinus carassius) syrebehov och syreförbrukning0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undersökningar över primär- och sekundärproduktionen på en ängsbacke i Tvärminne, Finland, med huvudvikten på undersökningar av energiflödet genom Chorthippus parallelus-populationen på ängsbacken0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undersökningar över strömmingen i de åländska vattnen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Undersökningar över tarmkanalen, spinnkörtlarna och Malpighi´ska kärlen hos växtstekellarvernas kranium0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Untersuchungen über die Nistvogelfauna in einem Schärengebiet westlich von Helsingfors0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsjoen sora- ja pikkukivipohjilla esiintyvä koski- ja päivänkorentofauna ja veden laadun vaikutus lajistoon1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 7
Utsjoen vesistöön nousevien lohimäärien arviointi vedenalaisten videolaitteiden avulla, sekä ympäristötekijöiden vaikutukset Kevojoen lohen kutuvaelluskäyttäytymiseen3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5
Utterns (Lutra lutra) utbredning vid Perho å och Kronoby å 1988-19890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utvecklingen af Distomum (hepaticum)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uukuniemi-viruksen rakenne - pH:n vaikutus glykoproteiinien oligomeeriseen assosiaatioon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusi rotan beeta-tropomyosiinigeenin enhancer-elementti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusien PRD1-bakteriofaagille välttämättömien proteiinien tunnistus amber-mutanttien avulla; gpp ja gpc toimivat kapsidin ja pentoniulokkeen muodostuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusien tyrosiinikinaasien etsintä ihmisen luuytimen cDNA-kirjastosta sekä löydetyn TYRO3-geenin ja pseudogeenin lähempi tarkastelu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vahinkohyönteisten valtaanpääsemismahdollisuuksista0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valaistuksen ja lämpötilan vaikutus Tenebrio molitor -toukkien ja -aikuisten valoreaktioihin ja aktiivisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkea-Kotisen eläinplanktonin vuorokaudenaikainen pystyvaellus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkohäntäpeuran (Odocoileus virginianus Zimm.) talviravinto ja -habitaatit1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6 0 9
Valkohäntäpeuran (Odocoileus virginianus) lisääntymisestä Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valolaskentamentelmän soveltuvuus rusakkokannan arviointiin Etelä-Hämeessä2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 3 10
Valon ominaisuuksien, kärsäkkäiden iän sekä lämpötilan ja nestehukan vaikutus Sitophilus granarius (L.) (Col., Curculionidae) -lajien valoreaktioon1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
Valon voimakkuuden vaikutuksesta Acanthoscelides obtectuksen (Say) spontaaniseen lentoonlähtöaktiivisuuteen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vantaanjoen vesikovakuoriaisten ekologiaa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varastointikäyttäytyminen linnuilla ja nisäkkäillä, erityisesti Sorex-suvun päästäisillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variation i äggvolym hos slagugglan - mönster hos en långlivad art i en varierande miljö12 9 4 4 2 0 0 2 2 4 4 2 45
Varpusen (Passer domesticus L.) pesimiskauden ulkopuolisesta seksuaalisesta aktiivisuudesta eteläsuomalaisessa maaseutupopulaatiossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varpusen morfometrinen muuntelu ja talvievoluutio Suomessa1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
Varpushaukan, Accipiter nisus, pesimisaikaisesta käyttäytymisestä ja ravinnosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varpuslintujen (Passeriformes) marjaravinnosta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastasyntyneiden meningiittiä aiheuttavan Escherichia coli -kannan flagelliini-geenin hiljentäminen paikkaspesifisellä mutagenisaatiolla sekä mutantin karakterisointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vattenkoleoptera i några sjöar i norra Esbo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vauvojen suun ja nenänielun aerobisen bakteeriflooran koostumus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedenlaadun vaikutus Unionidae-heimon (Bivalvia, Eulamellibranchiata) suursimpukoiden esiintymiseen järvissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegetationen från subboreal tid till nutid kring Långträsk i Hammarland på Åland - en pollenanalytisk studie0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegetationen på nedlagda åkrar i Karkali naturpark0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehnänalkion agglutiniini mallina hiilihydraattireseptorien ja lektiinien välisille interaktioille0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vektorin rakentaminen n-syndekaani-geenin kohdennettuun mutageneesiin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vem bör man befrukta? En jämförelse mellan olika befruktningsstrategier hos stora dammsnäckan Lymnaea stagnalis0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verenkierron keksiminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkkosarjan valikoivuus ahvenelle ja särjelle1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 6
Vertailevia tutkimuksia eräiden perhostoukkien mandibelirauhasten rakenteesta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesijärven nilviäiseläimistöstä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesikasvillisuuden vyöhykkeisyydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä Kokkolan saaristossa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesikovakuoriaisista sekä niiden ja ympäristötekijöiden välisistä suhteista eräissä Pohjois-Karjalan järvissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesikovakuoriaisten mukautumisesta vesielämään0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesiliskon, Triturus vulgaris (L.), saalistuksesta laikukkaassa ympäristössä1 0 0 0 6 0 1 0 1 2 0 1 12
Vesimittareiden (Gerris, Het.) lisääntymisenergian jakautuminen suhteessa ympäristön rakenteeseen1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4
Vesimittareiden munien loisinta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesinisäkkäiden silmä. (Anatomia ja fysiologia.)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesiperhoslajistosta Tvärminnen ja Pohjanpitäjänlahden perukan välisellä vesialueella sekä eräiden Tvärminnen murtovesialueilta tavattavien vesiperhoslajien toukkien ekologiasta2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 6
Vesiperhosten (Trichoptera) ruuansulatuskanavasta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesipääskyn (Phalaropus lobatus) pesimäbiologiasta Raippaluodon Norrskärillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesiruton (Elodea canadensis Micx.) orgaanisen aineen eritys ja sen ekologinen merkitys0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieraiden ja kimeeristen proteiinien käsittely Saccharomyces cerevisiae -hiivan eritysreitillä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vierasainemetabolian merkitys keuhkosyövässä; in situ -hybridisaation soveltaminen CYP1A1-mRNA:n tunnistamiseen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vierasproteiinin (AmyQ) ylituotannon vaikutus erittyvien proteaasien aktivaatioon Bacillus subtilis bakteerissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viggens Aythya fuligula och bergandens Aythya marila häckningstida habitat i Södra Österbottens skärgård1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Vihdin kunnan ympäristön nykytilan arviointi ja sen jälkeiset vaiheet Agenda 21 -prosessissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viherkesannoinnin vaikutus peltojen maakiitäjäisyhteisöihin0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viherpeipon (Carduelis chloris L.) pesimäbiologiasta, ravinnosta ja talvehteminen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viinimäkikotilon (Helix pomatia L.) lisääntymisbiologiasta Tvärminnessä1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 6
Viirupöllön (Strix uralensis) ravintoekologiasta häkkikasvatusten ja pesänpohja-analyysien perusteella2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 1 11
Viirupöllön pesimäbiologia Päijät-Hämeessä1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Viirupöllön ravinnonkäyttö myyräsyklin nousu- ja romahdusvaiheessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viirupöllön ravinto ja lisääntymismenestys erilaisissa pesimäympäristöissä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viljelykasvien leppäpirkkolajisto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virtaussytometrian ja virtauserottelun soveltuvuus korkeampien kasvien tutkimuksessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virusten ja subviraalisten partikkelien puhdistaminen ioninvaihtokromatografiaan perustuvan menetelmän avulla0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virusten leviäminen kasvissa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visuaalinen väri-infrailmakuvatulkinta mäntyvaurioiden havainnoinnissa Helsingissä v. 19860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuokatin ympäristön vesinilviäisistä0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuotoksen suunnitellun allasalueen ympäristöselvitykset0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Värdeklassificering av skär på basis av fågelfaunan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Växtplanktonets patchiness vid mynningen till Finska viken: variationens betydelse för uppföljning av klorofyllkoncentrationerna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilhelm Leche: Zur Ent. ges. des Zahnsystems der Säugetiere0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X-kromosomaalinen hypofosfateminen riisitauti: geenivirheet Suomessa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xanthomonas campestris pv. campestris -promoottoreiden kloonaus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YAC-kloner i positional cloning : orientering av YAC-kloner från INCL-locuset i 1p320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yksiketjuisen vasta-aineen ja entsyymin muodostaman fuusioproteiinin puhdistuksen optimointi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yksin vai yhdessä? Kolmipiikin, Gasterosteus aculeatus L., parveutumisen hyöty-haittasuhteen kuvaajina kasvu ja hapenkulutus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ylivieskan ja Muhoksen chilopodifauna0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ympäristötekijöiden vaikutus pohjaeläimistöön itäisellä Suomenlahdella0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zur Synthese pflanzen- und tierökologischer Untersuchungen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Änkyrimatojen yksilömääristä, biomassoista sekä spatiaalisesta jakautumasta luonnontilaisella ja metsäojitetulla rahkarämeellä1 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 0 8
Öljyn vaikutus maaperäeläimiin9 4 1 0 0 0 1 4 0 1 7 6 33
Öljynhajoittajadispersanttien myrkyllisyys murtoveden hankajalkaisäyriäiselle (Nitocra spinipes)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Östersjömysidernas näringsbiologi, med huvudvikten lagd på Neomysis vulgaris (Thompson)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
α-aktiniinin assosiaatio intercellular adhesion molecule-1:n (ICAM-1) solunsisäiseen osaan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
α2-adrenergisen reseptorin seitsemännen transmembraanisen segmentin rakenne0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0